Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 380/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1336/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Đề án) để nâng cao nhận thức trong toàn xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận về một mô hình sinh hoạt thích ứng với xu thế “Già hóa dân số” đang diễn ra hiện nay,

- Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (sau đây gọi tt là CLB) nhằm huy động sự tham gia của người cao tui; phát huy vai trò hội người cao tuổi; các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc nâng cao đời sng vật chất, tinh thn cho người cao tui; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyn lợi người cao tuổi.

- Góp phần thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi.

2. Chỉ tiêu

a) Chỉ tiêu về số lượng

- Duy trì, nâng cao chất lượng 140 CLB đã được thành lập trong giai đoạn 2016-2020.

- Đến năm 2024 thành lập mới 80 CLB với khoảng 5.000 thành viên, trong đó có 4.000 người cao tuổi tham gia (ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu s, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn). 100% các huyện, thành phố, thị xã có CLB, toàn tỉnh có khoảng 220 CLB với khoảng 12.500 thành viên, trong đó có trên 8.000 người cao tuổi tham gia.

b) Chỉ tiêu về chất lượng

- Các CLB đảm bảo chất lượng về cơ cấu, thành phần: mỗi CLB có từ 50 - 70 thành viên, trong đó có 60% - 70% là phụ nữ; 60% - 70% là người cao tuổi, 30% - 40% là người trẻ tuổi, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn.

- Có ít nhất 70% CLB thực hiện đầy đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.

-100% CLB có quỹ hoạt động do câu lạc bộ tự quản lý theo quy chế do câu lạc bộ ban hành.

3. Đối tượng được hưng lợi

Người cao tuổi và gia đình người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng. Đặc biệt người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi dân tộc thiểu số; người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

II. HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai Đề án, kiện toàn ban điều hành Đề án các cấp, xây dựng các văn bản quản lý bao gồm: nội quy, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính v.v...

2. Xây dựng, nhân bản tài liệu tuyên truyền; tập huấn kĩ năng, kĩ thuật để nhân rộng mô hình CLB gồm các nội dung: lập kế hoạch, hỗ trợ cộng đồng, vận động nguồn lực, truyền thông, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, v.v...

3. Thành lập CLB (có phụ lục kèm theo)

Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định địa bàn, các điều kiện đảm bảo để thành lập mới 80 CLB trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 năm: từ 2021 đến 2024, mỗi năm 20 CLB; địa bàn thành lập CLB chủ yếu theo từng cụm khu dân cư (thôn, tổ dân phố); ưu tiên các xã khó khăn. Đối với những địa bàn có số lượng người cao tuổi ít có thể thành lập CLB liên thôn, liên tổ dân phố nhưng không quá 3 khu dân cư để thuận lợi trong sinh hoạt. Hướng dẫn triển khai các hoạt động CLB (tại bui ra mắt CLB).

4. Tạo quỹ cho các CLB

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các CLB mới được thành lập: 80 CLB.

- Huy động các nguồn hợp pháp khác.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát: Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các CLB.

6. Tổ chức tham quan các mô hình CLB ngoài địa phương nhằm đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

7. Sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo

- Thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết năm và từng thời kỳ.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết giai đoạn vào năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các hoạt động: Lập kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án; tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, xây dựng (nhân bản) tài liệu hướng dẫn; tuyên truyền; kiểm tra giám sát việc xây dựng, nhân rộng mô hình; tổng kết Đề án. Việc hỗ trợ kinh phí theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

- Huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để duy trì và nhân rộng mô hình CLB.

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, kế hoạch tại địa phương thực hiện Đề án.

3. Huy động đóng góp từ các nguồn quỹ tại địa phương, từ Hội Người cao tuổi, cộng đồng và thành viên CLB theo quy định hiện hành

- Chính quyền cấp huyện, xã hướng dẫn, tạo cơ chế huy động nguồn lực từ nguồn quỹ an sinh xã hội, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, quỹ tín dụng, các nguồn quỹ khác tại địa phương để hỗ trợ quỹ ban đầu và kinh phí hoạt động cho CLB.

- Huy động sự đóng góp của các thành viên CLB, Hội Người cao tuổi và cộng đồng hỗ trợ quỹ ban đầu và kinh phí hoạt động cho CLB.

4. Huy động nguồn lực viện trợ, tài trợ hợp pháp từ các tổ chức quốc tế và nước ngoài theo quy định pháp luật

- Vận động sự đóng góp, tài trợ từ tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện Đề án.

- Xây dựng và thực hiện các dự án/chương trình tài trợ nhân rộng mô hình CLB.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Người cao tuổi tnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH; các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực Đề án; tổ chức biên soạn (hoặc nhân bản) tài liệu, tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ thành lập và duy trì hoạt động của các CLB.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội, nghề nghiệp vận động nguồn lực, kết hợp sử dụng các nguồn quỹ hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động các CLB.

- Phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở LĐ-TB&XH: Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh: hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án; lồng ghép các chương trình, các dự án, đề án có liên quan đthực hiện Đề án; giám sát, đánh giá thực hiện Đề án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH lng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

4. Sở Tài chính: Hàng năm phối hợp với Hội người cao tuổi tnh, Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

5. SY tế: Tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đê thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi; tạo điều kiện cho các thành viên CLB được khám sức khỏe định kỳ.

6. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông hướng dẫn, giúp đỡ các CLB tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện hoạt động của CLB ờ địa phương.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các CLB về kiến thức sản xuất, sinh kế, tham gia các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và xây dựng nông thôn mới.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đề án, tuyên truyền huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình CLB trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Nội vụ: Tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về tổ chức hội; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động của các CLB trên địa bàn tỉnh.

10. Các Sở, ngành, cơ quan liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp lồng ghép các hoạt động liên quan góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án, đồng thời chủ động phối hp, cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đề án nhằm giúp các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Đề án trong xã hội và cộng đồng.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh: Phối hợp vận động nguồn lực, sử dụng các nguồn quỹ hp pháp để hỗ trợ CLB hoạt động hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức thành viên hỗ trợ thực hiện và giám sát việc thực hiện Đề án.

12. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Cổng thông tin đin tử tnh: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Kế hoạch.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với hội người cao tuổi cùng cấp triển khai việc thành lập mới và duy trì hoạt động của các CLB trên địa bàn quản lý.

- Hàng năm bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên và lồng ghép, huy động các nguồn vốn khác; hướng dẫn, tạo cơ chế huy động nguồn lực thực hiện Đề án.

- Tuyên truyền về Đề án, về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Hội người cao tuổi tỉnh, Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- BLĐ-TB&XH;
- TW Hội Người cao tuổi Việt Nam
;
- Thường trực UB MTTQ tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Hội Người cao tuổi t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP Tr
n Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- C
ng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT,VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH THÀNH LẬP, NHÂN RỌNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 16/10/2020)

TT

Đơn vị

SCLB đã thành lập giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Trong đó

Tổng cả hai giai đoạn

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

1

Huyện Kỳ Anh

16

4

1

1

1

1

20

2

Thị xã Kỳ Anh

10

4

1

1

1

1

14

3

Huyện Cẩm Xuyên

20

4

1

1

1

1

24

4

Huyện Lộc

20

4

1

1

1

1

24

5

Huyện Nghi Xuân

20

4

1

1

1

1

24

6

Huyện Thạch Hà

8

8

2

2

2

2

16

7

Huyện Can Lộc

8

8

2

2

2

2

16

8

Huyện Đức Thọ

8

8

2

2

2

2

16

9

Huyện Hương Sơn

7

8

2

2

2

2

15

10

Huyện Hương Khê

7

8

2

2

2

2

15

11

Huyện Vũ Quang

4

8

2

2

2

2

12

12

Thành phố Hà Tĩnh

7

8

2

2

2

2

15

13

Thị xã Hồng Lĩnh

5

4

1

1

1

1

9

Tổng cộng

140

80

20

20

20

20

220

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 380/KH-UBND ngày 16/10/2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80