Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 07/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA HỒ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2030”

Thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Huy động mọi ngun lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh cho phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, góp phần thúc đẩy phát triển khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành Khu du lịch quốc gia và vùng trọng điểm du lịch của tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thông tin quảng bá xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng từng bước xây dựng thương hiệu cho khu du lịch.

2. Yêu cầu

Xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình phải bám sát định hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Kế hoạch chi tiết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan phải đra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực có tính khả thi nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Quá trình triển khai xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; đảm bảo công tác bảo tồn bản sc văn hóa các dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Khu du lịch Hồ Hòa Bình đến năm 2025, cơ bản đáp ứng các tiêu chí được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Hồ Hòa Bình có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; có chất lượng, có thương hiệu trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là một trong 12 Khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ.

1.2. Mục tiêu c thể

- Năm 2020 đón khoảng 630.000 lượt khách, trong đó khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2025 đón khoảng 1.020.000 lượt khách, trong đó 51.000 lượt khách quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 1.600.000 lượt khách, trong đó khoảng 90.000 lượt khách quốc tế.

- Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành): Năm 2020 đạt khoảng 200 tỷ đồng. Đến năm 2025 đạt khoảng 580 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu việc làm: Năm 2020 tạo việc làm cho khoảng 900 lao động, trong đó khoảng 300 lao động trực tiếp. Đến năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 2.100 lao động, trong đó 1.400 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động với khoảng 1.300 lao động trực tiếp.

2. Nhiệm v

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

Tuyên truyền nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế của Ban quản lý.

Các Sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình sẽ tạo ra nhiều việc làm, đem lại hiệu quả về kinh tế nâng cao đời sng cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và khách du lịch nâng cao nhận thức trong ứng xử văn hóa, văn minh, bảo vệ di sản văn hóa, tài nguyên môi trường góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu, sức hp dẫn của Khu du lịch Hồ Hòa Bình để trở thành Khu du lịch quốc gia.

2.2. Xây dựng chế chính sách

Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù ưu đãi về nguồn vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách tài chính, thuế, tín dụng,... nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội khuyến khích thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực đến tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật có quy mô lớn và sản phẩm du lịch có chất lượng cao tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, những điểm du lịch cộng đồng tại địa bàn khó khăn có tiềm năng du lịch.

Cải cách hành chính, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, phê duyệt dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Có chính sách ưu tiên những dự án đầu tư có quy mô và dịch vụ chất lượng cao, thân thiện với môi trường góp phần tạo thương hiệu cho khu du lịch Hồ Hòa Bình

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác bảo tn giá trị văn hóa các dân tộc; phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên vùng hồ để phát triển du lịch.

2.3. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và các địa phương có liên quan; thành lập Ban quản lý của Khu du lịch hồ Hòa Bình đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng đối với các hoạt động trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Tăng cường sự phi hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 tạo sự thống nhất, phát triển đồng bộ.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm soát chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch.

Xây dựng Quy tắc ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động du lịch, sử dụng dịch vụ du lịch để tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia để quản lý khai thác tài nguyên đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch, hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng như: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; khu phát triển sản phẩm du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp; các điểm công viên chuyên đề và công viên cảnh quan; các trung tâm dịch vụ du lịch; khu dân cư kết hợp dịch vụ đa chức năng; các tuyến phố đi bộ; điểm du lịch cộng đồng,... theo quy hoạch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

2.4. Đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ các d án đầu tư

Có kế hoạch cân đối nguồn lực ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng cho các phân khu chức năng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển sản phẩm theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Triển khai các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước theo quy hoạch như: Hệ thống đường giao thông, các bến thuyền, bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch; hệ thống các tuyến cung cấp điện, cấp nước; phát triển hệ thống hạ tầng thông tin viễn thông;... hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nghề tiểu thủ công nghiệp để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khu du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí,... trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Duy trì trao đổi hợp tác công - tư để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng các khu nghdưỡng sinh thái, khách sạn, khu vui chơi giải trí chất lượng cao,... tại vùng lõi của Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án xây dựng các khu dịch vụ du lịch phức hợp, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao và các ngành dịch vụ khác phục vụ khách du lịch đến Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

2.5. Phát triển sản phẩm trong Khu du lịch quốc gia H Hòa Bình

Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trong Khu du lịch hồ Hòa Bình như: Sản phẩm du lịch tâm linh Đn Thác Bờ, huyện Cao Phong và Đà Bắc; Đn Đôi Cô xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc; sn phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao tại đảo Sung, huyện Đà Bắc; khu vực vịnh Ngòi Hoa, hồ Hoa, huyện Tân Lạc; sản phẩm du lịch vui chơi giải trí mặt nước chất lượng cao tại khu vực vịnh Ngòi Hoa; sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xóm Ngòi, xóm Trụ, xóm Ké, xóm Đá Bia,... Sản phẩm du lịch nuôi thủy sản trên hồ Hòa Bình. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc đồng thời quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch hỗ trợ.

Tiếp tục khai thác tuyến du lịch đường thủy từ Cảng du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh lên Hòa Bình để kết nối lên Hồ Hòa Bình. Xây dựng chương trình tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà kết nối các điểm du lịch Khu du lịch hồ Hòa Bình với hồ thủy điện các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, đóng mới các loại tàu, thuyn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao phục vụ chở khách du lịch trong Khu du lịch h Hòa Bình.

Xây dựng một số điểm dừng chân, trồng hoa, cây cảnh tạo hình ảnh độc đáo cho Khu du lịch hồ Hòa Bình để khách du lịch tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Lựa chọn những mẫu sản phẩm hàng lưu niệm mang đặc trưng riêng có chất lượng, phù hợp với đặc điểm của Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Khuyến khích tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên hồ Hòa Bình ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch có khả năng lực cạnh tranh với các khu, điểm du lịch khác.

2.6. Công tác quảng bá, xúc tiến Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch của tnh cho Khu du lịch Hồ Hòa Bình ở tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình tập trung theo danh mục các dự án ưu tiên trong quy hoạch.

Biên soạn phát hành các tài liệu, ấn phẩm, video clip, phim, tập gấp, bản đồ du lịch bằng tiếng Vit và tiếng Anh để giới thiệu quảng bá về tiềm năng và sản phẩm của Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Tham gia các Hội chợ, liên hoan du lịch của khu vực, toàn quốc và quốc tế để quảng bá giới thiệu về Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Tổ chức mời các đoàn Famtrip, Press trip đến đkhảo sát và giới thiệu quảng bá cho Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Phát huy vai trò các cơ quan truyền thông của Trung ương, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cng thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội để tuyên truyền qung bá về tiềm năng và sản phẩm du lịch của Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Xây dựng trang Web của Khu du lịch Hồ Hòa Bình để thông tin giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch của Hồ Hòa Bình đến các nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.

Phối hợp với Tổng cục Du lịch, các tổ chức lữ hành trong nước và quốc tế để quảng bá hình ảnh Khu du lịch hồ Hòa Bình. Hợp tác với các tỉnh trong khu vực, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá giới thiệu về Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm của Khu du lịch hồ Hòa Bình.

2.7. Công tác phát triển thị trường khách du lịch

Thị trường khách nội địa đến từ Thủ đô Hà Nội sẽ đóng vai trò là nguồn cung khách chính cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Ngoài ra là các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, vùng Trung du miền núi Bc Bộ; các tỉnh vùng Tây Bắc Như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ và khách nội tnh đi nghỉ du lịch cuối tuần quan tâm đến cảnh đẹp thiên nhiên, lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ ngơi, thư giãn trên lòng hồ và du lịch tâm linh hành hương đến Đn Thác Bờ đặc biệt là trong dịp lễ hội.

Thị trường khách du lịch quốc tế đến Khu du lịch hồ Hòa Bình chủ yếu đến Việt Nam qua đường hàng không (sân bay Nội Bài), tập trung vào các thị trường Tây Âu như: Pháp, Anh, Đức; thị trường Bắc Mỹ: Mỹ, Canada; thị trường Đông Bắc Á: Hàn Quốc, Nhật; thị trường Đông Âu và thị trường các nước ASEAN. Cần ưu tiên, củng cố và phát triển các thị trường du khách quốc tế truyền thống...tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá tìm hiểu bản sắc văn hóa.

2.8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo giai đoạn và hàng năm cho Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, người lái và phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Các ngành, địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch du lịch Hồ Hòa Bình. Có chính sách thu hút nhân lực có trình độ tay nghề cao để đảm nhiệm những vị trí then chốt ở các khu, điểm du lịch chất lượng cao trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Htrợ công tác giáo dục cộng đồng, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tập huấn bồi dưỡng chuyển đổi nghề từ lao động nông nghiệp nông thôn sang khu vực dịch vụ, du lịch.

Thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch cho lao động nghề du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quản trị cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong Khu du lịch hồ Hòa Bình.

2.9. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hòa Bình và Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với các trung tâm du lịch lớn của cả nước như các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nng và các tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đặc biệt là về kinh nghiệm quản lý; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quảng bá xúc tiến du lịch; tiếp thị và khai thác thị trường khách quốc tế cho Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia hHòa Bình về liên kết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác với các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nng để kết nối các tour, tuyến du lịch và sản phẩm du lịch đưa khách đến với Khu du lịch hồ Hòa Bình.

2.10. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường

Xây dựng Nội quy quy định cụ thể đối với các hoạt động dịch vụ du lịch và đối với du khách khi đến tham quan du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hòa Bình và an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch và du khách đến tham quan du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình về công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên và môi trường của Khu du lịch hồ Hòa Bình

Ban hành các quy định về quản lý hoạt động tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch trên mặt hồ Hòa Bình. Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí quy định về bảo vệ môi trường đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên h.

Thực hiện các biện pháp, chế tài xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch trên hồ Hòa Bình. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch trên khu vực h Hòa Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Ch đo Du lịch tỉnh

Chỉ đạo các thành viên phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030” theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý quy hoạch phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình theo chức năng; xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030; kiến nghị những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện quy hoạch.

2. Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các việc sau:

+ Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh về xây dựng phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia.

+ Thành lập Ban quản lý và xây dựng Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

+ Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch vào Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

+ Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật th, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thng cảnh phục vụ phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch; phát triển thị trường khách du lịch; xây dựng các tua, tuyến du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phi hợp liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong vùng Trung du miền núi Bc Bộ và các tỉnh trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án đầu tư phát triển tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương dự án đầu tư theo quy định; duyệt dự án đầu tư; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng theo quy hoạch để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nguồn vốn đầu tư theo giai đoạn và hàng năm của tỉnh, nguồn kinh phí chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch quốc gia, các nguồn vốn khác để ưu tiên đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án phát triển cơ sở vật chất du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đã được phê duyệt.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự toán kinh phí chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án theo quy định Luật ngân sách nhà nước hiện hành các văn bản có liên quan.

- Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, hằng năm cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng quy định về giá vé, giá các dịch vụ trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí thu được của các đơn vị được phép thu phí du lịch theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ch trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình rà soát, xây dựng quy hoạch quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo công bcông khai các chỉ tiêu, quy định về bảo vệ môi trường đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên Hồ Hòa Bình. Tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trong Khu du lịch hồ quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước thải đối với dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia HHòa Bình theo quy định của pháp luật.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Lập quy hoạch xây dựng chung tỷ lệ 1/10.000 trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình để kêu gọi đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu tổ chức lập quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án thành phần của Khu du lịch quốc gia H Hòa Bình từng giai đoạn, hng năm theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông các dự án đầu tư du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình xây dựng, đề xuất thực hiện danh mục các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, hệ thống đường, cảng, bến tàu thuyn trong Khu du lịch quốc gia H Hòa Bình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, biển hướng dẫn tại các điểm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên hồ; phối hợp tổ chức kiểm tra xử lý các phương tiện vận ti không đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra các bãi đỗ, điểm dừng và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch vi phạm quy định của pháp luật.

8. S Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và khách du lịch đến Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia HHòa Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng Trang tin điện tử quảng bá du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý sử dụng đất nông, lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy định.

- Lồng ghép các chương trình đầu tư của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ các dự án trồng rừng, nuôi thủy sản, phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch trong khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; hỗ trợ khôi phục và duy trì các nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm phục vụ khách du lịch đến Hồ Hòa Bình.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm du lịch đặc trưng, định hướng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

11. S Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hệ thống đường điện cho các dự án đầu tư phát triển trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề thủ công, làng nghề... trên Khu du lịch quốc gia H Hòa Bình.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các làng nghề, các điểm du lịch cộng đồng trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch quốc gia HHòa Bình theo quy hoạch.

- Chỉ đạo các trường tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình để được trải nghiệm từ đó có ý thức tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường của khu du lịch h Hòa Bình.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện quản lý về lao động và định hướng về tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn để chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Đề xuất cơ chế thu hút nhân lực thuộc ngành nghề du lịch có trình độ tay nghề cao đến làm việc Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các chương trình đào tạo nghề về du lịch; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chng các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

14. Công An tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông các khu, tuyến, điểm du lịch, khu di tích.

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động của các dịch vụ du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ và Công an các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại địa phương; chủ động tham mưu, tổ chức quản lý hoạt động du lịch tại địa phương và thực hiện tt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung chú ý đến việc quan hệ, tiếp xúc, trao đi làm việc với người nước ngoài; rà soát và quản lý đối tượng, điều tra phá án làm trong sạch địa bàn tạo môi trường thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch. Thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, quản lý tại các điểm du lịch nhất là trong những dịp lễ hội, không để xảy ra tình trạng chèn ép, đeo bám, lừa đảo khách du lịch.

- Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hòa Bình và an ninh, an toàn cho khách du lịch. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lc thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ và qun chúng nhân dân tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.

15. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung ưu tiên công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ban hành từng giai đoạn, hằng năm theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Quảng bá xây dựng thương hiệu cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; tổ chức xúc tiến phù hợp với từng phân khúc thị trường khách du lịch cụ thể.

16. Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình

- Chủ trì, bố trí kinh phí thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng của khu du lịch trên địa bàn để tạo điều kiện thuận li thu hút đầu tư vật xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Chỉ đạo tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của địa phương; công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch theo quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình tại địa phương.

- Phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, tài nguyên du lịch; tổ chức tốt hoạt động lễ hội truyền thống trong Khu du lịch quốc gia HHòa Bình phục vụ phát triển du lịch.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đu tư hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình

- Chủ động nghiên cứu nắm bắt định hướng phát triển trong quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình để thông tin kết nối, quảng bá giới thiệu cho các doanh nghiệp tham gia đầu vào các dự án phát triển du lịch.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch; phi hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình tới khách du lịch trong nước và quốc tế.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đà Bắc, Cao phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL;
- Tổng cục Du lịch;
- Chủ tịch, các Phó C
hủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, TP Hòa B
ình;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, KGVX (Vu37b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249