Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 31/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 21/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2215/QĐ-TTG NGÀY 24/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 76-KL/TW NGÀY 04/6/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Rà soát và tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra trong Chương trình hành động số 12-CTr-TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

- Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong gần 06 năm thực hiện Nghị quyết, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhằm đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bà Rịa-Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị;

- Gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr-TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ ngày 09/2/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

II. NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 102/NQ- CP, Chương trình hành động số 12-CTr-TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đặc biệt là những nội dung được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, quảng bá, giới thiệu về các giá trị di sản văn hóa Bà Rịa-Vũng Tàu với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Tuyên truyền phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về văn hóa của người dân, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tuyên truyền biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến; phê phán những biểu hiện xấu đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước

- Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa; các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng, phát triển văn hóa, con người của Trung ương, của Tỉnh đã ban hành.

- Phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí được giao, đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho văn hóa tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương. Bố trí và bảo đảm các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người được phân cấp theo quy định. Xây dựng các chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện của địa phương. Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương kết hợp với nguồn vốn địa phương để đầu tư các thiết chế văn hóa, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa của địa phương. Bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý văn hóa tổ chức sự nghiệp văn hóa, thể thao các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Rà soát, bổ sung những chính sách phù hợp nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các thiết chế văn hóa thể thao ở địa bàn dân cư, vùng xa, vùng có đông công nhân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn, quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa, thông tin.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước, đảm bảo các hoạt động văn hóa thực hiện đúng định hướng, phát huy những mặt tích cực, hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước quản lý về văn hóa với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh trong quản lý hoạt động sáng tác, phổ biến và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; có chính sách tương xứng nhằm khuyến khích, động viên văn nghệ sỹ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

- Các Sở, địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, sinh viên.

3. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng con người Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển toàn diện

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh. Đổi mới phương thức quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục về lý tưởng, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống của học sinh, sinh viên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của nhiệm vụ đột phá “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

- Tập trung thực hiện tốt việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường và xã hội với các đặc tính “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trọng đạo lý, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”; nâng cao ý thức ứng xử và hành vi chuẩn mực văn hóa trong nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, nhi đồng.

- Xây dựng và phát huy lối sống có ý thức tự chủ, tự giác, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; xây dựng mỗi gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách và giáo dục nếp sống cho con người.

- Chú trọng công tác bảo vệ, bồi dưỡng, giáo dục các giá trị văn hóa tốt đẹp, ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Quan tâm đến người già, phụ nữ, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật.

- Phát triển sâu rộng phong trào hoạt động thể dục thể thao, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2016; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động mỗi người dân tham gia tập thể dục rèn luyện sức khỏe, phối hợp các đơn vị, địa phương bố trí không gian tập luyện cho quần chúng nhân dân.

4. Xây dựng môi trường, đời sống văn hoá lành mạnh

- Xây dựng và triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, trước hết là gia đình của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên ở các cấp, các ngành trong tỉnh; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, có thành tích giữ gìn, xây dựng đời sống văn hóa.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 góp phần xây dựng xã hội học tập trong các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

- Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống.

- Huy động nguồn lực của xã hội để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, chú trọng phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

5. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng văn hoá chính trị và văn hóa kinh tế

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

- Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân. Xây dựng văn hóa công vụ và công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

- Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nâng cao năng suất lao động, nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sỹ và những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tiêu chí để bình chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Đối với các doanh nghiệp du lịch, xây dựng môi trường văn hóa thân thiện, mến khách, đảm bảo an ninh, an toàn du khách; không xả rác tại các điểm tham quan, bãi tắm; các doanh nghiệp du lịch cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh, sạch, đẹp.

- Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác phong làm việc, phong cách ứng xử chuẩn mực, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chú trọng yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.

6. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng; bảo tồn phát huy các giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.

- Thực hiện tốt quy chế phân cấp quản lý di tích, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá để giáo dục thế hệ trẻ và phục vụ du lịch, không để các di tích xếp hạng xuống cấp, mất mỹ quan, vệ sinh môi trường kém.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Phát huy các lễ hội dân gian, lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch như: Lễ hội Nghinh ông Thắng Tam, Lễ hội Dinh cô, Lễ hội Ông Trần - Nhà Lớn Long Sơn,…nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa của tỉnh; xây dựng và thực hiện Đề án Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng có chất lượng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tổ chức các hoạt động văn nghệ hướng về cơ sở, huy động các tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động văn hoá tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, các Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị, thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn.

- Phát huy hoạt động hiệu quả của Hội Văn học Nghệ thuật. Tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; phát triển sâu rộng hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng nhằm tập hợp, phát triển hội viên về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình, đảm bảo kế thừa và phát triển vững chắc.

- Quản lý tốt, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của báo chí, tăng cường quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet, hạn chế tối đa những tiêu cực do mặt trái của mạng Internet tạo ra. Các cấp, các ngành củng cố, xây dựng các trang web hoạt động phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

7. Thực hiện bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

- Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến văn hoá. Củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động tạo ra các sản phẩm văn hóa đa dạng về hình thức, lành mạnh về nội dung.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng ra thế giới

- Tăng cường hợp tác, trao đổi về văn hóa với các quốc gia trong khu vực, trước hết là đối với địa phương kết nghĩa hoặc có quan hệ hợp tác với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xây dựng, tổ chức giới thiệu các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của tỉnh với khách du lịch quốc tế đến Bà Rịa-Vũng Tàu và đưa các sản phẩm đó tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch ở ngoài nước.

- Tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại tỉnh tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia những sự kiện này đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị lịch sử, văn hóa của Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vị thế, tầm vóc và tiềm năng phát triển, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đến cá nhân và tổ chức nước ngoài cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết thực hiện cá nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa của cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi, nắm tình hình và đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đề ra.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Đề án thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2026; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công tác bảo tồn và phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa…

- Tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động bảo tồn phát huy di sản văn hóa, chính sách đặc thù của địa phương cho đội ngũ văn nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên, những người làm công tác văn hóa không chuyên trách tại các thiết chế văn hóa - thể thao ở khu dân cư. Tham mưu các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý văn hóa, thể thao, đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, thể thao trong sạch, lành mạnh.

- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 102/NQ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Phối hợp sở Văn hóa và thể thao, các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố tham mưu thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các loại hình thông tin trên môi trường internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội, blog; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh; tập trung định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt cho thế hệ trẻ; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong trường học.

- Chỉ đạo các nhà trường xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên.

- Triển khai đồng bộ việc giáo dục văn hóa, tri thức gắn với giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa vật thể, phi vật thể thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa và các hoạt động ngoại khóa của các nhà trường.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình văn hóa và thể thao.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trong quản lý tổ chức thực hiện các đề tài khoa học xã hội và nhân văn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bà Rịa-Vũng Tàu; quản lý, tạo điều kiện để phát huy vai trò, lợi thế của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ số trong việc lưu giữ, phổ biến các giá trị di sản văn hóa, phổ biến văn học, nghệ thuật dân tộc phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định.

8. Sở Nội vụ

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức; tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng kịp thời đối với người tốt, việc tốt và xử lý nghiêm các vi phạm.

9. Sở Ngoại vụ

Chủ trì triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hoá của tỉnh, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao và các ngành liên quan tăng cường quảng bá hình ảnh văn hoá, con người Bà Rịa - Vũng Tàu đến với bạn bè quốc tế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và hội nhập.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố đảm bảo bối trí diện tích đất dành cho các cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình văn hóa thể thao, các di tích theo quy định của Pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố quản lý, hướng dẫn thực hiện chuyên đề về xây dựng văn hoá trong bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở đô thị và vùng ven biển theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong ứng xử văn hoá với môi trường.

11. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đẩy mạnh triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

12. Sở Du lịch

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

13. Sở Tư pháp

Tuyên truyền, vận động toàn dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, nhất là thanh - thiếu niên.

14. Sở Y tế:

Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân, người lao động.

15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

16. Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu:

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị có liên quan tổ chức các chương trình ngoại khóa rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống theo hướng giáo dục toàn diện cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng.

17. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các hành vi phạm tội có tác động xấu đến văn hóa, con người Việt Nam.

18. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học - Nghệ. Có kế hoạch, định hướng để văn - nghệ sỹ hoạt động tích cực, hiệu quả, tạo nên những tác phẩm có giá trị nhân văn, có sức lan toả phản ánh về văn hoá, con người Bà Rịa - Vũng Tàu.

19. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh xây dựng và ký kết chương trình phối hợp “Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, viên chức và người lao động” giai đoạn 2021-2026.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ): Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”; Phong trào “văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

- Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động đăng ký tham gia và đề nghị xét công nhận “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

20. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người của các cơ quan đơn vị, địa phương. Cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng/quý/năm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và kết nối với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu những giá trị di sản văn hóa của địa phương, tuyên truyền các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên địa bàn; xây dựng các chuyên đề, chuyên trang gắn với nội dung này.

- Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển văn hóa; phê phán những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa.

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

- Bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, hoàn thiện, bổ sung trang thiết bị của các thiết chế văn hóa thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể dục thể thao, bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các hoạt động dịch vụ văn hóa, giữ môi trường hoạt động văn hóa trong sạch, lành mạnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế h oạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước , UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 21/02/2022 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!