Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 30/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm ma túy phòng chống mua bán người Bắc Kạn

Số hiệu: 30/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 26/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHNG TI PHM, PHÒNG, CHNG MA TÚY VÀ PHÒNG, CHNG MUA BÁN NGƯI NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐ138/CP ngày 16/01/2018 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02/01/2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018; Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2020 và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch với những nội dung sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW của BChính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy.

2. Đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTP, PCMT và PCMBN; huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

3. Tập trung lực lượng, biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 85% trở lên, án rt nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt từ 90% trở lên; tổ chức công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, phấn đấu giảm 10% trở lên số đối tượng truy nã hiện hành, 100% nạn nhân bị mua bán sau khi tiếp nhận sẽ được xác minh, bảo vệ an toàn và hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 30/KH-UBND ngày 10/02/2017 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; số 110/UBND-NC ngày 30/3/2017 thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; số 238/KH-UBND ngày 30/6/2017 về thực hiện Chương trình PCMT đến năm 2020; số 321/KH-UBND ngày 17/8/2017 về thực hiện Chương trình PCTP đến năm 2020; Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020; s55/KH-UBND ngày 03/3/2016 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; số 171/KH-UBND, ngày 14/6/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thực hiện kế hoạch số 251/KH-BCĐ ngày 10/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020. Đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác PCTP, PCMT và PCMBN giữa các ngành như: Kế hoạch số 487/KH-CAT-HNDT ngày 17/8/2017 của Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020; kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, 03 giữa Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn... tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tổ chức hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy""Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6"; "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7".

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia PCTP, PCMT và PCMBN phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, đơn vị như: Tuyên truyền trực tiếp, qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, truyền thông trực tiếp, các buổi tọa đàm, các loại panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, các hình thức sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Vận động toàn dân tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống PCTP, PCMT và PCMBN ngay từ cơ sở.

Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

3. Công tác đấu tranh chng tội phạm

Lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Điều tra xử lý các vụ vi phạm pháp luật theo quy định; tập trung đấu tranh, triệt phá các băng, , nhóm lưu manh, sử dụng vũ khí, các đối tượng hoạt động lưu động, đòi nợ thuê, tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm xâm phạm sở hữu: Trộm cắp, lừa đảo, cướp tài sản; tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự: Giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục (nhất là xâm hại tình dục trẻ em), mua bán người; tội phạm vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, hủy hoại rừng; các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; các vi phạm pháp luật về môi trường... không để phức tạp về ANTT, gây bức xúc trong nhân dân.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh, hành nghề y, dược; các hoạt động mua bán, xuất, nhập khẩu tiền chất để kịp thời phát hiện tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán trái phép tiền chất, các chất ma túy.

Các ngành: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tăng cường sự phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tội phạm, ma túy và mua bán người đảm bảo kịp thời, nghiêm minh. Thực hiện nghiêm các Bộ luật, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Củng cố, kiện toàn cơ quan điều tra các cấp, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán các cấp. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự. Tăng cường quản lý cư trú, qun lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tài chính, ngân hàng, thương mại, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, quản lý mạng Internet không để tội phạm lợi dụng hoạt động...Tăng cường công tác phối hợp, tuần tra, kiểm soát vũ trang góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quốc trong tình hình mới”. Duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm tại địa phương theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải’; tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCTP, PCMT và PCMBN ở các ngành, địa phương. Chính quyền các cấp, nhất là các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù về địa phương, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

5. Công tác cai nghiện và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy; áp dụng biện pháp cai nghiện với hình thức phù hợp, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy do người nghiện gây ra. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu cai nghiện tập trung được giao cho các huyện, thành phố năm 2018 (Quyết định s 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy, các Cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone; quan tâm làm tốt việc giám sát, đánh giá đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; xã hội hóa công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện nhằm huy động các cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác này.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Duy trì, giữ vững những xã đã đạt không có tệ nạn ma túy của năm 2017 và năm 2018 phấn đấu tăng thêm xã không có tệ nạn ma túy.

6. Thực hiện các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm.

Công an tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm như giữa lực lượng Công an với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên...Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể đtổ chức triển khai, thực hiện. Kết quả thực hiện của năm 2018 báo cáo theo các mốc sau: Báo cáo Quý I (trước ngày 20/3); báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5); báo cáo Quý III (trước ngày 20/9); báo cáo tổng kết năm (trước ngày 20/11) và gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua phòng Tham mưu Công an tỉnh).

2. Giao cho Công an tỉnh (Cơ quan Thương trực BCĐ 138 tỉnh) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác PCTP, PCMT, PCMBN ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giy:
- C42-BCA;
- TT Tỉnh ủy;
Gửi điện t:
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô.Hưng);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; (t/hiện)
- UBND các huyện, thành phố; t/hiện)
- PVPNC;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người ngày 26/01/2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.619

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!