Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2966/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018–2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2966/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ XOÁ NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 4647/KH-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh (có 152 hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều);

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch về hỗ trợ xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG

Là những hộ gia đình có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo đa chiều.

Qua kết quả rà soát cuối năm 2017, toàn tỉnh có 11.085 hộ nghèo đa chiều, trong đó hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều là 152, gồm: Huyện Tánh Linh: 53 hộ, huyện Hàm Thuận Bắc: 41 hộ, huyện Đức Linh: 33 hộ, huyện Tuy Phong: 07 hộ, huyện Hàm Thuận Nam: 07 hộ, huyện Hàm Tân: 06 hộ, huyện Bắc Bình: 04 hộ, thị xã La Gi: 01 hộ (Cụ thể có 02 biểu chi tiết kèm theo).

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2018: Giảm 30% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2017, tương ứng giảm 46 hộ.

2. Năm 2019: Giảm 40% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2017, tương ứng giảm 60 hộ và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều phát sinh trong năm 2019 (nếu có).

3. Năm 2020: Giảm 30% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2017, tương ứng giảm 46 hộ và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều phát sinh trong năm 2020 (nếu có).

IV. NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp:

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Kế hoạch số 4647/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TU và Kế hoạch hỗ trợ về xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng hệ thống phương tiện thông tin đại chúng nhất là hệ thống loa phát thanh của xã để các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm, hiểu đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa và là trách nhiệm của toàn xã hội, động viên mọi đơn vị, cá nhân tích cực tham gia dưới nhiều hình thức. Đối với gia đình có công với cách mạng phải có ý thức nỗ lực vươn lên, tránh tư tưởng trông chờ.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài về các tập thể, cá nhân đã có cách làm hay, mô hình sáng tạo đạt hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Đơn vị thực hiện: Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức vận động toàn dân tham gia xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng:

- Chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia đóng góp, nhận đỡ đầu, trợ giúp cho hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt một số tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều.

- Đối với hộ thiếu hụt về thu nhập: tổ chức vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho vay vốn để làm kinh tế gia đình, học nghề, giải quyết việc làm (đối với những hộ có người còn sức lao động) hoặc hỗ trợ thu nhập hàng tháng (đối với những hộ già neo đơn không còn sức lao động) để họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

- Đối với hộ thiếu hụt một số tiêu chí khác: Thực hiện đầy đủ, kịp thời

các chính sách hỗ trợ về đời sống, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, nhà ở,… Bên cạnh đó, tổ chức vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đóng góp hỗ trợ như: xây dựng nhà ở, đất ở, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng các công trình nước sinh hoạt (đào giếng, khoan giếng, mắc đường ống nước sạch sinh hoạt), hỗ trợ tivi, radio, máy tính, điện thoại, internet, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh,…

Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến năm 2020 hoàn thành.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các cấp xã, huyện, tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018 - 2020 tại địa phương mình.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các

địa phương thực hiện một việc làm có ý nghĩa bằng hình thức nhận hỗ trợ hoặc nhận đỡ đầu hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018 - 2020 gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”; đưa tin, bài về những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xoá nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc tỉnh;
- Các Đoàn Thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2966/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018–2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109