Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2851/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2851/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2851/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP) từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH); phát huy vai trò của các cấp, các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước về CNCH; phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố tại nạn xảy ra trong hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt xã hội hàng ngày trên địa bàn tỉnh.

2. Phải xác định công tác CNCH là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và được thực hiện ngay từ cơ sở; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, xử lý các sự cố tai nạn phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2018/TT-BCA) phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác CNCH.

2. Củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH; xây dựng và tổ chức thực tập các phương án CNCH; tổ chức thường trực sẵn sàng về lực lượng, phương tiện 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

3. Rà soát các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn đối với nhà, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị hiện hữu như: Nhà nhiều tầng; khu vực dễ xảy ra đuối nước, sạt lở ven biển, ven sông; nơi chứa hóa chất độc hại, phương tiện giao thông tham gia kinh doanh vận tải hành khách; chất, hàng hóa nguy hiểm dễ cháy, nổ, độc hại…

4. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức về CNCH cho lực lượng PCCC nhất là lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kiến thức CNCH cần thiết cho cá nhân, hộ gia đình.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về CNCH; tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố, tai nạn, các điều kiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp tục đầu tư trang bị phương tiện CNCH, phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ CNCH hiện nay.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo việc triển khai Nghị định 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA theo chức năng nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH là đầu mối thường trực tiếp nhận các tin báo và xử lý các vụ sự cố, tai nạn có yêu cầu CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về công tác CNCH đến các cơ quan, đơn vị và người dân; xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác CNCH.

- Xây dựng, tập luyện theo các tình hình cơ bản trong hoạt động CNCH của lực lượng phòng cháy chữa cháy; tổ chức công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, phòng cháy chữa cháy chuyên ngành và các đối tượng khác theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, phương án theo quy định nhằm huy động lực lượng phương tiện CNCH của tổ chức, cá nhân để khi cần thiết có thể huy động tham gia xử lý các sự cố tai nạn lớn, phức tạp, nhất là kịp thời huy động các phương tiện, trang thiết bị, công cụ để hỗ trợ, ứng phó khi có tình huống về an ninh trật tự; tổ chức thực tập sâu, kỹ các phương án CNCH để chủ động phối hợp tham gia CNCH các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn về CNCH gắn với kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý nghiêm các hành vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố, tai nạn, các điều kiện phục vụ công tác CNCH theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an trang bị phương tiện, thiết bị CNCH của lực lượng phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn Đề án quy hoạch tổng thể của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời, rà soát, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tham gia thực hiện nhiệm vụ A2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 1, Công văn số 254/UBND-NC ngày 29/6/2018.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước, định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn mở chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn cứu hộ thường xuyên, rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các quan tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh để giáo dục, phòng ngừa.

3. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 83/2017/NĐ-CP; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

- Củng cố, kiện toàn biên chế, tổ chức, trang bị phương tiện CNCH, từng bước có kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, PCCC chuyên ngành; đồng thời, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố tai nạn và phối hợp thực hiện nhiệm vụ CNCH khi có yêu cầu.

- Xây dựng phương án và phê duyệt phương án CNCH theo quy định, xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực tập phương án CNCH điển hình; tổ chức tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về CNCH tại cơ sở và địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác CNCH, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động CNCH và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về CNCH trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp Công an tỉnh xây dựng nội dung, thời lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNCH phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh, sinh viên để lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông gắn với thực hiện quy định của pháp luật về CNCH; chỉ đạo việc rà soát bảo đảm các phương tiện là xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải phải có các thiết bị, dụng cụ bảo hộ, CNCH ban đầu phù hợp. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong giải quyết về CNCH các tai nạn, sự cố xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.

6. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu để cấp cứu nạn nhân trong các vụ cháy và CNCH; tham gia diễn tập phương án CNCH có phối hợp nhiều lực lượng; chỉ đạo việc tổ chức sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia trong công tác CNCH các vụ tai nạn, sự cố lớn, phức tạp khi có yêu cầu.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa sự cố máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; hướng dẫn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động tham gia lực lượng làm công tác CNCH theo đúng quy định; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ.

8. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình bảo đảm an toàn PCCC, CNCH cho người và công trình; đồng thời, phối hợp xử lý các tình huống sự cố, tai nạn sập đổ nhà, công trình.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chi đầu tư phát triển) cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương theo Đề án quy hoạch tổng thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH đã được UBND tỉnh phê duyệt.

10. Sở Tài Chính

Trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động phòng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (chi sự nghiệp) cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương theo Đề án quy hoạch tổng thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH đã được UBND tỉnh phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 11.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC(T       b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2851/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79