Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (viết tắt là Chỉ thị số 33/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối người chấp hành xong án phạt tù, mở rộng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, phòng ngừa tái phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg.

3. Quá trình thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng phải chú ý lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung:

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, cụ thể:

1.1. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an có liên quan, nhất là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Văn bản số 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP... Chú trọng mở rộng thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cho người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; nghiên cứu xây dựng các mô hình và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy hiệu quả. Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các kiến thức, kỹ năng sống; các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

1.2. Tiếp nhận, theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện, nguy cơ có thể khiến họ tái phạm; ban hành, tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để động viên, giúp họ xóa bỏ các mặc cảm, tự ty, sớm ổn định cuộc sống. Duy trì, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng và các địa phương trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, nhất là trong công tác hướng dẫn thủ tục cấp, đổi chứng minh thư nhân dân; đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng.

1.3. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời động viên, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Công an tỉnh

- Tiếp tục tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 33/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, nhất là các cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, phòng ngừa tái phạm tội. Nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam.

- Tham mưu làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xóa bỏ định kiến, kỳ thị. Quan tâm giúp đỡ và kịp thời biểu dương, khích lệ, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

2.3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định các cơ chế, chính sách hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống theo quy định.

2.4. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm tốt công tác cập nhật cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức cho các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

2.5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; lồng ghép tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2.7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo làm tốt công tác xét, miễm, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và công tác cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

2.8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Quan tâm công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình, các loại quỹ xã hội; chủ động nghiên cứu, các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Chỉ đạo chính quyền cấp xã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội, ổn định cuộc sống. Chú trọng làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm ngay từ cơ sở.

- Tổ chức lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương, thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

2.9. Các sở, ngành khác có liên quan

Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo triển khai cho các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69