Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên năm 2017 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TIỀN GIANG NĂM 2017

Căn cứ Chương trình số 43/CTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu phát triển thanh niên của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng thế hệ thanh niên Tiền Giang phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

2. Yêu cầu

- Các nội dung, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017 phải bám sát các nội dung, chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020.

- Các sở, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển thanh niên, các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017 liên quan đến lĩnh vực của sở, ngành.

- Các huyện, thành, thị cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương trong năm 2017.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần yêu nước và có trách nhiệm với xã hội của thanh niên

a) Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

90% thanh niên được học các bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn biên soạn

Tỉnh Đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh;…

2

100% thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 70% thanh niên công nhân lao động, 70% thanh niên nông thôn, đô thị được học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên

Tỉnh Đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Nội vụ;….

3

100% thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; Sở Tư pháp;…

4

100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành, thị;…

5

100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tỉnh Đoàn; Sở GD&ĐT; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;….

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai học tập 06 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp để đoàn viên dễ tiếp cận và hoàn thành tốt chương trình học.

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; củng cố và duy trì hoạt động các tổ, đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, khu vực và thế giới, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình chính trị trong nước và trên thế giới, những vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng, kích xúi, lôi kéo thanh niên chống phá đất nước. Phát huy vai trò của tuổi trẻ Tiền Giang xung kích giữ gìn quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội thiết kế mang tính giáo dục cao; sau các hoạt động tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn… để đoàn viên, thanh thiếu nhi đã xem chương trình tham gia thể hiện chính kiến của mình vào việc đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho tổ chức và bản thân, xem đây là một kênh thông tin tư liệu để tuyên truyền.

2. Nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

a) Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

65% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương

Sở GD&ĐT

 

2

100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp

Sở GD&ĐT

Tỉnh Đoàn; Sở LĐ -TB&XH;….

3

55% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề

Sở LĐ-TB&XH

Sở, ngành; Tỉnh Đoàn; UBND các các cấp…

4

5.000 thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Sở NN& PTNT

Tỉnh Đoàn, UBND các huyện, thành, thị;…

5

20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh; UBND các huyện, thành, thị;…

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá; tiếp tục dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh, thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và “Xóa mù chữ giai đoạn 2012 -2 020”.

- Củng cố tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo nghề; lồng ghép nhiệm vụ dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp và dạy nghề. Tiếp tục thực hiện đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về khuyến nông, khuyến ngư cho thanh niên nông thôn, mở các lớp đào tạo nghề ngắn, dài hạn tại địa phương trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành và kết hợp với tham quan thực tế mô hình.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, trong đó tập trung đối tượng là cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

3. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

9.000 thanh niên được giải quyết việc làm

Sở LĐ -TB&XH

UBND các huyện, thành, thị; các đoàn thể;

2

80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm

Sở LĐ -TB&XH

Các sở, ngành; Các đoàn thể; UBND các cấp;..

3

Dưới 7%  thanh niên đô thị thất nghiệp

Sở LĐ -TB&XH

UBND các huyện, thành, thị; các đoàn thể

4

Dưới 5% thanh niên nông thôn thất nghiệp

Sở LĐ -TB&XH

UBND các huyện, thành, thị; các đoàn thể;..

5

100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động

Sở LĐ -TB&XH

Các sở, ngành; UBND các cấp;…

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Đầu tư, nâng cao năng lực của các trung tâm giới thiệu việc làm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các hội đoàn thể; khuyến khích lao động có nhu cầu việc làm đăng ký tìm việc thông qua các Trung tâm giới thiệu việc làm, kịp thời nắm bắt các nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô đào tạo các cơ sở đào tạo nghề công lập hiện có; kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Đề án xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí (học nghề, học ngoại ngữ, khám sức khỏe, làm hộ chiếu, làm lý lịch tư pháp…) và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

10.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sở Tư pháp

Tỉnh Đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh; các sở, ngành; UBND các cấp…

2

5.000 thanh niên nông thôn được tư vấn pháp luật

Tỉnh Đoàn

UBND các huyện, thành, thị…

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn sau khi được phê duyệt.

- Khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật và cá nhân có đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

5. Từng bước nâng cao sức khỏe, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh niên

a) Chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT

Nội dung chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

40% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn

Sở Y tế

Sở LĐ -TB&XH, Sở VH, TT&DL, Các đoàn thể

2

3.000 thanh niên hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn

Sở Y tế

Sở Tư pháp; các đoàn thể; UBND các cấp;..

b) Nhóm giải pháp thực hiện:

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội thi, hội thảo chuyên đề về Luật Bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong năm 2017, trong đó trọng tâm là chỉ tiêu thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành tỉnh và địa phương trong việc xây dựng, lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu của Kế hoạch này khi xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan đến lĩnh vực của ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và các giải pháp tăng cường công tác thông tin truyền thông về thị trường lao động và việc làm cho thanh niên.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan lĩnh vực của ngành; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn. Xây dựng các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, đất nước.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu tỷ lệ thanh niên được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và chỉ tiêu tư vấn kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh liên quan lĩnh vực của ngành; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường dạy nghề, phổ biến, chuyển giao khoa học, công nghệ cho thanh niên nông thôn, hướng dẫn thanh niên nông thôn ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và đời sống.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị liên quan ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể các trung tâm, thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi giải trí của thanh niên.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý khoa học và công nghệ để tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và doanh nghiệp khoa - học công nghệ, phát triển dịch vụ khoa học - công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên cho Đoàn Thanh niên đảm nhận các dự án bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên thực hiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

14. Công an tỉnh

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Đề án bồi dưỡng nhân lực trẻ trong lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hỗ trợ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trong việc xây dựng các mô hình, tổ chức hoạt động phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lực lượng thanh thiếu niên.

15. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Huy động, khai thác và sử dụng các nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay giúp cho thanh niên học tập, phát huy năng lực và tiềm năng trong học tập, lao động, lập nghiệp; ưu tiên nguồn vốn vay cho lực lượng đoàn viên, hội viên thông qua những dự án chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh của Đoàn, Hội.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình; đề nghị Báo Ấp Bắc

Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền giáo dục thanh niên về lý tưởng, kỹ năng sống, và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch; giới thiệu gương điển hình thanh niên tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

17. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu liên quan đến công tác đoàn; xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển thanh niên theo mục tiêu đã đề ra; phát động và xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp và tổ chức có hiệu quả các phong trào “Đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp và xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, phong trào nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Đề án liên quan đến đối tượng thanh niên sau khi được phê duyệt.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp phát triển phong trào và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đến khắp các thành phần, đối tượng thanh niên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 tại địa phương; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên cấp huyện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

20. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan

Tập trung, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cuối năm, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch gửi Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên năm 2017 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


698
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33