Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 2081/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh Điện Biên 2016

Số hiệu: 2081/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/KH-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hu quchất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch hành đng khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- 100% hộ gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới nhà ở hoặc sửa chữa.

- 100% hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được cấp thẻ bảo him y tế theo quy định.

- Đến năm 2017 có 30% và đến năm 2020 có 100% người khuyết tật trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

- Quản khám, xác nhận và cùng tham gia điều trị những bệnh tật, dị dng dị tật... trên cơ thể của con người có liên quan đến phơi nhiễm với các loi chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Thực hiện quản lý thai nghén cho 100% thai phụ của các nạn nhân có liên quan đến chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ

1. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

- Nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học và giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

2. Tiếp tục rà soát, lập danh sách đến từng xã, phường, thị trấn đối với những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, từ đó xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để, cụ thể; đề xuất những trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách để xử lý theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (trợ cấp hàng tháng, chính sách ưu đãi về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở…); tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết dứt điểm những tồn đọng và chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện đngười bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, gia đình của họ đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

4. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công, có đủ điều kiện theo quy đnh của Luật người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp cứu đói cho gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống...

5. Xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, dị tật, dị dạng... của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chẩn đoán dị tật/dị dạng bẩm sinh trước khi sinh cho nạn nhân nhiễm/phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, di truyền... cho cán bộ y tế cơ sở.

6. Tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin về vật chất và tinh thần.

7. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trực tiếp làm công việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn sau:

- Ngân sách Trung ương (chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng).

- Ngân sách địa phương (chi thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách, người có công các dịp lễ, tết....).

- Kinh phí huy động, vận động hợp pháp khát.

2. Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2016- 2020 (theo Biểu chi tiết kèm theo).

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ nay đến ngày 30/7/2016: Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động khc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.

- Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/10/2020: Tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

- Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 15/12/2020: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phhướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ tăng cường tuyên truyn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đy đủ các chế độ, chính sách, từ đó xây dựng kế hoạch giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UBND tỉnh.

2. SY tế

- Hướng dẫn danh mục bệnh, tật và các tiêu chí giúp cho chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật... có liên quan đến chất độc hóa học theo quy định của Bộ Y tế.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và phát hiện sớm, tư vấn sinh sản và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục giám định đkhám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bng, chính xác.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì, phi hp với các ngành có liên quan xem xét, xác nhận cho các đối tượng có tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chính sách đối với đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ.

4. STài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ quản lý.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lồng ghép thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành

7. Sở Giáo dc và Đào to

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Trường Cao đẳng thuộc tỉnh huy động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc khắc phục hậu quả Chất độc hóa học.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả cht độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; nêu gương những nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, đạt được nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự, các phong trào xã hội... và thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

10. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch.

- Phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

11. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ những gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động về khắc phục hậu quả chất độc hóa học phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã thực hiện các nội dung sau:

+ Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin để giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng;

+ Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Luật người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

- Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa hc với các chương trình, đề án và kế hoạch khác có liên quan. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa hc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thc hiện về UBND tỉnh (qua Sở lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: TN&MT, Lao động - TBXH (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND t
nh;
- Lãnh đạo UBND t
nh
- TT. UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành: Lao động - TBXH, Y tế, Bộ CHQS tỉnh, TN&MT, KH&CN, GD&ĐT, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin t
nh;
- Lưu:
VT, KTN(TQH), KGVX(HVQ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

BIỂU SỐ 01

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
(Kèm theo Kế hoạch 2081/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

Sngười

Kinh phí

Sngười

Kinh phí

Sngười

Kinh phí

Sngười

Kinh phí

Sngười

Kinh phí

1

Chi trả T/C hàng tháng cho người HĐKC và con đẻ bnhiễm CĐHH.

221

4.492,788

232

4.717,427

244

4.953,298

256

5.200,963

268

5.461,011

24.825,487

Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

2

Điều dưỡng hàng năm.

120

266,400

132

279,720

138

293,706

145

308,391

152

323,810

1.427,027

Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mng.

3

Bảo hiểm y tế.

221

137,241

232

144,103

244

151,524

256

158,976

268

166,428

757,272

Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

4

Bảo him y tế cho thân nhân người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ 61% trở lên.

80

49,680

84

52,164

88

54,648

92

57,132

97

60,237

273,861

Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

5

Hỗ trợ đời sống.

45

450

47

470

49

490

52

520

54

540

2.470,000

Quỹ đn ơn đáp nghĩa

6

Quà tặng nhân dịp 27/7 và Tết nguyên đán hàng năm.

455

238,2

477

250,2

501

262,2

525

274,2

549

286,2

1.311,000

- Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

- Ngân sách địa phương

- Kinh phí huy động, vận động hợp pháp khác.

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.064,647

 

 

BIỂU SỐ 02

KINH PHÍ HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
(Kèm theo Kế hoạch số: 2081/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: Triệu đng

Tình trạng nhà ở cần hỗ tr

Kinh phí làm nhà

Kế hoạch 2016 - 2020

Nguồn kinh phí

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

Xây mới

Sửa chữa

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

Xây mi

Sửa chữa

Tổng kinh phí

75

55

4.100

3.000

1.100

15

11

820

15

11

820

15

11

820

15

11

820

15

11

820

Chi từ nguồn kinh phí theo QĐ22/2013/QĐ-TTg (26/4/2013) và Quỹ đn ơn đáp nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2081/KH-UBND ngày 18/07/2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!