Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 197/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 414/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phvề phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia thực hiện chính sách dân tộc; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất và đời sống.

- Lồng ghép việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chiến lược công tác dân tộc và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chính sách, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động nắm bt thông tin chính thống, chủ động phòng chống các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhm góp phần thúc đy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn khác trong tnh; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh trật tự trong vùng dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Các mục tiêu cụ th

2.1. Mục tiêu đến năm 2023

- Thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận ch trương, quan đim của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ, bảo vệ môi trưng, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống thông tin của Ủy ban Dân tộc và các địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bảo dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số nm được chủ trương, quan điểm của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nm bắt thông tin về an ninh, trật tự, chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai; 80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường; 90% đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù.

- Hỗ trợ nâng cao, hoàn thiện kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số; đa dạng hình thức dạy, học tiếng dân tộc thiu số và dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

- Bo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đm bảo 80% các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu rộng rãi đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng hệ thống thông tin về công tác dân tộc bảo đảm khả năng kết nối, tích hp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác qun lý nhà nước và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin.

- Xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc.

- Tăng cường ứng dụng, công nghệ thông tin để người dân chđộng, cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch gây mất an ninh, trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.2. Mục tiêu đến năm 2025

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đng, chính sách pháp luật ca Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện thư viện điện tvề công tác dân tộc, các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm của các dân tộc trên địa bàn tnh được phổ biến đến với cộng đồng trong và ngoài tnh. Thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội, givững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

III. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến hết năm 2025.

2. Địa bàn thực hiện: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tnh Hòa Bình.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng

- Xây dựng bộ dữ liệu các dân tộc thiểu số, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số, các sn phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc, thông tin địa lý vùng dân tộc thiểu số có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện.

- Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thuận lợi trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến đường li chính sách, pháp luật; giáo dục về giới tính, quyền phụ nữ, quyền trem cho đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp thông tin việc làm phù hp với trình độ, nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số; htrợ chẩn đoán, khám, chữa bệnh từ xa đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng, phát triển các ứng dụng hỗ trợ cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phòng chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiu số.

- Xây dựng và phát triển bộ từ đin điện tử tiếng Mường.

- Tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nâng cấp công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

- Thiết kế, nâng cấp hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc phù hợp với mô hình tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo khả năng tích hợp, đồng bộ, truy xuất, chia sẻ, trao đổi dliệu gia các hệ thống thông tin liên quan đến công tác dân tộc, đm bảo an ninh, an toàn thông tin.

- Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin nhm đảm bảo kết nối đồng bộ, thông suốt và có khnăng chia sẻ, trao đổi thông tin đảm bảo an toàn giữa các cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến trung ương và từ tỉnh đến cơ sở.

- Ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát trin của Đ án.

3. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ cập các kiến thức về công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiu số, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, đời sng của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin đtuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước tại vùng dân tộc thiểu s.

- Trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng thương mại điện tử cho cán bộ và người dân vùng dân tộc thiểu số; ưu tiên hỗ trợ đồng bào triển khai hoạt động thương mại điện tử trên sàn giao dịch điện tử.

- Tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tìm hiu, sử dng các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan nhà nước cung cấp.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng các hình thức dạy, học tiếng dân tộc thiểu số; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức vcông nghệ thông tin.

4. Xây dựng các cơ chế, chính sách

- Xây dựng các chính sách cụ thể để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

+ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ng dụng công nghệ thông tin phục vụ lao động, sản xuất.

+ Chính sách hỗ trợ đào tạo cho đồng bào dân tộc thiu số ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Cơ chế vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư đóng góp vào bộ dliệu dân tộc thiểu số của tỉnh.

- Ban hành các văn bn nhằm tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan làm công tác dân tộc từ tnh đến cơ sở.

5. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho người làm công tác dân tộc

- Phát triển các hình thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc.

- Đào tạo, bồi dưng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng.

V. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển được cân đối hàng năm cho các Sở, ngành, địa phương; kinh phí tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của các cá nhân, đơn vị thuộc đối tượng tham gia Đán. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2019-2025 dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

2. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ vốn tài trợ, hỗ trợ của các tchức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nguồn vốn xã hội khác; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác đthực hiện nhiệm vụ.

3. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Đán theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đối tác công tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ th.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tc

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tnh quản lý, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Đ ánTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tnh Hòa Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của Đán; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đán với các chương trình, đề án khác có liên quan.

- Chủ trì trin khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp tchức sơ kết, tng kết việc thực hiện Đ án.

2. S Tài chính

Hàng năm, cân đối khả năng ngân sách, chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh bố trí kinh phí thực hiện Đ án.

3. S Kế hoch và Đầu tư

Chủ trì, phi hợp với Ban Dân tộc tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển đề thực hiện Đề án.

4. SThông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển nhân lực công nghệ thông tin; giám sát, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Hướng dẫn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức các lớp tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu số phát trin kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tnh Hòa Bình.

- Định kỳ hằng năm tng hợp kết quả thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Dân tộc) để tng hợp.

5. Các S, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đán liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan để triển khai thực hiện.

6. y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tchức lồng ghép với các chương trình, dự án liên quan của địa phương đang triển khai thực hiện.

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đán trong dự toán hằng năm được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn báo cáo y ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Dân tộc trước ngày 15/12 hàng năm) để tng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu số xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tình yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ theo Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ ca đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc; (b/c)
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Các Sở
, Ban, Ngành đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Chánh
, Phó VPUBND tnh;
- L
ưu: VT, TH (NT60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 414/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung nhiệm vụ

Tng kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí năm 2020

Kinh phí duy trì hàng năm giai đoạn 2021-2025

1

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin htrợ đồng bào dân tộc thiu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng

3.500

500

3.000

 

2

Nâng cp công nghệ thông tin phục vụ việc qun lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

5.000

 

5.000

 

3

Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

5.500

500

5.000

 

4

Xây dựng các cơ chế, chính sách

300

100

200

 

5

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho người làm công tác dân tộc

700

100

600

 

 

Tổng số

15.000

1.200

13.800

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 197/KH-UBND ngày 23/12/2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.150

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167