Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 192/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), phòng chống ma túy (PCMT), vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, bất cập và điều kiện phát sinh tội phạm; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm lộng hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Kiềm chế, làm giảm từ 3% đến 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15% đến 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em.

- Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tăng 5% đến 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện; tăng 5% đến 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm trên địa bàn tỉnh; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trong tỉnh được phát hiện, xử lý triệt để.

- Hàng năm ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Phấn đấu đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về PCMT tại xã, phường, thị trấn.

- Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

- Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; hạn chế phát sinh mới người nghiện ma túy, mỗi năm 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện; tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện ma túy, mở rộng hình thức điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với lực lượng điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự.

1.3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Trên cơ sở tổng kết đánh giá các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung đầu tư nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, duy trì các mục tiêu đạt được, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác PCTP, PCMT trong từng giai đoạn 05 năm theo hướng xây dựng xã hội trật tự, văn minh, mọi công dân có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung công tác đấu tranh PCTP, PCMT nói riêng.

2. Yêu cầu

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác đấu tranh PCTP, PCMT, coi công tác đấu tranh PCTP, PCMT vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa chuyên ngành. Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, nghiêm cấm bức cung, nhục hình.

- Triển khai cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PCTP, PCMT; gắn việc thực hiện Chương trình PCTP với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTP, các Chương trình quốc gia PCMT, phòng, chống mua bán người, phòng, chống mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTP, PCMT, nhất là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; xác định rõ công tác PCTP là một trong những nội dung hoạt động thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, gắn liền với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, qun lý, điều hành của thủ trưng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PCTP, PCMT. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che tội phạm. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong PCTP. Nắm chắc diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác và dự báo sát, đúng về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo PCTP.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm: Đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hoạt động tội phạm; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội, vi phạm pháp luật và đối tượng có nguy cơ phạm tội; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, theo từng lĩnh vực, địa bàn.

Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, chú trọng triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện; đổi mới, mở rộng cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy.

Thường xuyên cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về PCTP, PCMT; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung xây dựng và củng cố phong trào tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, khu công nghiệp… đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường nguồn lực cho lực lượng trực tiếp làm công tác xây dựng phong trào tại cơ sở.

4. Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp và điều tra, truy tố, xét xử tội phạm: Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm và ma túy nổi lên ở từng thời điểm. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên đa bàn; thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, hạn chế tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đưa các vụ án điểm, được dư luận quan tâm ra xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TTXH: Tập trung quản lý nhà nước về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản… Tăng cường quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là dịch vụ cầm cố, thế chấp tài sản, vũ trường, quán bar, karaoke, game, bán hàng đa cấp…; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đổi mới biện pháp quản lý và xử lý đối với các hoạt động tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc, nghiện ma túy). Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TTXH.

6. Tăng cường nguồn lực PCTP và PCMT: Hoàn thiện về tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia PCTP và PCMT. Ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác đấu tranh PCTP và PCMT. Huy động các nguồn kinh phí từ nguồn của Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược quốc gia PCTP và PCMT.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Giao B138 tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình PCTP, PCMT.

1.2. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực B138 tỉnh

- Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Chương trình PCTP, PCMT. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình PCTP và các đề án, dự án trong Chiến lược quốc gia PCTP, Chương trình mục tiêu PCMT; đề xuất lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác PCTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, kết quả công tác đấu tranh PCTP, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tham gia PCTP của nhân dân.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, phức tạp về TTATXH, kịp thời phát hiện triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án PCTP; PCMT; phòng, chống mua bán người... Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm; làm tốt công tác phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin về tình hình tội phạm liên tỉnh, liên huyện. Phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ về phương tiện và nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, khám phá, triệt phá các loại tội phạm. Duy trì và đổi mới hình thức, nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót, tồn tại hạn chế.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho các cơ quan chuyên trách PCTP, nhất là các đơn vị trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện, lực lượng Công an xã.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, có tác dụng trừng trị tội phạm, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các đề án, dự án trong Chiến lược và Chương trình mục tiêu theo chỉ đạo của Bộ Công an, cụ thể:

+ Đề án Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”.

+ Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”.

+ Đề án Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát”.

+ Các dự án: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”, “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”, “Nâng cao hiệu quả PCMT tại các xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy”.

1.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về PCTP. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các phương án, kế hoạch đu tranh PCTP, giữ gìn TTATXH; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia PCTP, bảo đảm ANTT ở các địa bàn phụ trách theo thẩm quyền.

1.4. Sở Công Thương

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm” theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

1.5. Sở Xây dựng

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, tht thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản” theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

1.6. Sở Giao thông vận tải

- Lồng ghép các chương trình, kế hoạch tuyên truyền pháp luật và công tác PCTP cho công nhân, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải; tuyên truyền pháp luật đến toàn thể nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến đường sắt quốc gia, các tuyến đường bộ chính, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải” theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

1.7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các ngành về đảm bảo ANTT trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, không để vi phạm pháp luật và tham gia tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên. Tăng cường chuyển tải nội dung giáo dục về PCTP, PCMT và tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên”, Đề án “tăng cường năng lực PCMT trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường thời lượng phát sóng chương trình về PCTP và PCMT; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTP và PCMT. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về PCTP và PCMT trên các báo, đài, trang thông tin điện tử. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến ANTT.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”, Đề án “Truyền thông về PCMT trên các phương tiện thông tin đại chúng” theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh

- Nghiên cứu, rà soát khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề sở hữu chéo” theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền PCTP, PCMT và các tệ nạn xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Phối hợp tổ chức thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”, Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về PCMT thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy” theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.11. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các quy định về cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp; có kế hoạch sớm tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện tại cơ sở, cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện; mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone. Phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tại các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc tân dược nhằm chủ động phòng ngừa hoạt động lợi dụng kinh doanh, buôn bán tân dược để buôn bán các chất gây nghiện trái quy định. Phối hợp phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế” theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

1.12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện.

- Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Dự án “nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy” lồng ghép vào Dự án “ Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.13. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối các nguồn kinh phí để ưu tiên phân bổ thực hiện có hiệu quả Chương trình PCTP, PCMT trên địa bàn tỉnh đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, đề án, dự án, huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác PCTP, PCMT; hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp” theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

1.14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định giao kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

1.15. Các đơn vị khác trực thuộc UBND tỉnh

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan có văn bản tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 05-KL/TW, Chiến lược quốc gia PCTPChương trình mục tiêu PCMT.

1.16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tham mưu Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận 05-KL/TW tại địa phương; định kỳ hng năm có chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP, Chương trình PCTP của Chính phủ, Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ PCTP trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 05-KL/TW, Chiến lược quốc gia PCTP, Chương trình PCTP, PCMT của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; xác định rõ công tác PCTP là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của Chiến lược quốc gia PCTP, lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ việc thực hiện Chương trình PCTP, PCMT.

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc nội dung xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTP được quy định tại Kết luận số 05-KL/TW.

1.17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình PCTP và PCMT theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình gắn với thực hiện các nghị quyết liên tịch về PCTP; tổ chức phát động sâu rộng phong trào PCTP, PCMT gắn với cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh trong tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, chức sắc trong tôn giáo tham gia PCTP và PCMT. Phối hợp quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ gia đình, khu dân cư, trong nhà trường và cơ quan, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTP và PCMT có hiệu quả, các điển hình tiên tiến ở các cấp hội, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên về công tác PCTP và PCMT.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” theo chỉ đạo của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1.18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung trong Chương trình PCTP, PCMT. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp với các ngành trong khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cơ quan điều tra đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình PCTP từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành, các nguồn huy động hợp pháp khác và kinh phí địa phương do HĐND - UBND tỉnh và HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, phân bổ; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với kinh phí được cấp cho các lực lượng chức năng và kinh phí từ các hoạt động xã hội hóa.

Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì đề xuất phân bổ, hướng dẫn quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình PCTP, PCMT từ ngân sách Trung ương cấp và ngân sách địa phương khi được phân bổ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình PCTP và PCMT để triển khai thực hiện nội dung các đề án trong Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030, Chương trình PCMT đến năm 2020 và gửi về Ban chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo; định kỳ 06 tháng, 01 năm và kết thúc giai đoạn, tổ chức sơ kết, đánh giá, gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định.

2. Giao Ban Chỉ đạo 138 chủ trì điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Chương trình PCTP và PCMT trên phạm vi toàn tỉnh, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình PCTP và PCMT; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện báo cáo Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP (b/c);
- V11, C41/Bộ Công an (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


280
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219