Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 188/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 07/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Phòng, chống mại dâm năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; không để hình thành các tụ điểm mại dâm mới; tăng cường truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức truyền thông.

3. Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm; đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm.

2. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và các huyện, thành, thị, định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Duy trì 323/460 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; chuyển hóa về mức độ số xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

4. 100% số vụ, việc liên quan đến hoạt động mại dâm được phát hiện tổ chức điều tra, truy tố, xét xử kịp thời.

5. Tăng cường hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh trong tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thí điểm và duy trì các mô hình phòng ngừa mại dâm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chđạo, điều hành

- Rà soát, đánh giá và đề xuất các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm; đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản về phòng ngừa mại dâm nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

- Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt là các địa bàn phức tạp về mại dâm, nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm, nữ thanh, thiếu niên, người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp, nhóm lao động di cư,..).

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm trên các phương tiện truyền thông, báo chí địa phương.

3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tổ chức xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành các cấp về phòng chống ma túy, mại dâm; xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm ở địa phương, đơn vị.

- Tổ chức tập huấn, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; kiện toàn các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập Đội tình nguyện cấp xã phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội.

5. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương

- Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm....) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Lồng ghép công tác hỗ trợ dạy nghề, vay vốn và việc làm cho chị, em phụ nữ và gái bán dâm hoàn lương trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

- Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá, 6 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về công tác phòng chống mại dâm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

- Tổ chức truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân và cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh; phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự tại địa phương mình.

- Chủ trì, phối hợp triển khai xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội).

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an cấp huyện, cấp xã tiến hành rà soát, xác định cụ thể các tuyến, tụ điểm mại dâm, tiến hành lập án đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây mại dâm, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khu, hộ khu, kiểm tra tạm trú, tạm vng, theo dõi di, biến động người ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn.

- Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường, cơ sở tẩm quất, thư giãn và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch.

3. Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người ở khu vực biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển. Kịp thời phát hiện hoạt động mại dâm, tội phạm buôn bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

4. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình điều trị Methadone, Buprenophine cho người bán dâm có sử dụng ma túy.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan quản lý chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch lợi dụng đtổ chức hành vi khiêu dâm, kích dục, mại dâm, lưu hành và kinh doanh các sản phẩm văn hóa bị cấm, bị đình chỉ.

- Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống mại dâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm tạo sự đng thuận của xã hội trong công tác này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước; quản lý kinh phí cho công tác phòng, chống mại dâm năm 2021.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật về phòng chống mại dâm.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa cho học sinh; xây dựng và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, phòng, chống mại dâm trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

10. SDu lịch

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Xử lý nghiêm các cơ sở để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý.

11. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng gắn với việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp có hiệu quả với chính quyền trong phòng, chống mại dâm.

13. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo cấp cơ sở theo chuyên ngành tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống mại dâm một cách hiệu quả.

15. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Xây dựng các phóng sự, bài viết, duy trì phát sóng chuyên trang, chuyên đề về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng trên phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet.

16. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2021; lng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; chỉ đạo các Phòng, ban liên quan và UBND cấp xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách cấp huyện thực hiện vay vốn cho người bán dâm hoàn lương theo quy định của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền theo phân loại, chm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, theo dõi, quản lý.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH - Cục PCTNXH (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- PCT VX UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND 21 huyện, thành, thị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (H, D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Bùi Đình Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 188/KH-UBND thực hiện Phòng, chống mại dâm ngày 07/04/2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214