Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy sửa đổi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 179/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (Luật PCCC). Để thực hiện Luật PCCC và các nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC nhằm ngăn ngừa các vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững; kiện toàn tổ chức, biên chế của lực lượng PCCC và CNCH để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về PCCC và CNCH trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH.

a) Tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

b) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn tỉnh với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin đăng tải những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức phổ biến biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở, ban, ngành và địa phương mình tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về PCCC và CNCH.

a) Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH với nội dung phù hợp cho đối tượng được tập huấn.

b) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ biên soạn các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH; tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC cho lãnh đạo phụ trách về PCCC và CNCH của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; tạo điều kiện cho lãnh đạo đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia tập huấn chuyên sâu do Bộ Công an tổ chức.

- UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH ở địa phương mình.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

a) Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, gồm:

+ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

+ Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

+ Thông tư quy định cụ thể về định mức, tiêu chuẩn trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH;

+ Thông tư quy định chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH;

+ Thông tư quy định về định mức trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cho lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở.

b) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tham gia ý kiến Thông tư liên tịch quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng phí thẩm duyệt về PCCC và Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng phí kiểm định các phương tiện, thiết bị PCCC.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tham gia ý kiến Thông tư liên tịch quy định chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, hoặc ban hành mới cho phù hợp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH.

a) Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 336/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “ Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC. Trước mắt Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào nội dung, tiến độ, kinh phí để thực hiện các giai đoạn của Đề án “ Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” lập dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; ưu tiên bố trí những người có năng lực, trình độ chuyên sâu về PCCC làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ PCCC và đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy về PCCC; cải tiến phương pháp làm việc bảo đảm yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục có kế hoạch, biện pháp lồng ghép kiến thức và rèn luyện kỹ năng về PCCC vào các chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học ở từng địa phương.

c) UBND các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo việc thành lập đội dân phòng ở cấp xã và đội PCCC ở cơ sở; nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân cùng cấp về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách. Hàng năm phân bổ ngân sách dành cho các hoạt động PCCC và CNCH nói chung và cho lực lượng dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của địa phương theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí quỹ đất và ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc của các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC và điều kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (đặc biệt là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát nạn và đảm bảo an toàn PCCC, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

d) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tăng cường điều kiện cơ sở, vật chất, trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu về PCCC tại chỗ.

5. Kinh phí triển khai thực hiện.

Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch này và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC trong phạm vi quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng PC66 - Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các Sở, ban, ngành địa phương.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng PC66 - Công an tỉnh) để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy sửa đổi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67