Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1110/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CƠ SỞ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị ca Bộ trưng Bộ Công an tại Tờ trình số 21/TTr-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2012 và số 255/TTr-BCA ngày 23 tháng 7 năm 2012; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1059/BKHĐT-QPAN ngày 29 tháng 02 năm 2012; của Bộ Tài chính lại văn bản số 3096/BTC-VI ngày 09 tháng 3 năm 2012; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 645/BNV-TCBC ngày 27 tháng 02 năm 2012; của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 578/BQP-TM ngày 02 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng quy hoạch

Tập trung xây dựng quy hoạch về tchức, biên chế quân số; trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ca lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Quan điểm quy hoạch

- Quy hoạch hệ thống tchức, bố trí mạng lưới hợp lý, hiệu quphù hợp với quy hoạch, chiến lược về kinh tế - xã hội của đất nước và ở mỗi vùng, miền khác nhau; đồng thời từng bước hợp tác quốc tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại lực lượng Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; kiềm chế và giảm thiu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, n, tai nạn, sự cố gây ra.

- Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, hiện đại; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thế giới.

3. Mục tiêu của Đề án

a) Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cả nước và ở từng địa phương, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sn quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 1 (từ năm 2013 đến năm 2015): Cơ bản hoàn thành việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đu tư phương tiện, cơ sở vật cht ở mức tối thiu cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương, ưu tiên đầu tư cho các tỉnh, thành phố lớn, các địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm của 03 miền Bc, Trung, Nam.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2020): Trên cơ sở tng kết, rút kinh nghiệm ở giai đoạn 1, tiếp tục đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đnăng lực đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2021 đến năm 2030): Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển mạng lưới đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án: Bộ Công an.

5. Nội dung quy hoạch

a) Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2015

- Về tổ chức, bộ máy, biên chế:

+ Thành lập mới 12 Sở Cnh sát phòng cháy cha cháy tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đng, Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Hoàn thiện hình tchức, biên chế của Cục Cảnh sát phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Tập trung xây dựng 03 trung tâm: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia (khu vực phía Bắc); Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia; Trung tâm Chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia;

+ Hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vĩnh Phúc;

+ Thành lập mới 90 đội chữa cháy và 108 đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, tập trung các địa bàn trọng điểm cháy nvà tối thiểu mỗi địa phương thành lập mới 01 đội;

+ Bổ sung quân số từ 2013 - 2015 là 8.575 người trong đó: 6.657 người biên chế; chiến sĩ nghĩa vụ: 1.918 người.

- Về trang bị phương tiện: Tập trung đầu tư trang bị các phương   tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:

+ Phương tiện cha cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới:

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

SỐ LƯỢNG (Chiếc)

1

Xe chữa cháy

205

2

Xe cứu hộ

121

3

Xe chở nước

5

4

Xe thang 45m

3

5

Xe thang 32m

41

6

Xe cứu hộ dưới nước

6

7

Máy bơm cha cháy

155

8

Cano cứu hộ

5

9

Cano chữa cháy

9

+ Trang bị phương tiện thông tin liên lạc chỉ huy chữa cháy và trang bị một số phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khác;

+ Hệ thống trung tâm chhuy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ.

- Về doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

+ Đầu tư mới và nâng cấp, cải tạo trụ sở SCảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Phòng cảnh sát phòng cháy, cha cháy quận, huyện của các địa phương đã và sẽ thành lp Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2013 - 2015;

+ Đầu tư xây dựng mới 51 doanh trại các đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các địa phương.

- Tng kinh phí đầu tư là: 7.542,91 tđồng (Bảy nghìn, năm trăm bốn hai tỷ, chín trám mười triệu đng), trong đó:

+ Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 4.610,779 tỷ đồng;

+ Đầu tư xây dựng cơ bn (xây dựng mới và cải tạo doanh trại các đơn vị Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia; Trung, tâm kim định Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ Quốc gia): 2.874,02 tỷ đồng;

+ Đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 58,12 tỷ đồng.

b) Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 từ năm 2016 đến năm 2030

Trên cơ s tng kết giai đoạn 2012 - 2015 và căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an báo cáo, trình Thủ tướng Chính phquyết định.

6. Giải pháp quy hoạch

a) Về nguồn nhân lực

- Tăng chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy (gồm cả hệ dân sự); mở rộng thêm cơ sở đào tạo đại học phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ ở phía Nam;

- Tuyn sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học và công nhân lành nghề ngoài ngành Công an phù hợp với chuyên môn cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Tăng chỉ tiêu lựa chọn số công dân phục vụ có thời hạn có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân đđào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Thực hiện chương trình đào tạo và đào tạo lại trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy;

- Mở rộng các hình thức đào tạo: Ngn hạn, dài hạn tập trung, tại chức, đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo.

b) Về nguồn vốn

Huy động nguồn vốn đu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ các ngun ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu t bo hiểm cháy n, nguồn htrợ đóng góp của các bộ, ngành, đơn vị kinh tế (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế...).

7. Vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương bố trí cho giai đoạn 1 (2013 - 2015) là 2.488,46 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Bộ Công an chịu trách nhiệm:

- Chtrì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đán, các dự án được duyệt và định kỳ sơ kết, tng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Chtrì và phối hp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự án thành phần của Đ án là:

+ Dự án 1: Dự án hoàn thiện tchức và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Dự án 2: Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ từ năm 2013 đến năm 2015.

+ Dự án 3: Dự án đầu tư xây dựng doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

+ Dự án 4: Dự án xây dựng Trung tâm ứng cứu khn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quc gia.

+ Dự án 5: Dự án xây dng Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia.

2. Các Bộ, ngành và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tchức thực hiện Đề án quy hoạch lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ này. Đồng thời, khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của Bộ, ngành, địa phương phải quan tâm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

- Bố trí địa điểm đxây dựng doanh trại cho các đội chữa cháy mới thành lập của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an; htrợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương đxây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại, trang bị, sa chữa, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đầu tư kinh phí và xây dựng lực lượng dân phòng theo quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Chđạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, nhng cơ sở kinh tế trọng điểm thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tlệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Chđạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ svà lực lượng dân phòng. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 80%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; đến năm 2015 đạt tỷ lệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hàng năm căn cứ Đề án quy hoạch, các dự án được duyệt, lập kế hoạch cấp kinh phí đu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện đúng tiến độ của Đán, dự án.

5. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận ti và y ban nhân dân các địa phương tchức thực hiện đảm bo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đm bo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT;
- Lưu: VT
, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1110/QD-TTg

Hanoi, on August 17, 2012

 

DECISION

GIVING APPROVAL TO MASTER PLAN FOR THE NETWORK OF FIRE AND RESCUE FORCES UP TO 2020 AND VISION UP TO 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Considering the proposal of the Minister of Public Security at the Statement No. 21/TTr-BCA dated January 16, 2012 and at the Statement No. 255/TTr-BCA dated July 23, 2012; opinions of the Ministry of Planning and Investment at the letter No. 1059/BKHDT-QPAN dated December 29, 2012; opinions of the Ministry of Finance at the letter No. 3096/BTC-VI dated March 09, 2012; opinions of the Ministry of Home Affairs at the letter No. 645/BNV-TCBC dated February 27, 2012; and opinions of the Ministry of Defense at the letter No. 578/BQP-TM dated March 02, 2012;

DECIDES:

Article 1. To approve the “Master Plan for the network of fire and rescue forces up to 2020 and vision up to 2030” Project with the following principal contents:

1. Planning subjects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.  Viewpoints

-  Effectuate planning on organizational structure and arrangement of a suitable and effective network in conformity with the national socio-economic planning and strategies and those at each different region or area; In addition, the international co-operation in the firefighting and rescue shall be carried out step by step.

-  Enhance professional capacity and build up regular, élite and step-by-step modern fire and rescue forces from the Central Government to local authorities for effectuating duties of protection of order and security; minimize loss of life and property caused by fire, explosion, accidents and problems to the minimum.

- Ensure scientism, synchronism, comprehensiveness and modernity; inherit and promote existing resources on the best way for displaying collective strength of entire political system, displaying strength of the whole country, stepping up private sector involvement in firefighting and rescue; execute investments with clear focus and main point and in conformity with actual conditions of our country and the world.

3. Project’s objectives

a) General objectives:

Build up and develop the fire and rescue forces in the whole country and those at each locality for the purpose of strengthening the effect of fire and rescue affairs, protecting the people’s life and property, protecting the national wealth, holding fast to political security and social security and public order and protecting the national career in industrialization and modernization.

b) Specific objectives:

- Stage 1 (from 2013 to 2015): Basically fulfill the establishment, consolidation and strengthening of the apparatus and personnel and the investment in means and material facilities at the minimum rate for the fire and rescue forces from the Central Government to local authorities, especially in big provinces and cities, main socio-economic areas and main economic regions of the North, Central and South.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Stage 3 (from 2021 to 2030): Build up regular, élite and modern fire and rescue forces for meeting national requirements of socio-economic development. A network of the fire and rescue forces in accordance with the Law on fire prevention and fighting is developed.

4. Governing agency for project performance: Ministry of Public Security

5. Contents of planning:

a) Stage 1 from 2013 to 2015:

- Organization, apparatus and personnel:

+ Establish 12 fire departments at the following provinces and cities: Quang Ninh, Thai Nguyen, Bac Ninh, Thanh hoa, Nghe An, Thua Thien Hue, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak và Ba Ria – Vung Tau;

+ Perfect organizational model and personnel of Vietnam Fire and Rescue Department.

+ Concentrate on building up 03 following centers: the National response center for fire and rescue emergency (Northern region); the National center for accreditation of fire and rescue equipments; and the National Command Center for fire and rescue affairs.

+ Perfect organizational models and personnel of the fire departments of Hochiminh City, Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Can Tho, Binh Duong, Dong Nai and Vinh Phuc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Increase the complement to 8,575 persons during the period from 2013 to 2015 including 6,657 regular staff members and 1,918 soldiers.

- Equipment: Concentrate on investment in fire and rescue equipment as follows:

+ Motorized fire and rescue vehicles:

NO.

KIND OF MEANS

QUANTITY (Pieces)

1

Fire truck

205

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rescue truck

121

3

Water-cart

5

4

45m ladder truck

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

6

Underwater rescue vehicle

6

7

Fire pump

155

8

Life-boat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Fire-boat

9

+ Equip with means of communication and command in firefighting and a number of other fire and rescue facilities.

+ Systemize the command centers for fire and rescue affairs.

- Brigades of the fire and rescue forces:

+ Newly invest and improve or upgrade fire departments of provinces and districts in 2013 – 2015;

+ Invest in new construction of 51 fire brigades affiliated to fire department of districts.

- Total investment: VND 7,542.91 billion (Seven thousand, five hundred forty two billion, nine hundred and ten million dongs), including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Investment in infrastructural construction (new construction and improvement of brigades for fire and rescue units; construction of National response center for fire and rescue emergency and National center for accreditation of fire and rescue equipments): VND 2,874.02 billion.

+ Investment in training and improving professional capacity in firefighting and rescue and salvage search for the fire and rescue forces: VND 58.12 billion.

b) Stage 2 and Stage 3 from 2016 to 2030:

Basing on actual situation, the Ministry of Public Security shall submit a summation report of Stage 2012-2015 to the Prime Minister for decision.

6. Planning solutions

a) Resources

- Increase annual training target of the Fire Prevention and Fighting University (including civil system); build up a number of campuses of the Fire Prevention and Fighting University in the South.

- Increase training target for citizens who have been working with definite term in the People's Police Force and have expectation of long-term service to become professional officials in the fire and rescue affairs.

- Carry out domestic and overseas training and retraining programs for improving qualification and professional capacity of commanders and senior executives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Source of capital:

The investment in firefighting and rescue activities is raised from the state budget, official development assistance (ODA), collection from fire insurance and support contributed by ministries, agencies and economic units (industrial parks, export processing zones, economic zones, etc.)

7. The invested capital originated from the central budget for Stage 1 (2013 – 2015) is VND 2,488.46 billion.

Article 2. Planning organization and execution

1. Ministry of Public Security is responsible for:

- Governing and coordinating with ministries, agencies and local authorities for effectively implementing this Project and other approved projects and conducting periodical and preliminary summing-up, making summation for leaning experience and carrying out report policies in accordance with regulations.

- Governing and coordinating with the National Committee for Search and Rescue and following Ministries: Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Labour, Ward Invalids and Social Affairs and relevant ministries and agencies for setting up and submitting the 05 following subprojects of this Project to the Prime Minister:

+ Project 1: Project on perfecting organization and enhancing regular members for the fire and rescue forces up to 2020 and the vision to 2030.

+ Project 2: Project on investment and provision of fire and rescue equipments and facilities for the fire and rescue forces from 2013 to 2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Project 4: Project on establishment of National response center for fire and rescue emergency.

+ Project 5: Project on establishment of National center for accreditation of firefighting and rescue equipments.

2. Ministries, agencies and People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall organize and implement this fire and rescue forces planning project. Conditions served for the firefighting and rescue must be considered and ensured at the same time when any development planning is set up and executed by Ministries, agencies and local authorities.

3. The People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for:

- Arranging location for building brigades for local newly established fire teams according to instructions of the Ministry of Public Security; giving the local fire and rescue forces financial support for building, improving and innovating their brigades, equipping, repairing and maintaining fire and rescue equipments; providing investment cost and building up reserve forces in accordance with the Law on fire prevention and fighting.

- Directing the management authorities of industrial parks, economic zones and main economic units to build up local fire teams who work under specialized regime in accordance with regulations. Making 70% and 100% of the main economic units, industrial parks, export processing zones, high-tech parks and economic zones, in 2015 and 2020 respectively, maintain fire and rescue teams working under specialized regime.

- Directing the establishment and maintaining operation of local fire prevention and fighting forces and reserve forces. Making 80% and 100% of facilities, in 2015 and 2020 respectively, maintain local firefighting teams; making 70% and 100% of communal agencies, in 2015 and 2020 respectively, maintain reserve forces.

4. Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance, basing on the planning Project and other approved projects, make annual plan on providing investment cost for the fire and rescue forces having good progress of this Project and that of its subprojects.

5. Ministry of Construction, Ministry of Transport and the local People’s Committees are responsible for ensuring traffic network and executing projects on provision of firewater for urban areas to ensure the firefighting demands.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of government agencies, Chairpersons of the People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government and heads of relevant agencies and units shall implement this Decision.

 

 

MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1110/QĐ-TTg ngày 17/08/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219