Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1751/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 1751/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/KH-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghquyết số 25-NQ/TW Hi nghị ln thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020.

- Duy trì thực hiện tốt Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chp hành Trung ương Đng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác thanh niên thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự lãnh đạo, chỉ đạo ca Tnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phối hợp thực hiện đảm bảo phát huy mọi nguồn lực trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Cthể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; to điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia học tập, lao động, nâng cao trình đchuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các địa phương đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; bảo đảm nhiệm vụ quản lý nhà nước v thanh niên trở thành mt trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải đạt hiệu quả, thiết thực tập trung và hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đoàn thể về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần thấy rõ trách nhiệm, huy động tối đa các nguồn lực trong quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nếp sống văn hóa, nâng cao thể cht và tinh thần, kỹ năng sống cho thanh niên.

- Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị cho thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng H Chí Minh; giáo dục thanh niên sống có ý thức, trách nhiệm đối với cộng đng, xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền các luật như: Luật Thanh niên; Luật Bảo v, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới và các quy định của pháp luật về sức khỏe sinh sản vị thành niên, Lut Dân sự, Luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên thực hiện tt các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng trường học thân thiện, học sinh sinh viên tích cực, hình thành lớp thanh niên kế thừa có bản lĩnh, năng lực, trí thức, có tinh thần cầu thị.

2. Triển khai xây dựng cơ chế, chính sách đối với hoạt động của thanh niên và các tchức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, cng cố an ninh quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhp, ci thiện đời sống, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên.

4. Duy trì và tăng cường các hoạt động đối thoại giữa các cấp chính quyn với thanh niên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những thắc mắc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho thanh niên.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đ ra.

6. Tchức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vthanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

7. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh, Mt trn Tquốc các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

8. Đẩy mnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên, thưng xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức của các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về tình hình thế giới và yêu cầu khách quan ca hội nhập quốc tế; trang bị cho thanh niên những kỹ năng trong tiến trình hội nhập quốc tế; tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên.

9. Thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hô Chí Minh các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

10. Tăng cường việc đầu tư kinh phí hỗ trợ và triển khai thực hiện các Đề án Dự án Chương trình phát triển thanh niên thuộc các lĩnh vực.

11. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại một số cơ quan và địa phương trong tỉnh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Năm 2016:

- Xây dựng quán triệt triển khai đến các cấp, các ngành trong toàn tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tnh Hi Dương giai đoạn II (2016-2020) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác thanh niên.

- Các sở, ban, ngành, địa phương đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn II (2016-2020) ở cấp mình phù hợp với thực tin gửi Kế hoạch và phụ lục các nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12/2016.

- Tiếp tc thc hiện và xây dựng mới các văn bản, đán, chương trình, dự án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương về công tác thanh niên trình cấp có thẩm quyn phê duyệt đảm bảo các văn bản, đề án, chương trình, dự án được thực thi, hiệu quả.

(Có phụ lục tổng hợp các nhiệm vụ kèm theo kế hoạch này).

2. Năm 2017 đến năm 2020:

- Tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chỉ sđảm bảo phù hợp với thực tiễn hiệu lực, hiệu quả.

- Thành lp các đoàn hoặc tổ công tác giúp cơ quan, đơn vị, địa phương đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đán, chương trình, dự án tại cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, đxuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tnh giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 vào cuối quý III năm 2020.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh vả Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ đtổng hợp) vào trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

2. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này; hàng năm giúp Ban chỉ đạo đánh giá kết quả của chương trình và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đng bộ.

3. Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nội vụ triển khai cụ thể các nội dung, tiến độ theo kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể xây dựng và chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp triển khai các nội dung của Kế hoạch và các văn bản chỉ đo về công tác thanh niên đến đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề xuất các dự án, chương trình mới của thanh niên để thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương.

4. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng dự toán, bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sdụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan ưu tiên huy động các nguồn lực trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan lồng ghép các chỉ tiêu, chỉ số, kế hoạch, chương trình, dự án trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2016-2020) về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Kinh phí: Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình của cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo quy định của Lut Ngân sách Nhà nước và các văn bản chế độ tài chính hiện hành. Căn cứ vào nhiệm vụ của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí, lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan, tng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. Các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhim vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- UBQG về Thanh niên Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.
- Lưu: VT, N.chính V(60B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1751/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116