Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 142/KH-UBND 2020 tổng kết Chương trình phòng chống mại dâm Lào Cai 2016 2020

Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 14/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 865/LĐTBXH-PCTNXH ngày 13/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; tập trung đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được; những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất những nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

- Thông qua tổng kết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Yêu cầu

- Tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 phải được tổ chức thực hiện từ cấp xã, cấp huyện, đến cấp tỉnh.

- Việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 219/KH- UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

2. Đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và việc thực hiện các nhiệm vụ chính; những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025.

3. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 (nếu có).

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TỔNG KẾT

1. Cấp tỉnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) nghiên cứu, phân tích và tổng hợp báo cáo tổng kết của các huyện, thị xã, thành phố, gửi cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng dự thảo Báo cáo cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/7/2020 (không tổ chức Hội nghị riêng).

2. Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổng kết từ cơ sở; nghiên cứu, phân tích, tổng hợp báo cáo tổng kết của UBND cấp xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan, hoàn thành báo cáo trước ngày 05/7/2020 (không tổ chức Hội nghị riêng) để gửi các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 (Có đề cương Báo cáo và Phụ lục chi tiết gửi kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026 gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp trước ngày 05/7/2020.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch tổng kết; chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 từ cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026 gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp trước ngày 05/7/2020.

4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện Chương trình hành động phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT3;
- Các thành viên BCĐ phòng, chống AIDS; PCTP, TNXH & phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP3;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2,3.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 361/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 219/KH-UBND NGÀY 12/8/2016 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Kế hoạch số: 142/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác tổ chức điều hành Chương trình

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình và các Đề án của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản,...).

- Xây dựng Kế hoạch liên ngành phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; giữa các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với nội dung, biện pháp cụ thể.

- Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Trong đó, lưu ý đánh giá những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống mại dâm từ khi có Chương trình (vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia công tác phòng, chống mại dâm; xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm hại, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm,…).

2. Kết quả việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

Thống kê, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống mại dâm sau 05 năm thực hiện Chương trình, phân tích, chỉ rõ mức độ đạt được các chỉ tiêu, chỉ tiêu nào không hoàn thành, chỉ tiêu nào không phù hợp.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính

3.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm

Kết quả xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm (các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của địa phương). Đánh giá những bất cập, hạn chế của pháp luật về phòng, chống mại dâm (theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được được phân công cho các địa phương).

Lưu ý: Tập trung xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, định hướng xây dựng.

3.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

- Kết quả cụ thể trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học,... các hoạt động tuyên truyền trực tiếp ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm.

- Kết quả xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài liệu tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên (sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên truyền viên, lịch và các phóng sự, phim,…) về phòng, chống mại dâm; tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng ngừa mại dâm.

- Đánh giá về các hình thức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả đã áp dụng và một số hình thức Chương trình yêu cầu thử nghiệm như: cộng tác viên truyền thông về phòng, chống mại dâm, mô hình truyền thông về phòng, chống mại dâm…

3.3. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở

- Kết quả rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm,....) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này.

- Kết quả xây dựng các hoạt động lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tập trung vào các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo,... nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.

3.4. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm

- Kết quả triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới:

+ Tài liệu hóa một số mô hình thí điểm có hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại một số địa phương để xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện;

+ Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh và cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia công tác cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm.

+ Xây dựng, thử nghiệm quy trình hỗ trợ và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm tại cộng đồng. Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong cơ chế Nhà nước ủy thác, đặt hàng các cơ sở ngoài công lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm.

- Kết quả xây dựng thử nghiệm 03 mô hình: (1) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội; (2) Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; (3) Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tập trung vào các kết quả: Quy mô của mô hình (số lượng mô hình, số lượng thành viên); Số lượng, hình thức các hoạt động truyền thông được tổ chức (tờ rơi, trực tiếp, qua loa đài,...); số người được truyền thông (gồm cộng đồng, người lao động và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, người bán dâm); số người bán dâm được tiếp cận, chuyển gửi đến các dịch vụ cần thiết (tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội); số lượng, chất lượng các dịch vụ tham gia hỗ trợ trong mô hình. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện thí điểm các mô hình này ở địa phương. Rút ra những bài học kinh nghiệm, những đóng góp về chính sách, pháp luật qua thực tiễn của mô hình thí điểm tại địa phương.

3.5. Công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Thực trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động mại dâm. Kết quả cụ thể trong việc thực hiện công tác kiểm soát địa bàn; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến mại dâm; đặc biệt là hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

- Kết quả tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm, lực lượng Điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm trong công tác kiểm tra, Điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm.

- Kết quả tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, giải cứu nạn nhân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở. Thực hiện hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo tố giác, kiểm sát, điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm.

- Kết quả xét xử tội phạm liên quan đến mại dâm, có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em.

4. Kinh phí

- Kinh phí hàng năm ngân sách nhà nước cấp cho các địa phương (phân rõ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương và kinh phí từ ngân sách chi thường xuyên của địa phương) cho nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

- Nguồn kinh phí khác (tài trợ của tổ chức quốc tế, hỗ trợ của doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức,...).

II. ĐÁNH GIÁ SAU 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Về hiệu quả

- Thứ nhất, mức độ đạt được các mục đích, mục tiêu, yêu cầu của Chương trình phòng, chống mại dâm.

- Thứ hai, những kết quả thực tế do công tác công tác phòng, chống mại dâm mang lại. Những kết quả này cần được đánh giá ở cả mặt nhận thức và mặt hành vi (những gì đạt được) trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật,...

- Thứ ba, chi phí cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành.

- Về thực hiện nội dung, biện pháp, giải pháp của chương trình.

- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan).

3. Bài học kinh nghiệm

- Bài học về tổ chức các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả trong phòng, chống mại dâm.

- Bài học về cơ chế tổ chức thực hiện (hoạt động chỉ đạo, vai trò cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp liên ngành,...).

- Bài học về nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng, chống mại dâm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

- Đánh giá thực trạng tình hình mại dâm hiện nay; sự cần thiết xây dựng Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025.

- Đánh giá, nêu rõ các giải pháp nào hiện nay không phù hợp. Giải pháp nào vẫn còn phù hợp trong giai đoạn tới (nhóm giải pháp về thể chế, nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, nhóm giải pháp về cơ chế và các giải pháp khác).

- Kiến nghị, đề xuất cụ thể.

 

PHỤ LỤC

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU 05 NĂM
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 361/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 219/KH-UBND NGÀY 12/8/2016 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Kế hoạch số: 142/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

A. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU

Nội dung

Kết quả

1. Số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên (đơn vị tính %)

 

2. Xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người (Có hoặc không)

 

3. Triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp giảm hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm (Có hoặc không)

 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

1. Thực trạng tình hình

 

 

1.1. Tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn

 

 

- Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm hiện có trên địa bàn

Cơ sở

 

Trong đó:

 

 

+ Cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê,…)

Cơ sở

 

+ Nhà hàng Karaoke & cơ sở massage

Cơ sở

 

+ Vũ trường

Cơ sở

 

+ Loại hình khác (quán bia, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư giãn, …)

Cơ sở

 

- Số cơ sở đã ký cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở

Cơ sở

 

- Số tiếp viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

Người

 

Trong đó:

 

 

+ Số tiếp viên có hợp đồng lao động

Người

 

+ Số tiếp viên là nữ giới

Người

 

+ Số tiếp viên là người ngoại tỉnh

Người

 

+ Số tiếp viên nữ dưới 18 tuổi

Người

 

1.2. Tình hình các ổ nhóm, tụ điểm, địa bàn có dấu hiệu hoạt động mại dâm nơi công cộng

 

 

- Số tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm

Tụ điểm

 

1.3. Số người bán dâm trên địa bàn

 

 

- Số người bán dâm ước tính

Người

 

- Số người bán dâm được các cơ quan chức năng thống kê (qua xử phạt hành chính; hỗ trợ xã hội; y tế, phòng, chống HIV/AIDS…)

Người

 

Trong đó:

 

 

+ Qua xử phạt hành chính

 

 

+ Số người dưới 18 tuổi

Người

 

+ Số người ngoại tỉnh

Người

 

2. Kết quả cụ thể

 

 

2.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành

 

 

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền

Văn bản

 

- Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống mại dâm trong phạm vi quản lý (Công văn chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch….)

Văn bản

 

2.1. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

 

 

- Số buổi truyền thông về công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn

Buổi

 

- Số người tham gia các buổi truyền thông về công tác phòng chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn

Lượt người

 

- Số panô, áp phích, tờ rơi…được thực hiện về công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn

Panô, áp phích, tờ rơi

 

2.2. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của Đội kiểm tra liên ngành 178/CP

 

 

- Tổng số cơ sở kiểm tra trong kỳ

cơ sở

 

- Tổng số cơ sở chịu các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm

Lượt cơ sở

 

Trong đó:

 

 

+ Số cơ sở bị rút giấy phép kinh doanh

Lượt cơ sở

 

+ Số cơ sở bị đình chỉ kinh doanh

Lượt cơ sở

 

+ Số cơ sở bị cảnh cáo, nhắc nhở

Lượt cơ sở

 

+ Số cơ sở bị phạt tiền

Lượt cơ sở

 

* Số tiền phạt

Triệu đồng

 

+ Số cơ sở bị áp dụng các hình thức xử lý khác

Lượt cơ sở

 

2.3. Công tác truy quét, triệt phá ổ nhóm tổ chức hoạt động mại dâm

 

 

- Số cuộc truy quét tại địa điểm công cộng

Cuộc

 

- Số cuộc triệt phá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Cuộc

 

- Tổng số người vi phạm

Lượt người

 

Trong đó:

 

 

+ Số người mua dâm

Lượt người

 

+ Số người bán dâm

Lượt người

 

+ Số người bán dâm dưới 18 tuổi

Lượt người

 

+ Số chủ chứa, môi giới

Lượt người

 

- Số người bị xử lý vi phạm hành chính

Lượt người

 

Trong đó:

 

 

+ Số người mua dâm

Lượt người

 

+ Số người bán dâm

Lượt người

 

+ Số người mua bán dâm dưới 18 tuổi

Lượt người

 

+ Số chủ chứa, môi giới

Lượt người

 

- Số người bị xử lý hình sự

Lượt người

 

Trong đó:

 

 

+ Số người mua dâm người chưa thành niên

Lượt người

 

+ Số chủ chứa mại dâm

Lượt người

 

+ Số môi giới mại dâm

Lượt người

 

2.4. Công tác truy tố, xét xử

 

 

- Số vụ việc liên quan đến mại dâm được Viện Kiểm sát nhân dân khởi tố

 

 

+ Số vụ

Vụ

 

+ Số bị can

Người

 

- Số vụ việc liên quan đến mại dâm được Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử

 

 

+ Số vụ

Vụ

 

+ Số bị cáo

Người

 

- Số vụ án liên quan đến mại dâm được Tòa án các cấp thụ lý, xét xử

 

 

+ Số vụ

Vụ

 

+ Số bị cáo

Người

 

2.5. Công tác xây dựng thử nghiệm 03 mô hình

 

 

- Số lượng mô hình

Mô hình

 

Trong đó:

 

 

+ Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới (Mô hình 1)

Mô hình

 

+ Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội (Mô hình 2)

Mô hình

 

+ Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (Mô hình 3)

Mô hình

 

- Số người bán dâm tham gia ban chủ nhiệm câu lạc bộ/nhóm tự lực/nhóm đồng đẳng

Người

 

- Số người bán dâm được tham gia các câu lạc bộ/nhóm tự lực/nhóm đồng đẳng

Người

 

- Tổng số người bán dâm được hỗ trợ

Lượt người

 

Trong đó:

 

 

+ Số đối tượng được hỗ trợ giáo dục

Lượt người

 

+ Số đối tượng được tư vấn, trợ giúp pháp lý

Lượt người

 

+ Số đối tượng được vay vốn sản xuất kinh doanh

Lượt người

 

* Số tiền được vay

Triệu đồng

 

+ Số đối tượng được học nghề, tạo việc làm

Lượt người

 

+ Số đối tượng được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe

Lượt người

 

+ Số đối tượng được cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV

Lượt người

 

- Tổng số người bán dâm được chuyển gửi đến các dịch vụ phù hợp

Lượt người

 

- Tổng số cuộc gọi đến đường dây nóng của mô hình

Lượt cuộc gọi

 

2.6. Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

Xã, phường, thị trấn

 

3. Nguồn lực

 

 

3.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm

 

 

- Tổng số cán bộ làm công tác PCMD tại địa phương (gồm cả cán bộ kiêm nhiệm các cấp)

người

 

- Số cán bộ được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công tác phòng chống mại dâm

Lượt người

 

3.2. Kinh phí cho công tác phòng, chống mại dâm

 

 

- Tổng số kinh phí chi cho công tác PCMD giai đoạn 2016-2020

Triệu đồng

 

Trong đó:

 

 

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW

Triệu đồng

 

+ Kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

+ Từ nguồn khác (tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…)

Triệu đồng

 

Lưu ý: Số liệu thống kê, báo cáo được tính đến hết ngày 30/6/2020

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 14/05/2020 về tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!