Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1399/KH-UBND thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình Lai Châu 2020 2016

Số hiệu: 1399/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/KH-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch thực hiện Chưong trình giáo dục đi sống gia đình đến năm 2020 (viết tắt là Chương trình) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc giữ gìn, phát huy hạnh phúc trong gia đình; vị trí và tầm quan trọng của gia đình trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều kiện cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình.

2. Yêu cầu

Các hoạt động của kế hoạch được triển khai phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế của tỉnh và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

1.1. Có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

1.2. Có 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

1.3. Trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

1.4. Có 80% cán bộ, công nhân tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

1.5. Đạt 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

1.6. Có 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

2.2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

2.3. Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2.4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

2. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã, phường, thị trấn.

3. Xây dựng Mô hình điểm về giáo dục đời sống trong gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố.

(có phụ biểu chi tiết kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán giao hàng năm để thực hiện theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Hướng dẫn các sở, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn chương trình và nội dung giáo dục đời sống gia đình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thành phố về kiến thức, kỹ năng trong việc phổ biến, giáo dục đời sống gia đình trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo,

d) Tổ chức thí điểm cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương trong tỉnh, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và các địa phương đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học khác để thực hiện Chương trình.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội khác tham gia các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về giáo dục đời sống gia đình.

b) Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh

Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về nội dung giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là chiến sỹ mới.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông và sinh hoạt chuyên đề về nội dung giáo dục đời sống gia đình phù hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc, tôn giáo.

6. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Nghiên cứu, tham mưu đưa các mục tiêu của Chương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia các tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công đoàn viên về giáo dục đời sống gia đình vào các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

9. Các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình; hàng năm báo cáo việc thực hiện Chương trình gửi về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Chương trình.

b) Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ về gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và báo cáo viên cấp huyện, xã, phường, thị trấn về giáo dục đời sống gia đình;

c) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài truyền hình của địa phương tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình đến các thành viên gia đình;

d) Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương báo cáo hàng năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi trước ngày 10 tháng 11) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ BIỂU

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo K
ế hoạch số: 1399/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Lai Châu)

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng cng

1

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về đời sng trong gia đình trên Đài Phát thanh -Truyền hình tnh

Chuyên mục

01

01

01

01

04

2

Phim tuyên truyền

Phim

01

 

01

 

02

3

Tuyên truyền bng băng rôn, khẩu hiệu

băng rôn, khẩu hiệu

20

20

20

20

80

4

Xây dựng cụm Panô cổ động trực quan

Cụm

01

01

01

01

04

5

Tờ rơi, tờ gấp

Tờ

5.800

5.800

5.800

5.800

23.200

6

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình

 

 

 

 

 

 

Tập huấn tại tỉnh

Lớp

01

01

01

01

04

Tập huấn tại huyện/thành phố

Lớp

02

02

02

02

08

7

Xây dựng mô hình điểm về giáo dục đời sống trong gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Mô hình

02

02

02

02

08

8

Duy trì các mô hình điểm về giáo dục đời sống trong gia đình đến năm 2020 trên đa bàn tỉnh

Mô hình

 

02

04

06

12

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1399/KH-UBND ngày 28/07/2016 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


920

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!