Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 13021/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 13021/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13021/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Văn bản số 2740-CV/VPTU ngày 29/5/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu;

Qua xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 4346/SNN-VPĐP ngày 13/11/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục tạo bước phát triển mới trong xây dựng nông thôn; đặc biệt, góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch, đẹp, an toàn.

- Góp phần hiện thực hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững.

- Từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Phát huy cao vai trò tổ chức, dẫn dắt trong thực hiện của Ban Phát triển ấp; vai trò của từng hộ gia đình trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Yêu cầu:

- Đánh giá rõ hiện trạng về điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội và mức độ đạt được đối với những lĩnh vực chọn làm nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng phương án thực hiện, trong đó xác định rõ mô hình kiểu mẫu, các giải pháp cụ thể đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

- Xác định các bước triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế và thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt cao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mô hình lựa chọn:

Khu dân cư kiểu mẫu: Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

2. Điều kiện đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu:

2.1. Khu dân cư thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn khu dân cư.

2.2. Đạt chuẩn kiểu mẫu đối với các tiêu chí thuộc 03 nội dung sau:

- Môi trường, cảnh quan:

+ Môi trường: Xanh, sạch, trong lành.

+ Cảnh quan: Ngăn nắp, sáng, đẹp.

- Văn hóa:

+ Gia đình hòa thuận.

+ Thực hiện nếp sống văn minh.

- An ninh, trật tự và an toàn xã hội:

+ Nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư.

+ Phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Nội dung trên sẽ được quy định tại Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời của tỉnh.

3. Các bước tổ chức thực hiện:

3.1. Xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

- Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí;

- Chọn khu dân cư để thí điểm thực hiện khu dân cư nông thôn kiểu mẫu: chọn 4 khu dân cư tại 4 xã của 4 huyện;

- Tổ chức tuyên truyền để mọi đối tượng tích cực tham gia xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Khảo sát thực trạng, lập phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, lấy ý kiến của nhân dân và hoàn chỉnh phương án;

- Phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Nhân rộng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

3.2. Lộ trình thực hiện

- Năm 2018, hoàn thành việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời của tỉnh thời giai đoạn 2018 - 2020.

- Giai đoạn 2019 - 2020: Hoàn thành thực hiện thí điểm đối với 4 khu dân cư kiểu mẫu được chọn.

- Năm 2020: Tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

4. Kinh phí thực hiện:

Từ các nguồn:

- Nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh;

- Nguồn huy động từ các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức ủng hộ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Nguồn vốn hỗ trợ của huyện;

- Nguồn vn do xã huy động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương:

+ Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời; chọn khu dân cư để thí điểm thực hiện;

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí;

+ Tổ chức thực hiện tuyên truyền về việc xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ của tỉnh cho các địa phương xây dựng thí điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn xây dựng phương án, thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho các địa phương thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đề xuất lồng ghép vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tăng nguồn lực thực hiện khu dân cư kiểu mẫu.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn 04 khu dân cư kiểu mẫu để thực hiện thí điểm;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn;

- Ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện khu dân cư trên địa bàn;

- Hướng dẫn xã lập, thẩm định và phê duyệt phương án thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh;

- Hướng dẫn xã lập hồ sơ, tổ chức thẩm tra, đề nghị tỉnh công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

4. UBND các xã:

- Xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt.

- Tập trung huy động cao nhất nguồn lực để thực hiện phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn xã nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân tự nguyện, tự giác đóng góp công, của để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

- Tổ chức công bố khi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn.

5. Ban Phát triển ấp:

- Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong quá trình xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Cụ thể hóa nội dung về khu dân cư kiểu mẫu và tổ chức họp nhân dân để lấy ý kiến góp ý vào phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban Quản lý xã giao.

- Phân công trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chủ động tổ chức, dẫn dắt để người dân thực hiện các nội dung theo phương án được duyệt; tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn khu dân cư.

6. Hộ gia đình:

- Tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, lựa chọn, thống nhất nội dung và mức độ đóng góp xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

- Trực tiếp thực hiện với tinh thần tự nguyện, tự giác và chủ động.

- Tham gia quản lý và giám sát các hoạt động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Chánh,
các PCVP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, CNN, VX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 13021/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253