Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 12089/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 12089/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 12/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 12089/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020;

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung công tác phòng, chống mua bán người (PCMBN) trên toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động đối với công tác PCMBN nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, an toàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

b) Công tác PCMBN phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mua bán người.

2. Yêu cầu

a) Phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nói chung, nhất là tội phạm mại dâm, tội phạm mua bán người nói riêng. Đồng thời lồng ghép các chương trình kinh tế, xã hội để hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho người bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trở thành công dân có ích cho xã hội.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan cán cử nội dung xác định rõ trách nhiệm, tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực và có hiệu quả công tác PCMBN.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân, thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, bao gồm:

a) Mục tiêu 1: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người, để mỗi người thấy được quyền, nghĩa vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia công tác này.

b) Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án mua bán người.

c) Mục tiêu 3: Nâng cao hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

d) Mục tiêu 4: Triển khai thực hiện nghiêm túc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

đ) Mục tiêu 5: Nâng cao hiệu quả hợp tác về phòng, chống mua bán người.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

a) 100% các trường hợp tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định là nạn nhân, được hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

b) 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

c) 100% nạn nhân và thân nhân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

d) 100% nạn nhân được hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ chữa trị, dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng sau khi xác định nơi cư trú của nạn nhân.

đ) 100% nạn nhân có nhu cầu được tư vấn các dịch vụ sức khỏe, tâm lý.

3. Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, thời gian thực hiện Kế hoạch

a) Đối tượng thụ hưởng: Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và nước ngoài; người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh là nạn nhân bị mua bán hoặc đang chờ xác minh hoặc người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân hoặc người thân thích của họ theo quy định của pháp luật.

b) Phạm vi thực hiện: Đề án được áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các tuyến địa bàn trọng điểm, các khu vực giáp ranh, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo triển khai

a) Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, quy chế, nghị quyết liên tịch giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể về phòng, chống tội phạm mua bán người đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

d) Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ ban đầu các trường hợp lợi dụng kẽ hở của pháp luật để hoạt động mua bán người thông qua kết hôn với người nước ngoài, xuất khẩu lao động, cho con nuôi...

2. Công tác truyền thông phòng, chống mua bán người

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn xã hội, với các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng, miền; nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị mua bán.

b) Tổ chức thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

- Hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức thực hiện bộ tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người; tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng chống mua bán người.

c) Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

d) Xây dựng hướng dẫn công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện và thông báo các trường hợp có nghi vấn mua bán người, khuyến khích đưa vào áp dụng tại các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

đ) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự (sửa đổi ) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người

a) Tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, lên danh số người vắng mặt ở địa phương nghi bị mua bán ra nước ngoài; xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm mà bọn tội phạm thường lợi dụng hoạt động, để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

b) Tổ chức các đợt tổng rà soát, khảo sát tình hình tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan đến tội phạm mua bán người để xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Tổ chức đấu tranh, khai thác triệt để số đối tượng bị bắt, số nạn nhân được giải cứu trở về; xác minh các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, qua đơn thư, tố giác... làm rõ các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người.

c) Đưa ra xét xử lưu động đối với những vụ án mua bán người được phát hiện để phòng ngừa, răn đe tội phạm.

d) Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân, truy nã tội phạm... liên quan đến tội phạm mua bán người.

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân bị mua bán

a) Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, có kế hoạch bảo vệ bí mật thông tin, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và sức khỏe trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại, đề xuất các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về.

b) Tổ chức các đợt rà soát, lập danh sách xác định các nạn nhân được tiếp nhận, giải cứu thông qua điều tra các vụ án, chuyên án mua bán người.

c) Nghiên cứu thực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, ưu tiên cho số nạn nhân mua bán người trở về và tạo điều kiện cho họ được tiếp cận các dịch vụ hướng nghiệp, dạy nghề và giúp đỡ họ sử dụng vốn vay có hiệu quả.

d) Thực hiện công tác hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

đ) Tổ chức xác minh, xác định và tiếp nhận nạn nhân là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh trở về theo thỏa thuận song phương đã ký giữa Việt Nam và các nước và do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi.

e) Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh bị mua bán ở trong nước hoặc từ nước ngoài trở về.

g) Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng vơi nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ mua bán người từ khi khởi tố điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhan là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ, bảo vệ nếu cần thiết.

h) Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

i) Rà soát, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Phối hợp các ngành, đoàn thể liên quan và địa phương tổ chức tiếp nhân nạn nhân và người thân thích được lưu trú ăn, nghỉ, khám sức khỏe, hỗ trợ các chế độ và lập thủ tục hồ sơ cho nạn nhân trở về gia đình theo quy định.

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân; lồng ghép với chương trình an sinh xã hội sẵn có tại địa phương tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc.

c) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người để thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân trong tiến trình tái hòa nhập cộng đồng.

d) Tổ chức thực hiện quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân; phối hợp các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú. Trường hợp nạn nhân là trẻ em cần kết nối vơi các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

đ) Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa quy trình, hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng, đảm bảo theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thể chế

a) Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. Đặc biệt là các vấn đề về thủ tục hành chính trong việc xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân; các chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân trẻ em và nạn nhân khi hòa nhập cộng đồng.

b) Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; xây dựng quy chế phối hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân.

2. Về tổ chức thực hiên

a) Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138), sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Lồng ghép việc hỗ trợ nạn nhân với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm... tập trung chỉ đạo thực hiện ở các khu vực trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa.

c) Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết ở các cấp nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và nhân rộng mô hình, phương pháp, giải pháp có hiệu quả cao.

3. Về nguồn lực

Tập trung kinh phí của Nhà nước để thực hiện các hoạt động trọng điểm, ưu tiên; khuyến khích sự tham gia, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ nạn nhân.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Căn cứ vào Kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng của đơn vị.

b) Phối hợp Công an các cấp trong công tác chỉ đạo và tiến hành điều tra, khảo sát lập danh sách đối tượng có hồ sơ quản lý và nghi vấn bị mua bán ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về để phục vụ cho công tác hỗ trợ, giúp đỡ.

c) Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi việc thực hiện hỗ trợ các chế độ, chính sách cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán trở về.

d) Phối hợp Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập huấn cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.

đ) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tiếp nhận, quản lý người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người không có nơi cư trú nhất định, người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm bảo trợ Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

e) Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

g) Tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán sau khi xác định được nơi cư trú của nạn nhân và theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

h) Lập dự toán kinh phí cho công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

i) Kiểm tra hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện Kế hoạch.

k) Hàng năm trước ngày 15/11 tiến hành sơ kết và năm 2020 tiến hành tổng kết thi đua khen thưởng kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Công an tỉnh

a) Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo xu hướng hoạt động của tội phạm để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả; tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ mua bán người, xây dựng các kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến tội phạm mua bán người, đảm bảo tất cả các trường hợp có dấu hiệu của tội phạm đều được xác minh làm rõ, xử lý triệt để.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung công tác quản lý người nước ngoài, công tác quản lý nhân hộ khẩu quản lý ngành nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ internet, tăng cường tuần tra, đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm; hướng dẫn cho người dân về các thủ tục xuất, nhập cảnh, tuyên truyền vận động không tự ý xuất cảnh trái phép nhằm không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người; tình hình kết quả phòng, chống tội phạm mua bán người, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống tội phạm mua bán người đến các tầng lớp nhân dân, tăng thời lượng phát sóng các chương trình phòng chống mua bán người trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, thực hiện và triển khai tới các cấp hội “Bộ tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

b) Nghiên cứu, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, đặc biệt là số phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về, số có nguy cơ cao bị mua bán, hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện được tiếp cận các dịch vụ hướng nghiệp dạy nghề, vay vốn, giúp sử dụng vốn có hiệu quả.

c) Triển khai thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trong toàn tỉnh, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, trọng tâm:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với Hội Phụ nữ các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Thực hành quyền công tố và kiểm sát công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát công tác điều tra, xét xử các vụ án mua bán người thuộc thẩm quyền. Phối hợp lựa chọn vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động để phòng ngừa răn đe tội phạm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng (trước 15/5), 01 năm (trước 15/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí thường xuyên của UBND tỉnh phân bổ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; tổ chức sơ, tổng kết giai đoạn, hàng năm trước ngày 25/11, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đơn vị được phân công tại Mục V;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh (VX);
- UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 12089/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


278
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175