Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW, NGÀY 20/01/2018 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 14/3/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; UBND tỉnh Phú Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên về công tác phụ nữ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đối với công tác phụ nữ; củng cố, hoàn thiện và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cần xác định việc quán triệt các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài ở đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện Luật bình đẳng giới, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh và phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao (nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...). Chú trọng xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

4. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016 – 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội LHPN tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực công tác; nhiệt tình, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; giỏi vận động phụ nữ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.Tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thi kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nưc giai đoạn đến năm 2020; Dự án 3 Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.

- Phát hiện, bồi dưỡng những điển hình, tiên tiến của phụ nữ trên các lĩnh vực; thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương phụ nữ tiêu biểu nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khác vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữu doanh nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động của CLB nữ doanh nhân để sớm thành lập Hội nữ doanh nhân vào năm 2020. Phối hợp các ngành liên quan xây dựng Đề án thành lập Hội Nữ trí thức hoặc nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh vào năm 2021.

- Phối hợp triển khai thực hiện thành công các nội dung Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (gọi tắt Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022” (gọi tắt Đề án 939); tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; giúp phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

2. Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (Sở LĐTB và XH)

- Thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giải đoạn 2016 – 2020.

- Phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu HĐND các cấp.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hoạt động thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ HĐND các cấp.

- Đề xuất các chính sách, chương trình, đề án, dự án về công tác phụ nữ và bình đẳng giới đặc thù hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

- Rà soát, hướng dẫn chỉ đạo kiện toàn và và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh, Sở LĐTB&XH (cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh) nghiên cứu tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh những giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp phòng, ban thuộc các sở, ngành và cấp huyện.

- Tham mưu đề xuất chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cho cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh.

4. Cục thống kê: Xây dựng bộ chỉ số về phân tích yếu tố giới trong thống kê, trong đó chú trọng đến các lĩnh lực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế,...

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia quản lý nhà nước theo nghị định 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt nam tham gia quản lý Nhà nước.

- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho Hội LHPN triển khai thực hiện các Đề án do Chính phủ phê duyệt: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022”.

6. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị

- Tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp để thực hiện phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đng giới.

- Giám sát và phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và Bình đẳng giới.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh Uỷ (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- CVP và PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu);
- Ban VSTBPN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Mặt trận TQVN tỉnh và các Hội đoàn thể chính trị XH;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT; KGVX (Lc, Ta).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169