Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 115/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn Đồng Tháp 2016 2020

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2016-2020

n cQuyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 24/Tr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Tháp vviệc phát trin thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Tháp phát triển toàn diện, từng bước hình thành ngun nhân lực trẻ có chất lượng cao; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn lin với chủ nghĩa xã hội; giàu lòng yêu nước, đạo đc cách mạng, ý thc chấp hành pháp luật; có lối sống văn hóa, vì cộng đng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập kinh tế quốc tế; có sc khỏe, tri thc, kỹ năng và tác phong công nghiệp đáp ng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thX đã đra.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước vcông tác thanh niên. Thực hiện các chính sách, chế độ đối với thanh niên tạo cơ hội và điu kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghnghiệp. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh tạo điu kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đc cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên, xây dựng xã hội phát triển lành mạnh.

Chỉ tiêu:

- Hàng năm, đảm bảo 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chc, viên chc, 95% thanh niên học sinh và sinh viên, 80% thanh niên công nhân lao động, 70% thanh niên nông thôn được học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đcủa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vtruyền thống văn hóa Việt Nam, ý thức tự hào dân tộc, vtình hình nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương và đất nước.

- Phấn đấu đến năm 2020 có trên 85% các trường THPT, chuyên nghiệp, trung tâm dạy ngh, cao đẳng, đại học thành lập được câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Các xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố và phát huy tốt hoạt động câu lạc bộ cảm hóa, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật và thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn mình quản lý.

b) Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghvà ý thức nghề nghiệp đáp ng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Chỉ tiêu:

- Đến năm 2020 có trên 90% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt tỷ lệ 250 sinh viên trên một vạn dân; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70% (qua đào tạo nghề đạt 50%), trong đó, thanh niên qua đào tạo chiếm 70% (Khuyến khích thanh niên học các nghề truyền thống tại địa phương); 100% thanh niên học sinh lớp 9 trở lên được giáo dục hướng nghiệp; 100% thanh niên học sinh THPT, sinh viên được giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh, kỹ năng thực hành xã hội.

- Hàng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các trường THCS, THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy ngh, cao đẳng, đại học được phổ cập tin học, ngoại ngữ theo tiêu chí của từng đối tượng.

- Đến năm 2020, từ 80% trở lên thanh niên nông thôn được hướng dẫn và ng dụng tiến bộ, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

c) Mục tiêu 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo, bi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có khả năng tham gia lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội và trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chỉ tiêu:

- Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực vquản lý Nhà nước cho ít nhất 30% cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong Tỉnh.

- Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong Tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; 25% cán bộ, công chức sử dụng tốt ngoại ngữ.

d) Mục tiêu 4: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trường học.

Chỉ tiêu:

- Hàng năm, 100% xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến đối tượng thanh niên tham gia các Sàn Giao dịch việc làm tỉnh Đồng Tháp. Các xã, phường, thị trấn thành lập ít nhất 01 điểm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đảm bảo đến năm 2020, có trên 80% thanh niên có nhu cầu tìm việc làm được tư vấn vnghề nghiệp và việc làm và 60% thanh niên được giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên lực lượng vũ trang xuất ngũ, thanh niên ở những vùng kinh tế khó khăn.

- Hàng năm, 100% xã, phường, thị trấn vận dụng tốt các nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn từ ngân hàng Chính sách Xã hội. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đu có tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả; thành lập và duy trì 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế tại 144 xã, phường, thị trấn; hỗ trợ 1.000 thanh niên thoát nghèo; thành lập mới 1 trang trại thanh niên, 03 hợp tác xã thanh niên.

- Hàng năm, tổ chức ít nhất 15 lớp hỗ trợ kiến thức Khởi nghiệp, năng lực quản trị và hội nhập quốc tế cho thanh niên, vận động thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan vquyn, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Đến năm 2020, có 100% huyện, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành xây dựng và sử dụng có hiệu quả trung tâm văn hóa học tập cộng đng, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh niên góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và lối sống lành mạnh, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

đ) Mục tiêu 5: Từng bước nâng cao sc khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Chỉ tiêu:

- Triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Đán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đến năm 2020, có trên 50% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức vbình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Các xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất thể dục thể thao.

e) Mục tiêu 6: Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chỉ tiêu:

- Mỗi huyện, thị, thành vận động thành lập đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới hoạt động hiệu quả; 100% xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 đội hình Thanh niên tình nguyện chuyên sâu vxây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông phòng chống lụt bão,....

- 100% thanh niên trong diện tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về phát triển thanh niên

- Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên, Chiến lược thanh niên và các văn bản quản lý nhà nước vthanh niên của các Bộ, Ngành Trung ương; Chương trình hành động phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp nhm tạo sự chuyển biến mạnh mvnhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân vtầm quan trọng, vị trí, vai trò của thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đđặt ra đối với thanh niên.

- Kết hợp gia đình, cơ quan nhà nước và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức vvị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyn, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

2. Tăng cường giáo dục pháp luật, chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho thanh niên

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đc, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên vtình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở các chuyên mục, chuyên trang và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

- Rà soát, bổ sung vào các đán, chương trình đã có các chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

- Xây dựng chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điu kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; có kế hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

- Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo ngh, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

- Ban hành chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bng, công khai và minh bạch. Tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi trong Tỉnh.

- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo ngh, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

- Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước vvăn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quy hoạch và xây dựng các trung tâm, thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi giải trí của thanh niên; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thanh niên nhất là ở các trường học; có chính sách động viên thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao trong nước, khu vực và quốc tế.

- Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tin hôn nhân cho thanh niên. Đẩy mạnh thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia vdân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các mô hình cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng (thông qua các câu lạc bộ cảm hóa thanh niên) để tập hợp, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên; quan tâm, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chvới lực lượng công an trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm do thanh, thiếu niên gây ra, thanh niên càn quấy,...

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên vcông tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, tạo điu kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới, nhất là tỉnh Prey-veng Vương quốc Campuchia.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên

- Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên.

- Ưu tiên nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh; các vùng nông thôn, biên giới và nữ thanh niên.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, công trình công cộng, dân sinh phục vụ nhu cầu của người dân trong đó có thanh niên.

7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp

- Kịp thời cụ thể hóa các thể chế quản lý nhà nước vcông tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên các cấp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đc, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước vthanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên.

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh phối hợp chặt chvới chính quyn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể nhân dân cùng cấp nhằm đa dạng hóa các hình thc, phương pháp tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, trong việc lập các quỹ khuyến học, khuyến tài cho thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, các đề án, kế hoạch của Trung ương và Kế hoạch này, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo đúng thời gian quy định; theo dõi công tác thanh niên của cơ quan, đơn vị mình và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch. Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội;

- Chủ trì tổ chức điu tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống biểu mẫu, thống kê vthanh niên;

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đxuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, xem xét kết quả thực hiện với công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị;

- Tham mưu tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2018 và tổng kết vào cuối năm 2020.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án vphát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chương trình hành động phát triển thanh niên của tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Chương trình và Kế hoạch này tại địa phương mình; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TW Đoàn TN
CSHCM;
- TT Tỉnh
ủy; TT HĐND Tỉnh;
-
CT, PCT UBND Tỉnh;
-
Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh;
- MTTQ Tỉnh; Tỉnh Đoàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/KGVX.QMinh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 27/06/2016 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.615

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!