Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 112/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 76-KL/TW CUA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Công văn 1535-CV/TU ngày 23/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đào tạo và quy hoạch cán bộ, đầu tư nguồn lực và cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong việc xây dựng con người có nhân cách tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, sáng tạo, văn minh.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa những nhiệm vụ trong Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và đề ra giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng văn hóa, con người Cà Mau đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức trin khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, đảm bảo khả thi, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng đim, tránh qua loa, hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương phù hợp với điều kiện chung của tỉnh, tạo sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, nhất là gương người tốt việc tốt, những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: chuyên trang trên Báo Cà Mau, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hội nghị đối thoại, cổ động trực quan, chương trình nghệ thuật, tuyên truyền lưu động... nội dung phải cụ thể hóa thông qua hình tượng con người có hành vi tốt đẹp, lối sống mẫu mực, ý thức trách nhiệm, lao động cần cù, sáng tạo và nhân ái, nghĩa tình.

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

- Ban hành các đề án, dự án, kế hoạch, cơ chế, chính sách thực hiện giai đoạn 2021 đến 2025. Tập trung các văn bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đán phát triển văn hóa nông thôn; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Quy ước cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Giáo dục đời sống văn hóa gia đình...

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và phí, lệ phí đối với các cơ sở đào tạo, xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao. Bổ sung, hoàn thiện các chính sách đặc thù trong thu hút, đãi ngộ, đào tạo nâng cao chất nguồn nhân lực.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư trong hot đng văn hóa cộng đng.

- Chủ động đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập sản phẩm văn hóa gây phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tăng cường quản lý báo chí, xuất bản văn học, nghệ thuật, các loại hình thông tin trên mạng xã hội bảo đảm đúng tôn chỉ, mc đích và thuần phong mỹ tục.

- Xây dựng các đề án về khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; Xây dựng quy ước cộng đồng phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thở địa phương; Cơ quan nhà nước, các tchức chính trị - xã hội, nghnghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác.

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên nắm chắc tình hình tôn giáo và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế văn hóa công sở và quy ước cộng đồng ở các khu dân cư, thực thi đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

- Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở địa bàn dân cư; Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn vi bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Duy trì và phát huy các yếu tố tích cực, các giá trị nhân văn, nhân đạo, tiến bộ trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

- Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời, định hướng và quản lý tốt các thông tin trên các trang mạng xã hội.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, dòng họ; Phát huy truyền thống ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng chung thủy, anh chị em hòa thuận, thương yêu nhau và không có bạo lực gia đình.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục phát trin toàn diện học sinh, sinh viên về thể chất, lý tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống.

- Tập trung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, động viên các tổ chức, cá nhân tăng cường hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “ung nước nhớ ngun”, từ thiện, nhân đạo; Phát huy văn hóa truyền thống nhằm thu hẹp khoảng cách về thu nhập và thụ hưởng văn hóa giữa đô thị và nông thôn.

- Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, th thao, ưu tiên đu tư các công trình văn hóa trọng đim.

1.4. Xây dựng con người Cà Mau phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu đi mới, hội nhập và phát triển bền vững

- Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, văn học, nghệ thuật, khoa học vào việc xây dựng con người Cà Mau trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, tự tin, năng động, sáng tạo, kỷ luật... phù hp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người, tổ chức trại sáng tác, tổ chức các cuộc thi viết các tác phẩm ca ngợi quê hương Cà Mau trong tiến trình đổi mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, dòng họ.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Chú trọng chất lượng hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, nâng cao tầm vóc, thể lực con người Cà Mau.

- Xây dựng xã hội học tập, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân rèn luyện đạo đức, nâng cao hiểu biết, thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Tổ chức sự kiện truyền thông gắn với hội thi, hội diễn về sức khỏe sinh sản, nhất là chăm sóc sức khỏe học đường, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

- Rà soát nhu cầu việc làm của tỉnh, cũng như nhu cầu chung của cả nước và các nước dự kiến xut khẩu lao động, từ đó tổ chức đào tạo nghề phù hợp, ngoài ra rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp trong đào tạo nghề. Tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.5. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và kinh tế

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL , ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và xét công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với xã hội.

- Xây dựng văn hóa trọng chữ tín, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường; Thu hút đầu tư các dự án về kinh tế phải gắn với văn hóa bản địa và bản sắc văn hóa dân tộc.

1.6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Thực hiện tốt kế hoạch bảo tồn, tôn tạo vi phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của tỉnh Cà Mau... Khuyến khích các nghệ nhân, những người nắm giữ các giá trị văn hóa phi vật thể, tham gia phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ, nghề truyền thống tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch.

- Phát triển các phong trào sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật, đưa các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với đông đảo nhân dân; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ văn hóa, phát huy ưu thế của văn hóa mạng. Nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan.

1.7. Củng cố, xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thng thiết chế văn hóa, th thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn.

- Tích hp các quy hoạch phát triển văn hóa, thể dục thể thao và du lịch vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời củng cố, xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Đầu tư xây dựng các công trình văn hóa cấp tỉnh như: nhà văn hóa, nhà trưng bày bảo tàng, nhà thi đấu đa năng và các công trình văn hóa ở các huyện, thành phố; trang bị cơ sở vật chất, hoàn thiện tổ chức bộ máy, kinh phí cho hệ thng nhà văn hóa, khu ththao ở cơ sở, tạo điu kiện đ nhân dân có điu kiện tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Song song với đó là cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất, đầu tư công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Hướng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao về cơ sở, nhằm phát trin phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; nâng cao cht lượng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật truyn thông, trong đó chú trọng hoạt động bảo tồn, truyn dạy, duy trì hoạt động nghệ thuật Đờn ca tài tử, trò chơi dân gian của địa phương.

- Củng cố và phát triển văn hóa đọc, tạo động lực thúc đẩy sự hình thành con người mới có hiểu biết, có trí tuệ, thích ứng nhanh chóng với sự phát triển của xã hội hiện đại.

1.8. Hợp tác, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa, chiến lược phát triển thông tin đối ngoại của tỉnh, đồng thời giao lưu, hợp tác, trao đổi văn hóa với các nước, đặc biệt là với các tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia có hợp tác với Cà Mau.

- Tổ chức các hoạt động hp tác, trao đổi với các cơ sở nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hóa - xã hội, văn học nghệ thuật ở các trường đại học, viện nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển lĩnh vực văn hóa của tỉnh.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động sáng tác, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi về văn hóa, văn học, nghệ thuật do trung ương, khu vực và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức; Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; Tổ chức các chương trình giao lưu với bà con kiều bào... nhằm giới thiệu về con người, vùng đất Cà Mau, truyền thống lịch sử, cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong việc mời gọi đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, đồng thời rà soát, trình cấp thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới cơ chế, chính sách về phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đề xuất điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. S Tài chính

Trên cơ sở chủ trương được phê duyệt, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách đối với các nội dung, nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp cấp tỉnh quản lý theo phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Sở Kế hoch và Đầu tư

Chủ trì phối hp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan nghiên cứu đưa các nội dung Kế hoạch này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất nguồn kinh phí trong kế hoạch hàng năm để đầu tư phát triển.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 07-CTr/TU 13/7/2016 của Tỉnh ủy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; có giải pháp ngăn chặn sự tác động tiêu cực đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cà Mau.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng; triển khai các hoạt động giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch (mẫu) phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục nhân cách, ứng xử... trong học sinh các cấp, tôn vinh gương hiếu học, chương trình khuyến học, khuyến tài.

- Chỉ đạo việc lồng ghép các kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo, kỹ năng sống, sinh hoạt ngoại khóa phù hợp với các bậc học, cấp học.

6. S Nội vụ

- Xây dựng kế hoạch (hoặc đề án) về đạo đức công chức thực thi công vụ với các chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, quy định các quy tắc ứng xử của công chức trong thực thi công vụ, thể hiện văn hóa công sở, văn hóa nơi công cộng, nêu gương trong ứng xử xã hội; tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, góp phần đẩy lùi tính vô cảm, vô trách nhiệm, lãng phí; đề cao vai trò làm gương của người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tôn vinh công chức thực thi công vụ có trách nhiệm, tận tâm, hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, giải quyết kịp thời nguyn vng chính đáng, hp pháp của tchức tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn của tỉnh.

- Đề xuất chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị snghiệp công lập về văn hóa, thể thao theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo tốt phúc lợi và thực hiện tốt các chính sách cho đối tượng ưu tiên ở vùng khó khăn và vùng có đông đng bào dân tộc.

8. Công an tỉnh

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; chú trọng công tác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng xâm nhập văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ động, tham mưu phối hp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác văn hóa trên địa bàn.

10. Ban Dân tộc

Phối hp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu các cơ chế, chính sách về xây dựng và phát triển văn hóa, con người phù hp với truyền thống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nâng cao chất lượng các phong trào hiện có, phát hiện những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm và nhân rộng thành phong trào chung. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, cộng đồng dân cư và công dân trong công tác quản lý văn hóa.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng tuyên truyền đạt mục tiêu theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

13. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

- Cụ thể hóa Kế hoạch này thành những chương trình, kế hoạch, đề án chuyên sâu vào từng lĩnh vực, nội dung phù hp với điều kiện của địa phương như: xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh trong đoàn viên, hội viên và trong học sinh. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; các hoạt động tôn vinh nhân tố tiêu biểu, điển hình trong xây dựng và phát triển văn hóa con người tại địa phương.

- Phối hp với các ngành chức năng của tỉnh triển khai thực hiện các phương án quy hoạch đất và huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, thành ph.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chậm nhất vào ngày 10/12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh (VIC);
- Các đơn vị phần
III;
- LĐ VP UBND tỉnh (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh; Báo, Đài;
- Lưu: VT, VXT18.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228