Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước qua đó nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

- Thông qua các hoạt động phối hợp truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Sở Y tế (sau đây gọi tắt là ba cơ quan thường trực), Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng (sau đây gọi tắt là ba cơ quan truyền thông) nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trên sóng phát thanh và truyền hình, báo viết, báo điện tử và các ấn phẩm truyền thông khác.

2. Yêu cầu:

- Việc cung cấp, tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phải đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên sóng truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử và các ấn phẩm khác của ba cơ quan truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác này.

2. Mc tiêu cthể đến hết năm 2020:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, thể loại, tăng sản phẩm truyền thông từ 10% đến 15% so với năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tăng trên 15% thời lượng đưa tin về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên sóng phát thanh, truyền hình và các ấn phẩm khác của ba cơ quan truyền thông so với năm 2017.

- Tăng trên 20% số người được tiếp cận thông tin về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên sóng truyền hình so với năm 2017.

- 100% phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thuộc ba cơ quan truyền thông được cung cấp thông tin về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YU ĐN NĂM 2020

1. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức truyền thông:

1.1. Về nội dung:

Đổi mới và truyền tải một cách sâu sắc, sinh động, phù hợp các nội dung thông tin:

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các giải pháp, biện pháp; hoạt động của Ủy ban quốc gia, các Bộ, ngành trung ương, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Các kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; nguy cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm HIV/AIDS, sử dụng, nghiện ma túy và các chất hướng thần, đặc biệt là nghiện ma túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán ma túy; dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện ma túy, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm...

- Các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, tổ chức, hoạt động mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm và kỹ năng ứng phó với người nghiện, người sử dụng ma túy; nâng cao nhận thức, giảm kì thị, phân biệt đối xử và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người bán dâm; vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

- Các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật; tạo việc làm, phát triển kinh tế, n định cuộc sống; giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm.

1.2. Về hình thức:

Đa dạng hóa các hình thức, thể loại truyền thông. Nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, video clip, thông điệp truyền hình, phóng sự dài kỳ, phim truyền hình và tổ chức các cuộc thi phóng sự, video clip, phim tài liệu về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; sử dụng nhiều ngôn ngữ trong các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm.

2. Tăng cường thời lượng truyền thông:

Tăng thời lượng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các chương trình phát thanh và truyền hình, các ấn phẩm của ba cơ quan truyền thông. Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, thường xuyên bố trí truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào các khung giờ nhiều người xem như chương trình Thời sự, Văn nghệ trên kênh truyền hình THP và THP+; Đài phát thanh FM 93,7MHz và FM GT 102,2MHz; các Trang thông tin điện tử của ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông; các ấn phẩm Báo Hải Phòng hàng ngày, Báo Hải Phòng cuối tuần.

3. Nâng cao năng lực cho phóng viên, biên tập viên của ba cơ quan truyền thông:

- Ba cơ quan thường trực tổ chức thông tin, phổ biến cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của ba cơ quan truyền thông về các quan điểm, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương trong phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Ba cơ quan thường trực mời phóng viên của ba cơ quan truyền thông tham dự các hội nghị, hội thảo liên quan đến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các cơ quan thường trực có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan truyền thông trong việc cung cấp thông tin thường xuyên hàng tháng, hàng quý; chỉ đạo cơ sở, đơn vị trực thuộc tạo điều kiện để phóng viên thâm nhập thực tế, phản ánh đầy đủ, toàn diện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS của thành phố.

- Các cơ quan truyền thông lồng ghép tổ chức tập huấn về quan điểm, định hướng và kiến thức mới trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan mình.

- Hàng năm, mỗi cơ quan thường trực tổ chức đoàn phóng viên của ba cơ quan truyền thông đi thực tế tại các địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tiếp cận, tìm hiểu các đối tượng đích, các địa bàn làm tốt công tác này để phản ánh về thực trạng, mô hình, điển hình.

4. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin giữa ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông:

- Ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông tích cực trao đổi, cung cấp các thông tin, sản phẩm truyền thông để phục vụ cho việc tuyên truyền trên các phương tiện, ấn phẩm truyền thông của các bên hoặc tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn, triển lãm...

- Trước các hội nghị, hội thảo, các đợt tuyên truyền cao điểm và các sự kiện có tính chất quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, ba cơ quan thường trực làm việc trực tiếp với ba cơ quan truyền thông về những nội dung cn truyền thông, đặc biệt là cung cấp những thông tin mang tính định hướng dư luận.

- Có kế hoạch phân công, phối hợp hoạt động truyền thông (nội dung, hình thức) giữa ba cơ quan truyền thông đối với các sự kiện, các vấn đề lớn trong từng thời điểm để nâng cao hiệu quả, thông tin truyền tải đến được đông đảo nhân dân.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn các cơ quan thường trực và truyền thông tổ chức họp để trao đổi, thống nhất những hoạt động phối hợp truyền thông trong năm sau.

- Quý I hàng năm, ba cơ quan thường trực gửi cho ba cơ quan truyền thông kế hoạch truyền thông của năm tiếp theo để các cơ quan truyền thông đưa vào kế hoạch của đơn vị.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và phối hợp thực hiện:

- Ba cơ quan truyền thông rà soát các chương trình, phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, xây dựng kế hoạch tăng thời lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; phân công phóng viên, biên tập viên và cán bộ đầu mối thực hiện công tác truyền thông và tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đi thực tế tại địa bàn cơ sở.

- Ba cơ quan thưng trực btrí cán bộ đầu mối tổng hợp, nghiên cứu tài liệu để cung cấp thông tin và tăng cường phối hợp với ba cơ quan truyền thông; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách tại quận/huyện, xã/phường/thị trấn phối hợp và kịp thời cung cấp thông tin cho ba cơ quan truyền thông.

2. Bảo đảm nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông:

- Ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, xây dựng dự toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép với các chương trình, đề án khác.

- Huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch từ các nguồn:

- Kinh phí thường xuyên hàng năm của mỗi cơ quan.

- Kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm theo chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm.

- Huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TCHỨC THC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố:

- Chỉ đạo các Sở, cơ quan thành viên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Điều phối các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế và ba cơ quan truyền thông tổ chức triển khai hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS kết hợp với phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình can thiệp giảm hại.

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch thuộc lĩnh vực truyền thông phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy để tổng hợp chung trong dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chđạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố.

3. Công an thành phố:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và ba cơ quan truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch thuộc lĩnh vực truyền thông về công tác phòng, chống ma túy (trừ cai nghiện ma túy), đấu tranh phòng, chống mại dâm tổng hợp chung trong dự toán của Công an thành phố hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá.

4. SY tế:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố và ba cơ quan truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp chung trong dự toán của Sở Y tế hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh phòng, chng HIV/AIDS và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, tập huấn; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các Báo Trung ương trên địa bàn thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về nguy cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm HIV/AIDS, sử dụng, nghiện ma túy và các chất hướng thần; dự phòng nghiện, dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với ba cơ quan thường trực và ba cơ quan truyền thông trong quá trình triển khai kế hoạch để lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và các sản phẩm truyền thông, tránh trùng lặp trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng hợp chung trong dự toán của Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng:

- Phối hợp chặt chẽ với ba cơ quan thường trực, Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ với ba cơ quan thường trực, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và tổ chức sơ kết, đánh giá.

Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chương trình phối hợp truyền thông, phân công đơn vị đu mối và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị mình gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; định kỳ ngày 15/11 hàng năm, các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT, các PCT
UBND TP;
- Thành viên BCĐ PC AIDS, PC TNMT, MD TP;
- Các Sở, ngành: LĐTBXH, CATP,YT,TT&TT;
- Báo HP,Đài PT&TH HP, TTTTXVN tại HP;
- CPVP;
- CV: LĐ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159