Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1077/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 1077/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1437/QĐ-TTG NGÀY 29/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Trẻ em, Luật Hộ tịch và Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cung cấp cho trẻ các chương trình phát triển toàn diện trẻ em nhằm chăm sóc và nuôi dưỡng tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

b) Tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Hỗ trợ và tạo dựng cho các em có cuộc sống ổn định trong môi trường lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

2. Yêu cầu

a) Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; đồng thời tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

b) Đảm bảo trẻ em được tiếp cận các dịch vụ về vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu và các nội dung Kế hoạch đề ra.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 08 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020:

- Phấn đấu 95% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu năm 2020 có 100% các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

- Giảm tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ xuống 12% vào năm 2020.

- Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh dưới 2.500 gam xuống dưới 3% vào năm 2020.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 05 tuổi xuống còn 23% vào năm 2020.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 05 tuổi xuống dưới 8,6% năm 2020.

- Khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 05 tuổi ở mức dưới 5% ở nông thôn và dưới 10% ở thành thị vào năm 2020.

b) Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025:

- Phấn đấu 100% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Duy trì 100% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Duy trì 100% các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

- Phấn đấu đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 05 tuổi đến năm 2025 và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú.

- Giảm tình trạng tử vong có thể ngăn ngừa được ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 05 tuổi, giảm tử vong trẻ sơ sinh xuống ít nhất là 12 trên 1.000 trẻ sơ sinh sống và tử vong trẻ dưới 05 tuổi xuống ít 25 trên 1.000 trẻ sinh sống.

- Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh dưới 2.500 gam xuống dưới 2%.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 05 tuổi xuống còn 21% vào năm 2025.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 05 tuổi xuống dưới 7,6% năm 2025.

- Khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 05 tuổi ở mức dưới 3% ở nông thôn và dưới 8% ở thành thị vào năm 2025.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Được áp dụng đối với các nhóm đối tượng trẻ em từ 0 đến 08 tuổi.

2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

3. Thực hiện việc đăng ký khai sinh, hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định.

4. Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi. Xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Thí điểm triển khai Chương trình và chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh.

5. Trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em 09 tháng mẹ mang thai và nuôi con đến 24 tháng tuổi và hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc trẻ em.

6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình sau 03 năm triển khai. Thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.

7. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định và quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ. Thiết lập đầu mối phối hợp, xử lý thông tin giữa địa phương với Tổng đài trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em và trẻ em phạm pháp hình sự. Tuyên truyền, giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thông báo, tố cáo và tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

8. Chỉ đạo rà soát, rào chắn, gắn biển báo tại các công trình xây dựng đang thi công, các ao hồ. Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho phụ huynh, người dân nhằm giảm thiểu tối đa trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước. Tổ chức các lớp tư vấn, truyền thông trực tiếp cho Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích đuối nước trẻ em những kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em không bị tai nạn, thương tích và cách xử lý, sơ cấp cứu ban đầu.

9. Tiếp tục xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn để phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; hỗ trợ điểm một số gia đình thuộc hộ nghèo tại các huyện điểm trong việc cải tạo ngôi nhà chưa an toàn thành ngôi nhà an toàn cho trẻ em. Tổ chức các lớp phổ cập bơi, cứu đuối cứu hộ cho trẻ em, giáo viên và hàng năm tổ chức các giải bơi cho học sinh trên toàn tỉnh.

10. Trợ giúp tâm lý, pháp lý, y tế, giáo dục, dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ em bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích, buôn bán, bắt cóc, vi phạm pháp luật, trẻ em lao động sớm... tổ chức khám lọc bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, tạo hình cho trẻ em khuyết tật, tàn tật.

11. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

12. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

13. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về dinh dưỡng; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Ngân sách nhà nước được bố trí trong kinh phí của các sở, ngành, địa phương; huy động từ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch này, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

d) Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

đ) Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và tổ chức triển khai chương trình trên toàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn để phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; hỗ trợ điểm một số gia đình thuộc hộ nghèo tại các huyện điểm trong việc cải tạo ngôi nhà chưa an toàn thành ngôi nhà an toàn cho trẻ em. Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình dạy bơi cho trẻ em tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và tổ chức giải bơi cho học sinh trên toàn tỉnh.

e) Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích, buôn bán, bắt cóc, vi phạm pháp luật, trẻ em lao động sớm... tổ chức khám lọc bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, tạo hình cho trẻ em khuyết tật, tàn tật.

g) Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 08 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành. Hàng năm, phối hợp tổ chức các lớp phổ cập bơi cho giáo viên, tổ chức giải bơi cho học sinh trên toàn tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ trong toàn tỉnh.

3. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai bao gồm theo dõi trước sinh, chăm sóc khi sinh; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và được thăm khám sau sinh để bảo đảm sức khỏe và sự sống còn của trẻ.

b) Nâng cao dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh thông qua việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, dùng muối i-ốt, tăng cường bổ sung sắt; cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành và chỉ đạo thực hiện khám chữa bệnh cho trẻ em theo quy định.

4. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, công tác đăng ký khai sinh đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã đảm bảo trẻ em được đăng ký khai sinh đúng hạn. Phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện mô hình liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

5. Công an tỉnh

a) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm, mua bán trẻ em và trẻ em phạm pháp hình sự trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước của địa phương nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn thương tích trên địa bàn.

b) Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn thương tích.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện mô hình liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế; rà soát khắc phục tình trạng trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được nhập hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Đồng thời triển khai thực hiện việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi đúng quy định, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình. Phối hợp tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em, cán bộ, giáo viên và tổ chức giải bơi cho học sinh trên toàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan vận động và chủ trì thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGOs) cho các chương trình, dự án chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định.

9. Sở Tài chính

a) Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này và thẩm định phương án phân bổ vốn sự nghiệp, tổng hợp và giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

b) Chủ trì, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch này.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; triển khai các mô hình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

11. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành liên quan.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

c) Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

d) Huy động nguồn lực triển khai Kế hoạch này tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, đề án khác có liên quan tại địa phương.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị được phân công; định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo gửi về Sở lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1077/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55