Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1035/KH-UBND vế triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1035/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

2. Việc triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các sở, ngành, hội, đoàn thể, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

II. CHỈ TIÊU

1. Số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy được phát hiện, xử lý tăng so với năm 2016. Phấn đấu giảm người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được áp dụng các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp. Phát hiện và triệt xóa 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện; phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng tránh ma túy và điều trị nghiện ma túy bằng các hình thức.

3. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; phấn đấu 100% cán bộ làm công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh được đào tạo.

4. Tổ chức đào tạo nghề cho 100% nghiện ma túy khi họ có nhu cầu học nghề tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

5. Tổ chức vận động và cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, bằng các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng và Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

III. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 02/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020 sau khi Chính phủ phê duyệt.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6)”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” đạt hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, pano, tờ rơi... về pháp luật phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thành phố và cán bộ tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Tổ chức vận động, tư vấn và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

- Tổ chức tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng loại địa bàn, đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao. Cụ thể, các sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác:

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền về các mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng và tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn thông qua các hình thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức giao lưu, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy tại một số trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với số học sinh, sinh viên liên quan đến ma túy.

- Công an tỉnh: Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh thông qua Chuyên mục “An ninh Quảng Ngãi” và Chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” đưa các tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống ma túy; các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ để phát hiện, xử lý các trang Web, trang mạng xã hội giới thiệu, quảng cáo mua bán, khuyến khích sử dụng các chất ma túy.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổng kết, đánh giá Kế hoạch liên tịch số 969/KHLT01-CA-TLĐ, ngày 24/6/2002 giữa Bộ Công an với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo về phòng, chống tội phạm, ma túy trong công nhân, viên chức, lao động; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho công nhân lao động.

- Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: Tổ chức điều tra xã hội xây dựng cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy trong thanh, thiếu niên; xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về phòng, chống ma túy.

- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án ma túy điển hình để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân.

- Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

- Các lực lượng chuyên trách (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh) tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp, nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy; tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; lập án đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tăng cường kiểm tra các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng làm địa điểm tổ chức sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy.

- Sở Y tế: Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy chế quản lý tiền chất, thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác cai nghiện ma túy

a) Sở Y tế

Tăng cường công tác tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho toàn bộ cán bộ y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác để phục vụ cho công tác điều trị nghiện; tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện.

- Thiết lập sự phối hợp giữa cơ sở cai nghiện và cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người cai nghiện thuận lợi trong học nghề, lao động, sản xuất, giải quyết việc làm sau cai nghiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cai nghiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, lập dự toán kinh phí cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức kiện toàn, đổi mới theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TU ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm.

- Thực hiện Đề án “Hợp nhất hai Trung tâm: Bảo trợ xã hội tỉnh và Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Trung tâm Công tác xã hội” thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Thực hiện các dịch vụ công tác xã hội: Cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho một số đối tượng quy định tại Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người nghiện ma túy; người sau cai nghiện ma túy, người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm:

Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc đối tượng cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy. Tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, dạy nghề, hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm và tự tạo việc làm thích nghi với đời sống xã hội; chủ trì, phối hợp với các địa phương hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường và các cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề kết hợp với lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng.

+ Thực hiện hoạt động dịch vụ có thu:

Tiếp nhận, chữa trị, cắt cơn nghiện cho người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm.

Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tổ chức các hoạt động dạy nghề, lao động trị liệu, lao động sản xuất với chăn nuôi, trồng trọt và cưa xe gỗ, sản xuất các sản phẩm bằng gỗ.

IV. KINH PHÍ

1. Các đơn vị, địa phương sử dụng đầy đủ kinh phí ngân sách do Trung ương hỗ trợ (không được chuyển mục đích sử dụng).

2. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị mình, bảo đảm sát với yêu cầu thực tế để chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V11, C41, C42 - Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Hải Quan tỉnh;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng PV11 - Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC.huy118

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1035/KH-UBND vế triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121