Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 04/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG, THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH Ở CƠ SỞ

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Thông qua việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh và đời sống văn hóa ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/7/2014 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ hàng năm về phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, mỗi cơ quan đơn vị.

- Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đồng bộ với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Từ 85% đến 90% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa;

- Từ 80% đến 89% làng, phố, thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa; 85% các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

- 80% đến 85% xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; từ 50% đến 55% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đô thị;

- Từ 95% đến 100% làng, phố, thôn, bản có Nhà văn hóa-Khu thể thao;

- 97% xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa Thể thao.

2. Từ năm 2021 đến năm 2030: Tiếp tục củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các danh hiệu văn hóa đạt được đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/7/2015 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn trong xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa; các quy tắc, quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong hoạt động lễ hội; các quy định trong hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

- Tập trung tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến, phê phán, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tiêu cực trong cộng đồng, xã hội. Tuyên truyền xây dựng môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng văn hóa xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở khu dân cư.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chú trọng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc hội họp, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từng bước nâng cao ý thức người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc gương mẫu chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

- Vận động nhân dân tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, không tổ chức linh đình, kéo dài, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh gia đình, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, những hành vi mê tín dị đoan. Tổ chức lễ cưới trang trọng, vui tươi, lành mạnh. Tổ chức lễ tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, khuyến khích hình thức hỏa táng.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh trong khu dân cư. Xây dựng môi trường văn hóa dân chủ, văn minh, năng động, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cơ quan, tổ chức đoàn thể phát động và tổ chức.

- Đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, tổ chức, công dân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Xây dựng khu dân cư và mỗi gia đình trong khu dân cư có đời sống kinh tế ổn định, phát triển; đời sống văn hóa lành mạnh phong phú; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; các thành viên trong cộng đồng chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào của địa phương; giữ môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy ước, hương ước của làng, thôn, xóm, tổ dân phố. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

4. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh trong mỗi gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử

- Coi trọng giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, con cháu quý trọng ông bà, cha mẹ, người lớn làm gương cho trẻ nhỏ, xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền, xây dựng nếp sống văn hóa gia đình hiện đại trên cơ sở tiếp nối các giá trị văn hóa, đạo đức, nếp sống gia đình truyền thống tốt đẹp.

- Xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, các thành viên trong gia đình có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống lành mạnh, cần kiệm trung thực, nhân nghĩa, có tinh thần tương thân, tương ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội.

- Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư tạo chuyển biến tích cực trong nếp sống, trong ứng xử, trong giao tiếp nơi công cộng và tham gia các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, tham gia giao thông, trong bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tuyên truyền biểu dương gương điển hình gia đình dòng họ hiếu học; gia đình vượt khó vươn lên, xóa đói giảm nghèo; gia đình làm giàu từ sản xuất và dịch vụ nông thôn.

5. Xây dựng, hình thành nếp sống, thói quen tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hình thành nếp sống, thói quen tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và cộng đồng. Thực hiện không xả rác bừa bãi, tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

- Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh, phòng dịch, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch và lễ hội. Xây dựng và tổ chức việc thu gom, xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường. Rà soát bổ sung, lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trên các tuyến đường đô thị, các công trình công cộng, các khu điểm du lịch, các di tích, danh thắng. Xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị và các khu điểm du lịch, khu di tích, danh thắng.

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, khu đô thị, kênh rạch, cơ sở y tế, làng nghề, chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Định kỳ, thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi ở, thôn, làng, khu phố, các cơ quan, đơn vị. Xây dựng tổ dân phố, thôn, làng, xóm, bản, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, kiềm chế tiến tới đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông để mỗi người khi tham gia giao thông phải có ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn an toàn cho mình và cho mọi người. Tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn, phòng, chống ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn.

- Tăng cường đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ, các câu lạc bộ và các tổ chức quần chúng.

- Phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình của quần chúng, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

7. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở. Đặc biệt chú trọng củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy và bảo đảm điều kiện cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, bản, phố hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Tập trung huy động các nguồn lực tiếp tục xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị các thiết chế văn hóa, thể thao. Khai thác có hiệu quả công năng các công trình văn hóa, thể thao của địa phương, phục vụ nhiệm vụ chính trị và khơi dậy tiềm năng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ thể thao quần chúng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Xây dựng, củng cố phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, thể dục thể thao. Thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, hội thi, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao ở cơ sở. Chú trọng khai thác, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa thể thao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan và phối hợp biên soạn nội dung tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, văn minh đô thị.

- Lồng ghép việc triển khai xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm đảm bảo trật tự kỷ cương trong hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đưa nội dung xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.

4. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương các huyện, thành phố tuyên truyền cho nhân dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa văn minh vào quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên về xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh thông qua các nội dung chương trình giáo dục. Lồng ghép nội dung xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh vào phong trào do ngành tổ chức, phát động.

8. Sở Nội vụ

- Phối hợp tuyên truyền thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, về giao tiếp và ứng xử văn hóa văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động khi thực thi nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong hoạt động công vụ.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.

10. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông góp phần nâng cao ý thức và hành vi văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự về xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở. Chú trọng nêu gương “Người tốt, việc tốt” để nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán các thói quen xấu, lạc hậu làm mất trật tự và mỹ quan nông thôn và đô thị.

13. Các sở, ban, ngành: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở đã đề ra tại Kế hoạch này.

14. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai thực hiện việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong hệ thống tổ chức của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên và đoàn viên, hội viên. Tổ chức các hoạt động chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, văn minh đô thị ở quy mô phù hợp với từng đối tượng hội viên; lồng ghép các nội dung xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở vào các phong trào, các cuộc vận động do tổ chức mình tổ chức và phát động.

15. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, phường, xã, thị trấn, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, và các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong hoạt động lễ hội, trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, hoạt động du lịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình của quần chúng, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Xây dựng tổ dân phố, thôn, làng, xóm, bản, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chỉ đạo phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ thể thao quần chúng, củng cố nâng cao, phát huy hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao công cộng trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng, 9 tháng và 01 năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP6,2,3,4,5,7.
TN/kh01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800
DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16