Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 03/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 04/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư; để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước, của địa phương về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), nhất là các yêu cầu của Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị cơ sở, hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng; tạo ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH tới tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và hộ gia đình trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho quần chúng nhân dân. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo điều tra cơ bản, nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong Nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

- Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn các địa phương tự kiểm tra an toàn về PCCC tại khu dân cư đảm bảo đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tăng cường tổ chức, đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC và CNCH bằng các hình thức phù hợp với thực tế cơ sở, khu dân cư; chú trọng hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân. Nghiên cứu, áp dụng và hướng dẫn các hộ gia đình chấp hành các điều kiện an toàn về PCCC, nhất là hộ sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư.

- Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

- Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tham mưu, đề xuất các giải pháp PCCC trong phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu dân cư, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình nguy hiểm cháy, nổ, nhất là trong các khu dân cư.

Tham mưu quy định về an toàn PCCC và chỉ đạo xử lý các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu,...

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án số 15/ĐA-CAT(PC23) ngày 14/4/2009 về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020. Tích cực vận động các nguồn từ xã hội hóa đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn liên quan về PCCC cho nhà và công trình phù hợp, nhất là trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các dự án công trình, khu dân cư, chung cư...; không đề xuất phê duyệt quy hoạch, hay cấp giấy phép xây dựng các dự án, công trình khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quy định về an toàn PCCC đối với loại hình nhà ở nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu...

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án số 15/ĐA-CAT(PC23) ngày 14/4/2009 về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hàng năm, dự trù, bố trí ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19/6/2014.

5. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC;

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà ở, khu dân cư.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường: Đại học Hà Tĩnh, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC và CNCH để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, với nội dung, thời lượng phù hợp với từng cấp học, bậc học; nhất là trong đào tạo nghề thường xuyên sử dụng các chất nguy hiểm cháy, nổ, các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị hàn, cắt kim loại. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây mất an toàn PCCC; xây dựng và hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong các khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

9. Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH là một trong các nội dung thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

10. Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Tiến hành tổng kiểm tra hệ thống điện và phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, mạng viễn thông tại khu dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại thiếu sót, mất an toàn về PCCC; tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả xảy ra. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư và chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an; phải xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương.

Trong năm 2019, 100% xã, phường, thị trấn phải có lực lượng dân phòng; hàng năm 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức thực tập phương án mỗi năm 01 lần.

- Khi quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa phải có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH; rà soát, bổ sung tạo các điểm tiếp nước cho xe chữa cháy. Năm 2019, mỗi xã có tối thiểu 02 điểm tiếp nước chữa cháy; mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 05 bến, bãi, trụ nước chữa cháy có thể tiếp nước được cho xe chữa cháy.

- Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, xây cột mốc, dựng rào chắn cản trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư; câu móc đường dây điện, viễn thông không đảm bảo quy định. Tích cực vận động Nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu.

- Quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà liền kế, nhà ở liền kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

- Rà soát quy hoạch các làng nghề truyền thống theo mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

- Quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất cho mạng lưới cơ sở Cảnh sát PCCC và CNCH cấp huyện theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh, các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các đơn vị viễn thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Công an tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/01/2019.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; các đơn vị, địa phương định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/11, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm Thông tin, CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250