Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ thực hiện 08/2014/TT-BVHTTDL tiêu chuẩn cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2015

Số hiệu: 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 10/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2014/TT-BVHTTDL NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Ngày 24 tháng 9 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

1. Thời gian tổ chức triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vào đầu Quý I hàng năm, bắt đầu từ năm 2015.

2. Thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa:

2.1. Công nhận lần đầu là hai (02) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký (Ví dụ: Đăng ký xây dựng Quý I/2015 đến Quý IV/2016, nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa 02 năm liên tục thì được công nhận lần đầu).

2.2. Công nhận lại sau năm (05) năm, kể từ ngày được công nhận lần trước (Ví dụ: Năm 2016 được công nhận lần đầu, thì năm 2017 đăng ký công nhận lại (05 năm) và tính đủ 05 năm liên tục (2017-2021), nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa thì được công nhận). Việc kiểm tra, đánh giá hàng năm tiến hành vào cuối năm và được lập thành Biên bản ghi nhớ, nếu đạt liên tục 05 năm thì mới được công nhận, sau đó tiếp tục đăng ký công nhận lại với thời gian 05 năm liên tục.

3. Nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và Liên đoàn Lao động cấp huyện:

3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”):

- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và phối hợp với công đoàn cơ sở phát động phong trào tại đơn vị mình.

- Phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu và cấp Giấy công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

3.2. Liên đoàn Lao động cấp huyện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành quy chế xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lần đầu và công nhận lại; tổng hợp hồ sơ công nhận lại gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận lại.

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đăng ký quản lý hành chính tại quận, huyện (thành phố, thị xã thuộc tỉnh) nào thì làm thủ tục xét và công nhận danh hiệu tại địa bàn đó và phải chấp hành đầy đủ các tiêu chí văn hóa được quy định.

5. Hình thức công nhận:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận lần đầu và cấp Giấy công nhận, kèm theo tiền thưởng cho “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận lại và cấp Bằng công nhận, kèm theo tiền thưởng cho “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của địa phương phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, thực hiện; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tnh tổ chức hướng dẫn, thực hiện những nội dung hướng dẫn trên; hàng năm báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tổng hợp, theo dõi.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/08/2015 thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!