Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1971/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN TỘC THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh (bình quân từ 4 - 5%/năm); đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và củng cố; nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt được quan tâm giải quyết; sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố một bước, đội ngũ cán bộ dân tộc được quan tâm đào tạo bồi dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc.

Tuy nhiên, vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ dân trí, trình độ phát triển của các dân tộc chưa đồng đều, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực còn rất thấp; tỷ lệ đói nghèo vùng đồng bào dân tộc còn cao (nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo trên 50%); chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ còn nhiều hạn chế; cơ sở hạ tầng chậm phát triển và chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin và các hạ tầng cấp thiết yếu khác; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, sức cạnh tranh thấp và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và ổn định xã hội, nâng cao mức sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 57-KL/TW ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi; tổng kết các chính sách, chương trình, dự án kết thúc năm 2010, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi, cho đối tượng là người dân tộc thiểu số, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án; chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, nhất là vùng đặc biệt khó khăn;

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến gắn với quy hoạch dân cư và quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao;

b) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác…) cho phù hợp với từng địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; xây dựng các biện pháp cần thiết để tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển;

c) Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học cho các chức danh chủ chốt cấp xã vùng dân tộc và miền núi; đồng thời có chính sách đãi ngộ về nhà ở, điều kiện làm việc cho cán bộ và sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đến công tác tại vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt là chính sách thu hút đối với con em đồng bào các dân tộc tốt nghiệp và cán bộ có trình độ cao về chuyên môn về công tác tại địa phương; đổi mới hình thức đào tạo nghề, nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

d) Cùng với việc hỗ trợ của Trung ương, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp và tổ chức lồng ghép các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn để thực hiện đầu tư hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các cấp bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào ngay từ cơ sở, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn xung yếu, biên giới và hải đảo.

4. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương:

a) Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá trình độ phát triển các khu vực (I, II, III) vùng dân tộc và miền núi; nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh tiêu chí phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển; đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển toàn diện, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt đối với vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo; xây dựng chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; kiện toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; xây dựng, củng cố, hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất Viện Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc để làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất chính sách và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư đặc thù cho vùng dân tộc và miền núi; xúc tiến đầu tư và vận động các nước, tổ chức quốc tế giúp vùng dân tộc và miền núi, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi và thông tin…);

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan hướng dẫn quản lý sử dụng các nguồn vốn thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn;

d) Bộ Công Thương đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến công cho các vùng dân tộc và miền núi, ưu tiên phát triển doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ vừa và nhỏ và phát triển công nghiệp, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thị trường nông thôn vùng dân tộc và miền núi đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn vùng dân tộc và miền núi đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; xây dựng các cơ chế, chính sách tăng cường liên kết giữa: nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông trong phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng dân tộc và miền núi; chính sách giao đất, giao và khoán rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, bản để bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả, bền vững; xây dựng, đổi mới cơ chế chính sách nhằm tăng cường đội ngũ khuyến nông, khuyến lâm thôn, bản; nhanh chóng thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, manh mún, phát triển kinh tế hàng hóa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và hội nhập quốc tế;

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện các đề án cải tạo hệ thống dự báo thiên tai và biến đổi khí hậu, chú trọng tập trung cho vùng thường bị ảnh hưởng của thiên tai: bão, lũ, lũ quét, lũ ống, thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi;

g) Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến trong việc triển khai chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi;

h) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a và các dự án giảm nghèo của Chính phủ; xây dựng chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động riêng cho người dân tộc thiểu số;

i) Bộ Nội vụ có giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi; nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các ngành, các địa phương, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc có số dân dưới 10.000 người; xây dựng quy chế quản lý sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về phục vụ tại địa phương, chính sách đãi ngộ về tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công tác tại vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt đối với cán bộ làm công tác dân tộc lâu năm, cán bộ có trình độ chuyên môn cao và cán bộ luân chuyển công tác có thời gian ít nhất 5 năm tại vùng dân tộc, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn;

k) Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách cử tuyển theo hướng phân cấp cho các địa phương đăng ký nhu cầu đào tạo về số lượng và ngành nghề, áp dụng đối với tất cả các dân tộc sống ở vùng khó khăn; chính sách học liên thông giữa hệ nội trú bậc Trung học cơ sở với hệ nội trú bậc Trung học phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng và đại học; chính sách đặc thù đối với học sinh, sinh viên là con em đồng bào các dân tộc có số dân dưới 5.000 người ở vùng đặc biệt khó khăn;

l) Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế từ tuyến xã đến phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện huyện; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn đi khám, chữa bệnh, nhất là các dân tộc có số dân dưới 5.000 người nhằm hạn chế tình trạng giảm mức sinh, mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh tại vùng dân tộc và miền núi; tăng cường nguồn nhân lực y tế cho vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn;

m) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về công tác văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng dân tộc và miền núi;

n) Bộ Công an tăng cường các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp phát triển đất nước; xóa bỏ tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác ở vùng dân tộc và miền núi;

o) Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, chú trọng đầu tư xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, nhất là các địa bàn xung yếu, khu vực biên giới, hải đảo;

p) Bộ Ngoại giao tăng cường hợp tác quốc tế, hoạt động ngoại giao nhân dân với các nước, các tổ chức quốc tế, đặc biệt đối với các nước trong khu vực và láng giềng; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác dân tộc;

q) Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng các phương thức phù hợp với từng vùng, từng dân tộc và bằng tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thông tin cho vùng dân tộc và miền núi;

r) Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tín dụng áp dụng cho các đối tượng ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và cơ quan các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương tăng cường vận động đồng bào các dân tộc Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của những người tiêu biển, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị về Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Ngân hàng thương mại;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1971/CT-TTg

Hanoi, October 27, 2010

 

DIRECTIVE

INTENSIFYING ETHNIC WORK IN THE PERIOD OF NATIONAL INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION

Over the past years, Party committees and administrations at all levels and mass organizations from central to local level have concentrated on directing and organizing the implementation of ethnic work, creating an important improvement in the awareness and responsibility of the entire political system and social consensus on this work. The socio-economic situation in ethnic minority and mountainous areas has seen comprehensive changes: the poverty rate of ethnic minority households has much reduced (4-5% per year on average); material and spiritual lives of ethnic minority people have been remarkably improved; infrastructure facilities have been built and consolidated; more attention has been paid to houses, residential land, production land and daily-life water; positive improvements have been made in educational, cultural and healthcare services for the people; the political system has been step by step consolidated; cadres in charge of ethnic affairs have been trained, contributing to raising the effectiveness of ethnic work.

However, ethnic minority and mountainous areas, especially deep-lying, remote, border and island areas, still face numerous difficulties and challenges. Specifically, intellectual and development levels of ethnic groups are uneven, and the quality of their human resources remains very poor; the hunger and poverty rates in ethnic minority areas are still high (over 50% in many areas); the quality and effectiveness of education, training and healthcare are limited; infrastructure is slow to develop and incomplete, especially transport, irrigation, electricity, communication and other essential infrastructure facilities; economic and labor restructuring is slow, production activities are on a small scale, unplanned and uncompetitive while people's lives are fraught with difficulties.

Ethnic work is a task of the entire Party, people, army and political system. To effectively implement this work, mobilize to the utmost all resources for fast and sustainable socio-economic development, social stability and improvement of living conditions of ethnic minority and mountainous people in the period of industrialization, modernization and integration, the Prime Minister instructs ministries, sectors and central and local agencies to perform the following tasks:

1. In furtherance of the Resolution of the Party Central Committee's 7th plenum (the IXth Congress) and the Political Bureau's Conclusion No. 57-KL/TW of November 3, 2009, on ethnic work, to work out specific programs of action for the effective implementation of party and state guidelines and policies on ethnic work.

2. To speedup the implementation of policies, programs and projects in ethnic minority and mountainous areas; to review policies, programs and projects which are completed in 2010. thereby studying and proposing mechanisms, policies, programs and projects to provide investment support for ethnic minority and mountainous areas and ethnic minority people, then submit them to competent authorities for approval and organize their implementation during 2011-2015; at the same time, lo intensify inspection and supervision of the implementation of these policies, programs and projects; to take the initiative in mobilizing and combining resources for the implementation of programs and projects in areas, especially those hit by extreme difficulties.

3. Provincial-level People's Committees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To step up economic restructuring; to renew forms of production organization (cooperatives or cooperative groups) as suitable to each ethnic minority area: to adopt necessary measures to develop household, farm and collective economies in ethnic minority areas;

c/ To focus on developing human resources, especially cadres within the grassroots political system and cadres with collegial and university degrees, for key commune-level positions in ethnic minority and mountainous areas; to adopt incentive policies on housing and working conditions for cadres and graduates of universities, colleges and professional secondary schools working in ethnic minority and mountainous areas, especially policies to attract ethnic minority graduates and cadres with high professional qualifications to return to work in their home localities; to renew forms of vocational training and rapidly raise the quality of human resources for ethnic minority areas;

d/ Together with central supports, to take the initiative in mobilizing lawful resources and combine them for socio-economic development and effectively implementing programs, projects and policies in localities to improve people's lives; to enhance coordination among sectors and levels, taking into account practical conditions, in settling pressing issues for people right at grassroots level, maintaining defense, security and social order and safety in localities, especially in important, border and island areas.

4. Ministries, sectors and central agencies:

a/ The .Committee for Ethnic Affairs shall review and assess development levels of regions (I, II and III) in ethnic and mountainous areas; to amend and adjust criteria for identifying ethnic minority and mountainous areas based on their development levels; to propose the formulation, amendment or supplementation of mechanisms, policies, programs and projects for comprehensive, fast and sustainable socio­economic development in ethnic minority and mountainous areas, especially areas hit by natural disasters, climate change or extreme difficulties, or deep-lying and remote areas during 2011 -2015 and beyond; to formulate specific policies for cadres in charge of ethnic affairs; to consolidate agencies in charge of ethnic affairs from central to local level; to build, consolidate and improve apparatuses and physical foundations of the Institute for Ethnic Affairs and the Training School for Ethnic Minority Cadres to facilitate them in scientific research; to propose policies towards and train and retrain cadres of agencies in charge of ethnic affairs;

b/ The Ministry of Planning and Investment shall study and propose specific investment mechanisms and policies for ethnic minority and mountainous areas; to promote investment and mobilize countries and international organizations to assist ethnic minority and mountainous areas, especially extreme difficulty-hit areas, in socio-economic development; to prioritize the development of infrastructure (transport, electricity, irrigation and communication) facilities;

c/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Committee for Ethnic Affairs and concerned agencies in, guiding the use of funding sources for implementing policies, programs and projects in ethnic minority and mountainous areas; to intensify inspection and supervision to ensure proper and effective use of funding sources;

d/ The Ministry of Industry and Trade shall step up the implementation of industrial extension policies for ethnic minority and mountainous areas, giving priority to developing small- and medium-sized product processing and sale enterprises, industries, trade, and services as well as rural markets in ethnic minority and mountainous areas to meet industrialization and modernization requirements;

e/ The Ministry of Agriculture and Rural Development shall accelerate construction in ethnic minority and mountainous areas up to new-countryside standards under the Resolution of the Party Central Committee's 7th plenum (the Xth Congress) on agriculture, farmers and rural areas, and the national target program on building a new countryside during 2010-2020; to formulate mechanisms and policies for increasing linkage among the State, enterprises, scientists and farmers in agricultural and rural development in ethnic minority and mountainous areas; and policies on land allocation and contractual allocation of forests to organizations, households, individuals and village/hamlet communities for effective and sustainable protection and development; to formulate and renew mechanisms and policies to increase village and hamlet cadres in charge of agricultural and forestry extension; to rapidly change small-scale and unplanned production practices and develop commodity production to meet export and international integration requirements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ The Ministry of Science and Technology shall promote the research, application and transfer of advanced sciences and technologies to investment and support programs and projects in ethnic minority and mountainous areas;

h/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall adopt solutions to effectively implement the Government's Resolution No. 30a and poverty reduction projects; and formulate vocational training, job generation and labor export programs targeting at ethnic minority people;

i/ The Ministry of Home Affairs shall adopt solutions to develop human resources in ethnic minority and mountainous areas; study and propose incentives to recruit and employ ethnic minority cadres in sectors and localities, especially female cadres and cadres of ethnic minority groups with a population of under 10.000; formulate regulations on management of students who return to work in their home localities after graduation, salaries and allowances for cadres working in ethnic minority and mountainous areas, especially those who have worked for many years, cadres with high professional qualifications and rotated cadres to work for at least 5 years in ethnic minority, border or extreme difficulty-hit areas;

j/ The Ministry of Education and Training shall study and propose amendment to the appointment-based enrollment policy by decentralizing localities to register their training needs in terms of both number of students and disciplines, to be applicable to all ethnic minorities living in difficulty-hit areas; the policy on transferability between boarding schools of lower and upper secondary levels, vocational training schools, colleges and universities; and specific policies for students who are children of ethnic minority groups with a population of under 5,000 in extreme difficulty-hit areas;

k/ The Ministry of Health shall direct the increase of investment in physical foundations and equipment for commune-level health stations, regional general clinics and district hospitals; study and propose policies to provide support directly for ethnic minority people in difficulty-hit areas to have access to medical examination and treatment, especially ethnic minority groups with a population of under 5,000, in order to limit the birth rate reduction and gender imbalance of infants in ethnic minority and mountainous areas; increase health workers for ethnic minority and mountainous areas, especially in areas hit by difficulties or extreme difficulties:

1/The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall review and propose amendments to mechanisms and policies on cultural work in ethnic minority, mountainous and border areas; direct localities in improving the operation of grassroots cultural institutions; step up cultural exchange, eliminate social evils and backward practices, step up the movement "All the people unite to build a cultured life" and build a civilized life in ethnic minority and mountainous areas:

m/ The Ministry of Public Security shall enhance measures to maintain political stability and security and social order and safety; resolutely fight hostile forces that abuse democracy, human rights, ethnic affairs and religions to undermine the cause of national development; and eliminate drug-related and other social evils in ethnic minority and mountainous areas;

n/ The Ministry of National Defense shall perform defense and security tasks in association with economic, cultural and social development; assist people in hunger elimination and poverty reduction, attaching importance to the construction of defense-economic zones and maintenance of border security and national sovereignty, especially in important, border and island areas:

o/ The Ministry of Foreign Affairs shall enhance international cooperation and people's diplomacy with countries and international organizations, particularly regional and neighboring countries; to disseminate party guidelines and policies and state laws on ethnic work; promote bilateral and multilateral cooperation on economic and cultural affairs and human resource training and development to serve ethnic work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q/ The State Bank shall direct the Social Policy Bank to assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Finance and concerned ministries and sectors in, reviewing and proposing amendments to credit mechanisms and policies applicable to entities in areas hit by difficulties or extreme difficulties.

5. The Vietnam Fatherland Front Central Committee shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Committee for Ethnic Affairs and socio-political mass organizations at all levels in. mobilizing people of different Vietnamese ethnic groups to step up patriotic emulation movements, raise the sense of self-help for self-improvement and consolidate the national great unity bloc and solidarity among local people of all strata; train and bring into play the role of typical and prestigious persons in ethnic minority areas.

6. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and mass organizations' central agencies, and chairpersons of provincial-level People's Committees shall organize the effective implementation of this Directive and annually report it to the Committee for Ethnic Affairs.

The Minister-Chairman of the Committee for Ethnic Affairs shall monitor, urge, review and annually report on the implementation of this Directive to the Prime Minister.-

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 of October 27, 2010, intensifying ethnic work in the period of national industrialization and modernization

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.568
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74