Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 131/CTr-UBND năm 2020 về phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 131/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/CTr-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển”. Trong đó tập trung vào các nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; cùng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân, để phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; bám sát nhu cầu nguyện vọng của người dân nhằm đưa phong trào thi đua đi vào đời sống, lan toả sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời đúng quy định. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân phải thực sự tiêu biểu, có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu toàn diện trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hưởng ứng, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua: “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào 03 khâu đột phá, 05 chương trình trọng tâm, cụ thể:

- Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu hàng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng, và trên 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Thi đua phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế vùng, hạ tầng dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; phát triển đa dạng nông sản hàng hóa gắn với cải tạo vườn tạp; tái sinh, trồng và bảo vệ rừng; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã; huy động các nguồn lực từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Thực hiện thắng lợi hai khâu đột phá “Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” và “Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%, thu hút trên 3 triệu lượt khách du lịch.

- Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa con người Hà giang đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững; củng cố hoàn thiện hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 60%, giữ vững ổn định 10,5 bác sĩ/vạn dân, có 45 giường bệnh/vạn dân.

- Thi đua thực hiện tốt các chương trình, dự án, các chính sách xã hội, Thực hiện thắng lợi khâu đột phá “tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân” trọng tâm là: huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người khó khăn về nhà ở; hỗ trợ đất canh tác cho 04 huyện vùng cao đá; chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; sắp xếp, bố trí ổn định cho các hộ dân tộc thiểu số đang cư trú trong vùng nguy cơ sạt lở cao, xa xôi, hẻo lánh; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao kinh tế nông hộ; triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Phấn đấu mức giảm nghèo hàng năm đạt trên 4%; đến năm 2025 có 82 xã, 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

- Thi đua đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở; phấn đấu hàng năm trên 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

7. Trong 03 tháng cuối năm 2020, tổ chức thực hiện thật tốt phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “kép” vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai vừa thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; tạo nền tảng phát triển vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những yêu nước nhất”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng: nối tiếp sự thành công của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW, Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Vãn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc các Khối GƯTĐ của tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Trang TTĐT Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB;
- VPPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 131/CTr-UBND năm 2020 về phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182