Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 38/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2004/CT-UB

Bình Dương, ngày17 tháng 08 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

Thời gian qua; các huyện, thị, xã, phường, thị trấn, các sở, ban ngành, đoàn thể (sau đây gọi là địa phương, cơ quan), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Dương đến năm 2005; nhiều chỉ tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội được đề ra trong kế hoạch hàng năm đều đạt và vượt; chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ được nâng lên.

Tuy nhiên, còn một vài địa phương, cơ quan chưa thường xuyên quan tâm đến hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác đôn đốc, kiểm tra và tuyên truyền hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ít được triển khai thực hiện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản của phụ nữ trong thời gian tới; Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị :

1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong kế hoạch của cơ quan và trong quyết định những công việc có liên quan đến phụ nữ.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương, trong cơ quan (đối với những cơ quan đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ)

3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ tại cơ quan, địa phương.

4. Tuyên truyền và phổ biến kịp thời mọi chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước đối với phụ nữ và Công ước của Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tại cơ quan, địa phương.

5. Thành lập, củng cố Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các địa phương và cơ quan (đối với những cơ quan ít nữ, cử 01 đ/c lãnh đạo phụ trách vì sự tiến bộ phụ nữ ) để giúp thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện điểm 1,2,3,4 của Chỉ thị này.

6. Chủ tịch UBND huyện, thị, xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; hàng năm, căn cứ vào chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và ngân sách được giao, bố trí kinh phí phù hợp cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ hoạt động. Kinh phí hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được phân bổ và hạch toán theo mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành, được quyết toán trong báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, xã, phường thị trấn, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Giao trách nhiệm Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh kiểm tra, đôn đốc; hàng năm có báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này cho Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận
- TTTU,TTHĐND
- TTUBMTTQ tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, PCT
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh
- Ban VSTBPN các cấp
- UBND huyện, xã
- LĐVP, Kvx
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97