Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2003/CT-CT triển khai thi hành Pháp lệnh Thư viện và Nghị định 72/2002/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 29/2003/CT-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Hồ Minh Phương
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2003/CT-CT

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2002/NĐ.CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN

Trong thời gian qua, hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thư viện tỉnh được đầu tư xây dựng mới và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc; mạng lưới thư viện ở các huyện, thị xã, các trường học, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tủ sách pháp luật ở cơ sở, phòng đọc sách ở các điểm Bưu điện văn hoá xã từng bước được mở rộng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên... trên mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật... Bên cạnh đó, hàng năm, Thư viện tỉnh đều tổ chức cuộc thi đọc sách, qua đó phát động phong trào đọc sách, góp phần nâng cao dân trí trong tỉnh.

Bên cạnh những thành tích nêu trên, hoạt động thư viện vẫn còn một số mặt hạn chế : Cơ sở vật chất của các thư viện, nhất là ở các huyện, thị xã và nhiều tủ sách pháp luật ở cơ sở chưa được đầu tư trang thiết bị tương xứng, số phòng đọc và đầu sách hiện còn ít, việc bổ sung đầu sách mới cũng như các tài liệu, báo chí gặp nhiều khó khăn, trình độ của cán bộ còn hạn chế... Do đó, phần lớn các thư viện chưa phát huy đầy đủ vai trò cung cấp thông tin của mình, chưa thực sự trở thành công cụ quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hoá, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Thư viện và triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Thư viện, Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tích cực triển khai thực hiện, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ.CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện trong cộng đồng dân cư để từng bước xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, báo góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực tại địa phương.

2- Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động thư viện. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2010. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và các chính sách hỗ trợ ngoài lương đối với cán bộ thư viện công cộng. Phối hợp với sở Giáo dục - Đào tạo phát huy hiệu quả sử dụng vốn sách thư viện trường học, phối hợp với các sở, ngành, Bưu điện tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật và phòng đọc sách ở các điểm Bưu điện văn hóa xã.

3- Các sở, ban ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với sở Văn hóa-Thông tin trong việc thực hiện các qui định của Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP , ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện đối với những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ ngành mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng cho ngành thư viện hoạt động tốt, nhất là hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh.

Hỗ trợ Thư viện trong việc tổ chức các loại hình hoạt động phục vụ phong trào đọc sách, báo tại địa phương.

4- Ủy ban nhân dân các huyện thị, các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thư viện và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung vốn sách, báo cho thư viện huyện, thị xã, tủ sách pháp luật và thư viện ở các cụm văn hóa thể thao liên xã.

5- Báo Bình Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với sở Văn hóa – Thông tin thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP , ngày 06/8/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao sở Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH-TT (thay báo cáo
- TTTU, TTHĐND (thay báo cáo)
- CT, PCT
- VPTU, các Ban Đảng
- Các Ban HĐND tỉnh
-Các sở, ban ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị
- LĐVP, CV
- Lưu VP
T12\CT-thihanhPhaplenhThuvien

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Hồ Minh Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/2003/CT-CT triển khai thi hành Pháp lệnh Thư viện và Nghị định 72/2002/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35