Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc điều tra, rà soát chưa đúng quy trình, chưa thống kê đầy đủ thu nhập, tài sản của hộ dân. Công tác thẩm định kết quả điều tra còn bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo; còn tình trạng nể nang, phân bổ chỉ tiêu hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã, thôn, vì vậy, kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực chất, chưa phản ánh đúng thực trạng nghèo đói trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xác định công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Thời gian điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 01/10 (cấp xã) và kết thúc vào ngày 15/12 (cấp tỉnh) hàng năm. Quá trình điều tra, rà soát phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2012/TT- BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, niêm yết công khai danh sách hộ dân thuộc diện điều tra, bình xét đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, không phân biệt, nể nang, không bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo hoặc đưa vào danh sách những hộ không đủ điều kiện.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm phải được kiểm tra, thẩm định chặt chẽ về số lượng, danh sách và các thông tin cơ bản liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp kết quả điều tra, rà soát chưa chính xác thì phải tổ chức phúc tra ngay. Kết quả, tiến độ thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là tiêu chí để theo dõi, đánh giá và xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với cấp huyện, cấp xã và các cá nhân có liên quan.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch, biểu mẫu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình và nghiệp vụ điều tra, rà soát cho các địa phương. Thành lập các Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát và thẩm định kết quả điều tra, rà soát; xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, phục vụ thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thống kê huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê địa phương và các phòng, ban liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã và cán bộ thôn, bản, khối phố; phân công cán bộ lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện đứng điểm, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng điều tra, rà soát; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của từng thôn, khối phố và của từng xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến Thường trực HĐND huyện, thành phố về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương trước khi phê duyệt, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh) trước ngày 06/12 hàng năm.

- Bố trí kinh phí thực hiện điều tra, rà soát, trong đó ưu tiên hỗ trợ đối với các xã miền núi cao, quy mô hộ dân lớn, đảm bảo tổ chức điều tra, rà soát đạt kết quả, hoàn thành đúng tiến độ quy định.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng kế hoạch, quy trình, tài liệu hướng dẫn. Phân công cán bộ xã, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã đứng điểm từng thôn, khối phố và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều tra, rà soát của thôn, khối phố. Cương quyết loại khỏi danh sách điều tra, rà soát đối với những hộ: lười lao động; có điều kiện về kinh tế nhưng cố ý tách hộ để đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo; cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của gia đình cho điều tra viên. Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt. Quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên phần mềm tin học do tỉnh và huyện chuyển giao để xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo địa chỉ, nguyên nhân, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo.

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo biết, phối hợp thực hiện, góp phần phát huy tinh thần dân chủ, công khai và công bằng.

6. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi tiến độ điều tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, theo dõi, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, bệnh thành tích trong công tác điều tra, rà soát; tiếp tục vận động các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, phương tiện sản xuất, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.527
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76