Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

Thực hiện Kết luận số 192-TB/TW ngày 29/01/2015 của Bộ Chính trị; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một s chế độ, chính sách đi với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh chống Pháp, chng Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tquốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

UBND tỉnh xác định đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thhiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, góp phần đảm bo an sinh xã hội, tạo thêm động lực thúc đy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc.

Sđối tượng được hưng chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh khá nhiều, hầu hết đu đã tui cao, sức yếu hoặc từ trần, không còn lưu giữ hồ sơ, giấy tờ gốc; đng thời việc xác định đối tượng liên quan đến nhiều cp, nhiều ngành và ở địa phương trước đây (đối với các trường hợp chuyển chỗ ở đến địa phương khác sinh sng); do đó, sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Để thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ th; quá trình trin khai thực hiện phải bảo đảm tính thống nht, đng bộ, chặt chẽ, đúng đối tượng, công bằng, công khai, không để xảy ra tiêu cực, không để kẻ xấu lợi dụng.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một snội dung sau:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ cấp huyện và Hội đồng chính sách cấp xã đủ cơ cấu, thành phn theo quy định; thành lập Tổ tư vấn, giúp việc. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là tchức Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự, Mặt trận Tổ quốc, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi, Ban Liên lạc dân công hỏa tuyến (nếu có),... để giúp Hội đồng chính sách cấp xã, Ban Chỉ đạo cấp huyện phát hiện, xem xét, xác định đối tượng.

b) Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị tập huấn ở các cấp, bảo đảm đủ tài liệu, văn bản, hệ thống mẫu biu đến tận cơ sở.

c) Phổ biến, hướng dẫn cụ thể đến đội ngũ cán bộ chủ trì các cp, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng tham gia phi hợp, thành viên Hội đồng chính sách xã, phường, thị trn, cán bộ chủ trì các tchức đoàn thể ở ấp, khu ph, tổ dân phố, cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Chỉ đạo tổ chức tốt việc làm điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện ở từng cấp, từng khâu, từng giai đoạn. Tng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là ở cơ sở (p, khu ph, xã, phường, thtrấn), địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; ph biến bng nhiu hình thức, biện pháp thiết thực, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân hiu đy đủ, đúng đn vchủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiu và nm chc vđối tượng, điều kiện áp dụng, quy trình, hsơ thủ tục.

4. Ban Chỉ đạo các cấp, các lực lượng tham gia phối hợp, đặc biệt là các thành viên trong Hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn, cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hướng dn đi tượng kê khai lập h sơ, t chc xét duyệt tập trung từng đợt đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, chính xác, đúng quy trình và các quy định về thủ tục hành chính, không tự ý quy định thêm giấy tờ trong hồ sơ; phân công cán bộ phụ trách cơ sở, kịp thời giải đáp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương và đi tượng chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để tồn đọng hồ sơ.

5. Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phthường xuyên theo dõi, kim tra, thực hiện tt chế độ chính sách theo Quyết định s49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để kẻ xu lợi dụng, làm trái; tchức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, sai phạm; quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học. Tổng hợp báo cáo kết quả trin khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Lao động - Thương binh v
à Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Chính trị;
- Bộ Tư lệnh quân khu 7;
- Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh QK7;
- Thường trực T
nh ủy, TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT. UBND t
nh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250