Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới Cần Thơ

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức thực hiện của Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp: Một số đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin chống Đảng, Nhà nước, kích động kêu gọi biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh, trật tự trên mạng xã hội; trong đó, có nhiều trường hợp là công chức, giảng viên, sinh viên; tình trạng tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường một số nơi chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy, công tác xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể một số địa phương chưa thật sự hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội chậm được đổi mới.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các văn bản có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật do Công an thành phố tổ chức. Tập trung xây dựng lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ quan, chủ động thông báo, phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng giải quyết tốt các tình huống, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với việc thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Xây dựng các mô hình điểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở... Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, phong trào khác của Đảng và Nhà nước. Xác định tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là điều kiện bắt buộc trong công tác xét, đề nghị các hình thức thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng...; Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng trang mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

5. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các tổ chức quần chúng trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao, đặc biệt là các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp ngày 19 tháng 8 hàng năm theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Hàng năm, Công an thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình để nhân rộng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Công an thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 26/04/2019 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!