Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2008

Thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, năm 2007 phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực; trong đó phong trào thi đua đặc biệt năm 2007 của thành phố phát động đã góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng (14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,6% cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo đà phát triển và hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2007, đồng thời để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa VIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 khóa VII về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2008 với những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 21 tháng 5 năm 2004 về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng 6 năm 1948 - 11 tháng 6 năm 2008) và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước 11 tháng 6 hàng năm; Thông tri số 13-TT/TU ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ban Thuờng vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 1156/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008), trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động phong trào thi đua tại ngành, đơn vị mình.

3. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, hướng vào các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 12 - khóa VII đề ra trong năm 2008, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 12,7% đến 13%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (tính cả dầu thô) tăng 15%, tổng thu ngân sách đạt 98.070,200 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 18.594,758 tỷ đồng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Đồng thời thực hiện có hiệu quả năm chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

4. Tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; biến nhận thức thành hành động cụ thể tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế và cải tiến thủ tục hành chính; gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và tạo nguồn nhân lực của thành phố bảo đảm “Trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn” tạo diện mạo mới cho chính quyền các cấp trong xây dựng Chính quyền đô thị.

6. Giữ vững ổn định an ninh - chính trị, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại và phát động sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, nhằm phấn đấu giảm các vụ trọng án, các tệ nạn xã hội, nhất là các tệ nạn ma túy và các vụ phạm pháp hình sự, giảm thiểu tai nạn giao thông… để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

7. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn các phong trào thi đua, cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình để học tập, nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành các phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Thông qua phong trào để phát hiện các điển hình và nhân tố mới để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng, kịp thời để động viên.

8. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2008.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các Thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong năm 2008, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua năm 2008.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng 6 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150