Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Hoàng Trọng Hải
Ngày ban hành: 03/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sau hơn 06 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bước đầu được cng cố, kiện toàn, năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý được nâng lên, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý đa dạng cho người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người già, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn .... Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phn đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; đồng thời, góp phần đưa pháp luật vào đời sng, trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước với nhân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa chính quyền địa phương với nhân dân, sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quđạt được, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định: Đối tượng, nhu cu thụ hưởng trợ giúp pháp lý ngày càng mở rộng và tăng cao, trong khi mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý chưa được kiện toàn, hầu hết các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động kém hiệu quả; nguồn nhân lực thực hiện công tác trợ giúp pháp lý còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và phản hồi, giải quyết các kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý còn chưa được các ngành, các cấp quan tâm; các chi nhánh trợ giúp pháp lý hiện vẫn phải đi thuê trụ sở làm việc, kinh phí cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý còn hạn chế... đã ảnh hưng đến hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian qua.

Nhm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, UBND tnh yêu cầu các sngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của y ban nhân dân tnh Đắk Lk), Kế hoạch thực hiện Quyết đnh của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ban hành kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tnh Đắk Lắk), Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 phê duyệt Đề án kiện toàn, tổ chức, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tnh Đắk Lk... cần quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. S Tư pháp:

a) Tham mưu UBND tnh trình HĐND tnh thông qua Nghị quyết về công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh làm cơ scho việc tham gia, phi hợp, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục khuyến khích các tchức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; chú trọng vận động các tổ chức đã đăng ký tiếp nhận vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đi tượng thụ hưởng; tích cực vận động thành lập và hướng dn sinh hoạt đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các thôn, buôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Thường xuyên bi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý từ tnh đến cơ sở đáp ứng 100% nhu cu trợ giúp pháp lý của các đối tượng, nâng tlệ các vụ việc trợ giúp pháp lý bng hình thức tham gia ttụng; tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo hướng nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng phát triển cộng tác viên là nữ giới và người dân tộc thiểu số, cộng tác viên có k năng hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc thù là ngưi khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số....

d) Phi hợp với Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp và nhân dân trong tnh bng nhiều hình thức thích hợp, nhm nâng cao ý thức trách nhiệm phi hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, tchức, đơn vị và của mỗi người dân trong toàn tnh về công tác trợ giúp pháp lý.

đ) Phi hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tng (Công an tnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh, Bộ Chhuy Quân sự tỉnh, Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh, S Tài chính) tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phi hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng, tạo điều kiện để người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận tổ chức trợ giúp pháp lý và hỗ trợ Trợ giúp viên, Luật sư - cộng tác viên trợ giúp pháp lý hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

2. Sở Nội vụ, S Lao động - Thương binh và Xã hội, S Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh và các s, ngành, đơn vị có liên quan:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đán về trợ giúp pháp lý của tnh nhằm đảm bảo tăng nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý hiệu quả.

b) Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn thuộc cơ quan, tchức mình tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

c) Khi nhận được văn bản kiến nghị của tổ chức trợ giúp pháp lý, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xem xét giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết bng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính, S Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đặc thù cho hoạt động trợ giúp pháp lý và kinh phí xây dựng trụ sở m việc cho các chi nhánh trợ giúp pháp lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác này.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Có trách nhiệm chđạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện tích cực phối hợp, htrợ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tnh triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý đi với đi tượng trợ giúp pháp lý tại địa phương; giải quyết các kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tnh theo quy định của pháp luật; chđạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn phát triển câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tạo điều kiện, htrợ cho các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động, đồng thời phát triển cộng tác viên trợ giúp pháp lý, chú trọng phát triển cộng tác viên là người có uy tín và am hiểu về pháp luật tại các vùng có đông dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn.

Đi với UBND các huyện Krông Păk, Cư Kuin và các huyện nơi các chi nhánh sẽ đuợc thành lập cần chủ động b trí địa điểm làm việc, giao đất xây dựng trụ sở làm việc cho các chi nhánh, trợ giúp pháp lý đã và sẽ được thành lập theo lộ trình Đ án vcông tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 - 2020.

5. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên...

Tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thuộc Hội, đoàn thể tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, về quyền và nghĩa vụ của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý min phí nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tnh.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chthị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo UBND tỉnh chđạo kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chthị số 09/2007/CT-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2007 của UBND tnh về ng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
+ Cục
Kiểm tra văn bản QPPL;
- Thưng trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp; Các sở, ngành, đơn v thuộc tnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PT & TH tnh;
- UBND cấp huyện;
- Website tnh;
- Công báo tnh;
- VP UBND tnh: LđVP;
+ Các P ch. môn; TTTHCB;
- Lưu: VT.NCm.90.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2013/CT-UBND ngày 03/05/2013 tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.042

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198