Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về phối hợp, hỗ trợ tích cực việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Thị Bạch Tuyết
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 15 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ PHỐI HỢP, HỖ TRỢ TÍCH CỰC CHO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN HÓC MÔN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Năm 2012 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017); đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Thông tri số 12- TT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thực hiện những nội dung sau:

1. Phòng Tư pháp phối hợp Huyện đoàn Hóc Môn, Trung tâm Văn hóa huyện, Đài Truyền thanh - Bản tin Hóc Môn, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác thanh niên; về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong hệ thống chính trị; các nhiệm vụ chăm lo cho thanh niên phát triển toàn diện trong lao động, học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, thành phố và đất nước, từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đối với công tác tập hợp thanh niên.

2. Tăng cường tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện, cụ thể:

- Phòng Nội vụ tiếp tục triển khai, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 915/KH- UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Năm Thanh niên 2011 và Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong năm 2012.

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện đẩy mạnh phối hợp cùng Huyện đoàn trong việc thực hiện các chương trình liên tịch đã ký kết nhằm tham gia có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của huyện.

- Căn cứ vào Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thành phố dự kiến triển khai thực hiện trong tháng 3/2012), Phòng Nội vụ phối hợp Huyện đoàn tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X.

3. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp Huyện đoàn triển khai thực hiện tốt các công việc chuẩn bị nhằm tổ chức tốt Đại hội Đoàn huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017), cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện phối hợp Huyện đoàn tham mưu UBND huyện tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong thanh niên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên huyện.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện, Đài Truyền thanh huyện và UBND các xã - thị trấn triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện trước, trong và sau Đại hội Đoàn xã - thị trấn, huyện, thành phố và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (vào cuối năm 2012).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và kinh phí hỗ trợ Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên huyện tham dự Đại hội Đoàn thành phố theo quy định; hướng dẫn UBND các xã - thị trấn bố trí kinh phí ngân sách tổ chức Đại hội Đoàn xã - thị trấn và tham gia Đại hội Đoàn huyện.

- Phòng Nội vụ tham mưu góp ý nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI, gắn với những định hướng mới trong Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp, theo dõi các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã - thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn xã - thị trấn, Đại hội Đoàn huyện; phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - thị trấn kịp thời phát hiện và đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, những gương điển hình trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào hành động cách mạng của thanh niên huyện Hóc Môn.

- Chi Cục Thống kê huyện hỗ trợ rà soát và cung cấp cho Ban Thường vụ Huyện đoàn các số liệu, kết quả thống kê các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình thanh thiếu nhi huyện giai đoạn 2007 - 2012 và các dự báo cho giai đoạn 2012 - 2017 để giúp Huyện đoàn định hướng cho việc tổ chức các hoạt động phù hợp với thanh thiếu nhi huyện.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn quan tâm phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã - thị trấn hỗ trợ tích cực cho Đoàn Thanh niên xã - thị trấn tổ chức thành công Đại hội Đoàn xã - thị trấn và tham gia tích cực, hiệu quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về phối hợp, hỗ trợ tích cực việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58