Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 29/2008/QD-TTg of February 22, 2008, setting up, and defining the functions, tasks, powers and organizational structure of, Vietnams Cultural Center in France.

Số hiệu: 29/2008/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 29/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI PHÁP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993;
Căn cứ Nghị định số 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp

1. Thành lập Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp.

2. Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp, gọi tắt là Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp, là đơn vị sự nghiệp văn hoá, cơ quan đại diện của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại nước ngoài, có chức năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thông tin, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết của nhân dân Pháp và châu Âu đối với đất nước, con người Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao.

3. Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; có tên giao dịch bằng tiếng Pháp là "Centre culturel du Vietnam en France", tên viết tắt CCV.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

a) Kế hoạch hoạt động, phát triển dài hạn và hàng năm của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp;

b) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các thiết chế văn hoá, xã hội khác tại châu Âu, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước;

c) Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

2. Tổ chức các hoạt động:

a) Văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ẩm thực, thể thao, y học phương đông và các hoạt động khác cần quảng bá tại châu Âu;

b) Giới thiệu về Việt Nam xưa và nay trong các lĩnh vực của đời sống xã hội;

c) Nghiên cứu và tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa Việt Nam với Pháp và các nước thuộc địa bàn châu Âu;

d) Tổ chức và giảng dạy các lớp học tiếng Việt và nghệ thuật, duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

3. Tổ chức các hoạt động sau đây nhằm hỗ trợ các thiết chế văn hoá liên quan đến Việt Nam ở châu Âu:

a) Các chương trình sinh hoạt văn hoá tại châu Âu với sự tham gia của các đơn vị trong nước và Việt kiều;

b) Các chuyến thăm quan, tìm hiểu văn hoá châu Âu cho các đoàn nghiên cứu của Việt Nam;

c) Các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện về văn hoá, nghệ thuật, du lịch, kinh tế, đầu tư, khoa học xã hội của Việt Nam và các nước;

d) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình và những hoạt động lớn về văn hoá, nghệ thuật liên quan đến Việt Nam, sinh hoạt của Cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu.

4. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư, cải tạo sửa chữa trụ sở; được thuê các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài tư vấn, tham gia cải tạo, xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phù hợp với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp.

5. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hoá của các nước đặt tại Pháp và Việt Nam phục vụ cho tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Pháp và châu Âu.

7. Phối hợp với chính quyền các cấp của Cộng hoà Pháp trong việc nghiên cứu nhu cầu hoạt động văn hoá, thông tin tại Pháp và các nước châu Âu, đề xuất và tổ chức hoạt động của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức, hình thức và nội dung hoạt động.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

9. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, tài sản của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp theo quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện pháp luật Việt Nam, pháp luật của Cộng hoà Pháp, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

11. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp có 05 biên chế, gồm:

a) Giám đốc;

b) Một Phó giám đốc;

c) Một chuyên viên phụ trách văn hoá nghệ thuật, xúc tiến du lịch và các hoạt động thể thao;

d) Một chuyên viên phụ trách thư viện, không gian Internet và công tác thông tin truyền thông kiêm thủ quỹ;

đ) Một kế toán kiêm văn thư.

2. Căn cứ vào tính chất và nhu cầu công việc, Giám đốc được ký hợp đồng đối với 02 chức danh: phụ trách các lớp học kiêm công tác đào tạo và một lái xe kiêm bảo vệ. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu và nội dung hoạt động, Giám đốc được ký các hợp đồng lao động khác theo thời vụ.

3. Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cử, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ chế vận hành và kinh phí hoạt động

1. Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chuyên môn, nghiệp vụ, sự chỉ đạo về chính trị liên quan đến thông tin đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

3. Về cơ chế tài chính, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

4. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp bao gồm:

a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của Trung tâm theo quy định của Nhà nước được phép để lại;

c) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 29/2008/QD-TTg

Hanoi, February 22, 2008

 

DECISION

SETTING UP, AND DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF, VIETNAMS CULTURAL CENTER IN FRANCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Governments Decree No. 185/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Spoils and Tourism;
Pursuant to the 1993 Ordinance on overseas representative offices of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Governments Decree No. 183/CP of November 18, 1994. detailing the implemen-tation of the Ordinance on overseas representative offices of the Socialist Republic of Vietnam;
At the proposal of the Minister of Culture. Sports and Tourism.

DECIDES:

Article 1. To set up. and define the functions, tasks and powers of. Vietnams Cultural Center in the Republic of France

1. To set up Vietnams Cultural Center in the Republic of France.

2.Vietnams Cultural Center in the Republic of France, referred to as the Vietnams Cultural Center in France for short, is a non-business cultural unit and overseas representative office of the Ministry of Culture. Sports and Tourism, functioning to organize activities of cultural exchange, communication and tourism in order to increase the understanding of French and European people about Vietnam and its people; provide information on socio-economic situations, undertakings, guidelines, policies and laws of the Vietnamese State, promote tourism and support sport activities.

3. Vietnams Cultural Center in France has the legal person status, its own bank account and seal; its transaction name in French is Centre Culturel du Vietnam en France, abbreviated to CCV.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 29/2008/QD-TTg of February 22, 2008, setting up, and defining the functions, tasks, powers and organizational structure of, Vietnams Cultural Center in France.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40