Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 3512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3512/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 05-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chthị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tc đẩy mạnh thực hiện Chthị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 5393/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nng;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Tờ trình số 1037/TTr-CATP-PV11 ngày 14 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Chương trình phòng, chống tội phạm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TVTU, TT.HĐND thành phố;
- Bộ Công an (C42-TCCS-BCA);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các phó Chtịch UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại ĐN;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Cng thông tin điện tthành phố;
- Lưu: VT, CATP, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 05-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số: 3512/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

I. MỤC TIÊU

1. Huy động được sức mạnh tổng hợp của chệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyn, nghĩa vụ của người đứng đầu, cán bộ đảng viên. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhm từng bước đẩy lùi tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự trị an, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016; giảm từ 15 - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện, 5 - 7% tội phạm xâm hại trẻ em. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố. Bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã và trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh. Tăng 5 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc phát hiện, 5 - 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ, 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật.

3. Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết, người phạm tội mới, tái phạm tội trong số người chp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nht 50% s khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hoá thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hỗ trợ việc làm ổn định cho trên 80% người chấp hành xong án phạt tù.

4. Phấn đấu giải quyết, xét xử trên 95% các vụ án hình sự, không để án tn đọng, kéo dài; đảm bảo thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực. Chú trọng đào tạo, bồi dưng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kim sát viên, thm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quán triệt sâu rộng, toàn diện và thường xuyên trong các cơ quan, ban, ngành về nội dung Kết luận 05 và Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm bng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, giám sát và các điều kiện đảm bảo nhm nâng cao hiệu quả qun lý, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

2. Huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo ca các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tăng cường mi quan hệ phối hợp liên ngành; nm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, định hướng, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác đu tranh phòng, chng tội phạm.

3. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưng kỹ năng công tác phòng chống tội phạm từ cơ sở, trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, cách thức và đối tượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh các mng đề tài về phòng chng tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật, cảnh báo về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội mới, biện pháp phòng chống tội phạm, nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình, hiệu quả, kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm. Tổ chức các lớp tập hun bi dưng knăng viết, đưa tin bài v phòng, chng tội phạm cho các phóng viên, biên tập viên.

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm. Chú trọng quản lý nhà nước về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; chđộng nắm diễn biến tình hình, rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chcác đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Chủ động có kế hoạch giáo dục, quản lý chặt chẽ các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; tăng cường quản lý, giám sát chặt chngười được hoãn, tạm đình chchấp hành án, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, cơ bản có công ăn việc làm ổn định.

5. Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chđộng nắm diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, khu vực giáp biển, biên giới biển. Tổ chức mcác đợt cao điểm tấn công, trn áp các loại tội phạm, nht là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo kiu “xã hội đen”, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao, mua bán người và các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Đảm bảo công tác điều tra, truy t, xét xử các loại tội phạm được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, đúng tội, đúng pháp luật; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế thấp nht những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Thực hiện tt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội gắn với triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bo đm an sinh xã hội, chăm lo đời sng vật cht, tinh thần cho nhân dân.

6. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, dân sự, đặc biệt là các chính sách trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, “lợi ích nhóm”, truy nã tội phạm, quản lý tài chính, môi trường, qua đó phát hiện nhng sơ hở, bất cập, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hiện, áp dụng pháp luật, đặc biệt là những vn đề còn có những khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo hướng ngày càng khoa học, có lợi cho nhân dân. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm; tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện chiến đu ngày càng hiện đại, áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới.

7. Tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là các nước trong cộng đồng ASEAN, các nước có đông người Việt Nam sinh sng; thực hiện tốt các thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố

a) Thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố (gọi tt là Ban Chỉ đạo) điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các đề án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vcủa Chương trình phòng, chống tội phạm trong trường hợp cần thiết.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định việc thẩm định về bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự đối với các dự án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm. Tăng cường năng lực thống kê về xử lý vi phạm hành chính đối với nhng tội danh bt buộc phải có điều kiện “đã xử lý hành chính” mới cấu thành tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự,

d) Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản liên ngành, chương trình phi hp về phòng, chống tội phạm, đi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên bin, các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân...; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

e) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất qun lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm.

f) Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, đặc biệt các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

g) Ch trì xây dựng, phê duyệt thực hiện các đề án sau:

- Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”;

- Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”;

- Đề án “Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát”;

- Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm”.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về "Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng"; Chthị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

b) Tăng cường công tác nắm diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Chđộng phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đu tranh phòng, chng tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển và tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống đột xuất trên các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển thành phố. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hồi vũ khí về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa bàn; tổ chức các hoạt động điều tra tố tụng hình sự và xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chtrì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới biển thành phố Đà Nng”.

3. Sở Công thương

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thực thi công tác quản lý thị trường trên địa bàn thành phố, chđộng nắm, dự báo tình hình, mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phòng chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm, gian lận thương mại, các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển trái phép, góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên thị trường.

b) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm”.

4. Sở Xây dựng

a) Tập trung nghiên cứu, hoàn thành hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các công trình, dự án, lĩnh vực chậm triển khai, có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao, các công trình có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chđộng phòng ngừa và phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

b) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bn”.

5. Sở Giao thông vận ti

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch tuyên truyền về pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

b) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến đường st quốc gia, các tuyến đường bộ chính, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

c) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Ch trì, phối hp các cán bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các ngành về đm bo an ninh trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, không để vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

b) Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

c) Chủ trì, xây dựng phê duyệt thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên”.

7. SThông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, diện tích đăng tải thông tin về phòng, chống tội phạm; xây dựng, cng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chng tội phạm; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm.

Chú trọng hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chng tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

b) Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát thật chặt ch, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin.

c) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu qucông tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

b) Ch trì, xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

9. Sở Y tế

a) Phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tăng cường đảm bo an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế, cơ sở khám, chữa bệnh; chú trọng công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp theo hướng ngày càng nhanh gọn, có lợi cho người nghiện theo các quy định mới của pháp luật; giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, kinh doanh các loại thuốc tân dược, thuốc hướng thần, thuốc Methadone.

b) Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, tuyên truyền, phối hợp mở các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

c) Ch trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế”.

10. Sở Tài chính

a) Cân đi, đề xuất UBND thành phố phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện những đề án của các Chương trình phòng, chống tội phạm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

b) Phi hp với Cục Hải quan thành phố triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phối hợp đấu tranh phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế.

c) Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan đề xuất UBND thành phố kiến nghị Chính phủ sửa đổi các văn bản quy định, hướng dẫn về việc thành lập, qun lý điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm phù hợp với Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và tình hình thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm hiện nay.

d) Ch trì phê duyệt, thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định giao vốn hàng năm cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm cụ thể của từng năm.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

Chtrì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế tạo thiết bị, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm ổn định, nâng cao đời sống của các đồng bào ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

b) Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phối hợp Công an thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

c) Phối hợp với SLao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền, phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Chủ động phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, biển; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

15. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác này. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Rà soát các văn bản luật liên quan và kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung khi phát hiện có sự bất cập, thiếu sót, chồng chéo.

b) Chú trọng phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các quận, huyện, xã, phường, mọi đối tượng trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại địa bàn các xã miền núi, địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm; kiểm tra, thanh tra, trao đổi thông tin hoạt động cho nhận con nuôi, hỗ trợ kết hôn, môi giới kết hôn, nhất là các trường hợp có yếu tố nước ngoài nhm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động này để mua bán người.

16. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành, các cơ quan thành viên giúp Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm.

17. Các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình này tại sở, ngành.

Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu qucác đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm.

18. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nng

a) Ch trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (gọi tắt là tiền tệ và ngân hàng); rà soát khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

b) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án ‘'Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đsở hữu chéo”.

19. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên.

a) Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn viên, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các hình, điển hình tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

b) Chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình này; đồng thời lồng ghép, gán việc thực hiện các Đề án, Chiến lược đã được UBND thành phố phê duyệt với việc thực hiện Chương trình này, bao gồm:

- Đề án Chương trình “Thành phố 4 an” đến năm 2020.

- Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nng.

- Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020”.

- Đề án thực hiện mục tiêu “Không có người nghiện ma tuý không được kiểm soát trong cộng đng trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020”.

2. Giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này; có kế hoạch kiểm tra thực tế tình hình tổ chức thực hiện tại các đơn vị, kịp thời đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biu trong việc thực hiện Chương trình phòng chng tội phạm; tham mưu UBND thành phố tổ chức tng kết việc thực hiện Chương trình này vào năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hp pháp khác; kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu phòng, chng tội phạm và ma túy của từng sở, ban, ngành, đoàn thể.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về công tác triển khai, kết quả thực hiện của các nội dung trong Chương trình này.

Định kỳ 06 tháng, hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả v: Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố (Công an thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đ tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108