Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 11/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả gia sở, ban, ngành với Công an tnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn tnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định nội dung công việc phi gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo thực hiện.

II. NI DUNG.

1. Rà soát các vụ tán hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khon 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

+ Chỉ đạo, hướng dn quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị x lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án hình sự, Trại tạm giam thuộc cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt t hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý để lập hồ sơ trình Chánh án tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được min chấp hành hình phạt theo quy định tại các đim d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang qun lý và làm thủ tục, đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để cp nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Kiểm lâm tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ khon 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

- Sở Tư pháp: Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Đề nghị Viện kim sát nhân dân tnh: Tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các đim d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chvụ án đối với bị can đó. Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi t, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chđiều tra đối với họ.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý, giải quyết, nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chvụ án theo khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14. Phi hợp với Viện Kim sát, Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối lượng người bị kết án thuộc diện được chuyn hình phạt từ hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được min hình phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt từ hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

- Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tnh: Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền.

b) Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tun truyền, tập huấn: Biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tài liệu lập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm sự đầy đ, thng nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2018.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với các hình thức thích hợp.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14: Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phbiến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở ca địa phương bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2018.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đâm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới đnghiêm chỉnh chấp hành.

- Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, đồng thời tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương mình.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tnh t chc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tnh tổ chức tập huấn cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

- Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tập hun chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về nhng nội dung có liên quan đến Bộ luật Hình sự bằng các hình thức phù hợp.

- Đ nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát điều tra, thực hành quyền công t, kim sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét x, phục vụ xét xử.

- Đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

5. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật; hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp lut, Giáo dục công dân cập nhật ngay nhng nội dung quy định mới của Bộ luật khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu.

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chđạo thực hiện đối với các cơ sở giáo dục, các trường, học trong tnh thuộc quyền quản lý.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đtriển khai thực hiện có hiệu quKế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Công an tnh và Sở Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hp pháp khác.

3. Công an tnh và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an, Bộ Tư pháp vtình hình thực hin Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (đ b/cáo);
- Bộ Tư pháp (đ
b/cáo);
- Thư
ng trực tỉnh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (
để b/cáo);
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
-
Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các Đoàn th;
- Các sở
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Vi
n KSND tnh, TAND tnh, Cục THADS tnh;
- Lưu: VT, NC
2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146