Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 281/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 281/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 22/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 281/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14, NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (sau đây gọi là Nghị quyết số 96/2019/QH14) và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-TTg , ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14, Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14; tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; bảo đảm thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân... trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

- Kết hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2020, tạo đà ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu được đề ra trong Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 trong những năm tiếp theo.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

- Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; xác tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp; khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 05% tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ.

- Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2019/QH14, Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình hành động của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trọng tâm là: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo...

Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành cùng toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

2. Triển khai và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án. Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập nhằm bảo đảm các quy định mới được áp dụng thống nhất, sát hợp thực tiễn.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật:

- Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc hoạch định, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm về an ninh, trật tự ở cơ sở, như: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”...; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò nòng cốt, xung kích của các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường, gia đình trong việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy...

- Thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội. Làm tốt công tác đặc xá, tha tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm án theo quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

- Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, thông báo, đề ra các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm mua bán người; tội phạm xâm phạm nhân thân; tội phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm về ma túy; tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, buôn lậu; tội phạm về môi trường; tội phạm mà người phạm tội là lưu manh, côn đồ và tội phạm do người chưa thành niên thực hiện... Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý đầu tư, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ việc; vụ án kinh tế; tham nhũng đã phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; bảo đảm 100% các vụ việc ngay khi thanh tra có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển đến cơ quan điều tra xem xét việc khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; chủ động triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn và tẩu tán tài sản. Tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng.

- Triển khai các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

- Thường xuyên rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để thực hiện hữu hiệu các biện pháp chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc áp dụng các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp điều tra khác; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; không “hành chính hóa” hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các nguồn tin về tội phạm, vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chủ động nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là công tác giám định tư pháp; nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện thẩm quyền tố tụng do luật định. Phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng hình sự theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt giải quyết dứt điểm các yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định pháp luật.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng viễn thông, Internet... Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước...; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê tai nạn giao thông để phản ánh đúng tình hình thực tế.

7. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án

- Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam, giữ. Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Bảo đảm việc phân loại thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành, có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 15/8/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy thu tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

8. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Xây dựng cơ chế, phân bổ biên chế, sắp xếp bộ máy các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng bố trí cán bộ ở cấp cơ sở. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bố trí, dự toán ngân sách hợp lý trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, hang thiết bị, phương tiện làm việc cho Kiện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án các cấp. Ưu tiên nguồn vốn xây dựng, nâng cấp trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ; xây dựng kho vật chứng, kho quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đủ số lượng và đảm bảo an toàn kỹ thuật.

9. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án theo quy định pháp luật. Chú trọng mở rộng các hoạt động hợp tác với cơ quan phòng, chống tội phạm, ma túy thuộc 02 tỉnh Bôlykhămxay và Khămmuộn (Lào) để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người; buôn lậu...

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án được đề ra trong Chương trình của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tạ Mục II Kế hoạch này. Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đã ký kết. Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án trong lĩnh vực thuộc ngành, địa.phương quản lý.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội cùng toàn dân triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội, các chương trình, quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo hành lang pháp lý cần thiết phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án hình sự.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng, chống các loại tội phạm. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra; tham gia nghiên cứu góp ý sửa đổi, ban hành quy định, hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ để phản ánh đúng tình hình thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

- Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp chống bức cung, dùng nhục hình; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ án còn vướng mắc, không để tồn đọng, kéo dài; kịp thời truy thu tài sản bị chiếm đoạt. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục rà soát, lập dự toán trình Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối nguồn vốn, quyết định xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự và xây dựng, nâng cấp trại tạm giam, các nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ; xây dựng kho vật chứng, kho quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đủ số lượng và đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị hại theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý người thi hành công vụ vi phạm theo thẩm quyền.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam; xem xét, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa phương xảy ra nhiều án.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người để điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm. Thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, các. Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp tích cực với lực lượng Công an cấp huyện, Công an các xã vùng biên giới, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng chức năng khác xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên biển theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

4. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực II tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề đối với các dự án liên quan đến đất đai, đầu tư công, các công trình trọng điểm quốc gia; thanh tra, kiểm toán đột xuất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thua lỗ, thất thoát lớn tài sản... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm xem xét, xử lý và có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

5. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các điều kiện để triển khai, thi hành hiệu quả các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp theo nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa nền tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, đề án cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thi hành tốt các chính sách hình sự mới; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực luật sư.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc giải quyết bồi thường, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Tập trung nghiên cứu các giải pháp tăng cường nhận thức pháp luật, qua đó phòng ngừa vi phạm pháp luật dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các giải pháp tăng cường công tác phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án với các sở, ban, ngành có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp, định giá theo vụ việc mà cơ quan tố tụng trưng cầu, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách; hành vi chuyển giá.

- Trên cơ sở các chế độ, chính sách quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách của địa phương hàng năm, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

7. Sở Công Thương: Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất phóng xạ, hóa chất độc hại, nguy hiểm, vật liệu nổ công nghiệp.

8. Sở Xây dựng: Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

9. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến đường sắt, đường bộ, các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động tập trung được giao quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm. Rà soát cơ sở, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng, trung cấp: Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên. Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm các cá nhân có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội. Đổi mới công tác tuyên truyền về vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan quản lý hiệu quả thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý những hành vi đưa thông tin xấu, độc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác quản lý, thanh tra kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

13. Sở Y tế: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

14. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đo lường, chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để thiết kế, chế tạo thiết bị, phát triển công cụ, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là các vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, biển; các vi phạm về đất đai... Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện hiệu quả công tác công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm, đặc biệt đối với người chưa thành niên.

18. Sở Nội vụ: Chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ.

19. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành án đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính. Theo dõi tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự.

20. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý thị trường góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, đo lường, giá và các hành vi gian lận thương mại khác, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

21. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về lập dự toán thu ngân sách nhà nước và công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế, tình trạng trốn thuế, nợ thuế; phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

22. Cục Hải quan Hà Tĩnh: Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát Hải quan; chủ trì, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế; tiếp tục nâng cao năng lực cho lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phòng chống ma túy; thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; rà soát khắc phục triệt để các sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

24. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thi hành án tại địa phương theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

25. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 96/2019/QH14. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; quan tâm lựa chọn những vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm; kiên quyết kháng nghị hoặc kiến nghị khi phát hiện vi phạm pháp luật; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

26. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

27. Đề nghị cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực II: Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo phân cấp của Nhà nước hiện hành. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 281/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34