Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 213/KH-BCĐ năm 2013 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Số hiệu: 213/KH-BCĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 138/CP Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 06/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" (Chỉ thị số 48-CT/TW), với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện thực trạng tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ rõ những hạn chế, bất cập, nguyên nhân; đề xuất chủ trương, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

2. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

3. Việc sơ kết Chỉ thị số 48-CT/TW được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tiến hành sơ kết từ cơ sở lên, bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, đặc điểm, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, những yếu tố tác động đến công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương (từ tháng 10/2010 đến hết tháng 9/2013).

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW và Quyết định số 282/QĐ-TTg, ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, làm rõ mặt đạt được và những mặt chưa đạt được và nguyên nhân, như:

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm.

- Công tác phát động phong trào, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Củng cố, tăng cường và nâng cao năng lực các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm.

- Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho những người phạm tội được tha tù trở về địa phương.

- Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống tội phạm.

- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

- Đầu tư nguồn lực kinh phí phòng, chống tội phạm

4. Đánh giá vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Công an trong việc tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW, vai trò của từng chi bộ đảng, cán bộ, đoàn viên về nhận thức, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

5. Kết quả đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW (so sánh 3 năm trước). Kết quả công tác truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, cải cách tư pháp. Kết quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống tội phạm.

6. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị.

7. Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW tại đơn vị, địa phương.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 48-CT/TW có các hình thức sơ kết phù hợp đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian thực hiện: cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2013; hoàn thành báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo 138/CP trước ngày 18/10/2013.

2. Số liệu thống kê báo cáo của các đơn vị, địa phương từ tháng 10/2010 đến hết tháng 9/2013. Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2013.

3. Xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Thời gian thực hiện: trong tháng 11/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại đơn vị, địa phương. Báo cáo sơ kết của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Ban Chỉ đạo 138/CP (qua Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 069. 22559; Fax: 043. 9345087) để tổng hợp.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ. Giúp Ban Chỉ đạo 138/CP hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện lấy từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013 đã cấp cho các đơn vị, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c PTT Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, C41 (C56).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 213/KH-BCĐ năm 2013 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168