Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 43/2016/TT-NHNN cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Số hiệu: 43/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính với các nội dung về nguyên tắc cho vay, phương thức cho vay, lãi suất cho vay và hợp đồng cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng được ban hành ngày 30/12/2016.

 

- Theo Thông tư số 43/2016, công ty tài chính cho vay tiêu dùng đối với khách hàng có nhu cầu mua xe, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao và để sửa nhà ở.
 
- Mức vay tiêu dùng đối với một khách hàng được Thông tư 43/NHNN quy định là không vượt quá 100 triệu đồng/người tại một công ty tài chính (không áp dụng đối với vay để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó).
 
- Về phương thức cho vay thì Thông tư 43/2016 quy định công ty tài chính có thể cho khách hàng vay tiêu dùng theo hai phương thức là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức.
 
- Lãi suất cho vay tiêu dùng: Thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
 
- Thông tư số 43/TT-NHNN quy định hợp đồng cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phải có các nội dung sau:
 
+ Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của công ty tài chính;
 
+ Tên, địa chỉ, số CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của khách hàng;
 
+ Số tiền cho vay; hạn mức cho vay (trường hợp cho vay theo hạn mức);
 
+ Mục đích sử dụng vốn vay; Phương thức cho vay tiêu dùng;
 
+ Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức (trường hợp cho vay theo hạn mức);
 
+ Lãi suất cho vay tiêu dùng;
 
+ Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; hình thức thông báo cho khách hàng về lịch trả nợ gốc, lãi tiền vay khi có điều chỉnh;
 
+ Hiệu lực của hợp đồng cho vay tại công ty tài chính;
 
+ Và các quy định khác về trả nợ trước hạn; biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ; xử lý nợ vay tiêu dùng; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên.
 
Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính có hiệu lực ngày 15/03/2017.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng.

2. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về hoạt động thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Các hoạt động cho vay khác của công ty tài chính ngoài hoạt động cho vay tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty tài chính bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

2. Khách hàng vay vốn (sau đây gọi tắt là khách hàng).

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

2. Nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình;

b) Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao;

c) Chi phí sửa chữa nhà ở.

3. Cho vay trả góp là hình thức cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng, theo đó công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận trả nợ gốc và lãi tiền vay theo nhiều kỳ hạn.

4. Phương án sử dụng vốn là tập hợp các thông tin về tổng số tiền cần sử dụng, số tiền cần vay, thời gian vay vốn, mục đích sử dụng vốn.

Điều 4. Áp dụng văn bản pháp luật có liên quan

Các quy định khác về cho vay liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính không được quy định tại Thông tư này, công ty tài chính thực hiện theo quy định về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Điều 5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng, vay tiêu dùng

1. Hoạt động cho vay tiêu dùng được thực hiện theo thỏa thuận giữa công ty tài chính và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Công ty tài chính phải thực hiện quản lý, giám sát, thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng tách bạch với các hoạt động cho vay khác của công ty tài chính.

3. Khách hàng vay vốn công ty tài chính phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với công ty tài chính.

Điều 6. Điểm giới thiệu dịch vụ

1. Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng. Công ty tài chính không được thực hiện hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ.

2. Công ty tài chính phải ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nơi công ty tài chính mở điểm giới thiệu dịch vụ, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

3. Công ty tài chính chịu trách nhiệm về hoạt động của điểm giới thiệu dịch vụ, bảo đảm thông tin về sản phẩm cho vay tiêu dùng cung cấp cho khách hàng tại các điểm giới thiệu dịch vụ được thống nhất, đầy đủ và trung thực.

4. Trong thời hạn 5 (năm) ngày đầu tiên của tháng đầu tiên hàng quý, công ty tài chính phải báo cáo bằng văn bản về danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ được mở, chấm dứt trong quý trước, danh sách điểm giới thiệu dịch vụ dự kiến mở, chấm dứt trong quý trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi công ty tài chính mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ.

Điều 7. Quy định nội bộ

1. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, công ty tài chính ban hành quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty tài chính (sau đây gọi là quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng).

2. Quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống và phải có các nội dung cụ thể sau đây:

a) Điều kiện cho vay; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương thức cho vay; lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay; hồ sơ cho vay và các tài liệu của khách hàng gửi công ty tài chính phù hợp với đặc điểm của khoản vay, loại cho vay và đối tượng khách hàng; thu nợ; điều kiện, quy trình và thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn;

b) Quy trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay, trong đó quy định cụ thể thời hạn tối đa thẩm định, quyết định cho vay; phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thẩm định, phê duyệt, quyết định cho vay và các công việc khác thuộc quy trình hoạt động cho vay;

c) Quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng;

d) Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay phù hợp với biện pháp bảo đảm tiền vay, đặc điểm của tài sản bảo đảm tiền vay và khách hàng;

đ) Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng;

e) Chấm dứt cho vay, xử lý nợ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí;

g) Các quy tắc, chuẩn mực ứng xử trong cho vay tiêu dùng và các biện pháp bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy tắc, chuẩn mực này;

h) Bộ phận chuyên trách và phương thức tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng;

i) Hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho vay tiêu dùng; thu thập, cập nhật, kiểm tra số liệu, quản lý thông tin khách hàng, nhận dạng các thông tin sai lệch và ngăn ngừa gian lận để quyết định cho vay, kiểm soát khoản vay và thu hồi nợ vay;

k) Nhận dạng các loại rủi ro có thể phát sinh trong quá trình cho vay; quy trình theo dõi, đánh giá và kiểm soát rủi ro; phương án xử lý rủi ro;

l) Trường hợp công ty tài chính có điểm giới thiệu dịch vụ, quy định nội bộ phải có nội dung về quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ; chuẩn mực đạo đức, quyền hạn và nghĩa vụ của nhân viên tại điểm giới thiệu dịch vụ; quy trình hoạt động, kiểm tra, phòng chống gian lận, phòng ngừa rủi ro đạo đức của nhân viên tại các điểm giới thiệu dịch vụ.

3. Ít nhất mỗi năm một lần, công ty tài chính phải rà soát, đánh giá quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và thực tế hoạt động của công ty tài chính.

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau đây:

a) Công ty tài chính đặt trụ sở chính tại nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng: gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Công ty tài chính đặt trụ sở chính tại nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng: gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Điều 8. Phương thức cho vay

Công ty tài chính thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay tiêu dùng sau đây:

1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, công ty tài chính và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

2. Cho vay theo hạn mức: Công ty tài chính xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, công ty tài chính thực hiện cho vay từng lần. Mỗi năm ít nhất một lần, công ty tài chính xem xét, xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Điều 9. Lãi suất cho vay tiêu dùng

1. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung khung lãi suất cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 7 Thông tư này về khung lãi suất, trong đó nêu cụ thể các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường và bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.

Điều 10. Hợp đồng cho vay tiêu dùng

1. Hợp đồng cho vay tiêu dùng phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của công ty tài chính; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của khách hàng;

b) Số tiền cho vay; hạn mức cho vay đối với trường hợp cho vay theo hạn mức;

c) Mục đích sử dụng vốn vay;

d) Phương thức cho vay;

đ) Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức đối với trường hợp cho vay theo hạn mức;

e) Lãi suất cho vay tiêu dùng theo thỏa thuận và mức lãi suất cho vay tiêu dùng quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó; nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay;

g) Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay;

h) Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; hình thức thông báo cho khách hàng về lịch trả nợ gốc, lãi tiền vay khi có điều chỉnh;

i) Quy định về việc trả nợ trước hạn, trong đó bao gồm điều kiện trả nợ trước hạn, phí trả nợ trước hạn và hình thức thông báo cho khách hàng về kế hoạch trả nợ gốc, lãi đối với dư nợ gốc còn lại trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn một phần khoản vay tiêu dùng;

k) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được công ty tài chính chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hình thức và nội dung thông báo về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn;

l) Các biện pháp để đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật; chế tài áp dụng và biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn;

m) Trách nhiệm của khách hàng trong việc phối hợp với công ty tài chính và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để công ty tài chính thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng;

n) Các trường hợp chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi công ty tài chính chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn; hình thức và nội dung thông báo chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn;

o) Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên;

p) Hiệu lực của hợp đồng cho vay tiêu dùng.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng cho vay tiêu dùng quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được lập dưới hình thức hợp đồng cho vay cụ thể (đối với cho vay từng lần) hoặc hợp đồng hạn mức và hợp đồng cho vay cụ thể (đối với cho vay theo hạn mức).

4. Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký. Công ty tài chính phải giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cụ thể hợp đồng cho vay tiêu dùng khi có yêu cầu của khách hàng.

5. Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải thực hiện:

a) Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng tại trụ sở, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp đầy đủ thông tin.

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

Công ty tài chính có các hợp đồng cho vay tiêu dùng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, công ty tài chính được tiếp tục thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng này chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 43/2016/TT-NHNN

Hanoi, December 30, 2016

 

CIRCULAR

PRESCRIBING CONSUMER LENDING BY FINANCE COMPANIES

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 39/2014/ND-CP dated May 7, 2014 on operations of finance companies and financial leasing companies;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Upon the request of the Chief of Banking Inspection and Supervision Department;

The Governor of State Bank of Vietnam hereby introduces the Circular providing for consumer lending by finance companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular deals with consumer lending by finance companies.

2. Consumer credit activities performed through credit card issuance operations by finance companies in compliance with regulations set forth by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as State Bank) regarding bank card operations, relevant laws and other regulations.

3. Other non-consumer lending activities performed by finance companies, as provided in Clause 1 of this Article, in compliance with regulations of the State Bank on lending transactions of credit institutions and/or foreign bank branches with customers.

Article 2. Subjects of application

1. Finance companies, including general finance companies and consumer finance companies.

2. Borrowing customer (hereinafter referred to as customer)

3. Other institutions or persons involved in consumer lending operations of finance companies.

Article 3. Definition

For the purposes of this Circular, the terms used herein is construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Demand of fund for purchase or use of goods or services, referred to in Clause 1 of this Article, is comprised of:

a) Demand of credit for purchase of means of transport, items or equipment for personal or family uses;

b) Demand of credit for payments of educational, medical, tourism, cultural, sports and fitness activity costs;

c) Demand of credit for payments of home repair costs.

3. Installment loan is defined as a form of consumer lending arrangement under which a finance company and a customer agree to repay the principal and interest in installments over a set period of time.

4. Plan to use a borrowed fund is defined as a collection of information about total needed amount, total loan amount, borrowing duration and purpose.

Article 4. Application of relevant legal instruments

Since other lending regulations concerning consumer lending operations performed by finance companies are not covered by this Circular, they shall carry out lending operations aimed at meeting living demands in accordance with regulations of the State Bank on lending transactions by credit institutions or foreign bank branches with customers.

Article 5. Consumer lending and borrowing principles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Finance companies will be required to manage, supervise and make a statistical report of consumer lending transactions which is separate from other lending transactions by finance companies.

3. Customers applying for loans from finance companies shall be bound to use these loans for the right purposes, make a due repayment of the outstanding amount of principal and interest within an agreed period.

Article 6. Consumer credit counseling points

1. Finance companies carrying out consumer lending activities shall be allowed to open consumer credit counseling points at the place where consumer goods and services are supplied to advise and promote consumer credit lines, collect and receive information and demands for loans from customers in order to facilitate consumer lending operations. Finance companies shall not be allowed to perform operations other than those stipulated in the previous paragraph at any consumer credit counseling point.

2. Finance companies shall be required to enter into a contract to open their consumer credit counseling points with consumer commodity or service suppliers having their business facilities where the consumer credit counseling points of these finance companies will be established under which rights and liabilities of parties involved as well as term of that contract must be clearly defined.

3. Finance companies shall assume responsibility for operating these consumer credit counseling points and ensuring that information about consumer credit lines extended to customers at such points are consistent, adequate and authentic.

4. Within a period of 5 (five) first days of the beginning of each quarter, finance companies must prepare a quarterly written report on the list (including name and address) of consumer credit counseling points which have already been established or closed within the territory of a province or city for submission to the Banking Inspection and Supervision Departments or the State Bank branches of cities or provinces (where none of the Banking Inspection and Supervision Department is located) where these finance companies open or end operations of their consumer credit counseling points.

Article 7. Internal rules

1. Subject to provisions of the Law on Credit Institutions, this Circular and other relevant laws, finance companies shall issue internal rules on consumer lending and borrowed fund management as appropriate to operational characteristics of finance companies (hereinafter referred to as internal rules on consumer lending).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Loan eligibility criteria; rejected loan demands; lending methods; lending interest rate and method for calculating loan interest rate; customer’s lending application dossiers and other submissions to finance companies which are appropriate to loan features, types of loans and target customers; debt collection; conditions, processes and procedures for debt rescheduling; debt delinquency;

b) Procedures for processing, assessing, approving a loan application and deciding to extend a loan under which the maximum duration to process, assess a loan application and decide to extend a loan should be specified; delegation or assignment of rights and responsibilities for each individual or department in loan application processing, assessment, approval and grant of a loan decision and other workloads as part of the lending procedures;

c) Procedures for inspection and supervision of loan application, use and debt repayment of customers; delegation and assignment of rights and responsibilities of each individual and department for inspection and supervision of loan application, use and debt repayment of customers;

d) Requirement concerning security for loans, assessment of assets pledged as collateral for loans; management, supervision and monitoring of collateral appropriate to loan security, collateral features and customers;

dd) Actions to be taken to promote debt repayment and recovery which are appropriate to circumstances of each customer and legislation in which the time allowed to send a debt repayment reminder should be agreed upon in a consumer credit contract, begins at 7 a.m. and ends at 9 p.m., and in which threats and intimidation are prohibited;

e) Loan termination and treatment; loan interest rate and fee exemption and reduction;

g) Rules and standards of conduct in consumer lending operations and measures to be applied to ensure strict compliance with these rules and standards;

h) Specialized departments and methods of receiving and processing feedbacks or complaints of customers;

i) Information technology system or database necessary for consumer lending operations; collection, update and verification of figures, management of customer's information, identification of false information and prevention of fraudulent acts for the purpose of granting a lending decision, controlling loans and recovering debts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) With respect to finance companies owning consumer credit counseling points, internal rules must contain requirements concerning procedures, authority and responsibility for establishing and closing their consumer credit counseling point; ethical standards, authority and obligations of staff working at their consumer credit counseling points; procedures for carrying out their business operations, inspection, prevention and control of fraudulent acts, prevention of risks arising from ethical behaviors of staff working at these points.

3. At least once a year, finance companies shall review and assess their internal rules on consumer lending to make any proper amendment or adjustment to adapt to any change in applicable laws and actual contexts thereof.

4. Within a permitted period of 10 (ten) business days from the date of release or revision of internal rules on consumer lending, finance companies must submit these rules to the State Bank through the entities prescribed hereunder:

a) For finance companies whose main offices are located within the jurisdiction of the Banking Inspection and Supervision Department, submit the internal rules to the Banking Inspection and Supervision Agency and the Banking Inspection and Supervision Department;

b) For finance companies whose main offices are located outside of the jurisdiction of the Banking Inspection and Supervision Department, submit the internal rules to the Banking Inspection and Supervision Agency and the State Bank branches of cities or provinces.

Article 8. Lending methods

Finance companies shall agree with customers on application of the following consumer lending methods:

1. One-shot loan: The finance company and its customer implement lending procedures and conclude a consumer loan contract in each time when a loan is needed.

2. Line of credit loan: The finance company defines and agrees with its customer on the maximum outstanding balance of a loan which is maintained in a set period of time. Within a credit line, the finance company offers a one-shot loan. At least once a year, the finance company reviews and redefines the maximum outstanding balance of a loan and the period of time for maintenance thereof as appropriate to the customer’s financial capability.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Consumer loan interest rate fixed by a finance company shall conform to regulations of the State Bank on lending transactions of credit institutions and/or foreign bank branches with customers.

2. Finance companies shall adopt regulations on the range of consumer loan interest rates to be used consistently in its entire network in specific periods of time, including the maximum and minimum interest rates applied to each consumer credit line.

3. Within a permitted period of 10 (ten) business days from the date of release or revision of internal rules its consumer loan interest rate range, the finance company must submit a report to the State Bank as prescribed in Point a, b Clause 4 Article 7 hereof on the interest rate range which specifically describes fundamental factors and principles of determination of the consumer loan interest rate range, factors relating to costs of capital, cost of risk, return on equity, market interest rate, assurance that all related costs and risks will be offset, and assurance that interests of customers are reserved and growth of the finance company is certain to happen.

Article 10. Consumer loan contract

1. The consumer loan contract must be made in writing under which the following minimum requirements are included:

a) Name, address and corporate identity code of the finance company; name, address, identification card or citizen identification card or passport number of the customer;

b) Amount of loan to be extended; credit limit for a line of credit loan;

c) Loan purposes;

d) Lending method;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Contractual consumer loan interest rate and consumer loan interest rate converted into percent (%)/year (one year is composed of three hundred and sixty five of days) which is calculated on the basis of the actual credit exposure and time period for maintenance thereof; principles and factors of determination of interest rate, time of determination thereof in case of application of variable interest rate; interest rate applied to overdue principal; interest rate applied to late payment interest; method of calculating loan interest rate; type and amount of fee on a loan;

g) Loan disbursement and use of payment instrument for disbursement of borrowed funds;

h) Payment and priority for recovery of principal and/or interest; method for notifying the customer of the official schedule of payment of loan principal and interest where any adjustment is made;

i) Terms and conditions concerning loan prepayment under which requirements for debt prepayment, exit fee amount and method for notifying customers of the plan to pay principal and interest with respect to the residual outstanding amount of principal in the event that the customer has repaid a part of consumer loan debt amount;

k) Rescheduling of debt repayment; delinquency of the principal amount that a customer fails to repay at the agreed repayment period and the finance company refuses to agree to reschedule; form and contents of notification concerning debt delinquency. The minimum contents of such notification include overdue principal amount, time of debt delinquency and interest rate applied to such overdue principal amount;

l) Actions to be taken to promote debt repayment and recovery which conform to laws and regulations; sanctions to be applied and measures to deal with a customer's default on repayment of debt due;

m) Responsibilities of a customer for cooperating with a finance company and providing documents regarding its loan in order for the finance company to assess application for and grant a decision to offer a loan, check and supervise use of borrowed fund and debt repayment of the customer;

n) Cases of loan termination; collection of debt prior to its payment due date; delinquency of the principal amount that a customer fails to repay prior to the payment due date in the event of the finance company's loan termination or collection of debt prior to the due date; form and contents of notification thereof. The minimum contents of such notification include the deadline for loan termination and collection of debt prior to due payment date, the principal amount to be recovered prior to the due date; deadline for repayment of principal amount to be recovered prior to the due date, date of debt delinquency and interest rate applied to the principal amount to be recovered prior to the due date;

o) Loan debt treatment; penalty for loan default and compensation for any loss incurred; rights and liabilities of parties involved;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In addition to provisions set forth in Clause 1 of this Article, parties can agree on other terms and conditions in compliance with regulations of this Circular and relevant laws.

3. Consumer loan contract referred to in Clause 1 and 2 of this Article shall take the form of a specific loan contract (with respect to a one-shot loan) or revolving line of credit agreement and specific credit facility (with respect to a line of credit loan).

4. The finance company shall provide a customer with a draft consumer loan contract for his/her review and decision made prior to signature. The finance company shall explain specific requirements set out in a consumer loan contract in an accurate, sufficient and honest manner at a customer's request.

5. Where using a contract template or general terms and conditions during conclusion of a consumer loan contract, the finance company shall be obliged to:

a) make a public notice of such contract templates and general contractual terms and conditions regarding consumer lending activities at its office, consumer credit counseling points, and make posts on its website;

b) provide a full amount of information about these contract templates and general terms and conditions of which a customer should be informed prior to signing of a consumer loan contract, and obtain customer’s confirmation that (s)he has already provided with all necessary information relating to his/her consumer loan.

Article 11. Transition provisions

Any finance company entering into a consumer loan contract prior to the entry into force of this Circular and in compliance with laws applicable at the signature date shall be allowed to keep on implementing signed contracts till their expiry date. Any revision of such contracts shall be permitted only if revised requirements thereof agree with regulations of this Circular and relevant laws.

Article 12. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Implementation

The Chief of the Office, Chief of the Banking Inspection and Supervision Agency, Heads of affiliated entities of the State Bank, Directors of the State Bank branches of centrally-affiliated cities and provinces, Chairpersons of the Board of Directors, Chairpersons of the Board of Members, and General Director (Director) of finance companies, shall be responsible for implementing this Circular.

 

 

 

PP. THE GOVERNOR
THE DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


84.287

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!