Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư phát hành tín phiếu của tổ chức tín dụng nước ngoài

Số hiệu: 33/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về việc phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD

Đây là nội dung tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, phương án phát hành trái phiếu ra công chúng phải được cấp có thẩm quyền của TCTD thông qua theo quy định tại Luật Chứng khoán và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Nội dung tối thiểu mà phương án phát hành trái phiếu ra công chúng được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua bao gồm:

- Tổng mệnh giá phát hành;

- Tên gọi của trái phiếu, thời hạn, lãi suất trái phiếu, đối tượng mua trái phiếu;

- Địa điểm phát hành, hình thức phát hành, phương thức phát hành;

- Đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, phương án phát hành trái phiếu phải có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 34/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 19/02/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 34/2013/TT-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH KỲ PHIẾU, TÍN PHIẾU, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI, TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi là Luật Các tchức tín dụng);

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghđịnh 163/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nưc);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư sửa đổi, bsung một sđiều của Thông tư s34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nưc quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư s34/2013/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Lãi suất

1. Lãi suất giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Riêng đối với lãi suất trái phiếu còn phải tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP , các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán.

2. Phương pháp tính lãi giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Thanh toán giấy tờ có giá

1. Phương thức thanh toán gốc, lãi giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định phù hp với các quy định pháp luật có liên quan, được công bố cho người mua giấy tờ có giá trước khi phát hành giấy tờ có giá.

2. Việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá do tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định trên cơ sở đề nghị của người mua giấy tờ có giá, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Lãi suất áp dụng đối với việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá phù hp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:

“1. Giấy tờ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Nguyên tắc phát hành trái phiếu

1. Tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP , quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Riêng về điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, tổ chức tín dụng tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Phê duyệt, thông qua, chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu

1. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP .

2. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng phải được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua theo quy định tại Luật Chứng khoán và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

1. Đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng ký, trong đó đánh giá các nội dung về việc đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng, tối thiểu gồm: Kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận sau thuế) của năm liền kề trước năm phát hành; vốn điều lệ đã góp tại thời điểm phát hành; lãi hoặc lỗ lũy kế tính đến năm phát hành, nợ phải trả quá hạn trên một năm tại thời điểm gần nhất; kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn của năm phát hành.

2. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Tổng mệnh giá phát hành;

b) Tên gọi của trái phiếu, thời hạn, lãi suất trái phiếu, đối tượng mua trái phiếu;

c) Địa điểm phát hành, hình thức phát hành, phương thức phát hành;

d) Đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, Phương án phát hành trái phiếu phải có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư này.

3. Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua. Cấp có thẩm quyền thông qua Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng là cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

4. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức tín dụng đối với người mua trái phiếu về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trái phiếu và các điều kiện khác.

5. Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thủ tục chp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tchức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 22 Thông tư này đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ). Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, hp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Yêu cầu của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền

1. Trường hp tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, trong Phương án phát hành trái phiếu phải có nội dung về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền như sau:

a) Người mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối vi trái phiếu kèm theo chứng quyền;

b) Việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đi thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền chỉ được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

2. Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, tổ chức tín dụng và người mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Tổ chc phát hành giấy tờ có giá

1. Tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tổ chức các đợt phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

2. Tổ chức tín dụng tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP .

3. Tổ chức tín dụng tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng theo Phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua, chấp thuận và phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 26 như sau:

“3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng.”.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Chính sách tiền tệ

Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a) Cung cấp thông tin theo đề nghị của Vụ Chính sách tiền tệ về việc tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu ra công chúng đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Chứng khoán;

b) Phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xem xét và có ý kiến cụ thể về việc chấp thuận hay không chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng;

c) Thanh tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này.

3. Vụ Tài chính - Kế toán

Trình Thống đốc hướng dẫn về lĩnh vực tài chính, kế toán đối với việc phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2020.

2. Thông tư này bãi bỏ:

a) Khoản 5, khoản 6 Điều 2; Phụ lục 01; Phụ lục 02 Thông tư số 34/2013/TT-NHNN;

b) Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN.

3. Đối với Phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng phê duyệt hoặc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận, trừ trường hợp tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu trước hạn thì thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thtrưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, CSTT (3 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ
THỐNG ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 33/2019/TT-NHNN

Hanoi, December 31, 2019

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO THE CIRCULAR NO. 34/2013/TT-NHNN DATED DECEMBER 31, 2013 BY THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON DOMESTIC ISSUANCE OF PROMISSORY NOTES, TREASURY BILLS, DEPOSIT CERTIFICATES AND BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law on Amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017 (hereinafter referred to as “the Law on Credit Institutions”);

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006 and the Law on amendments to the Law on securities dated November 24, 2010 (hereinafter referred to as “the Law on Securities”);

Pursuant to the Government's Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds (hereinafter referred to as “Decree No. 163/2018/ND-CP”);

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “SBV”);

At the request of the Director of the Monetary Policy Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amendments to the Circular No. 34/2013/TT-NHNN:

1. Article 11 is amended as follows:

“Article 11. Interest rates

1. The interest rates of financial instruments issued by credit institutions or foreign bank branches shall be conformable with regulations on interest rates adopted by SBV in each period. The interest rates of bonds must be also comply with regulations of the Law on Securities, Decree No. 163/2018/ND-CP, and legal documents elaborating the Law on Securities.

2. Methods of calculation of interests on financial instruments shall comply with SBV’s regulations.”.

2. Article 16 is amended as follows:

“Article 16. Payment of financial instruments

1. Methods of payment of principal and interest on a financial instrument shall be decided by the credit institution or foreign bank branch in conformity with relevant laws and must be informed to buyers before issuing the financial instrument.

2. The payment of the financial instrument before maturity date shall be decided by the credit institution or foreign bank branch at the request of the buyer in a manner that ensures its maintenance of prudential ratios. The interest rate applied in the case of payment of the financial instrument before maturity shall comply with SBV’s regulations.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. The ownership of a financial instrument shall be transferred in the forms of sale, purchase, donation, exchange and inheritance in conformity with relevant law provisions.”

4. Article 18 is amended as follows:

“Article 18. Redemption of bonds before maturity and bond swap

Credit institutions shall redeem bonds before maturity and perform bond swap in accordance with the Law on Securities, Decree No. 163/2018/ND-CP and relevant laws.”.

5. Article 20 is amended as follows:

“Article 20. Bond issuance rules

1. A credit institution that performs the private placement of bonds shall comply with Decree No. 163/2018/ND-CP, provisions herein and relevant laws. Regarding the requirement set forth in Point g Clause 1 Article 10 of Decree No. 163/2018/ND-CP, the credit institution shall comply with provisions in Clause 1 Article 130 of the Law on Credit Institutions and SBV’s guidelines.

2. A credit institution that performs the public offering of bonds shall comply with the Law on Securities, provisions herein and relevant laws.”.

6. Article 21 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The plan for private placement of bonds must be approved by a competent authority as prescribed in Decree No. 163/2018/ND-CP.

2. The plan for public offering of bonds requires both approval from a competent authority of the credit institution in accordance with the Law on Securities and approval from SBV.”.

7. Article 22 is amended as follows:

“Article 22. Application for SBV’s approval of plan for public offering of bonds

1. The application for approval of the plan for public offering of bonds by a credit institution which must bear the signature of the legal representative of that credit institution and specify the assessment of its fulfillment of conditions for public offering of bonds, including financial performance (after-tax profit) in the year preceding the year of issuance, paid-in charter capital at the date of issuance, profits or losses accumulated until the year of issuance, accounts payable more than one year overdue, the funding plan and use of funds in the year of issuance.

2. The plan for public offering of bonds approved by a competent authority of the credit institution shall include, inter alia, the following contents:

a) Total face value of bonds issued;

b) Name, term and interest rate of the bond and eligible buyers;

c) Location, form and method of bond issuance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The plan for use of funds obtained from the public offering of bonds and debt repayment approved by a competent authority of the credit institution. The competent authority of the credit institution that gives approval of the plan for use of funds obtained from the public offering of bonds and debt repayment is also the one giving approval of the plan for public offering of bonds.

4. The written undertaking by the credit institution to perform duties towards bond buyers regarding issuance conditions, payment and assurance of rights and legitimate interests of bond buyers as well as other conditions.

5. Decisions made by the competent authority of the credit institution giving approval of the plan for public offering of bonds and the plan for use of funds obtained from the public offering of bonds and debt repayment”.”

8. Article 23 is amended as follows:

“Article 23. Procedures for approval of plans for public offering of bonds of credit institutions

1. The credit institution shall submit an application for approval of the plan for public offering of bonds as prescribed in Article 22 hereof to SBV (via the Monetary Policy Department). SBV shall request the credit institution to complete the submitted application which is inadequate or invalid within 07 working days from the receipt of the application.

2. Within 30 working days from the receipt of the adequate and valid application, SBV shall give a written approval or refusal to give approval of the plan for public offering of bonds.".

9. Article 24 is amended as follows:

“Article 24. Requirements to be fulfilled when issuing convertible bonds or warrant-linked bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Bond buyers must comply with law regulations on limits on contributed capital or purchased shares applicable at the time when they convert bonds for shares or purchase shares if holding warrant-linked bonds;

b) The conversion of convertible bonds for shares or exercise of the right to purchase shares by holders of warrant-linked bonds shall be made after having obtained SBV's approval of its charter capital increase in accordance with SBV’s regulations on application and procedures for approval of charter capital increase by credit institutions.

2. Both the credit institution and holders of convertible bonds or warrant-linked bonds shall comply with SBV’s regulations on application and procedures for approval of charter capital increase by credit institutions when converting bonds for shares or exercising the right to purchase shares. “.

10. Article 25 is amended as follows:

“Article 25. Organization of issuance of financial instruments

1. Credit institutions and foreign bank branches shall take initiative in organizing their issuance of promissory notes, treasury bills and deposit certificates in accordance with Article 19 hereof.

2. Credit institutions shall make private placement of bonds according to their plans for private placement of bonds approved by competent authorities and in conformity with Decree No. 163/2018/ND-CP.

3. Credit institutions shall make public offering of bonds according to their approved plans for public offering of bonds and in conformity with the Law on Securities”.”

11. Clause 3 Article 26 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Article 27 is amended as follows:

“Article 27. SBV’s affiliated units

1. The Monetary Policy Department shall:

Play the leading role and cooperate with relevant units to consider applications for SBV’s approval of plan for public offering of bonds submitted by credit institutions and submit valid applications to SBV's Governor to make decision.

2. Banking Supervision Agency shall:

a) Provide information at the request of the Monetary Police Department about the fulfillment of requirements set forth in the Law on Securities by credit institutions that make public offering of bonds;

b) Cooperate with the Monetary Policy Department to consider and give specific opinions about the approval or refusal to give approval of plans for public offering of bonds by credit institutions;

c) Carry out inspection and take actions, within its competence, or request the SBV’s Governor to take actions against violations against regulations herein.

3. The Department of Finance and Accounting shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force from February 19, 2020.

2. This Circular shall nullify:

a) Clause 5, Clause 6 Article 2; Appendix 01; Appendix 02 of the Circular No. 34/2013/TT-NHNN;

b) Circular No. 16/2016/TT-NHNN dated June 30, 2016 of the Governor of the State bank of Vietnam providing amendments to the Circular No. 34/2013/TT-NHNN.

3. The bond issuance plans which have been approved by competent authorities of credit institutions or by SBV before the effective date of this Circular shall remain valid, except for cases of redemption of bonds before maturity where credit institutions are required to comply with the Law on Securities, Decree No. 163/2018/ND-CP and relevant laws.

Article 3. Implementation organization

Chief of the Ministry’s Office, the Director of the Monetary Policy Department, Heads of SBV’s affiliated units, Directors of SBV’s branches in provinces and central-affiliated cities, Chairpersons of the Boards of Directors, Chairpersons of the Boards of Members and General Directors (Directors) of credit institutions and foreign bank branches shall implement this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNORNguyen Thi Hong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.736

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!