Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2019/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng

Số hiệu: 17/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng gồm các nội dung sau: đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua; danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng, thủ tục đề nghị khen thưởng; trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến các cấp; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước); các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý; các cá nhân, tập thể khác có đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành Ngân hàng.

Điều 3. Tập thể trong ngành Ngân hàng

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước

a) Tập thể lớn là: đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thường trực của các tổ chức Đảng, đoàn thể tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước;

b) Tập thể cơ sở là: Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Chi cục thuộc Cục;

c) Tập thể nhỏ là: phòng (ban) và tương đương thuộc tập thể quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

2. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

a) Tập thể lớn là: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các tổ chức tài chính vi mô (trừ công ty con của tổ chức tín dụng);

b) Tập thể cơ sở là: phòng (ban), trung tâm tại trụ sở chính, chi nhánh, công ty con và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm a Khoản này (trừ các tổ chức tài chính vi mô);

c) Tập thể nhỏ là: phòng (ban), phòng giao dịch và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm b Khoản này.

3. Đối với Khối đào tạo

a) Tập thể lớn là: Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;

b) Tập thể cơ sở là: phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và cơ sở đào tạo, đơn vị thuộc các tập thể quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Tập thể nhỏ là: phòng (ban), khoa, bộ môn và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm b Khoản này.

4. Đối với các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý

a) Tập thể lớn là: Nhà máy in tiền Quốc gia, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp khác do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

b) Tập thể cơ sở là: phòng (ban), xưởng và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Tập thể nhỏ là: tổ và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm b Khoản này.

5. Đối với Cơ quan thường trực các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý

a) Tập thể lớn là: Cơ quan thường trực của Hiệp hội Ngân hàng, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân, Hiệp hội công ty cho thuê tài chính và các hiệp hội khác do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

b) Tập thể nhỏ là: phòng (ban) và đơn vị tương đương thuộc các tập thể quy định tại Điểm a Khoản này.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng trong ngành Ngân hàng thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) và các quy định sau:

1. Trong một năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Thống đốc) chỉ tặng Bằng khen hoặc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước một lần cho một tập thể, cá nhân trừ khen thưởng đột xuất, chuyên đề.

2. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

3. Chỉ xét khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân là Người quản lý, Người điều hành tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tỷ lệ nợ xấu theo mức do Thống đốc quyết định hằng năm.

4. Các tập thể, cá nhân thuộc ngành Ngân hàng đề nghị khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thì lấy “Bằng khen của Thống đốc” (về thành tích toàn diện) làm tiêu chuẩn xem xét. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức Đảng, đoàn thể thì tiêu chuẩn xét là “Bằng khen của Thống đốc” hoặc Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (về thành tích toàn diện).

5. Tiêu chuẩn “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng là tập thể được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

6. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Điều 5. Sáng kiến trong ngành Ngân hàng

1. Sáng kiến trong ngành Ngân hàng (sau đây gọi là sáng kiến) là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực (hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội), nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, bao gồm:

a) Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt mục đích nhất định trong công việc;

b) Giải pháp kỹ thuật là cách thức, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ xác định;

c) Giải pháp tác nghiệp là việc tham mưu, đề xuất các phương pháp thực hiện nhiệm vụ giúp chủ thể quản lý giải quyết công việc đạt hiệu quả;

d) Giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới là phương pháp, cách thức, biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn hoạt động ngân hàng.

2. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

a) Sáng kiến đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc (sau đây gọi là sáng kiến cấp toàn quốc) là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong ngành Ngân hàng mang lại lợi ích thiết thực trong toàn quốc;

b) Sáng kiến đạt hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Ngân hàng (sau đây gọi là sáng kiến cấp Ngành) là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực đối với ngành Ngân hàng;

c) Sáng kiến đạt hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (sau đây gọi là sáng kiến cấp cơ sở) là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực đối với hoạt động của đơn vị.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

Mục 1. THI ĐUA VÀ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Điều 6. Hình thức tổ chức phong trào thi đua

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau.

Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc theo Khối, Cụm thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Kết thúc năm công tác, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trưởng các Khối, Cụm thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua.

2. Thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức thi đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các đơn vị chỉ phát động thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) khi đã xác định rõ thời gian, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện.

Thi đua theo chuyên đề tổ chức trong phạm vi ngành Ngân hàng, khi tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua từ 03 năm trở lên, đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cao nhất là “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; từ 05 năm trở lên, đề nghị khen thưởng cao nhất là “Huân chương Lao động hạng Ba”.

Điều 7. Đăng ký danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua

1. Hằng năm, các tập thể lớn quy định tại Điều 3 Thông tư này (sau đây gọi là các đơn vị) có trách nhiệm tổ chức cho từng tập thể, cá nhân thuộc đơn vị đăng ký thi đua và tổng hợp đăng ký thi đua theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất ngày 28 tháng 02. Các tổ chức tài chính vi mô gửi bản đăng ký danh hiệu thi đua về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý.

2. Hằng năm, Trưởng các Khối, Cụm thi đua tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối, Cụm thi đua và gửi bản ký giao ước thi đua về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất ngày 28 tháng 02. Các chỉ tiêu, nội dung và biện pháp tổ chức thi đua phải thông qua Khối, Cụm thi đua để thống nhất thực hiện. Khối, Cụm thi đua do cấp có thẩm quyền quy định.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Thống đốc phát động, tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành Ngân hàng. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc trong việc phát động, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua do Thống đốc phát động.

2. Thủ trưởng các đơn vị (Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý; Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổng thư ký các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý) có trách nhiệm phát động thi đua, tổ chức các phong trào thi đua và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua thuộc đơn vị.

3. Trưởng Khối, Cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức phát động thi đua, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối, Cụm thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

4. Cấp ủy Đảng và đoàn thể các cấp trong ngành Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức, triển khai các phong trào thi đua.

5. Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nêu gương hoặc giới thiệu với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét khen thưởng; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

Mục 2. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 9. Các danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân gồm: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Đối với tập thể gồm: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”, “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Điều 10. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của ngành Ngân hàng, của đơn vị và của địa phương; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức và lối sống lành mạnh.

2. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

3. Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

4. Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

5. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước hoặc nước ngoài dưới 01 năm, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong nước hoặc nước ngoài từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều 11. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên đối với công chức, viên chức; không có cá nhân bị kỷ luật hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức, sa thải đối với người lao động.

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 12. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được đơn vị công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

2. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị.

Điều 13. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” và “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” liền kề trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Cá nhân có thành tích “tiêu biểu xuất sắc” là cá nhân đã được tặng “Bằng khen của Thống đốc” hoặc được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng trong thời gian xét “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”;

b) Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành.

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 14. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu, lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

2. Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác trong năm và nhiệm vụ khác được cấp trên giao; có nhiều đề xuất góp ý vào việc xây dựng quy chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước; chấp hành tốt chế độ báo cáo, thống kê;

b) Tập thể thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của năm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của Ngân hàng Nhà nước;

c) Tập thể thuộc Khối đào tạo: Hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đảm bảo chất lượng giảng dạy; tổ chức thực hiện tốt và duy trì có nề nếp công tác nghiên cứu khoa học; chấp hành tốt các quy định về chế độ thông tin báo cáo; tổ chức quản lý tốt sinh viên; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, giữ gìn môi trường sư phạm trong nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng;

d) Tập thể thuộc các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý: Hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

đ) Cơ quan thường trực các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý: tuyên truyền có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước; có nhiều đề xuất xây dựng quy chế, chính sách trong hoạt động ngân hàng.

Điều 15. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” và “Cờ thi đua của Chính phủ”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng trong từng lĩnh vực, khu vực, vùng miền hay từng hệ thống; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm; được bình chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu các Khối, Cụm thi đua trong ngành Ngân hàng; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do cấp có thẩm quyền công nhận;

b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong cùng Khối, Cụm hay toàn hệ thống học tập;

c) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước, của đơn vị và địa phương; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hằng năm cho:

a) Các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số tập thể đạt tiêu chuẩn “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” được bình chọn qua các phong trào thi đua hằng năm. Số lượng tập thể đề nghị xét “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”;

b) Các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết từ 05 năm trở lên.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 16. Các loại hình khen thưởng

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Ngân hàng phát động.

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước (thành tích đột xuất là thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài chương trình kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm).

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế.

Điều 17. Huân chương, Huy chương, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”

Tiêu chuẩn xét Huân chương, Huy chương, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 18. “Bằng khen của Thống đốc”

1. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 02 năm trở lên liên tục: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc lập thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thống đốc phát động hằng năm. Trong thời gian trên có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi đơn vị;

b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

d) Có thời gian công tác trong ngành Ngân hàng từ 25 năm trở lên đối với nam và 20 năm trở lên đối với nữ, 05 năm liên tục liền kề trước thời điểm nghỉ hưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình công tác không bị kỷ luật và chưa được khen thưởng “Bằng khen của Thống đốc” hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

2. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật;

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng.

3. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành Ngân hàng.

Điều 19. Giấy khen

Thủ trưởng các đơn vị được tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Điều 20. Khen thưởng quá trình cống hiến

Hình thức khen thưởng quá trình cống hiến để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Chương IV

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 21. Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Thống đốc để ghi nhận sự cống hiến của cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng.

2. Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam hằng năm (ngày 06 tháng 5).

Điều 22. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

  1. Đối với cán bộ trong ngành Ngân hàng

a) Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thời gian tham gia công tác trong ngành Ngân hàng đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ;

b) Cán bộ đương nhiên được tặng hoặc truy tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ ngân hàng được công nhận là liệt sỹ; cán bộ tham gia Ban trù bị thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B từ năm 1968 về trước; cán bộ ngân hàng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu: “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập” các hạng, “Anh hùng Lao động” và các đồng chí là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

c) Cán bộ ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ công tác trong ngành Ngân hàng từ ngày 06/5/1951 đến ngày 07/5/1954 và có thời gian công tác liên tục đủ 10 năm; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước 30/4/1975 thì thời gian công tác được nhân hệ số 2 (một năm bằng 2 năm) khi xét tặng; cán bộ trước đây công tác trong ngành Ngân hàng được cử đi bộ đội, thanh niên xung phong, đi học hoặc điều động sang ngành khác sau đó tiếp tục về lại ngành Ngân hàng công tác thì thời gian đó vẫn được tính là thời gian công tác liên tục trong ngành Ngân hàng khi xét tặng.

2. Đối với cá nhân ngoài ngành Ngân hàng

Cá nhân ngoài ngành Ngân hàng được xem xét tặng Kỷ niệm chương đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam;

b) Có sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực cho hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam;

c) Có công lao trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với ngành Ngân hàng Việt Nam;

d) Có những đóng góp trực tiếp, thiết thực về vật chất cho sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

3. Cá nhân là người nước ngoài có thời gian công tác trong ngành Ngân hàng Việt Nam từ 10 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các trường hợp sau:

a) Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc;

b) Cá nhân đang bị cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan pháp luật có thẩm quyền;

c) Cá nhân đã và đang chấp hành hình phạt tù (được hưởng án treo hoặc không được hưởng án treo), cải tạo không giam giữ.

Chương V

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Mục 1. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG

Điều 23. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Thống đốc quyết định tặng:

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”;

c) Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”;

d) Bằng khen cho tập thể, cá nhân;

đ) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

e) Kỷ niệm chương cho cá nhân.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.

3. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.

4. Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điểm a các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.

5. Thống đốc ủy quyền cho Thủ trưởng:

a) Các Vụ, Cục, đơn vị, cơ quan thường trực của các tổ chức Đảng, đoàn thể tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể nhỏ thuộc đơn vị quản lý;

c) Cục Quản trị; Cục Phát hành và kho quỹ; Cục Công nghệ thông tin quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể nhỏ thuộc Chi cục;

d) Các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho đơn vị.

đ) Các đơn vị tại Điểm a các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc đơn vị quản lý;

e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn quản lý;

Điều 24. Thẩm quyền công nhận sáng kiến

1. Đối với sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc: Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thống đốc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quyết định công nhận sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc.

2. Đối với sáng kiến cấp cơ sở: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Điều 25. Lễ trao tặng

1. Nghi thức trao tặng Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

2. Đối với Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: khi nhận được thông báo của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị lập kế hoạch tổ chức đón nhận, trình Thống đốc (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng). Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị để tổ chức công bố và trao tặng.

3. Đối với “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: sau khi nhận được thông báo của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị chủ động lập kế hoạch, tổ chức trao tặng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được khen thưởng. Trước khi tổ chức, đơn vị thông báo cho Vụ Thi đua - Khen thưởng biết để theo dõi.

4. Việc tổ chức công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân, tập thể tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu trình Thống đốc quyết định.

5. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc, Thống đốc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị tổ chức công bố, trao tặng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Việc công bố và trao tặng “Bằng khen của Thống đốc” và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Thống đốc quyết định.

6. Việc công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là dịp để tôn vinh gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến nên việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí. Khi tổ chức cần kết hợp cùng các nội dung khác của đơn vị để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Mục 2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 26. Quy trình và tuyến trình khen thưởng

1. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của mình. Cấp nào chủ trì phát động thi đua thì cấp đó xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc.

2. Các đơn vị trong Ngành gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc tiến hành kê khai hồ sơ trực tuyến về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc (30 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy thông tin xét khen thưởng). Hồ sơ chưa đúng quy định, thông báo hoặc trả lại cho đơn vị trình trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; đơn vị trình có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Vụ Thi đua - Khen thưởng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ. Đối với khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nếu quá thời hạn quy định thì phải bổ sung thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

3. Đối với danh hiệu “Anh hùng Lao động”: Thủ trưởng đơn vị trình Thống đốc (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để xin chấp thuận về chủ trương phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến, sau đó trình Thống đốc xin chấp thuận về chủ trương cho phép xây dựng tập thể hoặc cá nhân “Anh hùng Lao động”. Căn cứ ý kiến của Thống đốc, Vụ Thi đua - Khen thưởng có văn bản thông báo cho đơn vị biết. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành họp xét; căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước xét trước khi trình Thống đốc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

4. Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” và “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét. Căn cứ kết quả xét duyệt của các Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định. Riêng đối với “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trình Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước xét trước khi trình Thống đốc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

5. Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” và “Cờ thi đua của Chính phủ”: sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị hoặc Khối, Cụm thi đua, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

6. Đối với Huân chương, Huy chương các loại và các hạng: sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành họp xét; căn cứ kết quả xét duyệt của các Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước xét trước khi trình Thống đốc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

7. Đối với “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định.

8. Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Bằng khen của Thống đốc”: sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định.

9. Đối với việc khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài ngành Ngân hàng: Thủ trưởng đơn vị có quan hệ công việc trực tiếp, lập tờ trình kèm báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng. Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích, tổng hợp trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định.

10. Đối với danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”: thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các quy định khác của Nhà nước.

11. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều này, trường hợp cần thiết, Vụ Thi đua - Khen thưởng lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi tổng hợp trình khen thưởng. Riêng đối với các danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và các hình thức khen thưởng quy định tại Khoản 6, Khoản 10 Điều này, lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước trước khi trình khen thưởng.

12. Hằng năm, Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Ngân hàng Nhà nước lập hồ sơ và đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các đồng chí Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét khen thưởng.

13. Đối với khen thưởng quá trình cống hiến

a) Trường hợp cán bộ đã nghỉ hưu hoặc đã mất:

i) Đối với cán bộ là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã nghỉ hưu hoặc đã mất, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng;

ii) Đối với các trường hợp khác, Thủ trưởng đơn vị nơi quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc đã mất có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị khen thưởng. Trường hợp đơn vị công tác cuối cùng của cán bộ thuộc diện được khen thưởng đã giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng;

iii) Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp và lấy ý kiến xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ (trừ các trường hợp Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị khen thưởng), trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét; căn cứ kết quả xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, Vụ Thi đua - Khen thưởng trình xin ý kiến Ban cán sự Đảng trước khi trình Thống đốc quyết định;

b) Trường hợp cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu:

i) Đối với cán bộ là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị nghỉ hưu, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị khen thưởng theo quy định;

ii) Đối với các trường hợp khác, Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các cán bộ đủ tiêu chuẩn thuộc đơn vị. Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng hợp và lấy ý kiến xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ (trừ các trường hợp Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị), trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét, sau đó trình Ban cán sự Đảng cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định;

c) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: xác nhận bằng văn bản về thời gian giữ chức vụ và các hình thức kỷ luật, lý do, thời gian bị kỷ luật (nếu có) và chức vụ tương đương của người được đề nghị khen thưởng; phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại (nếu có) về khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong ngành Ngân hàng.

14. Đối với Kỷ niệm chương

a) Đối với cán bộ đã và đang làm việc trong ngành Ngân hàng: Thủ trưởng các đơn vị nơi quản lý cán bộ (kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, đã mất hoặc chuyển công tác) lập tờ trình kèm hồ sơ các trường hợp đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng theo quy định gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng.

b) Đối với cán bộ ngoài ngành Ngân hàng: các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ do Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đề nghị. Cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; người nước ngoài đã, đang công tác tại Việt Nam, người Việt Nam công tác ở nước ngoài do Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có quan hệ công tác trực tiếp đề nghị. Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cá nhân khác công tác tại địa phương có nhiều cống hiến cho ngành Ngân hàng do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị. Trường hợp đặc biệt, Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất, trình Thống đốc quyết định khen thưởng.

c) Các đối tượng tại Điểm a, Điểm b Khoản này, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định.

15. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xét khen thưởng hoặc đề nghị Thống đốc khen thưởng chuyên đề, đột xuất và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn quản lý.

16. Đối với tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tài chính vi mô: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 27. Nguyên tắc lập hồ sơ

1. Báo cáo thành tích, báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đóng dấu giáp lai của đơn vị đề nghị khen thưởng (nếu có).

2. Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động, khi trình khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân là Thủ trưởng đơn vị và Giám đốc chi nhánh các tổ chức tín dụng thì hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc thì Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận các nội dung trên trong báo cáo thành tích (văn bản xác nhận thuế và bảo hiểm của cơ quan có thẩm quyền lưu tại đơn vị).

3. Đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý (pháp nhân), khi trình khen thưởng phải có kết luận của cơ quan kiểm toán trong khoảng thời gian đề nghị khen thưởng (đối với khen thưởng thuộc thẩm quyền Thống đốc, các kết luận kiểm toán theo thời gian tương ứng với thời gian xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đối với khen thưởng cấp Nhà nước, các kết luận kiểm toán trong thời gian từ 05 năm liền kề trước thời điểm đề nghị khen thưởng).

Điều 28. Hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng các đơn vị hoặc được Thống đốc ủy quyền, giao Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư này để thực hiện trong đơn vị.

  2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” gồm:

a) Văn bản đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân;

c) Đề nghị công nhận sáng kiến (mẫu 09 kèm theo Thông tư này) hoặc quyết định công nhận đề tài nghiên cứu khoa học;

d) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

 b) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 14 kèm theo Thông tư này). Báo cáo thành tích lưu tại đơn vị;

c) Văn bản đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kèm tóm tắt sáng kiến cấp Ngành của cá nhân (mẫu số 07, 08 kèm theo Thông tư này) hoặc quyết định công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành;

d) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 03 báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 13 kèm theo Thông tư này);

c) Văn bản đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kèm tóm tắt sáng kiến cấp toàn quốc của cá nhân hoặc quyết định công nhận đề tài nghiên cứu khoa học (mẫu số 07, 08 kèm theo Thông tư này);

d) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (áp dụng cho các tập thể do Thống đốc quyết định công nhận) gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

  b) Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 15 kèm theo Thông tư này). Báo cáo thành tích lưu tại đơn vị;

c) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

6. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị hoặc Trưởng Khối, Cụm thi đua kèm danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 15 kèm theo Thông tư này). Báo cáo thành tích lưu tại đơn vị;

c) Biên bản họp Hội đồng, Khối, Cụm thi đua kèm kết quả bỏ phiếu kín có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên Hội đồng, Khối, Cụm thi đua (nếu thành viên vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

7. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị hoặc Trưởng Khối, Cụm thi đua kèm danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 03 báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 12 kèm theo Thông tư này);

c) Biên bản họp Hội đồng, Khối, Cụm thi đua kèm kết quả bỏ phiếu kín có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên Hội đồng, Khối, Cụm thi đua (nếu thành viên vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

8. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” gồm:

a) Tờ trình đề nghị của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 04 báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 17,18 kèm theo Thông tư này);

c) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

Điều 29. Hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng

1. “Bằng khen của Thống đốc” đối với tập thể, cá nhân, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 14, 15 kèm theo Thông tư này). Báo cáo thành tích lưu tại đơn vị. Riêng khen thưởng “Bằng khen của Thống đốc” quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 18 Thông tư này, báo cáo tóm tắt thành tích thực hiện theo mẫu số 14a kèm theo Thông tư này.

c) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với tập thể, cá nhân, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 03 báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 12, 13 kèm theo Thông tư này);

c) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

3. Huân chương các loại, các hạng đối với cá nhân, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 04 báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 13 kèm theo Thông tư này);

c) Văn bản đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc kèm tóm tắt của sáng kiến cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc (mẫu số 07, 08 kèm theo Thông tư này);

d) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

4. Huân chương các loại, các hạng đối với tập thể, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) 04 báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 12 kèm theo Thông tư này);

c) Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

5. Huy chương, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) Danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng.

6. Khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân do đơn vị trình khen thưởng lập. Trường hợp đề nghị “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, báo cáo thành tích là 03 bản; Huân chương, báo cáo thành tích là 04 bản (mẫu số 19 kèm theo Thông tư này);

7. Khen thưởng theo đợt (chuyên đề), hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

b) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng. Trường hợp đề nghị “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, báo cáo thành tích là 03 bản; Huân chương, báo cáo thành tích là 04 bản (mẫu số 20 kèm theo Thông tư này).

8. Khen thưởng quá trình cống hiến, hồ sơ gồm:

a) Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc đã mất

i) Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị (đối với cán bộ là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước do Vụ Tổ chức cán bộ trình) kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

ii) 04 báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng. Trường hợp cán bộ đã mất nếu đủ tiêu chuẩn khen thưởng, đơn vị trình chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập báo cáo thành tích để trình khen thưởng (mẫu số 16 kèm theo Thông tư này).

b) Đối với cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu

i) Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị (đối với cán bộ là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước do Vụ Thi đua - Khen thưởng trình) đề nghị khen thưởng kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

ii) 04 báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 16 kèm theo Thông tư này);

iii) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị (trừ trường hợp khen thưởng đối với Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước).

9. Khen thưởng ngoài Ngành, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị có quan hệ trực tiếp với tập thể, cá nhân kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

 b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đối với ngành Ngân hàng có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 21 kèm theo Thông tư này).

10. Kỷ niệm chương, hồ sơ gồm:

a) Đối với cán bộ trong ngành Ngân hàng

i) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 03 kèm theo Thông tư này);

ii) Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân không gửi về Ngân hàng Nhà nước bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân, đơn vị trình có trách nhiệm bảo quản và lưu trữ (mẫu số 04 kèm theo Thông tư này);

iii) Danh sách kê khai của đơn vị (mẫu số 05 kèm theo Thông tư này).

b) Đối với cán bộ ngoài ngành Ngân hàng

i) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 03 kèm theo Thông tư này);

ii) Tóm tắt thành tích công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Ngân hàng Việt Nam của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 06 kèm theo Thông tư này).

Điều 30. Thời gian nhận hồ sơ

1. Khen thưởng hằng năm

a) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc: nhận hồ sơ trước ngày 28 tháng 02 hằng năm. Khối đào tạo nhận hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 hằng năm; riêng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” nhận hồ sơ trước ngày 28 tháng 02 hằng năm.

b) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước:

i) “Cờ thi đua của Chính phủ”: nhận hồ sơ trước ngày 28 tháng 02 hằng năm;

ii) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Huy chương, Huân chương các loại, các hạng: nhận hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 hằng năm;

iii) Khối đào tạo: nhận hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 hằng năm;

iv) “Anh hùng Lao động”: tổ chức xét 05 năm một lần vào dịp Đại hội thi đua yêu nước các cấp, trừ những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất;

v) “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”: thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị: giao Thủ trưởng các đơn vị quy định.

2. Khen thưởng đột xuất: nhận hồ sơ ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.

3. Khen thưởng chuyên đề: nhận hồ sơ ngay sau khi kết thúc chương trình hoặc chuyên đề công tác.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến: nhận hồ sơ trước 06 tháng đối với cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 hằng năm.

5. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 18 Thông tư này: nhận hồ sơ tối đa 06 tháng trước thời điểm nghỉ hưu. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 hằng năm.

Điều 31. Số lượng “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”

1. Đối với các Vụ, Cục, đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý: hằng năm, Thống đốc tặng thưởng “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của từng Khối thi đua. Việc quy định các đơn vị trong từng Khối thi đua thực hiện theo quyết định của Thống đốc. Đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, hằng năm Thống đốc tặng thưởng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: hằng năm, Thống đốc tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của từng Cụm thi đua. Việc quy định các đơn vị trong từng Cụm thi đua thực hiện theo quyết định của Thống đốc.

3. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các đơn vị khác trong ngành Ngân hàng: hằng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động và quy mô từng đơn vị, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo số lượng Cờ thi đua cho từng đơn vị.

4. Đối với Khối đào tạo: hằng năm, Thống đốc tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.

5. Tập thể thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua gồm: các tập thể lớn quy định tại Điều 3 Thông tư này; Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Chi nhánh, công ty con thuộc các tổ chức tín dụng; Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; phân viện thuộc Khối đào tạo.

Chương VI

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Mục 1. QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 32. Quỹ thi đua, khen thưởng

Nguồn, mức trích và việc quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 65, 66, 67 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Điều 33. Nguyên tắc tính tiền thưởng và trách nhiệm chi thưởng

1. Nguyên tắc tính tiền thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm chi thưởng

a) Tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng:

i) Đối với tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ các đơn vị sự nghiệp) do Ngân hàng Nhà nước chi tiền thưởng;

ii) Đối với tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý thì đơn vị có tập thể, cá nhân được khen thưởng có trách nhiệm chi tiền thưởng;

b) Tập thể, cá nhân được Thống đốc khen thưởng:

i) Đối với tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ các đơn vị sự nghiệp) và tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng, tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước;

ii) Đối với tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đơn vị sự nghiệp, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý, tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của đơn vị;

c) Tập thể, cá nhân được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố khen thưởng: tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (trừ tập thể, cá nhân thuộc tổ chức tín dụng);

d) Tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý được Thủ trưởng đơn vị khen thưởng thì tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của đơn vị.

3. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định từ Điều 69 đến Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Mục 2. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Điều 34. Quyền lợi và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong thi đua, khen thưởng

1. Quyền lợi của tập thể, cá nhân trong thi đua, khen thưởng.

a) Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động;

b) Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật;

c) Được quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và ngược lại;

d) Hằng năm, cá nhân được khen thưởng sẽ được xem xét nâng lương trước hạn, ưu tiên cử đi học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tham quan, khảo sát ở trong nước và nước ngoài; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ.

2. Nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong thi đua, khen thưởng.

a) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng;

b) Tập thể, cá nhân được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

c) Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định;

d) Có trách nhiệm phát hiện cá nhân có thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để đề xuất khen thưởng kịp thời hoặc tố giác, tố cáo những tập thể, cá nhân có hành vi gian dối, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Mục 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 35. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Thống đốc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên phạm vi toàn Ngành.

2. Các đơn vị trong ngành Ngân hàng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Điều 36. Đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các tập thể lớn quy định tại Điều 3 Thông tư này. Các tập thể lớn xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể cơ sở và tập thể nhỏ trực thuộc tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể.

Điều 37. Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong toàn Ngành.

  2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi đơn vị do mình quản lý.

Chương VII

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÁC CẤP

Điều 38. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến các cấp trong ngành Ngân hàng

1. Ngân hàng Nhà nước thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng và Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng.

2. Các đơn vị thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của đơn vị.

Điều 39. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng

1. Chủ tịch: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Phó Chủ tịch thứ nhất: Phó Thống đốc phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

3. Phó Chủ tịch Thường trực: Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

4. Các Ủy viên: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

5. Thư ký: Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 40. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Chủ tịch: Thủ trưởng đơn vị.

2. Phó chủ tịch: Phó Thủ trưởng đơn vị.

3. Các Ủy viên: Đại diện Đảng ủy (Chi ủy), Chủ tịch Công đoàn và các Ủy viên khác là cán bộ chủ chốt của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định trên nguyên tắc tổng số thành viên Hội đồng (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên) không vượt quá 09 người. Đối với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổng số thành viên Hội đồng không quá 13 người và Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc.

4. Thư ký: Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 41. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý

1. Chủ tịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên. Riêng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Hội đồng là Tổng giám đốc, đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là Tổng giám đốc (Giám đốc).

2. Phó chủ tịch: Tổng giám đốc (Giám đốc). Riêng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc).

3. Các Ủy viên: Đại diện Đảng ủy (Chi ủy), Chủ tịch Công đoàn và các Ủy viên khác là cán bộ chủ chốt của đơn vị, do Thủ trưởng đơn vị quyết định. Tổng số thành viên Hội đồng không quá 13 người.

4. Thư ký: Phó Trưởng phòng (ban) Thi đua - Khen thưởng hoặc chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 42. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan thường trực các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý

1. Chủ tịch: Tổng Thư ký.

2. Phó Chủ tịch: Chủ tịch Công đoàn.

3. Các Ủy viên khác do thủ trưởng đơn vị quyết định. Tổng số thành viên Hội đồng không quá 09 người.

4. Thư ký: Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 43. Thành phần Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng

1. Chủ tịch: Phó Thống đốc phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

3. Các Ủy viên và Thư ký do Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất trình Thống đốc quyết định.

Điều 44. Thành phần Hội đồng sáng kiến của đơn vị

1. Chủ tịch: Thủ trưởng đơn vị.

2. Phó chủ tịch: Phó Thủ trưởng đơn vị.

3. Các Ủy viên và Thư ký do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

Điều 45. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến

1. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng thực hiện theo quy chế làm việc do Thống đốc quy định.

2. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của đơn vị thực hiện theo quy chế làm việc do Thủ trưởng đơn vị quy định.

Chương VIII

QUẢN LÝ HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

Điều 46. Quản lý hồ sơ

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Thống đốc trở lên.

2. Các đơn vị có trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Điều 47. Thông báo kết quả khen thưởng

Hằng năm, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo kết quả xét khen thưởng cho các đơn vị trình khen thưởng.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 48. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

1. Kết thúc năm hoạt động, các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và gửi báo cáo bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau. Đối với Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, gửi báo cáo tổng kết trước 15 tháng 8 hằng năm. Đề cương báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo mẫu số 29 kèm theo Thông tư này.

2. Khi phát động thi đua, đơn vị có trách nhiệm gửi phát động thi đua và sau mỗi phong trào thi đua, các đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo tổng kết về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi và làm căn cứ xét khen thưởng.

3. Tổ chức tài chính vi mô gửi phát động thi đua và báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để theo dõi và tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng).

Điều 49. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm đề xuất Thống đốc quyết định:

a) Tỷ lệ nợ xấu tối đa để xem xét khen thưởng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân là Người quản lý, Người điều hành tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Số lượng Cờ thi đua cụ thể cho từng Khối, Cụm thi đua và các đơn vị;

c) Tỷ lệ khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các đơn vị.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ công tác xét khen thưởng theo mẫu số 22 kèm theo Thông tư này đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân là Người quản lý, Người điều hành tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc và khen thưởng cấp Nhà nước.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ công tác xét khen thưởng theo mẫu số 22 kèm theo Thông tư này đối với tập thể chi nhánh tổ chức tín dụng và cá nhân là Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh tổ chức tín dụng đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc và khen thưởng cấp Nhà nước.

4. Các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ công tác xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Khối đào tạo, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý.

5. Vụ Truyền thông có trách nhiệm đăng tải thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương các loại, các hạng, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

6. Vụ Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc hướng dẫn sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng, chi tiền thưởng theo quy định và tổng hợp số liệu thu, chi gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hằng năm.

7. Thủ trưởng các đơn vị tại Điểm a các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này có trách nhiệm hướng dẫn các quy định về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị.

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 và thay thế Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Điều 51. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý, Tổng Thư ký các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

Mẫu số 01

Đăng ký thi đua

Mẫu số 02

Tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu số 03

Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương

Mẫu số 04

Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng KNC

Mẫu số 05

Danh sách kê khai đề nghị xét tặng KNC của đơn vị

Mẫu số 06

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài Ngành

Mẫu số 07

Đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Mẫu số 08

Tóm tắt sáng kiến

Mẫu số 09

Đề nghị công nhận sáng kiến (áp dụng cho cá nhân đề nghị)

Mẫu số 10

Quyết định công nhận sáng kiến

Mẫu số 11

Hướng dẫn chung về phương pháp lập Báo cáo thành tích và Báo cáo tóm tắt thành tích

Mẫu số 12

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (áp dụng đối với tập thể)

Mẫu số 13

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (áp dụng đối với cá nhân)

Mẫu số 14

Báo cáo tóm tắt thành tích áp dụng đối với cá nhân (đề nghị Thống đốc khen thưởng)

Mẫu số 14a

Báo cáo tóm tắt thành tích áp dụng đối với trường hợp đề nghị khen thưởng tại Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư

Mẫu số 15

Báo cáo tóm tắt thành tích áp dụng đối với tập thể (đề nghị Thống đốc khen thưởng)

Mẫu số 16

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan, đoàn thể.

Mẫu số 17

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân

Mẫu số 18

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể

Mẫu số 19

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất (cho tập thể, cá nhân)

Mẫu số 20

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

Mẫu số 21

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng ngoài Ngành (cho tập thể, cá nhân)

Mẫu số 22

Công văn đề nghị cung cấp thông tin phục vụ xét khen thưởng

Mẫu số 23

Quyết định tặng Giấy khen thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị

Mẫu số 24

Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị

Mẫu số 25

Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị

Mẫu số 26

Quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Trụ sở chính NHNN được Thống đốc ủy quyền

Mẫu số 27

Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Mẫu số 28

Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”

Mẫu số 29

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/2019/TT-NHNN

Hanoi, October 31, 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING INSTRUCTIONS FOR BANKING-SECTOR EMULATION, COMMENDATION AND REWARDING

Pursuant to the Law on Emulation and Commendation dated November 26, 2003; the Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Emulation and Commendation dated June 14, 2005; the Law on Amendments and Supplements to the Law on Emulation and Commendation dated November 16, 2013;

Pursuant to the Government's Decree No. 91/2017/ND-CP dated July 31, 2017, specifying and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Upon the request of the Director of the Department of Emulation and Commendation;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby promulgates the Circular providing instructions for emulation, commendation and rewarding activities in the banking sector.

Chapter I

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Scope

This Circular serves as a manual for emulation and commendation in the banking sector, including the followings: Contestants in emulation and commendation campaigns; organization of emulation campaigns; emulative titles and emulative title standards; praising and rewarding forms and standards; authority to issue commendation and rewarding decisions, application and documentation requirements for receipt of commendation and rewarding decisions; conferment of emulative titles, praising and rewarding forms; emulation, commendation and rewarding funds; state management of emulation, commendation and rewarding activities; Emulation, Commendation and Rewarding Boards, and Innovation Board at all levels; rights and obligations of winning persons and teams.

Article 2. Subjects of application

Persons and teams controlled by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as SBV); credit institutions; foreign bank branches; Deposit Insurance of Vietnam; standing affiliates of associations and enterprises under the SBV’s management; other persons or teams making direct and significant contribution to banking operations.

Article 3. Banking-sector teams

1. SBV's teams

a) SBV-controlled units and standing authorities of Party organizations or unions at the SBV’s headquarter are classified as large teams;

b) Authorities, Departments or Administrations and Offices under the Bank Supervision and Inspection Agency’s control; Subdepartments or Sub-administrations are classified as basic teams;

c) Departments (divisions) and equivalent of either team specified in point a and b of this clause are classified as small teams.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Commercial banks, Bank for Social Policies, Cooperative Bank of Vietnam, Deposit Insurance of Vietnam, foreign bank branches, financial institutions, financial leasing companies and microfinance institutions (except subsidiaries of credit institutions) are classified as large teams;

b) Departments (divisions), centers at head offices, branches, subsidiaries and equivalents of teams specified in point a of this clause (except microfinance institutions) are classified as basic teams;

c) Departments (divisions), transaction offices and equivalents of teams specified in point b of this clause are classified as small teams.

3. Training teams

a) Banking Academy and Banking University of Ho Chi Minh city are classified as large teams;

b) Departments, faculties, subject groups, training centers and establishments, units of teams specified in point a of this clause are classified as basic teams;

c) Departments (divisions), faculties, subject groups and equivalents of teams specified in point b of this clause are classified as small teams.

4. Teams at enterprises under the SBV’s management

a) National Banknote Printing Plant, National Payment Corporation of Vietnam, Vietnam Asset Management Company and other enterprises under the SBV's authority are classified as large teams;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Subgroups and equivalents of teams specified in point b of this clause are classified as small teams.

5. Teams at standing entities of associations under the SBV’s management

a) Standing entities of Banks Associations, Association of People’s Credit Funds, Association of Financial Leasing Companies and other associations under the SBV’s management are classified as large teams;

b) Departments (divisions) and equivalents of teams specified in point a of this clause are classified as small teams.

Article 4. Commendation and rewarding principles

Banking-sector commendation and rewarding principles shall be subject to Article 3 in the Government’s Decree No. 91/2017/ND-CP dated July 31, 2017, elaborating on implementation of several articles of the Law on Emulation, Commendation and Rewarding (hereinafter referred to as Decree No. 91/2017/ND-CP) and the following regulations:

1. SBV’s Governor shall be authorized to confer a merit certificate upon an individual or team, or nominate an individual or team for a national award, only once a year, except in case of sudden or thematic awards.

2. Commending and rewarding, or requesting higher-level authorities to confer commendations or rewards upon, individuals or teams that are waiting for decisions to take disciplinary action considered by a competent authority, or is under investigation or inspection in case of being suspected of any violation, or are expecting their complaints or accusations to be verified, shall be pending.

3. Only credit institutions, branches of credit institutions, foreign bank branches, individuals holding posts as managers or chief executive officers of credit institutions, and Directors General (Directors) of foreign bank branches, that maintain their bad debt ratios within the limits decided by the SBV’s Governor on an annual basis.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. In order to meet the eligibility standards for winning “Team of Excellence in Fulfilling Duties”, nominated teams must be recognized as winners of “Team of Excellence at Work”.

6. Achievement duration recorded in the earlier rewarding decision shall decide the next nomination time. If a rewarding decision does not record the achievement duration, the next nomination time shall vary depending on the date of issuance of the earlier rewarding decision.

Article 5. Banking-sector innovations

1. Banking-sector innovations (hereinafter referred to as innovation(s)) refers to new approaches or approaches to improving the existing ones previously applied during the period of implementation of duties, bringing about practical benefits (economic effectiveness or social welfares), increasing operational efficiency, effectiveness and quality, including:

a) Managerial approach refers to a method that a subject of management employs to conduct and govern work of a managed object in order to attain work purposes;

b) Technological approach refers to a technical method or means used for dealing with a specified duty;

c) Operational approach refers to the act of counseling and proposing measures to perform duties with the aim of helping a subject of management handle work in an effective manner;

d) Approach to application of scientific and technological advances refers to a method, manner or measure in which a known technical solution is applied to a bank’s practical operations.

2. Scope of effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) An innovation rated effective and taking effect in the banking sector (hereinafter referred to as sectoral-level innovation) refers to a new approach or an approach improving the previous one which is applied to create practical benefits in the banking sector.

c) An innovation rated effective and taking effect at the grassroots level (hereinafter referred to as grassroots-level innovation) refers to a new approach or an approach improving the previous one which is applied to provide practical benefits for each bank’s business.

Chapter II

EMULATION AND EMULATIVE TITLES

Section 1. EMULATION AND HOSTING OF EMULATION CAMPAIGNS

Article 6. Forms of hosting of emulation campaigns

1. Regular emulation is a form of emulation initiated based on assigned functions and duties of participating individuals and teams for the purposes of stimulating them to well perform daily, monthly, quarterly and annual duties assigned by their entities and units. Contestants in regular emulations are individuals in a team, or teams in the same entity, organization or unit or of entities and units having similar functions, duties or characteristics of work.

A plan to host an emulation campaign must specify its purposes, requirements, goals and targets, and must be carried out by related entities and units, or by launching the campaign or signing emulative undertakings between participating Clusters and Groups. By end of their term of office, Heads of participating entities or units, and Heads of participating Clusters or Groups, must convene sum-up meetings in which nominees for emulative titles are recommended.

2. Thematic (or periodic) emulation is a form of competition aimed at encouraging participating entities and units to prove their good performance of key duties and other tasks that need their concentration within a specific period of time, or held to stimulate them to strive for fulfillment of their key, unscheduled or urgent duties. Participating units may launch a thematic (or periodic) emulation campaign only if time, purposes, requirements, targets, contents and manners of implementation of such campaign are specified.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 7. Registration for emulative titles and signing of emulative undertakings

1. On an annual basis, large teams specified in Article 3 herein (hereinafter referred to as participating unit(s)) shall provide opportunities for teams and individuals under these participating units' control to make registration for participation in emulations and compile a list of these teams and individuals by using the form No. 01 given herein and send it to the SBV (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding) by February 28 at the latest. Microfinance institutions must send their registrations for participation in emulative titles to SBV’s branches in provinces or centrally-affiliated cities within their remit.

2. On an annual basis, Heads of emulative Clusters or Groups must sign emulative undertakings between participating units under their control, and send them to the SBV (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding) by February 28 at the latest. Emulative targets, contents and approaches to organizing emulations must receive consent from emulative Clusters or Groups before being put to use. Division into emulative Clusters or Groups shall be subject to competent authority’s regulations.

Article 8. Responsibilities for hosting emulation campaigns

1. SBV’s Governor shall lead, undertake and direct banking-sector emulation campaigns. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall give SBV’s Governor counsels on leading, undertaking, directing and inspecting implementation of emulation campaigns under the Governor’s authority.

2. Heads of participating units (i.e. Heads of SBV-affiliated units; legal representatives of credit institutions, Deposit Insurance of Vietnam, enterprises under the SBV’s management; Directors General (Directors) of foreign bank branches; General Secretaries of Associations under the SBV's authority) shall be responsible for leading emulations, undertaking emulation campaigns and holding preliminary or final sum-up meetings over emulation campaigns under their remit.

3. Heads of emulative Clusters or Groups shall be responsible for leading emulations and supervising implementation of emulation campaigns by participating units under the control of emulative Clusters or Groups, and holding preliminary or final sum-up meetings over emulation campaigns.

4. Executive Party Committees and associations at all levels in the banking sector shall work closely with Heads of participating units in charge of hosting and launching emulation campaigns.

5. Communications and press agencies in the banking sector shall be responsible for disseminating emulation, commendation and rewarding activities; correctly reflecting results of emulation campaigns, commendation and rewarding activities; finding teams and individuals with excellent achievements when participating in emulation campaigns and selecting them as an example or introducing them to Emulation, Commendation and Rewarding Boards at all levels so that they can consider issuing rewarding decisions; fighting and criticizing illegal acts arising from emulation, commendation and rewarding regulations in the banking sector.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9. Emulative titles

1. Individual titles, including “Lao động tiên tiến” (“Winner of Progressive Labor Title”), “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (“Winner of Grassroots-level Honourable Title”), “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” (“Winner of Banking-sector Honourable Title”), “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (“Winner of National Honourable Title”).

2. Collective titles, including “Tập thể lao động tiên tiến” (“Progressive Labor Team”), “Tập thể lao động xuất sắc” (“Excellent Labor Team”), “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” (“SBV’s Honourable Flag”), “Cờ thi đua của Chính phủ” (“Government’s Honourable Flag”).

Article 10. “Winner of Progressive Labor Title”

1. This honourable title shall be annually awarded to individuals meeting the following standards:

a) Performing assigned duties well and maintaining high productivity and quality;

b) Duly complying with guidelines and policies of the Party, legislative laws, regulations and statutes in the banking sector, of participating units and localities; having a high sense of self-reliance, autonomy, solidarity, support, and taking an active part in emulation campaigns;

c) Demonstrating full commitment to studying politics, culture, professional skills and practice;

d) Having good morals and healthy lifestyle.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. If individuals risk their life to rescue people and property, and are later injured to the extent that they have to receive medical care and treatment, they shall be nominated for "Winner of Progressive Labor Title".

4. If an individual is transferred to another work, the receiving unit shall consider nominating him/her for the title of “Winner of Progressive Labor Title”. If he/she has worked at the previous unit for at least 6 months, such unit’s comments shall be required. If an individual is seconded or dispatched to another entity or unit to work for a specified period of time, the sending entity or unit shall be responsible for considering issuing a decision to nominate him/her for the title of “Winner of Progressive Labor Title” and the receiving entity or unit shall be responsible for giving confirmation.

5. If an individual is sent to a short-term domestic or overseas training course lasting for less than 1 year, duly complying with regulations of training and educational institutions, his/her training period shall be counted as his/her working period based on which he/she will be entitled to nomination for the title of "Winner of Progressive Labor Title". If an individual is sent to a domestic or overseas training course lasting for at least 1 year, duly complying with regulations of training and educational institutions, and attaining at least the good training result, he/she shall be eligible to become a nominee for the title "Winner of Progressive Labor Title".

6. None of nominations for the title of “Winner of Progressive Labor Title” shall be applicable to individuals that have been newly recruited for less than 10 months and receiving reprimand as a disciplinary action.

Article 11. “Progressive Labor Team”

This honourable title shall be annually awarded to teams meeting the following standards:

1. Fulfilling assigned duties and fully implementing assigned plans.

2. Hosting regular, significant and effective emulation campaigns.

3. Having more than 50% of individuals under their control that have received the title of "Winner of Progressive Labor Title" and none of individuals belonging to these teams that are subject to at least warning as a disciplinary action which is the same as imposed on public officials and servants; having none of individuals belonging to teams that are disciplined in such forms as not-more-than-6-month extension of pay raise, discharge from office, or dismissal, which are the same as those imposed on employees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 12. “Winner of Grassroots-level Honourable Title”

1. This honourable title shall be annually awarded to individuals meeting the following standards:

a) Satisfying standards of the title of “Winner of Progressive Labor Title”;

b) Developing innovations aimed at increasing labor productivity and efficiency which are recognized by their host units, or completing scientific researches already tested and put to use at entities and units.

2. Individuals receiving the title of "Winner of Grassroots-level Honourable Title" account for not more than 15% of total number of individuals receiving the title of “Winner of Progressive Labor Title” of a unit.

Article 13. “Winner of Banking-Sector Honourable Title” and “Winner of National Honourable Title”

1. The title of “Winner of Banking-sector Honourable Title” shall be awarded to individuals meeting the following standards:

a) Having achievements that are more outstanding than those of individuals receiving the title of "Winner of Grassroots-level Honourable Title" three times promptly before the date of nomination for the title. Individuals with outstanding achievements are persons awarded "Governor's Certificate of Merit", or commended or rewarded by the Prime Minister or the President of Vietnam during the period of consideration of conferment of "Winner of Banking-sector Honourable Title";

b) Having innovations or scientific researches at the sectoral level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 14. “Excellent Labor Team”

1. This title shall be awarded annually to outstanding teams that are selected out of teams receiving the title of “Progressive Labor Team”, and are required to meet the following standards:

a) Being creative and overcoming difficulty to perform duties well and duly implement obligations to the State;

b) Hosting regular, significant and effective emulation campaigns;

c) Having one-hundred per cent of member individuals fulfilling their assigned duties, including at least seventy percent of member individuals awarded the title of “Winner of Progressive Labor Title”;

d) Having member individuals awarded the title of “Winner of Grassroots-level Honourable Title”.

2. A team shall be deemed excellently performing assigned duties as provided in point a of clause 1 of this Article in the following situations:

a) The team under the SBV’s control excellently has performed the work plan within a nomination year and other duties assigned by its supervisory entity; has given advice or opinions on formulation of SBV’s regulations and policies; has duly complied with reporting and statistical regulations;

b) The team under the control of a credit institution, foreign bank branch and Deposit Insurance of Vietnam has excellently fulfilled targets and plans of action within the nomination year; has carried out internal inspection and control in a good manner; has duly complied with policies, laws of the State and regulations or statutes of the SBV;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The team under the control of an SBV-managed enterprise has fully and excellently fulfilled assigned targets and plans; has seriously complied with communication and reporting regimes prescribed in regulations in force; has carried out internal inspection and control in a good manner;

dd) The standing entity of an SBV-controlled association has efficiently disseminated the Party’s policies, laws of the State and regulations of the SBV; has submitted recommendations on formulation of regulations and policies in the banking sector.

Article 15. “SBV’s Honourable Flag” and “Government’s Honourable Flag”

1. The title of “SBV’s Honourable Flag” shall be awarded annually to teams meeting the following standards:

a) The candidate team must have outstanding achievements upon taking part in banking-sector emulation campaigns specific to fields, zones, regions or systems; must excellently obtain assigned targets within the nomination year; must be nominated or honored as a unit ranked highest amongst others in an emulative banking Cluster or Group; must obtain the title of “Excellent Labor Team” recognized by a competent authority;

b) The candidate team must develop and use new factors and models so that other teams in the same emulative Cluster or Group or the entire banking system learn them;

c) The candidate team must duly comply with guidelines and policies of the Party, laws of the State, regulations of the SBV, unit or locality; must unify its members, adopt practices of thrift, prevent corruption, extravagance and other social evils.

2. The title of “Government’s Honourable Flag” shall be annually awarded to:

a) Outstanding teams ranked at the first place amongst teams meeting standards of the title "SBV's Honourable Flag" may be nominated for such title through their participation in emulation campaigns held on an annual basis. The number of teams eligible to become nominees for the title of “Government’s Honourable Flag” shall not exceed 20% of total number of teams meeting the standards of eligibility for winning the title of "SBV's Honourable Flag";

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter III

COMMENDATION AND REWARDING STANDARDS

Article 16. Commendation and rewarding forms

1. Commendation and rewarding attributed to meritorious service and achievement refers to an act of commending and rewarding teams and individuals having excellent achievements or excellently fulfilling their assigned duties, contributing to the homeland construction and defence.

2. Thematic (or periodic) commendation and rewarding refers to an act of commending and rewarding teams and individuals creating excellent achievements after end of each emulation launched by the President, Prime Minister, SBV's Governor, Heads of banking-sector entities and units.

3. Sudden commendation and rewarding refers to an act of commending, praising and rewarding teams and individuals creating unusual achievements during their production, labor and fighting support activities; making brave decisions to rescue people and public or State-owned property (sudden achievement refers to any achievement created in the events that are not anticipated or take place without conforming to plans or duties that teams or individuals have to undertake).

4. Commendation and rewarding attributed to service period refers to an act of commending and rewarding individuals who participated in revolutions in the past, are holding office as leaders or managers of State regulatory authorities, public service units, political or socio-political organizations, and providing meritorious services and making outstanding contributions to the revolutionary future of the Party and the entire nation.

5. Commendation and rewarding attributed to external or diplomatic relations refers to an act of commending and rewarding teams or individuals that make contribution to the Motherland construction and protection in the economic sector.

Article 17. Orders, Medals, “Prime Minister’s Certificate of Merit”, State Honourable Titles, “Ho Chi Minh Prize", "State Prize"

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 18. “Governor’s Certificate of Merit”

1. “Governor’s Certificate of Merit” shall be awarded to individuals as examples of due compliance with guidelines of the Party, policies and laws of the State and in the banking sector, meeting one of the following standards:

a) Having at least two executive years' excellent fulfillment of duties or attainment of excellent achievements qualified for nominations in emulation campaigns launched by SBV’s Governor on an annual basis. During the aforesaid period, there must be two grassroots-level innovations recognized and applied effectively within their host entities;

b) Creating the large number of achievements, having their influence over specific operations in the banking sector;

c) Having sudden excellent achievements.

d) Acquiring at least 25 and 20 years’ working experience in the banking sector with regard to male and female, respectively, proving their good performance of assigned duties during 5 successive years in office preceding the retirement date, receiving none of punishment decisions during their working period, having not yet been awarded "Governor's Certificate of Merit" or other State-level commendation and rewarding forms.

2. “Governor’s Certificate of Merit” shall be awarded to teams as examples of due compliance with guidelines of the Party, policies and laws of the State and in the banking sector, meeting one of the following standards:

a) Proving at least two successive years’ excellent performance of their assigned duties, being united teams, ensuring good grassroots-level democracy practice, organizing emulation campaigns in a good manner; taking good care of material and spiritual life of team members; adhering to thrift practice; fully implementing laws and regulations;

b) Having excellent achievements qualified for the nomination round in an emulation campaign;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. “Governor’s Certificate of Merit” shall be awarded to non-banking-sector teams and individuals having a lot of achievements making direct and significant contributions to banking operations.

Article 19. Certificates of appreciation

Heads of participating units may confer certificates of appreciation upon teams and individuals in accordance with regulations laid down in Article 74 and 75 in the 2003 Law on Emulation, Commendation and Rewarding (amended and supplemented).

Article 20. Commendation and rewarding attributed to service period

Forms of grant or posthumous conferment of rewards attributed to service period to individuals shall be subject to Article 41 and 42 in the Decree No. 91/2017/ND-CP.

Chapter IV

COMMEMORATIVE MEDALS

Article 21. Commemorative medal

1. “For the prosperous career of Vietnamese Bank” Commemorative medal is a form of granting commendations and rewards by the SBV’s Governor to recognize dedication of banking and non-banking individuals that make various contributions to the developmental period of the banking sector.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 22. Standards of eligibility for nomination for Commemorative medal

1. With regard to banking officers

a) Commemorative medals shall be awarded to individuals performing their duties well and acquiring full 20 years’ and 15 years’ experience in working in the banking sector with regard to male and female officers, respectively;

b) Banking officers who are, of course, awarded or posthumously awarded commemorative medals include the followings: banking officers who have been recognized as duty martyrs; officers joining the Preparatory Committee for establishment of National Bank of Vietnam; banking officers on active service at the battlefield B from 1968 and earlier; banking officers winning titles such as "Golden Star Order", "Ho Chi Minh Order”, “Independence Order” of all ranks, “Labor Hero” and comrades who are holding office as Leaders of the State Bank;

c) Banking officers preferred to win commemorative medals include the followings: banking officers on duty in the banking sector from May 6, 1951 to May 7, 1954 and working for 10 successive years; if banking officers were in active service at battlefields B, C and K in the Resistance War against America taking place before April 30, 1975, their service period shall be multiplied by the coefficient 2 (this means that one year will become 2 years) during the process of consideration of commendations or rewards; if officers were previously working in the banking sector and then sent to serve in the army, voluntary youth teams, or sent to take training courses or transferred to work in other industries but, after that, reinstated to work in banks, such service period shall be defined as the period of continuous working in the banking sector during the process of consideration of commendations and rewards.

2. With regard to non-banking individuals

Non-banking individuals may be considered as winners of commemorative medals if they meet one of the following standards:

a) Proving provision of meritorious services through their leadership and direction of contribution to the construction and development of the banking industry of Vietnam;

b) Having innovations, initiatives or scientific research findings that are useful for operations of the banking industry of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Making direct and significant material contributions to the development of the banking industry of Vietnam.

3. Foreign nationals have worked at Vietnamese banks for at least 10 years and have performed their assigned duties well.

4. Below are individuals ineligible to win commemorative medals:

a) Those who are subject to disciplinary action imposed in the form of dismissal from work;

b) Those who are subject to criminal prosecution procedures by judicial authorities, or are involved in crimes but awaiting decisions from jurisdictional authorities;

c) Those who have been or are being imprisoned (whether or not sentenced to probation), or serve their non-custodial community sentence.

Chapter V

AUTHORITY TO DECIDE AND CONFER COMMENDATIONS AND REWARDS; PROCEDURES FOR CONSIDERATION OF COMMENDATIONS AND REWARDS

Section 1. AUTHORITY TO DECIDE AND CONFER COMMENDATIONS AND REWARDS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. SBV’s Governor shall be vested with authority to confer:

a) The title of "Winner of Progressive Labor Title" and “Winner of Grassroots-level Honourable Title” upon comrades participating in the SBV’s Governing Board;

b) The title of “Winner of Banking-sector Honourable Title”;

c) The title of “SBV’s Honourable Flag”;

c) Certificates of merit upon teams and individuals;

dd) The title of “Excellent Labor Team”;

e) Commemorative medals upon individuals.

2. Directors of SBV’s branches at cities, provinces, heads of SBV’s public service affiliates shall be accorded authority to decide to confer the title of “Progressive Labor Team” upon teams; the title of "Winner of Progressive Labor Title", "Winner of Grassroots-level Honourable Title" upon individuals under their jurisdiction, and certificates of appreciation.

3. Inspector General of the Banking Inspection and Supervision Agency shall be vested with authority to confer the title of “Progressive Labor Team” upon teams; the title of "Winner of Progressive Labor Title", "Winner of Grassroots-level Honourable Title" upon individuals under their jurisdiction, and certificates of appreciation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. SBV’s Governor may authorize Heads of:

a) Departments, Administrations, Authorities, units or standing entities of Party organizations and associations at SBV's headquarter to decide to confer the title of "Progressive Labor Team" upon teams; the title of "Winner of Progressive Labor Title" and "Winner of Grassroots-level Honourable Title" upon individuals under their jurisdiction.

b) SBV’s branches in cities or provinces and Bank Supervision and Inspection Agency to decide to confer the title of “Excellent Labor Team” upon small teams under their jurisdiction;

c) Governance Department, Issue and Vault Department and Information Technology Department to decide to confer the title of “Excellent Labor Team” upon small teams under the control of Subdepartments;

d) Credit institutions (except microfinance institutions), foreign bank branches and Deposit Insurance of Vietnam to confer the title of "Excellent Labor Team" upon nominated units.

dd) Participating units specified in point a of clause 2, 3, 4 and 5 of Article 3 herein to decide to confer the title of “Excellent Labor Team” upon teams under their control;

e) SBV’s branches in cities or provinces to decide to confer the title of “Excellent Labor Team” upon microfinance institutions within their remit;

Article 24. Authority to recognize innovations

1. Banking-sector Innovation Board shall be authorized to evaluate efficiency and influence of innovations at the banking sector or national level. Based on the evaluation result obtained from the Board, the SBV’s Governor may authorize the Head of the Emulation, Commendation and Rewarding Department to decide to recognize these innovations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 25. Award ceremony

1. The ceremony of award of Orders, Medals, State Honourable Titles, “Ho Chi Minh Prize”, “State Prize”, “Government’s Honourable Flag”, “Winner of National Honourable Title” and “Prime Minister’s Certificate of Merit” shall be subject to regulations laid down in the Government’s Decree No. 145/2013/ND-CP dated October 29, 2013, regulating organization of ceremonial days; ceremonies of award and welcoming of emulative commendations, rewards and titles; protocols for external relation, welcoming and reception of foreign guests.

2. With respect to Orders, Medals, State Honourable Titles, “Ho Chi Minh Prize”, “State Prize” and “Winner of National Honourable Title”, upon receipt of notices from the Department of Emulation, Commendation and rewarding, Heads of participating units shall draw up plans to hold ceremonies to celebrate receipt of these awards and submit them to the SBV’s Governor (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding). After receipt of directives from the SBV’s Governor, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for cooperating with participating units to organize meetings to publicize and confer awards.

3. With respect to the title of “Government’s Honourable Flag” and “Prime Minister’s Certificate of Merit”, after being notified in written by the Department of Emulation, Commendation and Rewarding, Heads of units shall, on their own initiative, draw up plans and organize meetings to award these titles to teams and individuals under the control of nominated units. Before doing so, these organizer units shall have to inform the Department of Emulation, Commendation and Rewarding for its supervision.

4. Before organizing ceremonies to announce and grant commendations or rewards at the state level to teams and individuals at the SBV’s headquarter, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall have to consult with the SBV’s Governor and submit the organization plan to seek his/her approval decision.

5. As for emulative titles and awards under the Governor’s jurisdiction, he/she may authorize Heads of units to organize ceremonies to announce and award titles to nominated teams and individuals.

Heads of units in collaboration with the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall submit the plan to announce and grant the title of “Governor’s Certificate of Merit” and Commemorative Medals to non-banking teams and individuals to the SBV’s Governor to seek his/her approval decision.

6. As being deemed as the occasion of honoring people with good work and progressive examples, ceremonies on announcement and conferment of emulative titles and awards must be held in a formal, effective, economical, unboastful, non-formalistic and extravagant manner. Each ceremony must be held in combination with other activities for less time and cost consumption purposes.

Section 2. COMMENDATION AND REWARDING PROCEDURES AND APPLICATION DOCUMENTATION REQUIREMENTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Heads of banking-sector units shall be responsible for rewarding or requesting higher-level authorities to honour public officials, servants and employees and other workers falling within their remit. If an emulation campaign is led and launched by a competent authority, then that authority may consider rewarding or request a higher-level authority to reward teams or individuals making excellent achievements.

2. Banking-sector units shall submit application documents directly at the SBV’s single-window division or by post, or by filling in application forms online, to the SVB (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding).

After receipt of these documents, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for checking legitimacy of submitted documents, verifying achievements and submitting their request for competent authority’s decision within duration of 20 working days (such duration will be 30 working days if information required for consideration of commendations and rewards needs to be collected). If such application documents are not legitimate, they must inform or return them to applicant units within 5 working days from receipt thereof; requesting units must prepare completed application documents for re-submission to Department of Emulation, Commendation and Rewarding within 05 working days from receipt thereof. As for commendations and rewards attributed to meritorious services and attained achievements, if praiseworthy achievements qualified for consideration of state-level commendations and rewards are reported after the prescribed duration, these achievements of nominated teams or individuals must be additionally provided.

3. As for the title of “Labor Hero": Heads of participating units shall seek consent to the request for conferment of this title from the SBV’s Governor (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding). Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall consult with the first Vice Chair of the Emulation, Commendation and Rewarding Board, and then seek the SBV’s Governor’s consent in principle to establishment of teams or individuals awarded the title of "Labor Hero". Based on opinions from the SBV's Governor, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall send written notifications to these units. After receipt of application documents for conferment of the title of “Labor Hero”, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check submitted documents, verify achievements, and make synthesis reports for submission to the Board to seek its decision; based on the consideration result obtained from the Board, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall request the SBV's Party Civil Affairs Committee to conduct review before proceeding to request competent authorities to consider such application.

4. As for “Winner of Banking-Sector Honourable Title” and “Winner of National Honourable Title”: After receipt of application documents from units, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check legitimacy of submitted documents, verify their achievements, make synthesis reports for submission to the Banking-sector Innovation Board and the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for their review. Based on review results from these Boards, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall consult with the first Vice Chair of the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board before seeking the Governor’s decision. Especially for the title of “Winner of National Honourable Title”, application documents shall be submitted to the SBV’s Party Civil Affairs Committee for review before being submitted to the SBV's Governor that then requests competent authorities' review.

5. As for “SBV’s Honourable Flag” and “Government’s Honourable Flag”: After receipt of application documents from participating units, Clusters or Groups, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check legitimacy of submitted documents, verify their achievements, make synthesis reports for submission to the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for their consideration. Based on consideration results from the Board, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall consult with the first Vice Chair of the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board before seeking the Governor’s decision, or requesting competent authorities for their consideration.

6. As for Orders and Medals of all kinds and ranks: After receipt of application documents from units, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check submitted documents, verify achievements, and make synthesis reports for submission to the Banking-sector Innovation Board and the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board to convene a meeting on; based on the consideration result obtained from the Board, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall request the SBV's Party Civil Affairs Committee to conduct review before proceeding to request competent authorities to consider such application.

7. As for “Prime Minister’s Certificate of Merit”, after receipt of application documents from participating units, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check legitimacy of submitted documents, verify their achievements, make synthesis reports for submission to the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for their review. Based on review results from the Board, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall consult with the first Vice Chair of the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board before seeking the Governor’s decision.

8. As for the title of “Excellent Labor Team” and “Governor’s Certificate of Merit”, after receipt of submitted documents from participating units, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall check legitimacy of submitted documents, verifying their achievements and making a synthesis report for submission to the first Vice Chair of the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board to consult with him/her before seeking the Governor's decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10. As for the title of “People’s Teacher”, “Teacher of Merit”, “Ho Chi Minh Prize” and "State Prize”, application procedures and authority shall be subject to regulations laid down in the 2003 Law on Emulation, Commendation and Rewarding, the 2013 Law on Amendments and Supplements thereto, the Decree No. 91/2017/ND-CP and other legislative regulations.

11. As for emulative titles, commendations and rewards specified in clause 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Article, where necessary, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding may consult with relevant units before making synthesis reports submitted to seek commendation and rewarding decisions. Especially emulative titles such as “Labor Hero”, “Winner of National Honourable Title” and other commendations or rewards specified in clause 6 and 10 of this Article, the Department may conduct polls to collect opinions from the public on nominated teams and individuals via the State Bank’s portal before submitted requests for grant of these titles or commendations or rewards.

12. On annual basis, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding in collaboration with the State Bank’s Office shall prepare request documents including recommendations about emulative, commendations or rewards conferred upon comrades holding office as SBV’s leaders for submission to the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for its consideration.

13. Commendation and rewarding attributed to service period

a) With regard to the nominated officer who has retired or has passed away:

i) If an SBV’s leader has retired or passed away, the Department of Organization and Personnel shall be responsible for preparing and submitted commendation or rewarding request documentation;

ii) In other cases, the Head of the unit where that officer is supervised before his/her retirement or death shall be responsible for preparing and submitted commendation or rewarding request documentation. If the latest unit where the nominated officer is working has been subject to dissolution, splitting, merger and acquisition processes, the Head of the unit receiving duties transferred from the former shall be responsible for preparing commendation and rewarding request documentation;

iii) Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for verifying such documentation, synthesizing and collecting confirmatory opinions from the Department of Organization and Personnel (except when such request is submitted by the Department of Organization and Personnel), and making a request to the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for its review; based on the review results received from the Board, the Department shall consult with the Party’s Civil Affairs Committee before seeking the Governor's decision;

b) With regard to a nominated officer who is about to retire:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ii) In other cases, the Head of the unit shall prepare and submit requests for grant of commendations and rewards to qualified officers in that unit. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for synthesizing such requests and collecting confirmatory opinions from the Department of Organization and Personnel (except when such request is made by the Department of Organization and Personnel), and making a request to the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board for its review; and then consulting with the Party’s Civil Affairs Committee before seeking the Governor's decision;

c) Department of Organization and Personnel shall assume the following responsibilities: giving written confirmation about term of service and sanctions, reasons and enforcement period (if any) and equivalent designation of the nominee; cooperating with relevant units in handling any complaints pertaining to conferment of commendations or rewards upon officers that work in the banking sector for a long time.

14. With respect to commemorative medals

a) If an officer has been working in the banking sector, the Head of the unit supervising that officer (even if that officer has retired, died or transferred to other work) shall prepare a request, enclosing documents of qualified and regulated officers, for submission to the Department of Emulation, Commendation and Rewarding.

b) With regard to a non-banking officer, commendations and rewards conferred upon comrades holding office as Leaders of the Party, the State, National Assembly or Government shall be subject to the requests made by the SBV's Office. Commendations and rewards granted to individuals under the control of Ministries, central committees, sectors or associations; foreigners that worked or are working in Vietnam, or Vietnamese citizens working abroad, shall be subject to the requests of Heads of Departments, Administrations, Authorities and SBV’s affiliates with which they have direct work relationships. Commendations and rewards granted to Comrades holding office as Leaders of the Party’s provincial or city committees, People’s Councils and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities, and other individuals working at localities, who prove their great devotion to the banking sector, shall be requested by Directors of SBV branches in cities or provinces. In some special cases, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall make recommendations about nominees for commendations and rewards, and then requesting the Governor to issue his decision.

c) As for nominees specified in Point a and b of this clause, the Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for verifying submitted documents and submitting them to the first Vice Chair of the Banking-sector Emulation, Commendation and Rewarding Board to consult with them before seeking the Governor’s decision.

15. SBV’s branches in cities and provinces shall consider rewarding or requesting the Governor to issue his decision on thematic or sudden commendations or commemorative medals to teams and individuals under the control of people's credit funds within their remit.

16. SBV’s branches in cities or provinces where microfinance institution's head offices are located shall consider commending or requesting competent authorities to commend or reward teams and individuals under the control of microfinance institutions.

Article 27. Documentation principles

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. If a participating unit owing obligations to make payment to the state budget and carrying out insurance policies for employees wishes to request commendation or reward to a team or individual that is the Head of a unit and the Director of a credit institution's branch, request documentation for commendations and rewards must be certified in writing by a competent authority. Especially emulative titles and other commendation or reward falling within the Governor’s jurisdiction, the Head of the unit responsible for certifying the aforesaid information in an achievement report (written document stating tax and insurance obligation discharge archived at this unit).

3. If a credit institution or enterprise under the SBV’s control (legal person) wishes to request commendation, they must obtain audit conclusion given during the commendation requesting period (with respect to commendations or rewards falling within the Governor’s jurisdiction, audit conclusions given during the corresponding time of consideration of emulative titles, commendations or rewards; as for state-level commendations and rewards, these audit conclusions must be given 5 years promptly before the commendation date).

Article 28. Request documentation for emulative titles

1. Emulative titles, commendations or rewards falling within the remit of Heads of units or granted under the authority delegated by SBV’s Governor shall be implemented by authorized Heads of participating units under the provisions of the 2003 Law on Emulation, Commendation and Rewarding (already amended or supplemented), the Decree No. 91/2017/ND-CP and this Circular.

2. Request documentation for consideration of conferment of “Winner of Grassroots-level Honourable Title” shall include:

a) Written request form for recognition of the title of “Winner of Grassroots-level Honourable Title";

b) Summary report on individual’s achievements;

c) Request form for recognition of innovations (form No. 09 enclosed herewith) or decision on recognition of scientific researches;

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Request form for commendation or rewarding by the Head of a unit, enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) Summary report on achievements of the nominated individuals (using the form No. 14 attached hereto). Achievement reports shall be archived at participating units;

c) Written request for recognition of efficiency and influence of innovations, enclosing the brief description of innovations at the banking sector level of each individual (using the form No. 07 and 08 attached hereto) or decision on recognition of the scientific research conducted at the banking sector level;

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee unit has to win at least 90% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

4. Request documentation for consideration of conferment of “Winner of National Honourable Title” shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of a unit, enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) 03 copies of report on individual’s achievements certified by the requesting unit (using the form No. 13 attached hereto);

c) Written request for recognition of efficiency and influence of innovations, enclosing the brief description of national-level innovations of each individual or decision on recognition of the scientific research (using the form No. 07 and 08 attached hereto);

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee has to win at least 90% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Request form for commendation or rewarding by the Head of a unit, enclosing the list of nominated teams (using the form No. 02 attached hereto);

b) Summary report on achievements of the nominated teams (using the form No. 15 attached hereto). Achievement reports shall be archived at participating units;

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee unit has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

6. Request documentation for consideration of conferment of “SBV’s Honourable Flag” shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit or Head of the emulative Cluster or Group, enclosing the list of nominated teams (using the form No. 02 attached hereto);

b) Summary report on achievements of the nominated teams (using the form No. 15 attached hereto). Achievement reports shall be archived at participating units;

c) Minutes of the meeting of the Board, Cluster or Group, enclosing results of the secret ballot in which the nominee unit has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board, Cluster or Group (if any member is absent, written opinions will be collected).

7. Request documentation for consideration of conferment of “Government’s Honourable Flag” shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit or Head of the emulative Cluster or Group, enclosing the list of nominated teams (using the form No. 02 attached hereto);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Minutes of the meeting of the Board, Cluster or Group, enclosing results of the secret ballot in which the nominee unit has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board, Cluster or Group (if any member is absent, written opinions will be collected).

8. Request documentation for consideration of conferment of the title of “Labor Hero” shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) 04 copies of the summary report on achievements of the nominated individuals or teams certified by the requesting unit (using the form No. 17 and 18 attached hereto);

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee unit has to win at least 90% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

Article 29. Request documentation for commendations or rewards

1. Request documentation for conferring “Governor’s Certificate of Merit” upon praiseworthy teams and individuals shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) Summary report on achievements of the nominated teams and individuals (using the form No. 14 and 15 attached hereto). Achievement reports shall be archived at participating units. Especially "Governor’s Certificate of Merit” specified in point d of clause 1 of Article 18 herein, summary reports on achievements shall be subject to the form No. 14a attached hereto.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Request documentation for conferring “Prime Minister’s Certificate of Merit” upon praiseworthy teams and individuals shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) 03 copies of report on achievements of nominated teams and individuals certified by the requesting unit (using the form No. 12 and 13 attached hereto);

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

3. Request documentation for conferring orders of all kinds and ranks upon individuals shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of a unit, enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) 04 copies of report on individual’s achievements certified by the requesting unit (using the form No. 13 attached hereto);

c) Written request for recognition of efficiency and influence of innovations at the banking sector level or the national level, enclosing the brief description of innovations at the banking sector level or the national level (using the form No. 07 and 08 attached hereto);

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Request form for commendation or rewarding by the Head of a unit, enclosing the list of nominated teams (using the form No. 02 attached hereto);

b) 04 copies of report on team’s achievements certified by the requesting unit (using the form No. 12 attached hereto);

d) Minutes, enclosing results of the secret ballot conducted by the unit’s Emulation, Commendation and Rewarding Board in which the nominee unit has to win at least 70% of the vote cast by members of the Board (if any member is absent, written opinions will be collected).

5. Request documentation for conferring medals shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominees (using the form No. 02 attached hereto);

b) Chart with brief particulars of nominees certified by the requesting unit.

6. Request documentation for conferring sudden commendations and rewards shall comprise:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) Report on achievements of teams and individuals made by the requesting unit. With respect to the request for conferment of “Prime Minister’s Certificate of Merit”, 03 copies of the report on achievements must be submitted; with respect to the request for conferment of orders, 04 copies of the report on achievements must be submitted (using the form No. 19 attached hereto);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

c) Minutes of the meeting of the Emulation, Commendation and Rewarding Board of the participating unit;

b) Report on achievements of teams and individuals certified by the requesting unit. With respect to the request for conferment of “Prime Minister’s Certificate of Merit”, 03 copies of the report on achievements must be submitted; with respect to the request for conferment of orders, 04 copies of the report on achievements must be submitted (using the form No. 20 attached hereto).

8. Request documentation for conferment of commendation and rewarding attributed to service period shall comprise:

a) With regard to the nominated officer who has retired or has passed away:

i) Request form made by the Head of the participating unit (if the nominated officer is the SBV’s Leader, the Department of Organization and Personnel shall be responsible for submitting request documentation), enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 02 hereto attached);

ii) 04 copies of the report on achievements of individuals certified by the requesting unit. If the dead officer meets commendation and rewarding standards, the participating unit shall actively collaborate with the Department of Organization and Personnel in making a report on achievements for submission to request commendations and rewards (using the form No. 16 hereto attached).

b) With regard to officers who are about to retire

i) Request form made by the Head of the participating unit (if the nominated officer is the SBV’s Leader, the Department of Organization and Personnel shall be responsible for submitting request documentation), enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 02 hereto attached);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.iii) Minutes of the meeting of the Emulation, Commendation and Rewarding Board (except in case of grant of commendations or rewards to the SBV’s Leadership).

9. Request documentation for conferring commendation or reward upon non-banking teams or individuals shall include:

a) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit having direct relationship with teams or individuals, enclosing the list of nominated teams and individuals (using the form No. 02 attached hereto);

b) Report on achievements of nominated teams and individuals helpful to the banking sector with certification given by the requesting unit (using the form No. 12 and 13 attached hereto).

10. Request documentation for conferring commemorative medals upon nominees shall be comprised of the followings:

a) With regard to banking officers

i) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 03 attached hereto);

ii) Work experience declaration form of each individual. As Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Bank for Social Policies, Co-operative Bank of Viet Nam, Deposit Insurance of Vietnam and people's credit funds shall not need to submit individual’s work experience declaration forms to SBV, the requesting unit shall be responsible for storing and archiving these forms (by using the form No. 04 attached hereto);

iii) Requesting unit’s list of nominees (using the form No. 05 hereto attached).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.i) Request form for commendation or rewarding by the Head of the participating unit, enclosing the list of nominated individuals (using the form No. 03 attached hereto);

ii) Summary of achievements and contributions to the development of the Vietnam’s banking sector of specific nominated individuals with certification given by the requesting unit (using the form No. 06 hereto attached).

Article 30. Application deadline and duration

1. Yearly commendation and rewarding

a) The deadline for application for emulative titles, commendations or rewards under the Governor’s authority shall be earlier than February 28 each year. Teams and individuals involved in training activities shall submit their application before August 15 each year; in particular, the deadline for submission of application for the commemorative medal of "For the prosperous career of Vietnamese Banks” shall be earlier than February 28 each year.

b) Deadline and frequency of consideration of conferment of emulative titles, commendations or rewards at the state level:

i) The deadline for submission of application for conferment of the title of “Government’s Honourable Flag” shall be earlier than 28 February each year;

ii) The deadline for submission of application for conferment of “Winner of National Honourable Title”, “Prime Minister’s Certificate of Merit”, Honourable Orders and Medals of all kinds and ranks shall be earlier than March 15 each year;

iii) The deadline for submission of application by training team and individuals shall be earlier than August 15 each year;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.v) The deadline or frequency of consideration of conferment of “People’s Teacher”, “Teacher of Merit” or “Ho Chi Minh Prize” shall be subject to regulations of competent authorities.

c) The deadline for application for emulative titles, commendations or rewards under the authority of Heads of participating units shall be regulated under the authority delegated to the Heads of participating units.

2. Application for sudden commendations and rewards shall be received promptly after nominated teams and individuals make sudden praiseworthy achievements.

3. Application for thematic commendations and rewards shall be received promptly after end of each program or task.

4. Application for commendation and rewarding attributed to service period shall be submitted 6 months before a nominated officer retires. In order to be commended or rewarded, a retired officer must submit his/her application before March 15 each year.

5. Application for commendations or rewards according to standards specified in point d of clause 1 of Article 18 herein shall be submitted at least 6 months before the nominee’s retirement. In order to be commended or rewarded, a retired officer must submit his/her application before March 15 each year.

Article 31. “SBV’s Honourable Flag” quantity

1. On an annual basis, SBV’s Governor shall confer "SBV's Honourable Flag" upon Departments, Administrations, Authorities, units at the SBV’s headquarter or enterprises under the SBV’s control recognized as excellent units leading emulation campaigns in specific emulative Clusters. Division into units belonging to specific emulative Clusters shall be subject to the Governor’s decisions. Each year, the Governor shall grant Honourable Flags to units under the control of Bank Supervision and Inspection Agency that are recognized as excellent units leading emulation campaigns.

2. On an annual basis, the Governor shall grant Honourable Flags to SBV branches in cities and provinces that are recognized as excellent units leading emulation campaigns in specific emulative Groups. Division into units belonging to specific emulative Groups shall be subject to the Governor’s decisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. On an annual basis, the Governor shall grant Honourable Flags to training teams recognized as excellent units leading emulation campaigns.

5. Teams qualified for receipt of Honourable Flags shall include large teams specified in Article 3 herein; Departments, Administrations, Authorities, Office of the Bank Supervision and Inspection Agency; branches and subsidiaries of credit institutions; branches of Deposit Insurance of Vietnam; campuses affiliated to training teams.

Chapter VI

EMULATION AND REWARDING FUNDS; RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HONOURED TEAMS AND INDIVIDUALS; STATE MANAGEMENT OF EMULATION AND REWARDING ACTIVITIES

Section 1. EMULATION AND REWARDING FUNDS

Article 32. Emulation and rewarding funds

Funding, set-aside amount and management and use of the emulation and rewarding fund shall be subject to regulations laid down in Article 65, 66 and 67 in the Decree No. 91/2017/ND-CP and other instructional documents.

Article 33. Principles of calculation of reward sums and responsibility for payment of reward sums

1. Principles of calculation of reward sums shall be subject to regulations laid down in Article 68 in the Decree No. 91/2017/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) With regard to teams and individuals rewarded by the Prime Minister or the President:

i) SBV shall be responsible for paying reward sums to teams and individuals under its control (except public service providers);

ii) Units controlling honoured teams or individuals shall be responsible for paying reward sums to teams or individuals under the control of credit institutions, foreign bank branches, Deposit Insurance of Vietnam, public service providers, standing entities of associations and enterprises under the SBV’s management;

b) With regard to teams and individuals rewarded by SBV’s Governor:

i) Reward sums derived from the SBV’s emulation and rewarding fund shall be paid to honoured teams or individuals under the SBV’s control (except public service providers), and non-banking teams and individuals;

ii) Reward sums paid to teams or individuals under the control of credit institutions, foreign bank branches, Deposit Insurance of Vietnam, public service providers, standing entities of associations and enterprises under the SBV’s management shall be derived from emulation and rewarding funds of respective units;

c) Reward sums paid to teams and individuals honoured by Directors of SBV branches in cities and provinces shall be derived from SBV’s emulation and rewarding funds of branches in cities or provinces (except teams and individuals under the control of credit institutions);

d) Reward sums paid to teams or individuals under the control of credit institutions, foreign bank branches, Deposit Insurance of Vietnam, public service providers, standing entities of associations and enterprises under the SBV’s management that are commended and rewarded by Heads of units shall be derived from emulation and rewarding funds of these units.

3. Reward sums associated with emulative titles and other commendations or rewards shall be subject to regulations laid down in Article 69 through Article 74 in the Decree No. 91/2017/ND-CP and other instructional documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 34. Rights and obligations of teams and individuals involved in commendation and rewarding activities

1. Rights and obligations of teams and individuals involved in commendation and rewarding activities

a) Have the right to participate in emulation campaigns launched by the State, SBV, entities or units;

b) Have the right to request consideration of conferment of emulative titles, commendations and other rewards prescribed in laws;

c) Have the right to contribute opinions or request competent authorities to consider granting emulative titles, commendations or other rewards to teams and individuals making adequate achievements and meeting standards prescribed in laws and vice versa;

d) Each year, honoured individuals may be given opportunities to get their pay promotion before due dates or priority to be sent to take domestic or overseas training and career development courses or field trips; may have access to post planning, appointment and reappointment benefits.

2. Obligations of teams and individuals involved in commendation and rewarding activities

a) Strictly comply with regulations of the State, SBV, entities or units when carrying out emulation, commendation and rewarding activities;

b) Honoured teams and individuals shall be obliged to take good care of rewarded items without lending them for the sake of performing illegal acts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Take responsibility for recommending individuals with outstanding achievements, those acting as good examples with good behavioral conducts or progressive examples who deserve commendations or rewards, or reporting or accusing any team or individual performing fraudulent acts or committing violations against laws on emulation, commendation and rewarding.

Section 3. STATE MANAGEMENT OF EMULATION, COMMENDATION AND REWARDING

Article 35. Communication and dissemination of progressive examples

1. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall counsel the Governor to plan and carry out communication and education of patriotic emulation ideologies of President Ho Chi Minh, guidelines and policies of the Party and laws of the State on emulation, commendation and rewarding activities; praise, honour and diversify progressive examples participating in emulation campaigns taking place within the entire banking sector.

2. Banking-sector units shall plan and carry out communication and multiplication of progressive examples, good examples with good conduct and work, choose teams and individuals with outstanding achievements made upon participation in emulation campaigns in order to praise, honour, commend them or nominate them for awards.

Article 36. Training and education

Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall set the schedule of training and educational courses in professional or other skills for officers in charge of emulation, commendation and rewarding activities of large teams referred to in Article 3 herein. Large teams shall have the burden of planning and organizing training courses in emulation, commendation and rewarding activities for small and basic teams under their control, depending on specific requirements and conditions.

Article 37. Inspection of emulation, commendation and rewarding activities

1. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for inspecting emulation, commendation and rewarding activities performed by units in the entire banking sector.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter VII

EMULATION, COMMENDATION AND REWARDING BOARDS, AND INNOVATION BOARDS, AT ALL LEVELS

Article 38. Emulation, commendation and rewarding boards, and innovation boards, at all levels in the banking sector

1. SBV shall establish Emulation, Commendation and Rewarding Board and Innovation Board in the banking sector.

2. Units shall be authorized to establish their own emulation, commendation and rewarding boards, and innovation boards.

Article 39. Composition of the Emulation, Commendation and Rewarding Board

1. Chair: SBV’s Governor.

2. First Vice Chair: Deputy Governor in charge of emulation, commendation and rewarding activities in the banking sector.

3. Standing Vice Chair: Director of the Emulation, Commendation and Rewarding Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Secretary: Administrative officer of the Department of Emulation, Commendation and Rewarding

Article 40. Composition of the Emulation, Commendation and Rewarding Boards at SBV-affiliated units

1. Chair: Head of a unit.

2. Vice Chair: Vice Head of a unit.

3. Members: Representative of the Party’s Committee (Subcommittee), the Chair of Trade Union and other members who are key officers of units under decisions issued by Heads of units according to the principles under which total number of Board members (including Chair, Vice Chair and other members) does not exceed 9 persons. As for Bank Supervision and Inspection Agency, total number of Board members shall not be greater than 13 persons and the Chief of the Bank Supervision and Inspection Agency shall decide establishment of Emulation, Commendation and Rewarding Boards at Departments, Administrations, Authorities or affiliates.

4. Secretary: An officer in charge of emulation, commendation and rewarding activities

Article 41. Composition of Emulation, Commendation and Rewarding Boards at credit institutions, foreign bank branches, Deposit Insurance of Vietnam and enterprises under the SBV’s control

1. Chair: President of Governing Board or Chair of Board of Directors. In particular, with respect to Vietnam Bank for Social Policies, the Board’s Chair is the Bank’s Director General; with respect to foreign bank branches, the Board’s Chair is the Director General (Director) of one of these branches.

2. Vice Chair: Director General (Director). In particular, with respect to Vietnam Bank for Social Policies and foreign bank branches, the Board’s Vice Chair is Deputy Director General (Deputy Director) of one of these entities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Secretary: Deputy Head of the Division (Subdivision) of Emulation, Commendation and Rewarding or administrative officer tasked with performing emulation, commendation and rewarding activities.

Article 42. Composition of Emulation, Commendation and Rewarding Boards of Standing Affiliates of Associations under the SBV's control

1. Chair: Secretary General.

2. Vice Chair: Trade Union’s President.

3. Other members shall be subject to decisions of heads of units. Total number of the Board’s members shall not exceed 9 persons.

4. Secretary: An officer in charge of emulation, commendation and rewarding activities.

Article 43. Composition of the Innovation Board in the banking sector

1. Chair: Deputy Governor in charge of emulation, commendation and rewarding activities in the banking sector.

2. Standing Vice Chair: Director of the Emulation, Commendation and Rewarding Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 44. Composition of Innovation Boards of units

1. Chair: Head of a unit.

2. Vice Chair: Vice Head of a unit.

3. Members and Secretary shall be subject to decision of the Head of a unit.

Article 45. Work rules, duties and authority of the Emulation, Commendation and Rewarding Board and Innovation Board

1. Detailed work rules, duties and authority of the Emulation, Commendation and Rewarding Board and Innovation Board in the entire banking sector shall be subject to work regulations imposed by the Governor.

2. Detailed work rules, duties and authority of the Emulation, Commendation and Rewarding Boards and Innovation Boards at units shall be subject to work regulations imposed by the Governor.

Chapter VIII

MANAGEMENT OF DOCUMENTATION AND NOTIFICATION OF COMMENDATION OR REWARDING RESULTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for managing application documentation or other materials related to emulative titles, commendations and rewards under the authority of the Governor or higher-level officeholders.

2. Units shall be responsible for managing and safekeeping documentation relating emulation, commendation or rewarding activities in accordance with regulations in force.

Article 47. Notification of commendation and rewarding results

Each year, Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for informing results of processing of application documentation to requesting units.

Chapter IX

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 48. Reporting of emulation, commendation and rewarding activities

1. By end of an operating year, units shall prepare written review and assessment reports on emulation, commendation and rewarding activities for submission to SBV (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding) by the deadline which falls on February 15 of the following year. Banking Academy and Banking University of Ho Chi Minh city shall have to submit these reports by August 15 each year. The full texts of these reports shall be made by using the sample No. 29 hereto attached.

2. When launching an emulation campaign, a unit must be responsible for announcing the launch of such campaign and sending review reports after completion of such campaign to the SBV (via Department of Emulation, Commendation and Rewarding) for supervisory purposes and for use as a basis for consideration of commendations or rewards.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 49. Responsibilities of units

1. Department of Emulation, Commendation and Rewarding shall be responsible for recommending the Governor to issue decisions on:

a) Maximum ratio of bad debts used as a basis for considering grant of commendations and rewards to credit institutions, branches of credit institutions, foreign bank branches, individuals holding posts as managers or leaders of credit institutions, and Directors General (Directors) of foreign bank branches;

b) Quantity of Honourable Flags specific to emulative Clusters and Groups and units;

c) Ratio of "Excellent Labor Team” title conferred upon units.

2. Bank Supervision and Inspection Agency shall be responsible for providing information necessary for consideration of commendation and rewarding by using the form No. 22 hereto attached for credit institutions, foreign bank branches and individuals holding posts as managers or leaders of credit institutions, Directors General (Directors) of foreign bank branches that recommend nominees for commendations or rewards under the authority of the Governor or state-level commendations or rewards.

3. SBV branches in cities or provinces shall be responsible for providing information necessary for consideration of commendation and rewarding by using the form No. 22 hereto attached for teams of credit institutions and individuals holding posts as Directors or Vice Directors of branches of credit institutions that recommend nominees for commendations or rewards under the authority of the Governor or state-level commendations or rewards.

4. Departments, Administrations, Authorities or units concerned in the banking sector shall be responsible for providing information necessary for consideration of commendations or rewards for teams or individuals of SBV, Deposit Insurance of Vietnam, Training Teams and Standing Entities of Associations and enterprises under the SBV’s authority.

5. Communications Department shall be responsible for publicly posting information on the SBV’s portal about teams and individuals nominated for Orders of all kinds, ranks, state-level honourable titles and “Winner of National Honourable Title”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Heads of units specified in point a of clauses 2, 3, 4 and 5 of Article 3 herein shall be responsible for providing instructions about emulation, commendation and rewarding activities to ensure that these activities are corresponding to business scale and conditions of each unit.

Article 50. Entry into force

This Circular shall enter into force from December 16, 2019, replacing the Circular No. 08/2018/TT-NHNN dated March 30, 2018 of the SBV’s Governor, providing instructions about emulation, commendation and rewarding activities in the banking sector.

Article 51. Enforcement

Chief of the Office, Heads of SBV’s affiliates, Presidents of Governing Boards, Chairs of Boards of Directors and Directors General (Directors) of credit institutions, foreign bank branches, Deposit Insurance of Vietnam, enterprises under the SBV’s authority, and Secretaries General of associations under the SBV’s management, shall be responsible for enforcing this Circular./.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Kim Anh

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.SAMPLE DOCUMENTS REQUIRED FOR SUBMISSION OF COMMENDATION AND REWARD APPLICATION AND IMPLEMENTATION OF COMMENDATION OR REWARDING PROCEDURES

Sample Document No.01

Registration form for emulation participation

Sample Document No.02

Request form for commendation or reward

Sample Document No.03

Request form for conferment of commemorative medals

Sample Document No.04

Work experience declaration applicable to individuals nominated for commemorative medals

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.List of nominees for commemorative medals in each unit

Sample Document No.06

Application for conferment of commemorative medals applicable to non-banking sector individuals

Sample Document No.07

Request for recognition of efficiency and influence of innovation

Sample Document No.08

Brief description of innovation

Sample Document No.09

Request for recognition of innovation (applicable to requesting individuals)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decision on recognition of innovation

Sample Document No.11

General manuals on preparation of achievement reports and achievement summary reports

Sample Document No.12

Report on achievements qualified for commendation or rewarding attributed to meritorious service and attained achievement (applicable to teams)

Sample Document No.13

Report on achievements qualified for commendation or rewarding attributed to meritorious service and attained achievement (applicable to individuals)

Sample Document No.14

Report on summary of achievements applicable to individuals (for requesting the Governor to approve commendation or rewarding)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Report on summary of achievements applicable to the request for grant of commendations or rewards prescribed in point d of clause 1 of Article 18 herein 

Sample Document No.15

Report on summary of achievements applicable to teams (for requesting the Governor to approve commendation or rewarding)

Sample Document No.16

Report on achievements qualified for request for grant (or posthumous grant) of Orders to officers dedicated to work in an organization, entity and association.

Sample Document No.17

Report on achievements qualified for requesting bestowal (or posthumous bestowal) of the title of Hero to individuals

Sample Document No.18

Report on achievements qualified for requesting bestowal (or posthumous bestowal) of the title of Hero to an individual

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Report on achievements qualified for requesting grant of sudden commendation or rewarding (applicable to teams and individuals)

Sample Document No.20

Report on achievements qualified for requesting grant of thematic commendation or rewarding (applicable to teams and individuals)

Sample Document No.21

Report on achievements qualified for requesting grant of non-banking sector commendation or rewarding (applicable to teams and individuals)

Sample Document No.22

Official correspondence requesting provision of information required for consideration of commendation and reward

Sample Document No.23

Decision on grant of Certificate of Appreciation under the authority of Heads of units

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decision on recognition of the title of “Excellent Labor Team” under the authority of Heads of units

Sample Document No.25

Decision on recognition of the title of “Winner of Grassroots-level Honourable Title” under the authority of Heads of units

Sample Document No.26

Decision on recognition of the titles of “Progressive Labor”, Progressive Labor Team”, “Winner of Grassroots-level Honourable Title” under the authority of Heads of Departments, Administrations, Authorities, units of the SBV's Head office delegated by the Governor

Sample Document No.27

Proof of receipt of “Excellent Labor Team”

Sample Document No.28

Proof of receipt of “Winner of Grassroots-level Honourable Title”, “Progressive Labor Team” or “Progressive Labor”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.General assessment report on emulation, commendation and rewarding activities

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.172

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!