Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2016/TT-NHNN môi giới tiền tệ ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Số hiệu: 17/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Prominent regulations that take effect in late August 2016

Four new prominent regulations shall come into force in late August (from the 21st to 31st of August 2016).

1. Overdue principal to incur interest rate at most 150% of the interest prior to loan maturity

Circular No. 18/2016/TT-NHNN, in effect as of August 22, 2016, amends the Circular No. 21/2012/TT-NHNN on the lending, borrowing, sale and repurchase of financial instruments by credit institutions and branches of foreign banks.

Prominent amendments include:

- Lending and borrowing:

+ The rate of interest on overdue principal shall be defined by credit institutions and foreign banks’ branches in loan contracts; however, it shall not exceed 150% of the rate of interest within the term of the loan.

+ The rate of interest on deferred loan interest shall be defined by credit institutions and foreign banks’ branches in loan contracts; however, it shall not exceed 10% per year.

- With regard to the reverse repurchase of financial instruments, the buyback price is determined as follows:

Buyback price = Purchase price x (1 + Repo rate x Length of reverse repurchase time/ Number of actual days in the year that the purchase occurs).

2. New regulation on currency trading brokerage

On June 30, 2016, the State Bank promulgated the Circular No. 17/2016/TT-NHNN on the brokerage by commercial banks and foreign banks’ branches of currency trading.

A broker and its client shall be given discretion in the fee for currency trading brokerage, over which the currently regulated ceiling (0.02% of the value of each item traded) is no longer imposed.

Furthermore, banks shall pay attention to the following principles regarding their brokerage of currency trading:

- At least one trading client being brokered is a credit institution or branch of a foreign bank, which is incorporated and operated according to the Law on credit institutions.

- No information on the currency transaction brokered and the clients is disclosed to a third party unless otherwise demanded by a competent government authority or authorized by the clients.

- A commercial bank or foreign bank's branch, which is acting as the broker, cannot simultaneously trade currencies with the clients.

 Circular No. 17/2016/TT-NHNN shall take effect as of August 22, 2016 and replace the Decision No. 351/2004/QD-NHNN.

3. Principles for management and purchase of coal adrift

As of August 25, 2016, the Circular No. 13/2016/TT-BCT on the management of coal adrift shall take effect. As follows:

- Coal adrift, apart from being consumed by direct gatherers (if applicable), can only be sold directly to regulated buyers.

- Buyers of coal adrift shall be affiliates and subsidiaries of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin) and North - Eastern Company. Such buyers must fully capable of and assigned to transact such purchases.

- The said purchases by Vinacomin and North - Eastern Company shall be not for profit with the aim of reducing the loss and illegal trading of coal.

Circular No. 13/2016/TT-BCT shall replace the Decision No. 29/2008/QD-BCT.

4. Supplement to the list of teaching equipment for nationally focused occupations

Circular No. 10/2016/TT-BLDTBXH, in effect as of August 30, 2016, supplements the list of teaching equipment for nationally focused occupations taught in trade schools and vocational colleges.

Nationally focused occupations added to the list of vocational training equipment include:

+ Hospitality management, plan protection;

+ Computer programming, mechanical and electrical engineering for mining; 

+ Biotechnology, mechanical engineering technology, etc.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bên môi giới tiền tệ (sau đây gọi là bên môi giới) là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động môi giới tiền tệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước cấp.

2. Khách hàng được môi giới tiền tệ (sau đây gọi là khách hàng) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư này giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính khác.

2. Tổ chức tài chính khác là tổ chức tài chính được xác định theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

3. Phí môi giới tiền tệ là số tiền khách hàng phải trả cho bên môi giới để được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ.

Điều 4. Nguyên tắc môi giới tiền tệ

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: quy trình, thủ tục thực hiện môi giới tiền tệ; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của những người liên quan đến hoạt động môi giới tiền tệ; quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Việc thực hiện môi giới tiền tệ phải tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Có ít nhất một bên khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

4. Đảm bảo trung thực, khách quan, vì lợi ích hợp pháp của khách hàng:

a) Thông tin về giao dịch được môi giới tiền tệ và thông tin khác được khách hàng cho phép cung cấp phải được phản ánh đầy đủ, chính xác;

b) Không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc can thiệp dưới mọi hình thức nhằm làm sai lệch thông tin dẫn đến khách hàng đánh giá không chính xác về giao dịch được môi giới tiền tệ và/hoặc ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của khách hàng;

5. Không cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng và giao dịch được môi giới tiền tệ cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

6. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phạm vi môi giới tiền tệ

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ đối với các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 6. Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ

Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ thông qua giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng máy vi tính và/hoặc điện thoại với khách hàng, hoặc các phương thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với Điều kiện của các bên, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 7. Hợp đồng môi giới tiền tệ

Bên môi giới và khách hàng ký hợp đồng môi giới tiền tệ trên cơ sở thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông tin về bên môi giới, khách hàng.

2. Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ.

3. Phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

4. Phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên.

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

7. Quy định về xử lý tranh chấp.

8. Hiệu lực của hợp đồng.

9. Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Phí môi giới tiền tệ

Phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan do bên môi giới và khách hàng thỏa thuận.

Điều 9. Lưu trữ hồ sơ

Bên môi giới phải lập và lưu trữ hồ sơ hoạt động môi giới tiền tệ bao gồm:

1. Hợp đồng môi giới tiền tệ.

2. Các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện giao dịch môi giới tiền tệ.

Chương III

TỔ CHỨC THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2016, thay thế Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế môi giới tiền tệ.

2. Đối với các hợp đồng môi giới tiền tệ đã ký kết trước thời Điểm Thông tư này có hiệu lực, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các nội dung ghi trong hợp đồng môi giới tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật tại thời Điểm ký kết hợp đồng môi giới tiền tệ đó, hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 11;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Website NHNN;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/2016/TT-NHNN

Hanoi, June 30, 2016

 

CIRCULAR

ON MONEY BROKERAGE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKS

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State Bank);

At the request of the Director of the Financial policy department;

The Governor of the State Bank promulgates a Circular on money brokerage operations of commercial banks and branches of foreign banks.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular deals with money brokerage services of commercial banks and branches of foreign banks provided for customers.

Article 2. Regulated entities

1. Money brokers (hereinafter referred to as brokers) are commercial banks and branches of foreign banks that are permitted to provide money brokerage services by the State Bank as specified in the establishment and operation license issued to the commercial banks or the establishment license issued to the branches of foreign banks by the State Bank.

2. Customers provided with money brokerage services (hereinafter referred to as customers) are credit institutions, branches of foreign banks established and operated in accordance with the Law on credit institutions and other financial institutions.

Article 3. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. Money brokerage (hereinafter referred to as brokerage) is the provision of intermediary services against some brokerage fees to arrange and facilitate banking operations and other business operations as prescribed in Article 5 of this Circular between credit institutions, branches of foreign banks and other financial institutions.

2. Other financial institutions are financial institutions prescribed in the Law on prevention and fighting money laundering.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Rules of brokerage

1. The commercial bank or the branch of foreign bank must provide internal regulations on brokerage operation in accordance with this Circular and relevant law provisions, which at least contain: procedures for brokerage performance; scope of responsibility and power of persons related to the brokerage operation; and management of risks to the brokerage operation.

Within 10 days from the date on which the internal regulations are issued, amended or replaced, the commercial bank or the branch of foreign bank must send such internal regulations, directly or by post, to the Bank Supervision and Inspection Agency of the State Bank.

2. The brokerage services must be provided in accordance with this Circular and relevant regulations of law.

3. At least one party being customer is a credit institution, branch of foreign bank established and operated in accordance with the Law on credit institutions.

4. Ensure the faithfulness, objectiveness and customer’s legal interests:

a) Information about the transaction provided with the brokerage and other information permitted to disclose by the customer must be reflected accurately and sufficiently;

b) The commercial bank or the branch of foreign bank may not provide falsified information or interfere the transaction in any form to falsify the information leading the inaccurate evaluation of the customer to the transaction provided with the brokerage and/or threatening the customer’s legal interests;

5. The commercial bank or the branch of foreign bank may not provide information about customers and transactions provided with the brokerage for a third party, except for the request of competent authority as prescribed by law or with the consent of the customer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 5. Scope of brokerage

Commercial bank and the branches of foreign banks are permitted to provide brokerage services in banking operation and other business operation as prescribed in the Law on credit institutions and guidelines of the State Bank.

Article 6. Methods of brokerage service provision

The broker is able to provide brokerage services through direct transactions or indirectly through computer network and/or telephone for customers, or any of other methods agreed upon by the parties in conformity with the parties' condition and in accordance with regulations of law.

Article 7. Brokerage contracts

A broker and a customer may enter into a brokerage contract according to their agreement, in accordance with this Circular and relevant law provisions, at least containing:

1. Details of broker and customer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Brokerage fee and other expenses (if any).

4. Method(s) of payment, deadline for payment.

5. Rights and responsibilities of contracting parties.

6. Liability for breach(es) of the contract.

7. Provisions of dispute handling.

8. Validity of contract.

9. Other agreements in accordance with this Circular and relevant law provisions.

Article 8. Brokerage fees

Brokerage fees and other expenses shall be agreed upon by the broker and the customer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The broker must prepare and keep records of the brokerage operation, including:

1. Brokerage contracts.

2. Other documents relating to the brokerage transactions.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 10. Effect

1. This Circular comes into force from August 22, 2016, which replaces Decision No. 351/2004/QD-NHNN dated April 7, 2004 of the Governor of the State Bank promulgating Regulations on money brokerage.

2. With regard to any of brokerage contracts concluded before the effective date of this Circular, the credit institution or the branch of foreign bank shall decide whether to keep execute such contract in accordance with regulations of law at the time of conclusion of the contract or make amendments to the contract in accordance with this Circular.

Article 11. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Chief officers, the Director of the Financial policy department, Heads of affiliates of the State Bank of Vietnam, Director of branches of the State Bank of provinces and central-affiliated cities, Presidents of the Board of Directors, Presidents of the Member assembly, General Directors (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks shall implement this Circular./.

 

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.114

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!