Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 07/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2019/TT-NHNN tỷ lệ đảm bảo an toàn

Số hiệu: 07/2022/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành: 30/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi tỷ lệ dự trữ thanh khoản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 sửa đổi Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, quy định Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu là 0,6%.

(Hiện nay, tại Thông tư 07/2019/TT-NHNN yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu theo lộ trình sau:

- Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 là: 0,6%.

- Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022 là: 1%.

- Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024 là: 1,5%.

- Từ ngày 01/01/2025 là: 2%).

Như vậy, tỷ lệ dự trữ thanh khoản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có sự điều chỉnh so với hiện hành.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay tối đa là 95%.

Thông tư 07/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2022/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-NHNN NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-NHNN ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 như sau:

“c) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:

“3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu là 0,6%.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tính t lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay theo đng Việt Nam, bao gồm đng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước thông báo đối với đng đô la Mỹ (USD) và tỷ giá tính chéo của đng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỷ giá trung tâm của đng Việt Nam đối với đô la Mỹ (USD), tỷ giá tính chéo của đng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác, được xác định vào ngày làm việc cuối cùng của tháng theo công thức sau:

LDR =

L

x 100%

D

Trong đó:

- LDR: là tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay;

- L: là tổng dư nợ cho vay quy định tại khoản 2 Điều này;

- D: là tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay, bao gồm vốn huy động theo quy định tại khoản 3 Điều này và vốn chủ sở hữu theo quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Tổng dư nợ cho vay bao gồm:

a) Dư nợ cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu;

b) Dư nợ cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;

c) Dư nợ cho vay trung hạn tín dụng đầu tư;

d) Dư nợ cho vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;

đ) Dư nợ cho vay dài hạn tín dụng đầu tư;

e) Dư nợ cho vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;

g) Dư nợ vay bắt buộc bảo lãnh;

h) Dư nợ các khoản cho vay khác (không bao gồm dư nợ nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không chịu rủi ro);

i) Dư nợ các khoản nợ vay chờ xử lý.

3. Vốn huy động được sử dụng để cho vay là vốn huy động theo quy định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

4. Vốn chủ sở hữu được sử dụng để cho vay là vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trừ các khoản sau đây:

a) Giá trị còn lại của tài sản cố định (được xác định bằng nguyên giá tài sản cố định trừ đi khấu hao lũy kế) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo mức thực tế nhưng không vượt quá 25% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

b) Số vốn điều lệ thực tế đã sử dụng để góp vốn điều lệ của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam;

c) Quỹ dự phòng tài chính.

5. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay tối đa là 95%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTGSNH6 (03 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn

 

 

  THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 07/2022/TT-NHNN

Hanoi, June 30, 2022

 

CIRCULAR

PROVIDING AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 07/2019/TT-NHNN DATED JULY 03, 2019 OF GOVERNOR OF STATE BANK OF VIETNAM PRESCRIBING PRUDENTIAL RATIOS AND LIMITS FOR OPERATIONS OF VIETNAM DEVELOPMENT BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law providing amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of the State bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2017/ND-CP dated March 31, 2017 prescribing state investment credit;

Pursuant to the Government’s Decree No. 46/2021/ND-CP dated March 31, 2021 on financial management and performance assessment of Vietnam Development Bank;

Pursuant to the Decision No.108/2006/QD-TTg dated May 19, 2006 of the Prime Minister on the establishment of Vietnam Development Bank;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to Circular No. 07/2019/TT-NHNN dated July 03, 2019 of the Governor of State Bank of Vietnam prescribing prudential ratios and limits for operations of Vietnam Development Bank (VDB).

Article 1. Amendments to Circular No. 07/2019/TT-NHNN

1. Point c Clause 1 Article 1 is amended as follows:

 “c) Loan-to-deposit ratio.”

2. Clause 3 Article 7 is amended as follows:

 “3. VDB shall maintain a minimum liquidity ratio of 0,6%.”

3. Article 8 is amended as follows:

 “Article 8. Loan-to-deposit ratio

1. VDB shall apply the following formula to calculate the loan-to-deposit ratio in VND and other freely convertible currencies that can be exchanged into VND at the central rate of VND versus USD quoted by the State Bank of Vietnam (“SBV”) or the cross rates of VND versus other foreign currencies in accordance with SBV’s regulations at the last day of the month:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.L

x 100%

D

Where:

- LDR: Loan-to-deposit ratio;

- L: Total loans specified in Clause 2 of this Article;

- D: Total deposits, including mobilized funds specified in Clause 3 of this Article and the equity specified in Clause 4 of this Article.

2. Total loans include:

a) Short-term export loans;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Medium-term loans granted under investment credit program;

d) Medium-term loans granted under the Government’s special program;

dd) Long-term loans granted under investment credit program;

e) Long-term loans granted under the Government’s special program;

g) Compulsory post-guarantee loans;

h) Other loans (excluding loans granted using entrusted funds of domestic and foreign entities without incurring risks);

i) Loans pending settlement.

3. Mobilized funds used for granting loans include funds mobilized according to the Government’s regulations on financial management and business performance assessment of Vietnam Development Bank.

4. The equity used for granting loans is VDB’s equity according to the Government’s regulations on financial management and business performance assessment of Vietnam Development Bank, and does not include the followings:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The actual amount of charter capital contributed as charter capital of Vietnam Infrastructure Development and Finance Investment Joint Stock Company (VIDIFI);

c) Financial reserve fund.

5. VDB shall maintain a maximum loan-to-deposit ratio of 95%.”

 Article 2. Implementation organization

The Chief of Office, Head of SBV Banking Supervision Agency, heads of units affiliated to SBV, and VDB shall organize the implementation of this Circular.

Article 3. Implementation

This Circular comes into force from August 15, 2022./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2022/TT-NHNN ngày 30/06/2022 sửa đổi Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.532

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.192.4