Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2000/TT-NHNN5 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2000/TT-NHNN5

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 03/2000/TT-NHNN5 NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Căn cứ Điều 23 của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

- Tổ chức tín dụng và tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng, có nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của các cá nhân;

- Các cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng, tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng;

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Các tổ chức tín dụng, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (dưới đây gọi tắt là các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi) hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nhĩa Việt Nam, có nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.

II. CÁC LOẠI TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của các cá nhân (bao gồm người cư trú và người không cư trú) tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm:

- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn;

- Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bao gồm cả tiền gửi trên tài khoản cá nhân;

- Tiền mua các chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu ghi danh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không bảo hiểm đối với các loại chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

1. Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải tiến hành đăng ký như sau:

1.1. Thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi không quá 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Đối với tổ chức được cấp giấy phép hoạt động sau ngày Thông tư này có hiệu lực, phải hoàn tất thủ tục này trong vòng 30 ngày trước khi khai trương hoạt động.

1.2. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

a. Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi (Phụ lục số 1);

b. Hồ sơ pháp lý và hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bản sao có công chứng) bao gồm:

- Quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban Kiểm soát;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Các báo cáo tài chính trong vòng 3 năm gần nhất (hoặc trong những năm gần nhất đối với những tổ chức mới thành lập dưới 03 năm) có xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc của một cơ quan kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Riêng đối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngân hàng còn phải gửi kèm Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị chủ quản hoặc đơn vị mình là thành viên.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể được phục hồi trở lại quyền được bảo hiểm sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép được phục hồi quyền nhận tiền gửi của cá nhân đối với tổ chức đó. Hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận thực hiện như quy định tại điểm 1. Mục này.

3. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

4. Trong quá trình hoạt động, nếu có những thay đổi về nội dung hoạt động được cấp có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi ngay cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để bổ sung hồ sơ tham gia bảo hiểm tiền gửi.

IV. PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

1. Hàng năm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam một khoản phí bằng 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

a) Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm tính (Phụ lục số 3) và nộp phí cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo mức quy định. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính bốn kỳ trong một năm theo các quý và được nộp vào ngày cuối của tháng đầu Quý tiếp theo (nếu những ngày trên trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì ngày nộp phí là ngày làm việc đầu tiên sau các ngày nghỉ đó);

b) Số phí phải nộp cho mỗi kỳ tính bằng công thức sau đây:

 

 

S0 +S3

+ S1 + S2

2

 

0,15

P

=

3

x

100 x4

Trong đó:

- P là số phí bảo hiểm phải nộp trong kỳ;

- S0 là số dư tiền gửi được bảo hiểm đầu kỳ thu phí;

- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ở cuối các tháng tương ứng trong kỳ;

0,15

- là tỷ lệ phí phải nộp cho một kỳ trong năm

100 x 4

c) Trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản tuyên bố chấm dứt hoạt động nhận tiền gửi, tổ chức đó phải nộp số phí còn thiếu tính đến hết ngày có quyết định chấm dứt nhận tiền gửi.

d) Trong quá trình kiểm tra tình hình nộp phí bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nếu phát hiện thấy có sự thiếu chính xác trong việc tính và nộp phí, tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ truy thu số phí còn thiếu hoặc thoái thu đối với số phí nộp thừa và có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý sau:

- Cảnh cáo;

- Phạt tiền đối với số phí nộp thiếu theo mức do Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định, nhưng không được cao hơn mức quy định nêu tại điểm 2 dưới đây.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm thời hạn nộp phí bảo hiểm quy định ngoài việc nộp đủ số phí còn thiếu còn phải chịu phạt theo mức 0,1%/ngày đối với số phí chậm nộp.

3. Nếu qua thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi 30 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ, Tết) theo quy định tại điểm 1.a mục này mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chưa nộp đủ phí bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền:

- Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước nơi giữ tài khoản tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trích tài khoản tiền gửi của tổ chức đó để chuyển nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Số tiền trích chuyển này bao gồm cả tiền phạt theo quy định tại điểm 1 và 2 mục IV của Thông tư này.

- Trong trường hợp trên tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không đủ số dư để thực hiện việc trích nộp nói trên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước trích để nộp phí bảo hiểm tiền gửi trước và tiền phạt sau, đồng thời thông báo bằng văn bản cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yêu cầu nộp phần còn thiếu.

4. Quá thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi 90 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ, Tết) theo quy định tại điểm 1.a mục này mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn không nộp đủ phí bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ xử lý như sau:

- Ra quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước ra quyết định ngừng huy động tiền gửi cá nhân của tổ chức đó;

Trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm đối với khoản tiền gửi được bảo hiểm gửi trước ngày có quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và trách nhiệm này được thực hiện trong thời gian 180 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, Tết) kể từ ngày có quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi, nếu trong thời gian đó tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố chấm dứt hoạt động và tổ chức đó mất khả năng thanh toán. Số tiền bảo hiểm này bao gồm cả lãi phát sinh tính tới thời điểm bị tuyên bố chấm dứt hoạt động.

5. Việc thu phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện thông qua hội sở của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hoặc theo phương thức khác do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thoả thuận.

6. Hàng năm, căn cứ vào quyết toán của cơ quan quản lý tài chính Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả cơ quan thuế), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể điều chỉnh lại tổng số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp trong năm của tổ chức đó.

V. GIÁM SÁT RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam các loại báo cáo theo quy định sau đây:

a. Đối với tổ chức tín dụng:

- Bảng tính toán phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp theo định kỳ Quý

(Phụ lục số 2);

- Bảng cân đối tài khoản định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm;

- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng và một năm;

- Báo cáo khác theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

b. Đối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng:

- Bảng tính toán phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp theo định kỳ Quý

(Phụ lục số 2);

- Bảng cân đối tài khoản định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm;

- Báo cáo đánh giá về hoạt động tiền gửi cá nhân của các cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc các báo cáo khác có liên quan (nếu có);

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải báo cáo ngay với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong những trường hợp sau đây:

a. Khi gặp khó khăn về khả năng chi trả:

- Tổng số tiền chi trả bị thiếu hụt phải xử lý;

- Lý do dẫn đến tình trạng khó khăn này;

- Cơ cấu tiền gửi được bảo hiểm;

- Dự kiến hậu quả của những khó khăn này và các biện pháp khắc phục;

- Kiến nghị đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

b. Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có sự thay đổi về thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

c. Ngoài các nội dung nêu trên, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không phải là tổ chức tín dụng phải báo cáo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- Khi thay đổi về chiến lược, định hướng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu có liên quan đến huy động tiền gửi của đơn vị mình và của đơn vị chủ quản;

- Khi gặp khó khăn do các rủi ro đột xuất;

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi cho bảo hiểm tiền gửi Việt Nam các báo cáo sau đây:

- Bảng tổng kết tài sản năm đã được xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc của cơ quan kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

- Báo cáo tình hình lỗ, lãi của đơn vị.

4. Trong quá trình giám sát và kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nếu phát hiện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng, về bảo hiểm tiền gửi và các quy định tại Thông tư này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có quyền yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải có biện pháp khắc phục ngay tình trạng vi phạm các quy định đó, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp theo dõi, xử lý.

5. Trong trường hợp xét thấy hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ dẫn đến mất khả năng chi trả, có thất thoát lớn về vốn và tài sản, hoặc có tác động xấu nghiêm trọng tới các tổ chức tín dụng khác thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam báo cáo Ngân hàng Nhà nước và đồng thời yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

6. Trách nhiệm của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc phối kết hợp giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi:

a. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Ngân hàng Nhà nước để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động ngân hàng của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

- Báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các nội dung liên quan được quy định tại điểm 4 và 5 mục V trên đây;

- Báo cáo về các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Bảo mật các thông tin về tổ chức tín dụng theo chế độ hiện hành.

b. Các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước và bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm phối hợp cùng nhau để giám sát việc thu phí, nắm thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

c. Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng, nơi tổ chức không phải là tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi mở tài khoản có trách nhiệm trích tài khoản của các tổ chức này theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

VI. HỖ TRỢ, XỬ LÝ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI CÓ NGUY CƠ MẤT KHẢ NĂNG CHI TRẢ

Trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ mất khả năng chi trả nhưng chưa đến mức đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, sau khi xác định rằng việc tiếp tục hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi này có vai trò quan trọng đối với sự bảo đảm an toàn của toàn hệ thống và sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể hỗ trợ bằng các hình thức sau đây:

1. Cho vay hỗ trợ để chi trả tiền gửi được bảo hiểm;

2. Bảo lãnh cho các khoản vay đặc biệt của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để có tiền chi trả tiền gửi được Bảo hiểm;

3. Mua lại nợ của các khách hàng của tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ mua lại các khoản nợ có đảm bảo.

Việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ nêu trên do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tái cấp vốn, về bảo lãnh và mua lại nợ.

VII. CHI TRẢ CHO NGƯỜI GỬI TIỀN KHI TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI BỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động và tổ chức đó bị mất khả năng thanh toán, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiến hành việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy trình sau đây:

1. Lập bảng kê danh sách người gửi tiền:

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động nhận tiền gửi cá nhân của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải lập xong bảng kê danh sách người gửi tiền tại tổ chức của mình (Phụ lục số 3) và gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Sau khi nhận được bảng kê danh sách người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tiến hành kiểm tra bảng kê danh sách người gửi tiền và số tiền mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải trả đối với từng người gửi tiền;

- Sau khi thống nhất danh sách những người gửi tiền và tổng số tiền và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải trả theo quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai việc chi trả;

- Ngay sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thông báo việc chi trả này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đăng ký nhận tiền bảo hiểm:

a. Người gửi tiền thực hiện việc đăng ký nhận tiền bảo hiểm (Phụ lục số 4). Việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được tiến hành tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

- Tại trụ sở chính, chi nhánh hay văn phòng đại diện của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Tại tổ chức tín dụng khác do người gửi tiền lựa chọn;

- Tại địa chỉ do người gửi tiền chỉ định trong Phiếu đăng ký. Phí chuyển tiền do người gửi tiền được bảo hiểm chịu;

b. Người gửi tiền có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

- Tiền mặt;

- Chuyển khoản;

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ chi trả cho người gửi tiền khi đủ các điều kiện sau:

- Có tên trong danh sách đã được sự phê duyệt của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá...) cùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Trường hợp người gửi tiền đánh mất các giấy tờ như sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có ghi danh, giấy tờ có giá, hộ chiếu, chứng minh nhân dân... thì việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được xử lý theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

4. Chi trả tiền bảo hiểm:

a. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm niêm yết thông báo cũng như danh sách những người gửi tiền được chi trả tại trụ sở chính và chi nhánh tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị tuyên bố chấm dứt hoạt động và tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

b. Sau khi hoàn tất các thủ tục, nội dung liên quan nêu tại điểm 1, 2 và 3 trên đây, trong vòng 15 ngày Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến hành việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại các địa điểm mà người gửi tiền đã đăng ký. Việc chi trả được tiến hành như sau:

- Mức tiền tối đa mà một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả là 30 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi);

- Người có tổng số tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bằng hoặc nhỏ hơn 30 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả đủ 100%. Người gửi tiền có tổng số tiền gửi (gồm gốc và lãi) lớn hơn 30 triệu đồng tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì phần vượt so với quy định trên đây sẽ được hoàn trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm gửi bị phá sản phù hợp với quy định của Pháp luật về phá sản doanh nghiệp;

- Trong trường hợp người gửi tiền có nghĩa vụ nợ đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị tuyên bố chấm dứt hoạt động và mất khả năng thanh toán, việc chi trả tiền bảo hiểm được thực hiện sau khi đã trừ các khoản nợ của người gửi tiền theo đề nghị của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

c. Chi trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp khác:

- Người gửi tiền sau khi đã đăng ký muốn thay đổi địa điểm nhận tiền bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi địa điểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xem xét giải quyết;

- Trong điều kiện vì lý do khách quan, người được nhận tiền bảo hiểm có thể uỷ quyền cho người khác đến nhận. Người được uỷ quyền phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phải xuất trình giấy uỷ quyền (Phụ lục số7) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam, cùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Nếu người gửi tiền xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc chết thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục chi trả theo sự uỷ quyền của chủ sở hữu và theo quy định của pháp luật Việt Nam về thừa kế tài sản.

d. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quyền không chi trả tiền bảo hiểm nếu có cơ sở chứng minh rằng khoản tiền gửi đó không thuộc đối tượng được bảo hiểm.

VIII. QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI BỊ PHÁ SẢN

1. Trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị phá sản, thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trở thành chủ nợ đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó với số tiền mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chi trả cho người gửi tiền và được quyền tham gia quá trình quản lý và thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị phá sản.

2. Số tiền thu hồi được từ việc thanh lý tài sản của tổ chức tham giam bảo hiểm tièn gửi bị phá sản được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nêu tại Mục II Thông tư này được bảo hiểm kể từ ngày tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện việc đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi và được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận. Các khoản tiền gửi được bảo hiểm là các khoản tiền gửi trước ngày tham gia bảo hiểm còn số dư vào ngày tham gia bảo hiểm và các khoản tiền gửi phát sinh kể từ ngày tham gia bảo hiểm. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi kể từ ngày được chấp thuận. Phí bảo hiểm tiền gửi kỳ đầu được tính theo nguyên tắc quy định tại Thông tư này và nộp theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Thông tư này phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước. Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

(PHỤ LỤC SỐ 1)

 

Tên tổ chức tham gia BHTG

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng..... năm.......

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

1. Tên tổ chức tham gia BHTG:...............................................................

2. Đơn vị chủ quản (nếu có): ...................................................................

3. Giấy phép thành lập và hoạt động số: .................................................

Ngày ......... tháng ....... năm ............

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................

Ngày ..... tháng ..... năm .......

5. Vốn điều lệ:.........................................................................................

6. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:..................................................................................................

- Điện thoại:.............................................................................................

- Fax: .......................................................................................................

7. Các chi nhánh (ghi cụ thể tên gọi, địa chỉ từng chi nhánh, riêng đối với Ngân hàng quốc doanh chỉ ghi số lượng nhưng phải ghi rõ số lượng các loại chi nhánh): ...................................................................................................

................................................................................................................

8. Số hiệu tài khoản tại NHNN, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước): ....

(Tên tổ chức tham gia BHTG)......................................................................... đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi, cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

Chủ tịch
Hội đồng quản trị
(Nếu có)

Tổng giám đốc
(Giám đốc)

 

(PHỤ LỤC SỐ 2)

 

Tên tổ chức tham gia BHTG

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng..... năm.......

 

 

BẢN TÍNH TOÁN NỘP PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Quý...... năm..........

Được lập và gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trước hạn nộp phí 10 ngày

Đơn vị: triệu đồng

STT

Số dư tiền gửi

Số tiền

Ghi chú

 

(a)

(b)

(c)

1

Số dư các loại tiền gửi được bảo hiểm trong quý

Số dư đầu quý

Số dư cuối tháng thứ nhất

Số dư cuối tháng thứ hai

Số dư cuối tháng thứ ba

 

 

2

Số dư bình quân phải nộp phí trong quý

 

 

3

Tổng số phí phải nộp

[(3) = (2) x 0,15%/4]

 

 

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc
(Giám đốc)

 

 (PHỤ LỤC SỐ 3)

 (Tên tổ chức tham gia BHTG)

...................................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ....... tháng ....... năm ........

 BẢNG KÊ

DANH SÁCH NGƯỜI GỬI TIỀN

TÍNH ĐẾN NGÀY ...... THÁNG .... NĂM .......

Được lập chi tiết theo từng chi nhánh và tổng hợp toàn hệ thống gửi cho Bảo Hiểm tiền gửi Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt hoạt động và mất khả năng thanh toán .

Đơn vị: ngàn đồng

STT

Họ và tên người gửi tiền

Số sổ tiết kiệm, số tài khoản cá nhân, CCTG

Sổ tiết kiệm 

Tài khoản cá nhân

 

Chứng chỉ tiền gửi

 

Dư nợ đối với tổ chức tham gia bảo hiểm

Ghi chú

 

 

 

Ngày gửi

Số tiền

Ngày gửi

Số tiền

Ngày gửi

Số tiền

 

 

 

 

 

 

Gốc

Lãi

 

Gốc

Lãi

 

Gốc

Lãi

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Kiểm soát

Tổng Giám đốc

(Giám đốc)

 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm tra, xác nhận

(PHỤ LỤC SỐ 4)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng...... năm......

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM

 

Tên tôi là:.................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:............. do CA: ........... cấp ngày ...........

Hộ chiếu số: .......................................... do ................. cấp ngày ...........

Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................

Hiện có tổng số tiền gửi được bảo hiểm là .......................................... triệu đồng

tại tổ chức tham gia bảo hiểm có tên là ....................................................

bao gồm:

- Tiền trên tài khoản số: ................. Số tiền ...................................... đ

- Sổ tiết kiệm số:............................. Số tiền ...................................... đ

- Chứng chỉ tiền gửi: ...................... Số tiền ...................................... đ

Tôi hiện có số nợ đối với............................ là ......................................... đ

Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận để tôi được nhận tiền bảo hiểm tại:

1. Trụ sơ chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của (tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi) ..........................................................................................

2. Trụ sở chính, chi nhánh hay Văn phòng đại diện của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại.....................................................................................................

3. Địa chỉ:

- Họ và tên (người nhận): ........................................................................

- Giấy CMND số: ....................... do CA: ..................cấp ngày.../....../.....

- Số nhà: ............................ Phường (xã)..................................................

- Quận (huyện, thị xã)............................... Tỉnh (thành phố)....................

4. Chuyển cho tôi số tiền nói trên vào tài khoản số: .................................

Tại hội sở (chi nhánh) .................................. Ngân hàng .........................

 

Kính mong Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận.

 

Người gửi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(PHỤ LỤC SỐ 5)

 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng.... năm......

 

ĐỀ NGHỊ TRÍCH NỘP PHÍ BẢO HIỂM XÀ HỘI

Kính gửi: ...............................................................................

...............................................................................................

(Giám đốc Sở Giao dịch NHNN hoặc Giám đốc Ngân hàng thương mại, hoặc Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)

Thực hiện Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ và Thông tư số:...../TT/NHNN, ngày.... tháng ..... năm 1999 của Thống đốc NHNN về Bảo hiểm tiền gửi, đề nghị Ông (Bà):

- Trích tài khoản tiền gửi của .......................................................................... với số tiền là: .............................................đ và chuyển số tiền nói trên vào tài khoản số: ............................................................ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại:

- Thông báo cho chúng tôi ngay trong trường hợp trên tài khoản tiền gửi của....................................... tại quý Ngân hàng không đủ số tiền nói trên để trích nộp (số thiếu hụt).

Xin gửi tới Ông (bà) lời chào trân trọng.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

 

 

 

(PHỤ LỤC SỐ 6)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng....... năm.......

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tên tôi là: .....................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ............... do CA: ............ cấp ngày .............

Hộ chiếu số: ............................................ do:................... cấp ngày .............

Hộ khẩu thường trú tại: .................................................................................

Hiện có số tiền gửi được bảo hiểm là: ..........................................................đ

tại ...................................................................................................................

Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tôi tiền bảo hiểm qua người được uỷ quyền là:

- Họ và tên người được uỷ quyền:................................................................

- Địa chỉ thường trú:

- Giấy CMND (hay hộ chiếu) số: .............. do ................ cấp ngày ...........

Kính đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận.

 

Xác nhận của Công an Phường (Xã)

nơi người uỷ quyền cư trú

 

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(PHỤ LỤC SỐ 7)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng....... năm.......

GIẤY UỶ QUYỀN

VỀ VIỆC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM

Tên tôi là: .....................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ............... do CA: ............ cấp ngày .............

Hộ chiếu số: ............................................ do:................... cấp ngày .............

Hộ khẩu thường trú tại: .................................................................................

Hiện có số tiền gửi được bảo hiểm là: ..........................................................đ

tại ..........................................................Địa chỉ:............................................

(kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tiền bảo hiểm)

Tôi xin uỷ quyền cho người có tên dưới đây nhận số tiền bảo hiểm nói trên.

- Họ và tên người được uỷ quyền:................................................................

- Địa chỉ thường trú:.....................................................................................

- Giấy CMND (hay hộ chiếu) số: .............. do ................ cấp ngày ...........

 

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Công an Phường (Xã)
nơi người uỷ quyền cư trú

THE STATE BANK
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 03/2000/TT-NHNN5

Hanoi, March 16, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENTS DECREE No.89/1999/ND-CP OF SEPTEMBER 1st , 1999 ON DEPOSIT INSURANCE

Pursuant to Article 23 of the Governments Decree No.89/1999/ND-CP of September 1st, 1999 on deposit insurance, the State Bank of Vietnam hereby guides the implementation of this Decree as follows:

I. OBJECTS AND SCOPE OF REGULATION

1. Objects of regulation by this Circular include:

- Credit institutions and non-credit organizations licensed to conduct a number of banking operations, and take individuals deposit money in Vietnam dong.

- Individuals depositing money at credit institutions and non-credit organizations licensed to conduct a number of banking operations;

- Vietnam Deposit Insurance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. TYPES OF DEPOSIT TO BE INSURED

The deposit money to be insured shall be Vietnam dong deposited by individuals (including residents and non-residents) at the deposit insured, including:

- Demand and time savings;

- Demand and time deposits, including those on personal accounts;

- Money to purchase certificates of deposit and registered bonds, issued by the deposit insured with permission of the competent State body.

Vietnam Deposit Insurance shall not insure those certificates of deposit and bearer bonds issued by the deposit insured.

III. PROCEDURES FOR REGISTRATION OF PARTICIPATION IN DEPOSIT INSURANCE

1. The deposit insured shall have to make registration as follows:

1.1. The time for completion of the procedures for registration of deposit insurance participation shall not exceed 30 days after this Circular takes effect. Organizations, which are granted operation licenses after this Circular takes effect, shall have to complete the said procedures within 30 days before commencing their operations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The card for registration of deposit insurance participation;

b/ The judicial and operational file (the notarized copy) of the deposit insured, including:

- The establishment decision or the establishment and operation license, issued by the competent State body;

- The organization and operation charter;

- The list of members of the Managing Board, the general director (director) and Control Commission;

- The business registration certificate;

- The financial statements for 3 latest years (or for the latest years for organizations being established for less than 3 years), with certification of the competent State management agency or an auditing agency accepted by the State Bank.

Particularly for non-credit organizations licensed to conduct banking operations, they shall also have to send the organization and operation charters or regulations of their parent units or the units of which they are members.

2. The deposit insured withheld from participation in deposit insurance may have its right to insurance restored after fulfilling obligations towards Vietnam Deposit Insurance and getting the competent State bodys written permission for the restoration of its right to take individuals deposit money. The dossier and procedures therefor shall comply with the provisions of Point 1, this Section.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. In the course of its operation, if theres any change in its operation contents already approved by the competent authority, the deposit insured shall have to immediately notify such in writing to Vietnam Deposit Insurance for supplement to the dossier on deposit insurance participation.

IV. DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

1. Annually, the deposit insured shall have to pay Vietnam Deposit Insurance a premium representing 0.15%/year calculated on the average deposit balance of all types of deposit insured thereat.

a/ The deposit insured shall have to calculate and pay premium to Vietnam Deposit Insurance at the prescribed rate. The deposit insurance premium shall be calculated four times a year on the quarterly basis and paid on the last day of the first month of the following quarter (if the payment days fall on weekends, public holidays or Tet festivals, the premium shall be paid on the first working day after such holidays);

b/ The premium amount payable in each period shall be calculated according to the following formula:

 

 

S0 + S3

+ S1 + S2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

P

=

2

x

0,15

3

100 x 4

of which:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- S0 is the insured deposit balance at the beginning of the payment period;

- S1, S2, S3 are the insured deposit balances at the end of the corresponding months in the period;

- 0.15 : (100 x 4) is the payable premium rate for a period in the year.

c/ Where the deposit insured has to terminate its activities of taking deposit money under a written declaration of the competent State body, such organization shall have to pay the outstanding premium amount calculated to the end of the day the termination decision is issued.

d/ In the course of inspecting the situation on deposit insurance premium payment at the deposit insured, if detecting any inaccuracy in the premium calculation and payment, the deposit insurer shall retroactively collect the premium arrears or reimburse the excess premium amount, and may apply one of the following forms of handling:

- Warning;

- Pecuniary fine on the premium arrears at the level set by the Managing Board of Vietnam Deposit Insurance, which, however, must not exceed the level stipulated at Point 2 below.

2. The deposit insured that breaches the prescribed insurance premium payment time-limit shall not only have to fully pay the outstanding premium amount but also be subject to a fine of 0.1%/day of the overdue premium amount.

3. If 30 days (including weekends, public holidays and Tet festivals) after the insurance premium payment deadline defined at Point 1.a of this Section, the deposit insured still fails to fully pay the deposit insurance premium, the deposit insurer shall have the right to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where the deposit accounts balance of the deposit insured is not enough for the above-mentioned deduction, Vietnam Deposit Insurance shall request the State Bank, credit institution or State Treasury to make deduction therefrom for payment of the deposit insurance premium first then the fine later, and at the same time notify the deposit insured of the payment in writing of the deficit it has to pay.

4. If 90 days (including weekends, public holidays and Tet festivals) after the deposit insurance premium payment deadline defined at Point 1.a of this Section, the deposit insured still fails to fully pay the deposit insurance premium, Vietnam Deposit Insurance shall handle as follows:

- Issuing decision to terminate the deposit insurance and announcing such on the mass media;

- Requesting the State Bank to issue decision to discontinue the mobilization of individuals deposits by such organization.

Where Vietnam Deposit Insurance decides to terminate the insurance for the deposit insured, it shall continue to pay insurance for the deposit amount which has been insured before the deposit insurance termination decision is issued and this liability shall be fulfilled within 180 days (including weekends, public holidays and Tet festivals) from the date the deposit insurance termination decision is issued, provided that in this period the deposit insured is declared to terminate its operations by the competent State body, and loses its payment capability. This insurance money amount shall include the arising interests calculated till the time the operation termination is declared.

5. The deposit insurance premium collection shall be effected through the headquarter of the deposit insured or by other modes agreed upon by Vietnam Deposit Insurance and the deposit insured.

6. Annually, on the basis of the account settlement of the competent State finance agencies (including the tax agency) managing the deposit insured, Vietnam Deposit Insurance may adjust the total sum of deposit insurance premium to be paid by such organization in the year.

V. RISK MONITORING AND HANDLING MEASURES

1. The deposit insured shall have to send to Vietnam Deposit Insurance the following reports:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The table of calculation of the deposit insurance premium payable on the quarterly basis;

- The quarterly, biannual and annual account balance sheets;

- The reports on evaluation of the operation situation in 6 months and the whole year;

- Other reports as requested by Vietnam Deposit Insurance.

b/ For non-organizations:

- The table of calculation of the deposit insurance premium payable on the quarterly basis;

- The quarterly, biannual and annual account balance sheets;

- The report on evaluation of the mobilization of individuals deposit money by the inspection and auditing agencies or the relevant reports (if any);

- Other reports as requested by Vietnam Deposit Insurance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ It meets with difficulties regarding the payment capability:

- The total of payable money deficit which must be handled;

- The reasons for these difficulties;

- The structure of the insured deposits;

- The possible consequences of these difficulties and remedial measures;

- The proposals towards Vietnam Deposit Insurance and the competent State management agencies.

b/ The deposit insured witnesses the change in the composition of the Managing Board, the Control Commission or the replacement of general director (director).

c/ In addition to the above-said contents, the deposit insured being non- credit organization shall have to report to Vietnam Deposit Insurance in the following cases where:

- It changes its operation strategy and orientation in the major business domains, which are related to the mobilization of deposit money by itself as well as its parent unit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Within 90 days after the end of the fiscal year, the deposit insured shall have to send to Vietnam Deposit Insurance the following reports:

- The annual assets inventory already ratified by the competent State management agency or the auditing agency accepted by the State Bank;

- The report on its losses and profits.

4. In the course of supervising and inspecting the deposit insured, if detecting that the deposit insured has violated regulations on safety in banking operations or deposit insurance as well as the provisions of this Circular, Vietnam Deposit Insurance may request the deposit insured to take measures to immediately remedy the said violations, and at the same time report such in writing to the State Bank for supervision and handling.

5. Where it deems that the deposit insureds operations may lead to the loss of its payment capability or a great loss of its capital and assets, or may cause seriously adverse impacts on other credit institutions, Vietnam Deposit Insurance shall report such to the State Bank and at the same time request the concerned deposit insured to promptly take handling measures.

6. Responsibilities of Vietnam Deposit Insurance and State functional agencies for coordination in supervision and management of operations of the deposit insured:

a/ Vietnam Deposit Insurance shall have the responsibility:

- To closely coordinate with the State Bank Inspectorate to promptly grasp the situation on banking operations of the deposit insured;

- To immediately report to the State Bank and the competent State management agencies the relevant contents stipulated at Points 4 and 5, Section V above;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To keep secret information on credit institutions according to the current regulations.

b/ The concerned units of the State Bank and Vietnam Deposit Insurance shall have to coordinate with each other in supervising the premium collection, grasping information related to the organization and operations of the deposit insured.

c/ The State Treasuries and credit institutions where the deposit insured being non-credit organizations open their accounts shall have to make deduction therefrom at the request of Vietnam Deposit Insurance.

VI. VIETNAM DEPOSIT INSURANCES SUPPORT FOR AND HANDLING OF DEPOSIT INSURED BEING IN DANGER OF LOSING THEIR PAYMENT CAPABILITY

Where a deposit insured is in danger of losing its payment capability but not to the extent of being placed under the state of special control, Vietnam Deposit Insurance, after determining that the continuation of operations of such deposit insured plays an important role in ensuring safety for the whole system as well as for political, economic and social stability may support it in the following forms:

1. Providing support loans to pay the insured deposits;

2. Providing guaranty for special loans of the deposit insured so that the latter may have money to pay the insured deposits;

3. Buying back debts of customers of the deposit insured. Vietnam Deposit Insurance shall buy back only the secured debts.

The application of the above-mentioned support measures shall be considered and decided by the Managing Board of Vietnam Deposit Insurance on the basis of the State Bank Governors regulations on capital reallocation, guaranty and buying back of debts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When a deposit insured has to terminate operations by a written decision of the competent State body and loses its payment capability, Vietnam Deposit Insurance shall make the payment of insurance to depositors according to the following regulations:

1. Making of a list of depositors:

- Within 15 days after the State Bank issues the decision on termination of its activities of taking individuals deposit money, the deposit insured shall have to make a list of depositors thereat and send it to Vietnam Deposit Insurance;

- After receiving the list of depositors, Vietnam Deposit Insurance shall, together with the deposit insured, examine such list as well as the money amount to be paid by Vietnam Deposit Insurance to each of the depositors;

- After reaching agreement on the list of depositors and the total sum of money payable by Vietnam Deposit Insurance according to regulations, Vietnam Deposit Insurance shall submit such list to the Managing Board for ratification, which serves as basis for making the payment;

- Right after the list is ratified by the Managing Board, Vietnam Deposit Insurance shall have to announce the payment on the mass media.

2. Registration of insurance reception:

a/ The depositors shall register the reception of insurance. The payment of insurance to depositors shall be conducted at the following places:

- Head office of the deposit insured;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other credit institutions selected by depositors;

- The addresses stated by the depositors in the registration cards. The money transfer charges shall be born by the insured depositors;

b/ The depositors may choose one of the following modes of payment:

- Cash;

- Via-account transfer;

3. Vietnam Deposit Insurance shall make the payment to depositors only when the latter fully meet the following conditions:

- Being included in the list already ratified by the deposit insured and Vietnam Deposit Insurance;

- Having papers proving their lawful ownership over the deposits at the deposit insured (savings books, deposit certificates, valuable papers...) and identity cards or passports;

Where the depositors lose such papers as savings books, registered deposit certificates, valuable papers, passports, identity cards..., the payment of insurance to depositors shall be effected under guidance of Vietnam Deposit Insurance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Vietnam Deposit Insurance shall have to post up notices on and list of depositors entitled to, insurance payment at the head office and branches of the deposit insured that has been declared to terminate its operations as well as the head office, branches and representative offices of Vietnam Deposit Insurance;

b/ After completing the procedures and related contents mentioned at Points 1, 2 and 3 above, within 15 days, Vietnam Deposit Insurance shall proceed with the payment of insurance to depositors at places already registered by the latter. The payment shall be conducted as follows:

- The maximum money amount to be paid by Vietnam Deposit Insurance to a depositor at the deposit ensured shall be 30 million dong (including principal and interest);

- The depositor that has the total deposit amount (including principal and interest) at a deposit insured equal to or smaller than 30 million dong, shall be paid 100% by Vietnam Deposit Insurance. For the depositor that has the total sum of deposit (including principal and interest) at a deposit ensured larger than 30 million dong, the amount in excess of the above-prescribed level shall be repaid in the course of liquidation of assets of the bankrupt deposit insured according to the Law on Enterprise Bankruptcy;

- Where the depositor is indebted to the deposit insured that has been declared to terminate its operations and loses its payment capability, the insurance payment shall be made after subtracting the depositors debts at the request of the deposit insured.

c/ Payment of insurance in other cases:

- If after the registration a depositor wants to change the insurance reception place, he/she shall have to notify such to Vietnam Deposit Insurance. Within 15 working days after receiving the notice on the change of the reception place, Vietnam Deposit Insurance shall make consideration and settlement;

- If for objective reasons, the insurance payee may authorize another person to receive his/her money. The authorized person must have full civil act capacity and produce the proxy with certification of the competent agency prescribed by Vietnamese law, together with his/her identity card or passport;

- If the depositor has left the country to reside overseas or died, Vietnam Deposit Insurance shall fill in the payment procedures under the authorization of the money owner and in accordance with the provisions of Vietnamese legislation on inheritance of properties.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VIII. MANAGEMENT AND LIQUIDATION OF ASSETS OF THE BANKRUPT DEPOSIT INSURED

1. Where the deposit insured goes bankrupt, Vietnam Deposit Insurance shall become the creditor of the deposit insured with the money amount it has paid to depositors, and have the right to participate in the course of management and liquidation of assets of the bankrupt deposit insured.

2. The proceeds from liquidation of assets of the bankrupt deposit insured shall be added to the source of operating capital of Vietnam Deposit Insurance.

IX. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its signing.

2. The deposit money at the deposit insured mentioned in Section II of this Circular shall be insured from the date the deposit insured registers its participation in deposit insurance and is accepted by Vietnam Deposit Insurance. The sums of deposit to be insured shall be those deposited before the day of participation in insurance, which still have balance on that day, and those arising as from that day. The deposit insured shall have to pay the insurance premium from the date it is accepted. The deposit insurance premium of the first period shall be calculated on the principle stipulated in this Circular and paid under the guidance of Vietnam Deposit Insurance.

3. The heads of the units attached to the State Bank, the chairman of the Managing Board and General Director of Vietnam Deposit Insurance, the chairman of the managing boards and general directors (directors) of the deposit insured shall, within the scope of their functions and tasks, have to organize and guide the implementation of and implement this Circular.

4. In the course of implementation, if any problems or obstacles arise, organizations and individuals that have to implement this Circular shall promptly report them to the State Bank. The amendment and supplement of this Circular shall be decided by the State Bank Governor.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 

APPENDIX NO. 01

NAME OF THE ORGANISATION
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom – Happiness

Date:--------------------

REGISTRATION FOR PARTICIPATING TO THE DEPOSIT INSURANCE

To: Deposit Insurance of Vietnam

Name of the Organization: ---------------------------------------------------------------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Establishment Registration: -------------------------------------------------------------------

Dated:----------------------------------------------------------------------------------------------

Business Registration No. ----------------------------------------------------------------------

Dated: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Charter Capital:----------------------------------------------------------------------------------

Head-office:

Address: ------------------------------------------------------------------------------------------

Telephone: ---------------------------------------------------------------------------------------

Fax:----------------------------------------------------------------------------------------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Account No.------ at the State Bank, credit institution, State Treasury:-----------------

Name of the organization:-------------------------------------------registers to participate to the Deposit Insurance, undertakes to comply fully the rights and obligations under the Law.

 

Chairperson  General Director
(if any)

(Director)

 

APPENDIX NO. 01

NAME OF THE ORGANISATION
------------

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Date:--------------------

CALCULATION TABLE PAYMENT OF DEPOSIT INSURANCE FEE

Quarter----------Year------------

Prepared and submitted to the Deposit Insurance of Vietnam 10 days prior to the fee payment deadline.

Unit: million VND

Term

Deposit balance

Amount

Note

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(a)

(b)

(c)

1

Insured deposit balance in the quarter

Balance at the beginning of the quarter

Balance at the end of the 1. month

Balance at the end of the 2. month

Balance at the end of the 3. month

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

2

Quarterly average balance subject to fee payment

 

 

3

Total fee payment

 

[(3)=(2)x0.15%/4]

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Prepared by                                         Chief Accountant General Director (Director)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/03/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38