Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2007/TT-NHNN hướng dẫn Điều 4 và Điều 7 Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2007/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 07/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 4 VÀ ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2006/NĐ-CP NGÀY 28/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Căn cứ Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn mức phí giao dịch tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu đối với các tổ chức, cá nhân và hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước như sau:

1. Mức phí giao dịch tiền mặt trong Thông tư này là mức phí áp dụng cho việc rút tiền mặt tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của các tổ chức và cá nhân. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền quyết định việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân là khách hàng của mình trong các trường hợp cụ thể phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% số tiền mặt giao dịch, việc rút tiền từ các máy rút tiền tự động không bị giới hạn bởi mức phí này.

2. Tổ chức sử dụng vốn nhà nước trong Thông tư này là các tổ chức có sử dụng vốn tín dụng nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý và mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các tổ chức trên không bao gồm các  cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

3. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi chi trả cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước với mức tiền trên 30 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả; với mức chi trả từ 30 triệu đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

 

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM
Independence - FreedomHappiness
----------------

No. 01/2007/TT-NHNN

Hanoi, March 7, 2007

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES ON ARTICLES 4 AND 7 OF DECREE 161/2006/ND-CP OF THE GOVERNMENT DATED 28 DECEMBER 2006 ON PAYMENTS IN CASH

Pursuanttoarticles4and7ofDecree161/2006/ND-CPoftheGovernmentdated28December2006on payments incash;
TheStateBankprovidesthefollowing guidelines onthelevel offeesfor cashtransactions whichinstitutions providingpaymentservicesshallbepermittedto collect;andonthelimitoncashpayments by organizations using State capital
:

1. LeveloffeesforcashtransactionsasstipulatedinthisCircularmeanstheleveloffeespayableon awithdrawalofcashbyanyorganizationorindividualataninstitutionprovidingpaymentservices. Suchinstitutionmaymakeitsowndecisiononcollectionoffeesfromorganizationsandindividuals beingclientsoftheinstitutioninspecificcases,consistentwiththenatureandscaleofthebusiness activities of the units of such institution.

Theleveloffeesforcashwithdrawalswhichinstitutionsprovidingpaymentservicesshallhavethe righttocollectshallbefrom0%to 0.05%oftheamountofthecashtransaction,butthislimitshallnot apply to withdrawals from ATMs (automatic telling machines).

2. Organizations usingStatecapital as stipulatedinthis Circularmeansorganizations using credit facilities ofthe State,creditfacilities guaranteedbytheState,State capitalinStateowned enterprisesandothercapitalsourcesmanagedbytheState,andwhichhaveopenedadepositand payment account ataninstitution providing paymentservices.Such organizationsdonotinclude entitiesusingStateBudgetfundsandwhicharesubjecttoregulationsinCircularsoftheMinistryof Finance on management ofcash revenue and cashexpenses via the State Treasurysystem.

3. WhenanorganizationusingStatecapitalmakesapaymentofoverthirtymillionVNDfortheone paymentobjectiveto abeneficiarywith a deposit andpaymentaccountatan institutionproviding paymentservices[or]theStateTreasury,thensuchorganizationmustusepaymentmethodsother thancashtomakesuchdisbursement;butsuchorganizationmaymakethedisbursementincashfor any payment of thirty million VND or less.

4.This Circular shallbeof fullforceand effectafter15 days from thedateof its publicationinthe Official Gazette.

Any problems during implementation should be reported to the State Bank for resolution.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2007/TT-NHNN hướng dẫn Điều 4 và Điều 7 Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.577
DMCA.com Protection Status